Hotărârea nr. 24/2010

Hotărârea Consiliului Local nr. 24 / 2010

                                                                                                           

 

 
MUNICIPIUL BUCUREŞTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea contractării directe de către Consiliul Local al Sectorului 1 a unei finanţări rambursabile externe, în baza garanţiilor proprii,  de la Banca Europeană de Investiţii, în vederea asigurării finanţării unor obiective de investiţii incluse în programul multianual privind Creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe din

Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti

 

 

În temeiul prevederilor art.36, alin.(4), lit.”b”, ale art.45, alin.(2), art.63, alin.(1), lit.”c” şi alin.(4), lit.”c”, art.81, alin.(2), lit.”d”, precum şi ale art.115, alin.(1), lit.”b”, alin.(3) şi alin.(6) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art.20, alin.(1), lit.”f” şi ”g” şi art.61, alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 30/2003 privind aprobarea exercitării de către consiliile locale ale sectorelor 1-6 a atribuţiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite şi modului de utilizare a rezervei bugetare şi privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar şi ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 313/2003 privind aprobarea exercitării de către consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea împrumuturilor interne și externe pentru investiții;

Ţinând seama de dispoziţiile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr.64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de dispoziţiile Hotărârii Guvernului României nr.9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a finanţărilor rambursabile locale, cu modificările şi completările ulterioare;

În concordanţă cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr.18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu completările ulterioare;

Ţinând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 3/2008 privind aprobarea preluării de către Consiliul Local al Sectorului 1 a finanţării cheltuielilor ce revin în sarcina asociaţiilor de proprietari pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 263/2009 privind aprobarea de către Consiliul Local al Sectorului 1 a finanţării unei părţi din cheltuielile aferente lucrărilor de intervenţie la blocurile de locuinţe de pe raza administrativă a Sectorului 1 a Municipiului Bucureşti;

Ţinând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 413/2009 pentru aprobarea programului multianual privind Creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe din Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti;

Potrivit prevederilor art.14, lit.(c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;

În concordanţă cu prevederile art.41, alin.(4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art.9, pct.8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997,

Ţinând seama de prevederile art. 942 şi următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenţii;

Luând act de:

a)                  expunerea de motive prezentată de Primarul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, în calitatea sa de iniţiator;

b)                  raportul de specialitate întocmit de Direcţia Economică împreună cu Direcţia de Investiţii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, înregistrat sub nr. J/255/19.02.2010;

c)                  oferta indicativă transmisă de reprezentanţii Băncii Europene de Investiţii înregistrată sub nr. 3762/16.02.2010 (a cărei traducere autorizată este prezentată în copie în Anexa nr. 1 la prezenta);

Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investiţiilor publice de interes local, ale căror documentaţii tehnico-economice au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 455/2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi unor obiective de investiţii din cadrul Programului de reabilitare termică a imobilelor şi prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 23/22.02.2010 pentru aprobarea documentaţiei tehnico-economice privind indicatorii caracteristici ai unor obiective de investiţii în vederea includerii în programul multianual privind Creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe din Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti;

 

CONSILIUL  LOCAL  AL SECTORULUI 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art 1.     Se aprobă contractarea directă de către Consiliul Local al Sectorului 1 a unei finanţări rambursabile externe, în baza garanţiilor proprii, de la Banca Europeană de Investiţii, în valoare de până la 125 000 000 euro, cu perioadă de valabilitate de până la 20 de ani, perioadă de graţie de 4 ani şi perioadă de valabilitate a tragerilor de 4 ani, precum şi termenii de referinţă, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art 2.     Contractarea şi garantarea finanţării rambursabile prevăzute la art.1 se fac pentru realizarea unor obiective de investiţii publice de interes local incluse în Programul multianual privind Creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe din Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti.

Art 3.     (1) Obiectivele de investiţii a căror finanţare poate fi asigurată din finanţarea rambursabilă prevăzută la art. 1 sunt cuprinse în Anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Finaţarea obiectivelor cuprinse în Anexa nr. 2 se va asigura astfel:

a) în cuantum de până la 75% din finanţarea rambursabilă externă prevăzută la art. 1;

b) în cuantum de cel puţin 25% din bugetul local şi/sau alte surse legal constituite.

Art 4.     Din bugetul local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti  se asigură integral plata:

a) serviciului anual al datoriei publice locale;

b) oricăror taxe şi avize aferente realizării obiectivelor de investiţii de interes local prevăzute în Anexa prezentei;

c) alte cheltuieli neeligibile ale finanţării rambursabile menţionate la art. 1.

Art 5.     (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligaţia să publice pe pagina de internet a Primăriei Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti  următoarele date:

a) hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum şi orice modificări şi/sau completări ale acesteia;

b) valoarea finanţării rambursabile contractate/garantate în valuta de contract;

c) gradul de îndatorare a Primăriei Sectorului 1;

d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de graţie şi a perioadei de rambursare a finanţării rambursabile;

e) dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente fiecărei finanţări rambursabile;

f) plăţile efectuate din fiecare finanţare rambursabilă.

(2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancţiunile prevăzute de lege.

Art 6.     (1) Garantarea împrumutului se face cu veniturile bugetului local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti. Cuantumul veniturilor cu care Consiliul Local al Sectorului 1 va garanta anual va fi egal cu obligaţiile de plată a ratelor, a dobânzilor şi a comisioanelor referitoare la acest împrumut, aferente anului respectiv.

(2) Serviciul datoriei publice locale nu reprezintă obligaţii sau răspunderi ale Guvernului României şi acesta va fi plătit din bugetul local sau/şi din împrumuturi pentru refinanţarea datoriei publice locale.

Art 7.     Se împuterniceşte Primarul Sectorului 1 să negocieze, pentru şi în numele Consiliului Local al Sectorului 1, termenii şi condiţiile finanţării, să semneze Acordul de garantare a împrumutului, Contractul de Finanţare ce urmează a se încheia cu Banca Europeană de Investiţii, precum şi orice alt document necesar contractării finanţării rambursabile menţionată la art. 1.

Art 8.     Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, Direcţia Management Economic, Direcţia Investiţii şi Serviciul Secretariat General, Audiențe, conform competenţelor.

Art 9.     Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, în termenul prevăzut de lege, Primarului Sectorului 1 şi P-refectului Municipiului Bucureşti şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti, precum şi pe pagina de internet www.primariasectorului1.ro.

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                    CONTRASEMNEAZĂ,

                                Ion Brad

                                                                                                               SECRETAR

                                                                                                  Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Nr.:   24

            Data: 22.02.2010

 

 

