Hotărârea nr. 241/2010

Hotărârea Consiliului Local nr. 241 / 2010

MUNICIPIUL BUCUREȘTI                                                                     

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea consimţământului  pentru prezentarea materialelor foto şi video

 în cadrul evenimentului din 03.11.2010, dezvoltat de către Active Watch – Agenţia de Monitorizare a Presei în cadrul Proiectului „ Pinocchio  se face mare !”,

pentru copilul Pârvu Florin, aflat în plasament la C.P. ,,Pinocchio‘’

 

            Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, precum şi Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1;

Având în vedere Raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecţie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În temeiul prevederile Legii 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

            Luând în consideraţie prevederile Legii 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei, republicată;

Ţinând seama de Sentinţa Civilă nr. 2/04.01.2006, pronunţată de Tribunalul Bucureşti, prin care s-a instituit măsura de protecţie specială  plasament la C.P,,Pinocchio , pentru copilul Pârvu Florin,  precum şi de Sentinţa Civilă  nr. 174/11.02.2010, pronunţată de Tribunalul Bucureşti,  prin care se încuviinţează deschiderea procedurii adopţiei interne pentru copilul Pârvu Florin şi  se deleagă exerciţiul drepturilor şi obligaţiilor părinteşti faţă de minor către Consiliul Local al Sectorului 1;

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1), art. 81, alin. (2), lit. ,,n’’ şi art. 115, alin. (1) lit. ,,b’’ din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se acordă consimţământul pentru prezentarea materialelor foto şi video în cadrul evenimentului din 03.11.2010, dezvoltat de către Active Watch – Agenţia de Monitorizare a Presei în cadrul Proiectului „ Pinocchio  se face mare !”, pentru copilul Pârvu Florin, aflat în plasament la C.P. ”Pinocchio”, conform Sentinţei Civile nr. 2/04.01.2006, emisă de Tribunalul Bucureşti.

Art.2 Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 și Serviciul Secretariat General, Audienţe  vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                  CONTRASEMNEAZĂ,

                 Ion Brad

                                                                                                  SECRETAR,

                                                                                    Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

Nr. :   241

Data: 29.11.2010