Nr. DosarNr. Crt.ObiectivTip arteraDenumire arteranrblocscaraAnul Constructiei / receptieiNr. apartamenteSuprafata desfasurata mpObservatii RazvanObsDTETudorancea (initial)Valoare C+M GHICITE (fara TVA)Valoare servicii GHICITE (fara TVA)Valoare INV din HCL (MII LEI cu TVA)Valoare C+M din HCL (MII LEI cu TVA)Valoare expertiza tehnicaValoare audit energetic"Valoare avize, acorduri"Valoare documentatie de avizareValoare Proiect de executie (PT+CS+DE) si verificare tehnica proiect"Valoare consultanta, asistenta tehnica etc."Valoare lucrariValoare (mii lei cu TVA)Valoare (mii euro cu TVA)Durata maxima de realizare a investitieiDocument de aprobare
0.0600.0400.2000.700
"mii lei, cu TVA""mii lei, cu TVA""mii lei, cu TVA""mii lei, cu TVA""mii lei, cu TVA""mii lei, cu TVA""mii lei, cu TVA"INVC+MINVC+Mluni
1371"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Aerogarii, nr. 14, blocul 2/7/"bulevardulAerogarii142/7198214"1,950.00"Fara ITE aprobati"853,983.00""59,779.00"2.7441.8292.0009.14632.01240.650"1,117.864""1,206.245""1,016.240"292.170246.1505HCLS1 ____/2010
2432"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Alexandru Averescu, nr. 1, blocul 1/A"bulevardulAlexandru Averescu11A64"5,136.80"HCLS1 - 40 imobile"1,664,837.00""149,836.00""1,522.559""1,159.746"5.3493.5662.00017.83062.40679.246"2,179.272""1,522.559""1,159.746"368.780280.9107HCLS1 455/2009
1423"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Alexandru Averescu, nr. 7, blocul 4/A"bulevardulAlexandru Averescu74A196132"5,056.00"Fara ITE aprobati"2,214,225.00""154,996.00"7.1144.7432.00023.71483.000105.397"2,898.421""3,124.389""2,634.928"756.770638.2106HCLS1 ____/2010
1444"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Alexandru Averescu, nr. 12, blocul 80A/"bulevardulAlexandru Averescu1280A198045"3,000.00"Fara ITE aprobati"1,149,990.00""103,500.00"3.6952.4632.00012.31643.10754.740"1,505.337""1,623.658""1,368.488"393.270331.4707HCLS1 ____/2010
365"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Alexandru Averescu, nr. 3, blocul 2/"bulevardulAlexandru Averescu32196064"5,056.00"ultrashFara ITE aprobati"1,638,650.00""147,479.00"5.2653.5102.00017.55061.42578.000"2,144.993""2,312.743""1,949.994"560.180472.3107HCLS1 ____/2010
396"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Alexandru Averescu, nr. 5, blocul 3/"bulevardulAlexandru Averescu53196064"5,056.00"ultrashFara ITE aprobati"1,638,650.00""147,479.00"5.2653.5102.00017.55061.42578.000"2,144.993""2,312.743""1,949.994"560.180472.3107HCLS1 ____/2010
1437"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Alexandru Averescu, nr. 9, blocul 5/"bulevardulAlexandru Averescu95196164"5,048.00"Fara ITE aprobati"1,636,057.00""147,246.00"5.2573.5042.00017.52261.32877.876"2,141.599""2,309.086""1,946.908"559.290471.5707HCLS1 ____/2010
3098"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Alexandru Averescu, nr. 11, blocul 6/A, B"bulevardulAlexandru Averescu116"A, B"64"8,100.00"Fara ITE aprobati"2,625,210.00""236,269.00"8.4355.6232.00028.11698.406124.960"3,436.400""3,703.940""3,124.000"897.140756.6707HCLS1 ____/2010
2489"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Alexandru Popisteanu, nr. 1, blocul 1/"stradaAlexandru Popisteanu1144"5,013.00"HCLS1 - 40 imobile"1,921,634.00""172,948.00""1,555.047""1,247.609"6.1744.1162.00020.58172.03291.470"2,515.419""1,555.047""1,247.609"376.650302.1907HCLS1 455/2009
4310"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Alexandru Popisteanu, nr. 5, blocul 3/"stradaAlexandru Popisteanu53197344"4,860.00"Fara ITE aprobati"1,862,984.00""167,669.00"5.9863.9912.00019.95369.83488.678"2,438.646""2,629.088""2,216.951"636.800536.9707HCLS1 ____/2010
1511"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Alexandru Serbanescu, nr. 22, blocul 16/A"stradaAlexandru Serbanescu2216A198714"1,800.00"ultrashFara ITE aprobati"788,292.00""55,181.00"2.5331.6892.0008.44329.54937.523"1,031.874""1,113.611"938.067269.730227.2105HCLS1 ____/2010
6112"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Alexandru Serbanescu, nr. 2, blocul 6A/"stradaAlexandru Serbanescu26A198515"1,800.00"ultrashFara ITE aprobati"788,292.00""55,181.00"2.5331.6892.0008.44329.54937.523"1,031.874""1,113.611"938.067269.730227.2105HCLS1 ____/2010
12813"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Alexandru Serbanescu, nr. 30, blocul 17A/1"stradaAlexandru Serbanescu3017A1198915"1,435.00"Fara ITE aprobati"628,444.00""43,992.00"2.0191.3462.0006.73123.55729.914822.633888.200747.848215.130181.1405HCLS1 ____/2010
12714"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Alexandru Serbanescu, nr. 28, blocul 17A/2"stradaAlexandru Serbanescu2817A2198619"1,825.00"Fara ITE aprobati"799,241.00""55,947.00"2.5681.7122.0008.56029.96038.044"1,046.206""1,129.050"951.096273.470230.3705HCLS1 ____/2010
40015"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Alexandru Serbanescu, nr. 37, blocul 21i/"stradaAlexandru Serbanescu3721i32"2,800.00"Fara ITE aprobati"1,226,232.00""85,837.00"3.9402.6272.00013.13345.96558.369"1,605.138""1,731.172""1,459.216"419.310353.4406HCLS1 ____/2010
5916"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Alexandru Serbanescu, nr. 46-48, blocul 19G/"stradaAlexandru Serbanescu46-4819G198936"3,210.00"Fara ITE aprobati"1,230,490.00""110,745.00"3.9542.6362.00013.17946.12558.571"1,610.711""1,737.176""1,464.283"420.770354.6706HCLS1 ____/2010
31217"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Alexandru Serbanescu, nr. 12-14, blocul 14A/1, 2"stradaAlexandru Serbanescu12-1414A"1, 2"38"3,000.00"Fara ITE aprobati"1,149,990.00""103,500.00"3.6952.4632.00012.31643.10754.740"1,505.337""1,623.658""1,368.488"393.270331.4706HCLS1 ____/2010
12518"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Alexandru Serbanescu, nr. 32-36, blocul 18A/"stradaAlexandru Serbanescu32-3618A198750"4,320.00"Fara ITE aprobati"1,655,986.00""149,039.00"5.3213.5472.00017.73662.07578.825"2,167.686""2,337.190""1,970.624"566.100477.3107HCLS1 ____/2010
40119"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Alexandru Serbanescu, nr. 38-40, blocul 19B/"stradaAlexandru Serbanescu38-4019B96"9,800.00"Fara ITE aprobatiexclus"2,914,422.00""291,443.00"9.3646.2432.00031.213109.247138.726"3,814.978""4,111.771""3,468.162"995.920840.0307HCLS1 ____/2010
10620"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Amman, nr. 3, blocul 7/"stradaAmman37197447"2,400.00"Fara ITE aprobati"919,992.00""82,800.00"2.9561.9712.0009.85334.48643.792"1,204.270""1,299.328""1,094.791"314.710265.1707HCLS1 ____/2010
5521"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Andrei Popovici, nr. 6A, blocul Beller6/"stradaAndrei Popovici6ABeller6198629"15,922.00"Fara ITE aprobati"6,972,881.00""488,102.00"22.40414.9362.00074.680261.378331.909"9,127.501""9,834.808""8,297.728""2,382.120""2,009.820"6HCLS1 ____/2010
10922"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Andrei Popovici, nr. 18, blocul 8A/"stradaAndrei Popovici188A198439"2,975.00"Fara ITE aprobati"1,140,407.00""102,637.00"3.6642.4432.00012.21442.74854.283"1,492.793""1,610.145""1,357.085"390.000328.7006HCLS1 ____/2010
42023"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Athanasie Enescu, nr. 53, blocul /"stradaAthanasie Enescu5320"2,034.00"Fara ITE aprobati"890,770.00""62,354.00"2.8621.9082.0009.54033.39142.401"1,166.018""1,258.120""1,060.016"304.730256.7505HCLS1 ____/2010
3224"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Aurel Baesu, nr. 2-14, blocul A13/"stradaAurel Baesu2-14A13196788"6,041.00"Fara ITE aprobati"1,796,533.00""179,654.00"5.7723.8482.00019.24167.34385.515"2,351.662""2,535.381""2,137.875"614.100517.8207HCLS1 ____/2010
18525"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Aviatiei, nr. 12-14, blocul 5F/3,4"stradaAviatiei12-145F"3,4"198629"2,140.00"Fara ITE aprobati"937,192.00""65,604.00"3.0112.0072.00010.03735.13144.610"1,226.784""1,323.580""1,115.258"320.590270.1306HCLS1 ____/2010
6926"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Aviatiei, nr. 1-9, blocul 4C/"stradaAviatiei1-94C198486"2,510.00"Fara ITE aprobati"746,449.00""74,645.00"2.3981.5992.0007.99427.98135.531977.102"1,054.605"888.275255.440215.1507HCLS1 ____/2010
6427"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Avionului, nr. 35, blocul J16/"stradaAvionului35J16198719"1,003.46"Fara ITE aprobati"439,456.00""30,762.00"1.4120.9412.0004.70716.47320.918575.248621.699522.953150.580126.6705HCLS1 ____/2010
6528"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Avionului, nr. 3, blocul 5C/1+2"stradaAvionului35C1+229"2,736.00"Fara ITE aprobati"1,198,204.00""83,875.00"3.8502.5672.00012.83344.91557.035"1,568.449""1,691.649""1,425.863"409.740345.3606HCLS1 ____/2010
6729"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Avionului, nr. 11-15, blocul 6C/"stradaAvionului11-156C198553"2,619.00"Fara ITE aprobati"1,003,942.00""90,355.00"3.2262.1502.00010.75237.63347.788"1,314.160""1,417.709""1,194.691"343.390289.3707HCLS1 ____/2010
36630"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Axinte Uricariul, nr. 1, blocul 3/"stradaAxinte Uricariul13130"6,600.00"modificat suprafataFara ITE aprobatiexclus"1,962,774.00""196,278.00"6.3064.2042.00021.02173.57593.428"2,569.271""2,769.805""2,335.701"670.880565.7407HCLS1 ____/2010
28231"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Baiculesti, nr. 25, blocul E13/"stradaBaiculesti25E1380"6,219.24"HCLS1 - 40 imobileexclus"2,015,656.00""181,410.00""1,774.407""1,362.501"6.4764.3182.00021.58875.55795.945"2,638.494""1,774.407""1,362.501"429.780330.0207HCLS1 455/2009
2132"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Baiculesti, nr. 21A, blocul 22/Vila"stradaBaiculesti21A22Vila196915"2,900.00"Fara ITE aprobati"1,270,026.00""88,902.00"4.0812.7202.00013.60247.60760.453"1,662.464""1,792.927""1,511.331"434.270366.0605HCLS1 ____/2010
18633"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Baiculesti, nr. 17, blocul C13/"stradaBaiculesti17C13196480"5,711.00"Fara ITE aprobati"1,850,936.00""166,585.00"5.9473.9652.00019.82469.38288.105"2,422.875""2,612.098""2,202.614"632.680533.5007HCLS1 ____/2010
33434"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Baiculesti, nr. 21, blocul D13/"stradaBaiculesti21D1380"3,318.00"Fara ITE aprobati"1,075,364.00""96,783.00"3.4552.3032.00011.51740.31051.187"1,407.651""1,518.423""1,279.683"367.780309.9607HCLS1 ____/2010
37435"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Baiculesti, nr. 7, blocul A2/"stradaBaiculesti7A280"6,174.00"Fara ITE aprobati"2,000,994.00""180,090.00"6.4294.2862.00021.43175.00795.247"2,619.301""2,823.701""2,381.183"683.940576.7507HCLS1 ____/2010
37536"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Baiculesti, nr. 11, blocul A13/"stradaBaiculesti11A1380"5,711.00"Fara ITE aprobati"1,850,936.00""166,585.00"5.9473.9652.00019.82469.38288.105"2,422.875""2,612.098""2,202.614"632.680533.5007HCLS1 ____/2010
39737"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Baiculesti, nr. 5, blocul A3/"stradaBaiculesti5A380"9,500.00"Fara ITE aprobati"3,078,950.00""277,106.00"9.8936.5952.00032.976115.414146.558"4,030.346""4,343.782""3,663.951""1,052.120"887.4607HCLS1 ____/2010
10038"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Baiculesti, nr. 19, blocul D9/A, B, C, D"stradaBaiculesti19D9"A, B, C, D"112"12,430.00"Fara ITE aprobati"3,696,558.00""369,656.00"11.8777.9182.00039.590138.565175.956"4,838.794""5,214.700""4,398.904""1,263.070""1,065.470"7HCLS1 ____/2010
2039"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Baiculesti, nr. 13, blocul B9/"stradaBaiculesti13B91964160"12,716.00"Fara ITE aprobati"3,781,612.00""378,162.00"12.1508.1002.00040.501141.754180.005"4,950.130""5,334.640""4,500.118""1,292.120""1,089.990"7HCLS1 ____/2010
18740"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Baiculesti, nr. 23, blocul E9/"stradaBaiculesti23E91964160"12,430.00"Fara ITE aprobati"3,696,558.00""369,656.00"11.8777.9182.00039.590138.565175.956"4,838.794""5,214.700""4,398.904""1,263.070""1,065.470"7HCLS1 ____/2010
35541"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Baneasa, nr. 14-16, blocul 6/1/"stradaBaneasa14-166/123"3,400.00"Fara ITE aprobati"1,488,996.00""104,230.00"4.7843.1892.00015.94755.81570.876"1,949.096""2,101.707""1,771.905"509.060429.1806HCLS1 ____/2010
18842"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Baneasa, nr. 1-7, blocul 2/4/"stradaBaneasa1-72/4198158"4,620.00"Fara ITE aprobati"1,770,985.00""159,389.00"5.6903.7932.00018.96766.38584.299"2,318.219""2,499.353""2,107.472"605.380510.4607HCLS1 ____/2010
32543"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Banul Andronache, nr. 71, blocul 108/"stradaBanul Andronache7110852"3,250.00"Fara ITE aprobati"1,245,823.00""112,125.00"4.0032.6692.00013.34346.70059.301"1,630.782""1,758.798""1,482.529"426.000359.0907HCLS1 ____/2010
26444"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Banul Manta, nr. 39, blocul 30/"bulevardulBanul Manta393027"2,643.60"HCLS1 - 40 imobile"1,157,739.00""81,042.00"985.934799.0493.7202.4802.00012.39943.39855.108"1,515.480"985.934799.049238.810193.5406HCLS1 455/2009
31145"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Banul Manta, nr. 26, blocul 19A/A"bulevardulBanul Manta2619AA32"2,780.00"Fara ITE aprobati"1,217,474.00""85,224.00"3.9122.6082.00013.03945.63757.952"1,593.673""1,718.821""1,448.794"416.320350.9206HCLS1 ____/2010
14746"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Banul Manta, nr. 29, blocul 32/2"bulevardulBanul Manta29322198235"3,126.00"Fara ITE aprobati"1,198,290.00""107,847.00"3.8502.5672.00012.83444.91857.039"1,568.562""1,691.770""1,425.965"409.770345.3906HCLS1 ____/2010
12447"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Banul Manta, nr. 18, blocul 28/"bulevardulBanul Manta1828198140"11,119.00"Fara ITE aprobati"4,262,247.00""383,603.00"13.6959.1302.00045.649159.770202.883"5,579.281""6,012.408""5,072.074""1,456.280""1,228.520"6HCLS1 ____/2010
14548"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Banul Manta, nr. 12, blocul 26/A,B"bulevardulBanul Manta1226"A,B"198143"2,178.00"Fara ITE aprobati"834,893.00""75,141.00"2.6831.7882.0008.94231.29639.741"1,092.875""1,179.325"993.523285.650240.6407HCLS1 ____/2010
14849"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Banul Manta, nr. 29, blocul 32/1"bulevardulBanul Manta29321198243"3,126.00"Fara ITE aprobati"1,198,290.00""107,847.00"3.8502.5672.00012.83444.91857.039"1,568.562""1,691.770""1,425.965"409.770345.3907HCLS1 ____/2010
14950"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Banul Manta, nr. 29, blocul 32/3"bulevardulBanul Manta29323198253"3,126.00"Fara ITE aprobati"1,198,290.00""107,847.00"3.8502.5672.00012.83444.91857.039"1,568.562""1,691.770""1,425.965"409.770345.3907HCLS1 ____/2010
40951"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Banul Manta, nr. 1, blocul 1B/"bulevardulBanul Manta11B90"6,000.00"Fara ITE aprobati"1,784,340.00""178,434.00"5.7333.8222.00019.11066.88684.935"2,335.701""2,518.187""2,123.365"609.940514.3107HCLS1 ____/2010
14652"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Banul Manta, nr. 22, blocul 29/"bulevardulBanul Manta22291982122"10,285.00"Fara ITE aprobati"3,058,657.00""305,866.00"9.8276.5522.00032.758114.654145.592"4,003.782""4,315.165""3,639.802""1,045.190"881.6107HCLS1 ____/2010
4653"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Banul Manta, nr. 16, blocul 27/"bulevardulBanul Manta16271981149"8,712.00"Fara ITE aprobati"2,590,862.00""259,087.00"8.3245.5502.00027.74897.118123.325"3,391.438""3,655.503""3,083.125"885.410746.7707HCLS1 ____/2010
37354"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Barbu Lautaru, nr. 8, blocul 24/"stradaBarbu Lautaru82443"4,170.00"Fara ITE aprobati"1,598,487.00""143,864.00"5.1363.4242.00017.12059.91976.088"2,092.419""2,256.106""1,902.199"546.460460.7407HCLS1 ____/2010
3555"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Barbu Stefanescu Delavrancea, nr. 2B, blocul 33D/"stradaBarbu Stefanescu Delavrancea2B33D197744"1,270.00"Fara ITE aprobati"486,830.00""43,815.00"1.5641.0432.0005.21418.24923.173637.260688.503579.327166.760140.3207HCLS1 ____/2010
13856"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Belizarie, nr. 3, blocul 21/6/"stradaBelizarie321/6198115"1,395.00"Fara ITE aprobati"610,927.00""42,765.00"1.9631.3092.0006.54322.90129.080799.703863.499727.003209.150176.0905HCLS1 ____/2010
25957"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Belizarie, nr. 16, blocul 10/1/3"stradaBelizarie1610/1310"1,088.64"HCLS1 - 40 imobile"476,760.00""33,374.00"409.448311.5941.5321.0212.0005.10617.87122.694624.079409.448311.59499.17075.4705HCLS1 455/2009
25858"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Belizarie, nr. 20, blocul 10/1/1"stradaBelizarie2010/1115"1,747.27"HCLS1 - 40 imobile"765,200.00""53,564.00"581.266444.2842.4591.6392.0008.19528.68436.424"1,001.647"581.266444.284140.790107.6105HCLS1 455/2009
13559"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Belizarie, nr. 16-20, blocul 10/1/2"stradaBelizarie16-2010/12198219"1,951.00"Fara ITE aprobati"854,421.00""59,810.00"2.7451.8302.0009.15132.02840.670"1,118.437""1,206.861""1,016.761"292.320246.2705HCLS1 ____/2010
23960"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Belizarie, nr. 22-24, blocul 5/1/A"stradaBelizarie22-245/1A24700.00Fara ITE aprobatiexclus"306,558.00""21,460.00"0.9850.6572.0003.28311.49114.592401.284434.292364.804105.19088.3606HCLS1 ____/2010
24061"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Belizarie, nr. 22-24, blocul 5/1/B"stradaBelizarie22-245/1B24700.00Fara ITE aprobatiexclus"306,558.00""21,460.00"0.9850.6572.0003.28311.49114.592401.284434.292364.804105.19088.3606HCLS1 ____/2010
24162"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Belizarie, nr. 22-24, blocul 5/1/D"stradaBelizarie22-245/1D24700.00Fara ITE aprobatiexclus"306,558.00""21,460.00"0.9850.6572.0003.28311.49114.592401.284434.292364.804105.19088.3606HCLS1 ____/2010
14063"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Belizarie, nr. 13-15, blocul 9/4/"stradaBelizarie13-159/4198134"3,039.00"Fara ITE aprobati"1,330,900.00""93,163.00"4.2762.8512.00014.25449.88963.351"1,742.148""1,878.769""1,583.771"455.060383.6106HCLS1 ____/2010
18964"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Belizarie, nr. 7-11, blocul XII/4/"stradaBelizarie7-11XII/4198067"3,780.00"Fara ITE aprobati"1,225,098.00""110,259.00"3.9362.6242.00013.12145.92358.315"1,603.653""1,729.572""1,457.866"418.920353.1107HCLS1 ____/2010
19065"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Borsa, nr. 16, blocul 2j/"stradaBorsa162j198315"1,032.00"Fara ITE aprobati"451,955.00""31,637.00"1.4520.9682.0004.84016.94221.513591.609639.324537.826154.850130.2705HCLS1 ____/2010
26366"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Borsa, nr. 25, blocul 8F/B"stradaBorsa258FB10925.77HCLS1 - 40 imobile"405,432.00""28,381.00"338.814253.3491.3030.8682.0004.34215.19819.299530.710338.814253.34982.07061.3605HCLS1 455/2009
19267"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Borsa, nr. 52-54, blocul 5F/"stradaBorsa52-545F198629"2,130.00"Fara ITE aprobati"932,813.00""65,297.00"2.9971.9982.0009.99034.96644.402"1,221.052""1,317.405""1,110.047"319.090268.8706HCLS1 ____/2010
34668"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Borsa, nr. 40-42, blocul 46/"stradaBorsa40-424632"4,000.00"Fara ITE aprobati"1,751,760.00""122,624.00"5.6283.7522.00018.76165.66583.384"2,293.054""2,472.244""2,084.595"598.810504.9206HCLS1 ____/2010
19169"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Borsa, nr. 33-35, blocul 7G/"stradaBorsa33-357G198538"1,700.00"Fara ITE aprobati"651,661.00""58,650.00"2.0941.3962.0006.97924.42731.019853.024920.939775.476223.060187.8306HCLS1 ____/2010
7170"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Borsa, nr. 30-32, blocul 3G/"stradaBorsa30-323G198448"3,715.00"Fara ITE aprobati"1,424,071.00""128,167.00"4.5763.0502.00015.25253.38167.786"1,864.109""2,010.154""1,694.645"486.890410.4607HCLS1 ____/2010
19371"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Bucegi, nr. 112, blocul 1/"stradaBucegi1121197588"2,608.00"Fara ITE aprobatiexclus"775,594.00""77,560.00"2.4921.6612.0008.30729.07336.918"1,015.253""1,095.704"922.957265.390223.5507HCLS1 ____/2010
18172"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, soseaua Bucuresti - Ploiesti, nr. 30-34, blocul II/3/"soseauaBucuresti - Ploiesti30-34II/3198032"3,918.00"Fara ITE aprobati"1,715,849.00""120,110.00"5.5133.6752.00018.37764.31981.674"2,246.046""2,421.604""2,041.860"586.540494.5606HCLS1 ____/2010
35273"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, soseaua Bucuresti - Ploiesti, nr. 12, blocul XIII/3/"soseauaBucuresti - Ploiesti12XIII/332"2,200.00"Fara ITE aprobati"963,468.00""67,443.00"3.0962.0642.00010.31936.11645.861"1,261.180""1,360.636""1,146.527"329.560277.7006HCLS1 ____/2010
39974"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, soseaua Bucuresti - Ploiesti, nr. 14-22, blocul XIII/2/c"soseauaBucuresti - Ploiesti14-22XIII/2c36"4,800.00"Fara ITE aprobati"1,839,984.00""165,599.00"5.9123.9412.00019.70668.97287.583"2,408.539""2,596.653""2,189.581"628.940530.3406HCLS1 ____/2010
34975"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, soseaua Bucuresti - Ploiesti, nr. 24-28, blocul 13/1/"soseauaBucuresti - Ploiesti24-2813/164"5,400.00"Fara ITE aprobati"1,750,140.00""157,513.00"5.6233.7492.00018.74465.60483.307"2,290.933""2,469.960""2,082.666"598.260504.4507HCLS1 ____/2010
6376"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, soseaua Bucuresti - Ploiesti, nr. 95, blocul /"soseauaBucuresti - Ploiesti95195184"4,200.00"Fara ITE aprobati"1,249,038.00""124,904.00"4.0132.6752.00013.37746.82059.454"1,634.991""1,763.330""1,486.355"427.100360.0107HCLS1 ____/2010
26777"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Bucurestii Noi, nr. 15, blocul 1/"bulevardulBucurestii Noi15170"4,374.00"HCLS1 - 40 imobile"1,417,614.00""127,586.00""2,089.240""1,726.525"4.5553.0372.00015.18353.13967.478"1,855.657""2,089.240""1,726.525"506.040418.1907HCLS1 455/2009
15078"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Bucurestii Noi, nr. 70, blocul 11/"bulevardulBucurestii Noi7011195642"4,264.00"Fara ITE aprobati"1,634,520.00""147,107.00"5.2523.5012.00017.50661.27077.803"2,139.587""2,306.919""1,945.079"558.770471.1207HCLS1 ____/2010
11079"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Bucurestii Noi, nr. 17, blocul A/"bulevardulBucurestii Noi17A196444"3,262.00"Fara ITE aprobati"1,250,423.00""112,539.00"4.0182.6782.00013.39246.87259.520"1,636.804""1,765.284""1,488.004"427.570360.4107HCLS1 ____/2010
37980"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Bucurestii Noi, nr. 19, blocul 19/A+B+C"bulevardulBucurestii Noi1919A+B+C51"2,213.00"Fara ITE aprobati"848,310.00""76,348.00"2.7261.8172.0009.08531.79940.380"1,110.438""1,198.245""1,009.489"290.230244.5107HCLS1 ____/2010
29881"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Bucurestii Noi, nr. 76, blocul A12/"bulevardulBucurestii Noi76A1288"4,800.00"Fara ITE aprobati"1,427,472.00""142,748.00"4.5863.0582.00015.28853.50967.948"1,868.561""2,014.950""1,698.692"488.050411.4507HCLS1 ____/2010
15182"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Bucurestii Noi, nr. 93-97, blocul B3/"bulevardulBucurestii Noi93-97B31968132"9,795.00"Fara ITE aprobati"2,912,936.00""291,294.00"9.3596.2402.00031.198109.191138.656"3,813.033""4,109.677""3,466.394"995.420839.6107HCLS1 ____/2010
13283"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Capalna, nr. 6-8, blocul 15B/"stradaCapalna6-815B198548"2,000.00"Fara ITE aprobati"766,660.00""69,000.00"2.4631.6422.0008.21128.73836.493"1,003.558""1,083.105"912.325262.340220.9807HCLS1 ____/2010
37284"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Chiscani, nr. 3, blocul 18A/"stradaChiscani318A35"1,802.00"Fara ITE aprobati"690,761.00""62,169.00"2.2191.4802.0007.39825.89332.880904.206976.076822.005236.420199.1006HCLS1 ____/2010
3885"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Clucerului, nr. 11-15, blocul 49/"stradaClucerului11-1549197725"3,475.00"Fara ITE aprobati"1,521,842.00""106,529.00"4.8903.2602.00016.29957.04672.440"1,992.091""2,148.026""1,810.992"520.280438.6506HCLS1 ____/2010
19486"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Cluj, nr. 83, blocul 8B/A"stradaCluj838BA198636"2,850.00"Fara ITE aprobati"1,092,491.00""98,325.00"3.5102.3402.00011.70140.95252.003"1,430.071""1,542.577""1,300.065"373.630314.8906HCLS1 ____/2010
12987"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Cluj, nr. 81, blocul 9/A,B,C"stradaCluj819"A,B,C"1986108"8,490.00"Fara ITE aprobatiexclus"2,524,842.00""252,485.00"8.1125.4082.00027.04194.644120.182"3,305.018""3,562.405""3,004.562"862.860727.7407HCLS1 ____/2010
19588"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Constantin Cristescu, nr. 6, blocul /"stradaConstantin Cristescu6197016"2,576.00"Fara ITE aprobati"1,128,134.00""78,970.00"3.6252.4162.00012.08242.28853.699"1,476.727""1,592.837""1,342.479"385.810325.1705HCLS1 ____/2010
4189"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, aleea Constantin Sandu-Aldea, nr. 3, blocul 6/"aleeaConstantin Sandu-Aldea36197215"1,782.00"Fara ITE aprobati"780,410.00""54,629.00"2.5071.6722.0008.35829.25437.148"1,021.557""1,102.496"928.688267.040224.9405HCLS1 ____/2010
30190"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Crinului, nr. 3-5, blocul 10/"stradaCrinului3-51036"2,000.00"Fara ITE aprobati"766,660.00""69,000.00"2.4631.6422.0008.21128.73836.493"1,003.558""1,083.105"912.325262.340220.9806HCLS1 ____/2010
37791"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Crinului, nr. 26-32, blocul A5/A"stradaCrinului26-32A5A44"3,200.00"Fara ITE aprobati"1,226,656.00""110,400.00"3.9412.6272.00013.13745.98158.389"1,605.693""1,731.768""1,459.721"419.460353.5607HCLS1 ____/2010
37892"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Crinului, nr. 26-32, blocul A5/B"stradaCrinului26-32A5B44"3,200.00"Fara ITE aprobati"1,226,656.00""110,400.00"3.9412.6272.00013.13745.98158.389"1,605.693""1,731.768""1,459.721"419.460353.5607HCLS1 ____/2010
5693"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Crinului, nr. 20-24, blocul A4/"stradaCrinului20-24A4196788"3,930.00"Fara ITE aprobati"1,168,743.00""116,875.00"3.7552.5032.00012.51743.81055.632"1,529.885""1,650.102""1,390.805"399.680336.8707HCLS1 ____/2010
19694"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Crinului, nr. 5-15, blocul A3/"stradaCrinului5-15A3196788"6,380.00"Fara ITE aprobatiexclus"1,897,349.00""189,735.00"6.0964.0642.00020.32171.12290.314"2,483.630""2,677.547""2,257.845"648.540546.8807HCLS1 ____/2010
29195"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Crisana, nr. 20-22, blocul /"stradaCrisana20-22S+P+749"5,000.00"Fara ITE aprobati"1,916,650.00""172,499.00"6.1584.1052.00020.52771.84691.233"2,508.895""2,704.764""2,280.814"655.130552.4407HCLS1 ____/2010
40396"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Dinicu Golescu, nr. 31, blocul 1/3"bulevardulDinicu Golescu311330"2,500.00"modificat suprafataFara ITE aprobati"1,094,850.00""76,640.00"3.5182.3452.00011.72641.04052.115"1,433.159""1,545.903""1,302.872"374.440315.5706HCLS1 ____/2010
9997"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Dinicu Golescu, nr. 31, blocul 1/2"bulevardulDinicu Golescu3112196232"2,500.00"modificat suprafataultrashFara ITE aprobati"1,094,850.00""76,640.00"3.5182.3452.00011.72641.04052.115"1,433.159""1,545.903""1,302.872"374.440315.5706HCLS1 ____/2010
42698"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Dinicu Golescu, nr. 31, blocul 1/1"bulevardulDinicu Golescu311132"2,500.00"introdus nouFara ITE aprobati"1,094,850.00""76,640.00"3.5182.3452.00011.72641.04052.115"1,433.159""1,545.903""1,302.872"374.440315.5706HCLS1 ____/2010
19799"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Dinicu Golescu, nr. 15-17, blocul E+F/"bulevardulDinicu Golescu15-17E+F196146"5,132.00"Fara ITE aprobati"1,967,250.00""177,053.00"6.3214.2142.00021.06973.74293.641"2,575.130""2,776.117""2,341.027"672.410567.0307HCLS1 ____/2010
152100"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Dinicu Golescu, nr. 19, blocul G/"bulevardulDinicu Golescu19G196149"2,670.00"Fara ITE aprobati"1,023,492.00""92,115.00"3.2882.1922.00010.96238.36648.718"1,339.751""1,445.277""1,217.955"350.060295.0007HCLS1 ____/2010
81101"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Dinicu Golescu, nr. 23-25, blocul B1/2"bulevardulDinicu Golescu23-25B12196085"5,830.00"modificat suprafataFara ITE aprobati"1,733,784.00""173,379.00"5.5713.7142.00018.56964.99182.528"2,269.523""2,446.896""2,063.203"592.670499.7307HCLS1 ____/2010
153102"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Dinicu Golescu, nr. 43, blocul 7/"bulevardulDinicu Golescu437196197"7,045.00"Fara ITE aprobatiexclus"2,095,113.00""209,512.00"6.7324.4882.00022.43978.53599.727"2,742.503""2,956.424""2,493.185"716.080603.8807HCLS1 ____/2010
330103"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Dinicu Golescu, nr. 37, blocul 4/"bulevardulDinicu Golescu37497"7,200.00"Fara ITE aprobatiexclus"2,141,208.00""214,121.00"6.8804.5862.00022.93280.263101.921"2,802.841""3,021.423""2,548.037"731.830617.1707HCLS1 ____/2010
404104"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Dinicu Golescu, nr. 35, blocul 3/"bulevardulDinicu Golescu35397"7,650.00"Fara ITE aprobati"2,275,034.00""227,504.00"7.3104.8732.00024.36685.280108.292"2,978.020""3,210.141""2,707.291"777.540655.7407HCLS1 ____/2010
154105"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Dinicu Golescu, nr. 23-25, blocul B/1,3,4"bulevardulDinicu Golescu23-25B"1,3,4"1960267"17,491.00"modificat suprafataFara ITE aprobatiexclus"5,201,649.00""520,165.00"16.71311.1422.00055.710194.984247.599"6,808.959""7,337.107""6,189.963""1,777.140""1,499.290"7HCLS1 ____/2010
58106"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, calea Dorobantilor, nr. 111-131, blocul 9F/A"caleaDorobantilor111-1319FA197635"3,256.00"modificat suprafataultrashFara ITE aprobati"1,248,123.00""112,332.00"4.0102.6732.00013.36746.78659.411"1,633.793""1,762.040""1,485.266"426.790359.7506HCLS1 ____/2010
96107"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, calea Dorobantilor, nr. 111-131, blocul 9E/B"caleaDorobantilor111-1319EB198535"3,256.00"modificat suprafataultrashFara ITE aprobati"1,248,123.00""112,332.00"4.0102.6732.00013.36746.78659.411"1,633.793""1,762.040""1,485.266"426.790359.7506HCLS1 ____/2010
172108"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, calea Dorobantilor, nr. 111-131, blocul 9B/F"caleaDorobantilor111-1319BF197635"3,256.00"modificat suprafataultrashFara ITE aprobati"1,248,123.00""112,332.00"4.0102.6732.00013.36746.78659.411"1,633.793""1,762.040""1,485.266"426.790359.7506HCLS1 ____/2010
422109"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, calea Dorobantilor, nr. 111-131, blocul 9/D"caleaDorobantilor111-1319D35"3,256.00"introdus nouFara ITE aprobati"1,248,123.00""112,332.00"4.0102.6732.00013.36746.78659.411"1,633.793""1,762.040""1,485.266"426.790359.7506HCLS1 ____/2010
423110"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, calea Dorobantilor, nr. 111-131, blocul 9A/G"caleaDorobantilor111-1319AG35"3,256.00"introdus nouFara ITE aprobati"1,248,123.00""112,332.00"4.0102.6732.00013.36746.78659.411"1,633.793""1,762.040""1,485.266"426.790359.7506HCLS1 ____/2010
424111"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, calea Dorobantilor, nr. 111-131, blocul 9/E"caleaDorobantilor111-1319E35"3,256.00"introdus nouFara ITE aprobati"1,248,123.00""112,332.00"4.0102.6732.00013.36746.78659.411"1,633.793""1,762.040""1,485.266"426.790359.7506HCLS1 ____/2010
425112"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, calea Dorobantilor, nr. 111-131, blocul 9E/C"caleaDorobantilor111-1319EC35"3,256.00"introdus nouFara ITE aprobati"1,248,123.00""112,332.00"4.0102.6732.00013.36746.78659.411"1,633.793""1,762.040""1,485.266"426.790359.7506HCLS1 ____/2010
6113"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, calea Dorobantilor, nr. 116-122, blocul 6/"caleaDorobantilor116-1226197448"4,480.00"ultrashFara ITE aprobati"1,717,319.00""154,559.00"5.5183.6782.00018.39264.37481.744"2,247.971""2,423.677""2,043.610"587.050494.9907HCLS1 ____/2010
284114"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, calea Dorobantilor, nr. 135-145, blocul /A+C"caleaDorobantilor135-145A+C197750"14,744.00"Fara ITE aprobati"5,651,818.00""508,664.00"18.15912.1062.00060.531211.858269.027"7,398.230""7,971.911""6,725.664""1,930.900""1,629.040"7HCLS1 ____/2010
345115"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, calea Dorobantilor, nr. 135-145, blocul 10/C"caleaDorobantilor135-14510C50"1,900.00"Fara ITE aprobati"728,327.00""65,550.00"2.3401.5602.0007.80027.30134.668953.380"1,029.049"866.709249.250209.9307HCLS1 ____/2010
362116"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, calea Dorobantilor, nr. 135-145, blocul 10/A"caleaDorobantilor135-14510A59"2,800.00"Fara ITE aprobati"1,073,324.00""96,600.00"3.4492.2992.00011.49540.23451.090"1,404.981""1,515.548""1,277.255"367.090309.3707HCLS1 ____/2010
364117"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, calea Dorobantilor, nr. 20-28, blocul 11/A+B"caleaDorobantilor20-2811A+B83"6,269.37"Fara ITE aprobati"1,864,448.00""186,445.00"5.9903.9942.00019.96869.88988.748"2,440.562""2,631.151""2,218.693"637.300537.4007HCLS1 ____/2010
365118"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, piata Dorobantilor, nr. 2, blocul 2/"piataDorobantilor2284"6,754.00"Fara ITE aprobati"2,008,573.00""200,858.00"6.4544.3022.00021.51275.29195.608"2,629.222""2,834.389""2,390.202"686.530578.9407HCLS1 ____/2010
105119"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, calea Dorobantilor, nr. 152, blocul 14/"caleaDorobantilor152141975104"4,102.00"ultrashFara ITE aprobatiexclus"1,219,894.00""121,990.00"3.9202.6132.00013.06545.72858.067"1,596.841""1,722.234""1,451.674"417.150351.6107HCLS1 ____/2010
7120"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, calea Dorobantilor, nr. 102-110, blocul 2/"caleaDorobantilor102-11021974125"11,037.00"ultrashFara ITE aprobati"3,282,294.00""328,230.00"10.5467.0312.00035.153123.037156.237"4,296.523""4,630.527""3,905.930""1,121.570"946.0707HCLS1 ____/2010
173121"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, calea Dorobantilor, nr. 134-138, blocul 11/A,B,C"caleaDorobantilor134-13811"A,B,C"1975138"12,923.00"ultrashFara ITE aprobatiexclus"3,843,171.00""384,318.00"12.3488.2322.00041.160144.061182.935"5,030.711""5,421.447""4,573.374""1,313.140""1,107.730"7HCLS1 ____/2010
171122"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, calea Dorobantilor, nr. 168, blocul 15/A,B,C,D"caleaDorobantilor16815"A,B,C,D"1976156"12,915.00"ultrashFara ITE aprobati"3,840,792.00""384,080.00"12.3408.2272.00041.135143.972182.822"5,027.597""5,418.093""4,570.543""1,312.330""1,107.040"7HCLS1 ____/2010
421123"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, calea Dorobantilor, nr. 135-145, blocul 10/D"caleaDorobantilor135-14510D104"4,200.00"introdus nouFara ITE aprobati"1,249,038.00""124,904.00"4.0132.6752.00013.37746.82059.454"1,634.991""1,763.330""1,486.355"427.100360.0107HCLS1 ____/2010
22124"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, intrarea Dridu, nr. 6, blocul Vila 26A/"intrareaDridu6Vila 26A196912"1,270.00"Fara ITE aprobati"556,184.00""38,933.00"1.7871.1912.0005.95720.84926.474728.045786.303661.859190.450160.3105HCLS1 ____/2010
395125"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, intrarea Dridu, nr. 5, blocul 28/"intrareaDridu52824"2,600.00"Fara ITE aprobati"1,138,644.00""79,706.00"3.6582.4392.00012.19542.68254.199"1,490.485""1,607.658""1,354.986"389.400328.2006HCLS1 ____/2010
25126"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Dridu, nr. 1, blocul k3/A,B,C"stradaDridu1k3"A,B,C"196460"3,670.00"Fara ITE aprobati"1,189,447.00""107,051.00"3.8222.5482.00012.73944.58656.618"1,556.986""1,679.299""1,415.442"406.750342.8407HCLS1 ____/2010
113127"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Dumitru Darian, nr. 2, blocul 23/"stradaDumitru Darian223197938"2,644.00"Fara ITE aprobati"1,013,525.00""91,218.00"3.2562.1712.00010.85537.99248.244"1,326.704""1,431.222""1,206.095"346.660292.1306HCLS1 ____/2010
198128"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Elena Caragiani, nr. 8-10, blocul 3j/"stradaElena Caragiani8-103j198433"2,535.00"Fara ITE aprobati"1,110,178.00""77,713.00"3.5672.3782.00011.89041.61552.844"1,453.223""1,567.517""1,321.112"379.670319.9906HCLS1 ____/2010
199129"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Elena Caragiani, nr. 16-18, blocul 3 A/"stradaElena Caragiani16-183 A198563"3,640.00"Fara ITE aprobati"1,179,724.00""106,176.00"3.7902.5272.00012.63544.22256.155"1,544.259""1,665.588""1,403.872"403.430340.0407HCLS1 ____/2010
62130"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Elena Caragiani, nr. 24-28, blocul 8C/"stradaElena Caragiani24-288C198477"5,605.00"Fara ITE aprobati"1,816,581.00""163,493.00"5.8373.8912.00019.45668.09586.469"2,377.905""2,563.653""2,161.732"620.950523.6007HCLS1 ____/2010
3131"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Elena Vacarescu, nr. 19, blocul 20/2/"stradaElena Vacarescu1920/2198214920.00Fara ITE aprobati"402,905.00""28,204.00"1.2950.8632.0004.31515.10319.178527.403570.157479.457138.100116.1305HCLS1 ____/2010
342132"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Elena Vacarescu, nr. 15, blocul XXI/4/"stradaElena Vacarescu15XXI/415"1,900.00"Fara ITE aprobati"832,086.00""58,247.00"2.6731.7822.0008.91231.19139.607"1,089.201""1,175.366"990.183284.690239.8405HCLS1 ____/2010
394133"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Elena Vacarescu, nr. 9, blocul XXI/2/"stradaElena Vacarescu9XXI/220"2,400.00"Fara ITE aprobati"1,051,056.00""73,574.00"3.3772.2512.00011.25739.39950.030"1,375.832""1,484.146""1,250.756"359.480302.9505HCLS1 ____/2010
11134"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Elena Vacarescu, nr. 21-23, blocul 20/3/"stradaElena Vacarescu21-2320/3198139"2,796.00"Fara ITE aprobati"1,071,791.00""96,462.00"3.4442.2962.00011.47940.17651.017"1,402.974""1,513.386""1,275.431"366.560308.9306HCLS1 ____/2010
101135"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Episcop Vulcan, nr. 26, blocul E/1"stradaEpiscop Vulcan26E148"4,385.00"Fara ITE aprobati"1,680,903.00""151,282.00"5.4013.6002.00018.00263.00980.011"2,200.302""2,372.325""2,000.275"574.610484.4907HCLS1 ____/2010
396136"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Episcop Vulcan, nr. 26, blocul E2/2"stradaEpiscop Vulcan26E2250"4,500.00"Fara ITE aprobati"1,724,985.00""155,249.00"5.5423.6952.00018.47564.66182.109"2,258.005""2,434.487""2,052.732"589.660497.2007HCLS1 ____/2010
200137"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Faurei, nr. 2, blocul 7A/"stradaFaurei27A19706888.00exclusFara ITE aprobatiexclus"264,083.00""26,409.00"0.8480.5662.0002.8289.89912.570345.685374.396314.25990.68076.1205HCLS1 ____/2010
380138"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Faurei, nr. 4, blocul 6/B"stradaFaurei46B8"1,900.00"Fara ITE aprobatiexclus"565,041.00""56,505.00"1.8151.2102.0006.05221.18126.896739.639798.793672.399193.480162.8605HCLS1 ____/2010
108139"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, aleea Faurei, nr. 8, blocul 11/"aleeaFaurei811197012"2,250.00"Fara ITE aprobati"985,365.00""68,976.00"3.1662.1112.00010.55336.93646.903"1,289.843""1,391.512""1,172.585"337.040284.0205HCLS1 ____/2010
320140"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Feleacu, nr. 6, blocul 10I/2"stradaFeleacu610I214"1,500.00"Fara ITE aprobati"656,910.00""45,984.00"2.1111.4072.0007.03624.62431.269859.895928.342781.723224.860189.3405HCLS1 ____/2010
73141"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Feleacu, nr. 5, blocul 11/F/"stradaFeleacu511/F198515"1,290.00"Fara ITE aprobati"564,943.00""39,547.00"1.8151.2102.0006.05121.17726.891739.510798.654672.282193.440162.8405HCLS1 ____/2010
319142"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Feleacu, nr. 8, blocul 10I/1"stradaFeleacu810I115"1,800.00"Fara ITE aprobati"788,292.00""55,181.00"2.5331.6892.0008.44329.54937.523"1,031.874""1,113.611"938.067269.730227.2105HCLS1 ____/2010
260143"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Feleacu, nr. 25-27, blocul 13B/1+2"stradaFeleacu25-2713B1+229"2,669.30"HCLS1 - 40 imobile"1,168,994.00""81,830.00""1,211.439"999.7013.7562.5042.00012.52043.82055.644"1,530.213""1,211.439"999.701293.430242.1406HCLS1 455/2009
261144"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Feleacu, nr. 9-13, blocul 12B/1+2+3"stradaFeleacu9-1312B1+2+348"4,246.73"HCLS1 - 40 imobile"1,627,900.00""146,511.00""1,211.125"908.5435.2303.4872.00017.43561.02277.488"2,130.921""1,211.125"908.543293.350220.0607HCLS1 455/2009
314145"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Feleacu, nr. 20, blocul 8i/"stradaFeleacu208i38"2,400.00"Fara ITE aprobati"919,992.00""82,800.00"2.9561.9712.0009.85334.48643.792"1,204.270""1,299.328""1,094.791"314.710265.1706HCLS1 ____/2010
14146"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Feleacu, nr. 9 - 13, blocul 12 B/"stradaFeleacu9 - 1312 B198648"2,135.00"exclusFara ITE aprobati"818,410.00""73,657.00"2.6301.7532.0008.76530.67838.956"1,071.299""1,156.081"973.908280.020235.8907HCLS1 ____/2010
323147"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Feleacu, nr. 21-23, blocul 13A/"stradaFeleacu21-2313A48"2,660.00"Fara ITE aprobati"1,019,658.00""91,770.00"3.2762.1842.00010.92138.22248.536"1,334.732""1,439.871""1,213.393"348.760293.9007HCLS1 ____/2010
201148"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Feleacu, nr. 29-35, blocul 13C/"stradaFeleacu29-3513C198663"2,928.20"Fara ITE aprobati"949,030.00""85,413.00"3.0492.0332.00010.16435.57445.174"1,242.280""1,340.274""1,129.345"324.630273.5407HCLS1 ____/2010
202149"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Ficusului, nr. 1, blocul XX/5/"stradaFicusului1XX/5198315"1,920.00"Fara ITE aprobati"840,845.00""58,860.00"2.7021.8012.0009.00531.51940.024"1,100.666""1,187.717""1,000.605"287.680242.3605HCLS1 ____/2010
315150"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Ficusului, nr. 9, blocul 11/3bis/1"bulevardulFicusului911/3bis117"2,016.00"Fara ITE aprobati"882,888.00""61,803.00"2.8371.8912.0009.45633.09542.025"1,155.700""1,247.004""1,050.636"302.040254.4805HCLS1 ____/2010
97151"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Fiordului, nr. 30, blocul 52/"stradaFiordului3052198952"2,146.00"Fara ITE aprobati"822,627.00""74,037.00"2.6431.7622.0008.81030.83639.157"1,076.819""1,162.027"978.926281.460237.1107HCLS1 ____/2010
107152"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, calea Floreasca, nr. 146-148, blocul 207/A+B"caleaFloreasca146-148207A+B195924"1,389.00"ultrashFara ITE aprobati"608,299.00""42,581.00"1.9541.3032.0006.51522.80228.955796.263859.792723.875208.250175.3306HCLS1 ____/2010
329153"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, piata Garii de Nord, nr. 2, blocul D/"piataGarii de Nord2D109"12,800.00"Fara ITE aprobatiexclus"3,806,592.00""380,660.00"12.2318.1542.00040.769142.690181.194"4,982.829""5,369.867""4,529.845""1,300.650""1,097.190"7HCLS1 ____/2010
327154"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada General Constantinide, nr. 1, blocul 24C/A,B,C"stradaGeneral Constantinide124C"A,B,C"20"2,143.00"Fara ITE aprobati"938,506.00""65,696.00"3.0152.0102.00010.05135.18044.673"1,228.504""1,325.433""1,116.822"321.040270.5105HCLS1 ____/2010
203155"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada George Calinescu, nr. 28, blocul 20A/"stradaGeorge Calinescu2820A15"1,259.00"Fara ITE aprobati"551,367.00""38,596.00"1.7721.1812.0005.90520.66826.245721.739779.510656.126188.810158.9205HCLS1 ____/2010
10156"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada George Calinescu, nr. 27, blocul 17A/"stradaGeorge Calinescu2717A198319"1,655.00"Fara ITE aprobati"724,791.00""50,736.00"2.3291.5532.0007.76327.16934.500948.751"1,024.065"862.501248.040208.9105HCLS1 ____/2010
12157"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada George Valentin Bibescu, nr. 16, blocul 12/5/2"stradaGeorge Valentin Bibescu1612/52198115"2,105.00"exclusFara ITE aprobati"921,864.00""64,531.00"2.9621.9752.0009.87334.55643.881"1,206.720""1,301.967""1,097.018"315.350265.7105HCLS1 ____/2010
117158"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada George Valentin Bibescu, nr. 33, blocul 10/2/2"stradaGeorge Valentin Bibescu3310/22198115"1,352.00"exclusFara ITE aprobati"592,095.00""41,447.00"1.9021.2682.0006.34122.19528.184775.052836.942704.593202.720170.6605HCLS1 ____/2010
383159"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada George Valentin Bibescu, nr. 27-29, blocul X/5/A,B"stradaGeorge Valentin Bibescu27-29X/5"A,B"42"5,000.00"Fara ITE aprobati"1,916,650.00""172,499.00"6.1584.1052.00020.52771.84691.233"2,508.895""2,704.764""2,280.814"655.130552.4407HCLS1 ____/2010
72160"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada George Valentin Bibescu, nr. 11-13, blocul 8/3/"stradaGeorge Valentin Bibescu11-138/3198048"2,150.00"Fara ITE aprobati"824,160.00""74,175.00"2.6481.7652.0008.82730.89439.230"1,078.825""1,164.189"980.750281.980237.5507HCLS1 ____/2010
381161"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Gheorghe Duca, nr. 10-22, blocul /"bulevardulGheorghe Duca10-22188"8,800.00"Fara ITE aprobati"2,617,032.00""261,704.00"8.4095.6062.00028.02898.099124.571"3,425.695""3,692.408""3,114.268"894.350754.3207HCLS1 ____/2010
368162"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, aleea Gheorghe Stalpeanu, nr. 7, blocul 7/B"aleeaGheorghe Stalpeanu77B20"2,360.00"Fara ITE aprobati"1,033,539.00""72,348.00"3.3212.2142.00011.06938.74249.196"1,352.903""1,459.445""1,229.912"353.500297.9005HCLS1 ____/2010
413163"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, aleea Gheorghe Stalpeanu, nr. 6, blocul 6/"aleeaGheorghe Stalpeanu6624"1,180.00"Fara ITE aprobati"516,770.00""36,174.00"1.6601.1072.0005.53519.37124.598676.452730.723614.956176.990148.9506HCLS1 ____/2010
245164"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Gheorghe Stalpeanu, nr. 4, blocul 4/"stradaGheorghe Stalpeanu4420"2,250.00"HCLS1 - 40 imobile"985,365.00""68,976.00"771.663606.3833.1662.1112.00010.55336.93646.903"1,289.843"771.663606.383186.910146.8705HCLS1 455/2009
246165"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Gheorghe Stalpeanu, nr. 3, blocul 3/"stradaGheorghe Stalpeanu3320"2,250.00"HCLS1 - 40 imobile"985,365.00""68,976.00"771.663606.3833.1662.1112.00010.55336.93646.903"1,289.843"771.663606.383186.910146.8705HCLS1 455/2009
247166"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Gheorghe Stalpeanu, nr. 2, blocul 2/"stradaGheorghe Stalpeanu2220"2,250.00"HCLS1 - 40 imobile"985,365.00""68,976.00"771.663606.3833.1662.1112.00010.55336.93646.903"1,289.843"771.663606.383186.910146.8705HCLS1 455/2009
310167"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Gheorghe Stalpeanu, nr. 1, blocul /"stradaGheorghe Stalpeanu132"2,900.00"Fara ITE aprobati"1,270,026.00""88,902.00"4.0812.7202.00013.60247.60760.453"1,662.464""1,792.927""1,511.331"434.270366.0606HCLS1 ____/2010
123168"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, aleea Gheorghe Stalpeanu, nr. 11, blocul 8/A+B"aleeaGheorghe Stalpeanu118A+B197340"5,000.00"Fara ITE aprobati"1,916,650.00""172,499.00"6.1584.1052.00020.52771.84691.233"2,508.895""2,704.764""2,280.814"655.130552.4406HCLS1 ____/2010
204169"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Grigore Cherchez, nr. 9, blocul /"stradaGrigore Cherchez919736"1,244.00"Fara ITE aprobatiexclus"369,954.00""36,996.00"1.1890.7922.0003.96213.86817.610484.270523.691440.245126.840106.6305HCLS1 ____/2010
136170"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Grigore Manolescu, nr. 2, blocul 16 B+C/A"stradaGrigore Manolescu216 B+CA198320"2,530.00"Fara ITE aprobati"1,107,989.00""77,560.00"3.5602.3732.00011.86741.53352.740"1,450.358""1,564.431""1,318.507"378.930319.3605HCLS1 ____/2010
47171"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, calea Grivitei, nr. 395, blocul M/1A"caleaGrivitei395M1A196128"2,800.00"Fara ITE aprobati"1,226,232.00""85,837.00"3.9402.6272.00013.13345.96558.369"1,605.138""1,731.172""1,459.216"419.310353.4406HCLS1 ____/2010
271172"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, calea Grivitei, nr. 210, blocul L2/"caleaGrivitei210L228"2,440.35"HCLS1 - 40 imobile"1,068,727.00""74,811.00"699.415527.6963.4342.2892.00011.44640.06150.871"1,398.964"699.415527.696169.410127.8106HCLS1 455/2009
305173"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, calea Grivitei, nr. 152, blocul /"caleaGrivitei15231"3,800.00"Fara ITE aprobati"1,664,172.00""116,493.00"5.3473.5652.00017.82362.38179.215"2,178.401""2,348.732""1,980.365"568.890479.6706HCLS1 ____/2010
237174"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, calea Grivitei, nr. 238, blocul C/A"caleaGrivitei238CA32"2,600.00"Fara ITE aprobatiexclus"1,138,644.00""79,706.00"3.6582.4392.00012.19542.68254.199"1,490.485""1,607.658""1,354.986"389.400328.2006HCLS1 ____/2010
238175"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, calea Grivitei, nr. 238, blocul C/D"caleaGrivitei238CD32"2,600.00"Fara ITE aprobatiexclus"1,138,644.00""79,706.00"3.6582.4392.00012.19542.68254.199"1,490.485""1,607.658""1,354.986"389.400328.2006HCLS1 ____/2010
272176"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, calea Grivitei, nr. 226, blocul 5/C"caleaGrivitei2265C32"2,039.07"HCLS1 - 40 imobile"892,991.00""62,510.00"794.828646.6662.8691.9132.0009.56433.47442.506"1,168.925"794.828646.666192.520156.6306HCLS1 455/2009
285177"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, calea Grivitei, nr. 222, blocul 7/A"caleaGrivitei2227A196132"1,500.00"Fara ITE aprobati"656,910.00""45,984.00"2.1111.4072.0007.03624.62431.269859.895928.342781.723224.860189.3406HCLS1 ____/2010
333178"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, calea Grivitei, nr. 401, blocul P/C"caleaGrivitei401PC32"2,206.00"modificat suprafataFara ITE aprobati"966,096.00""67,627.00"3.1042.0692.00010.34736.21445.986"1,264.620""1,364.340""1,149.655"330.460278.4606HCLS1 ____/2010
417179"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, calea Grivitei, nr. 224, blocul 6/D"caleaGrivitei2246D32"2,200.00"modificat suprafataFara ITE aprobati"963,468.00""67,443.00"3.0962.0642.00010.31936.11645.861"1,261.180""1,360.636""1,146.527"329.560277.7006HCLS1 ____/2010
419180"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, calea Grivitei, nr. 224, blocul 6/C"caleaGrivitei2246C32"2,200.00"modificat suprafataFara ITE aprobati"963,468.00""67,443.00"3.0962.0642.00010.31936.11645.861"1,261.180""1,360.636""1,146.527"329.560277.7006HCLS1 ____/2010
430181"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, calea Grivitei, nr. 401, blocul P/A"caleaGrivitei401PA32"2,206.00"introdus nouFara ITE aprobati"966,096.00""67,627.00"3.1042.0692.00010.34736.21445.986"1,264.620""1,364.340""1,149.655"330.460278.4606HCLS1 ____/2010
431182"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, calea Grivitei, nr. 401, blocul p/B"caleaGrivitei401pB32"2,206.00"introdus nouFara ITE aprobati"966,096.00""67,627.00"3.1042.0692.00010.34736.21445.986"1,264.620""1,364.340""1,149.655"330.460278.4606HCLS1 ____/2010
270183"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, calea Grivitei, nr. 226, blocul 5/A+B"caleaGrivitei2265A+B64"4,096.44"HCLS1 - 40 imobile"1,327,657.00""119,490.00""1,503.562""1,190.638"4.2662.8442.00014.21949.76763.196"1,737.903""1,503.562""1,190.638"364.180288.3907HCLS1 455/2009
177184"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, calea Grivitei, nr. 170, blocul I/A"caleaGrivitei170IA196233"3,027.00"Fara ITE aprobati"1,325,645.00""92,796.00"4.2592.8402.00014.19849.69263.101"1,735.269""1,871.359""1,577.517"453.270382.0906HCLS1 ____/2010
48185"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, calea Grivitei, nr. 176, blocul R /"caleaGrivitei176R 196246"2,600.00"ultrashFara ITE aprobati"996,658.00""89,700.00"3.2022.1352.00010.67437.36047.441"1,304.625""1,407.437""1,186.023"340.900287.2707HCLS1 ____/2010
52186"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, calea Grivitei, nr. 178, blocul P/"caleaGrivitei178P196246"4,035.00"Fara ITE aprobati"1,546,737.00""139,207.00"4.9703.3132.00016.56657.97973.625"2,024.679""2,183.132""1,840.617"528.780445.8207HCLS1 ____/2010
51187"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, calea Grivitei, nr. 399, blocul O/"caleaGrivitei399O196148"4,113.00"ultrashFara ITE aprobati"1,576,637.00""141,898.00"5.0663.3772.00016.88659.10075.048"2,063.818""2,225.295""1,876.198"539.000454.4407HCLS1 ____/2010
174188"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, calea Grivitei, nr. 146, blocul 146/"caleaGrivitei146146196054"3,465.00"ultrashFara ITE aprobati"1,328,239.00""119,542.00"4.2682.8452.00014.22549.78963.224"1,738.665""1,875.016""1,580.605"454.150382.8407HCLS1 ____/2010
331189"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, calea Grivitei, nr. 150, blocul /"caleaGrivitei15054"2,130.00"Fara ITE aprobati"816,493.00""73,485.00"2.6231.7492.0008.74530.60638.865"1,068.789""1,153.377"971.626279.360235.3407HCLS1 ____/2010
141190"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, calea Grivitei, nr. 242, blocul /"caleaGrivitei24262"5,963.00"Fara ITE aprobati"1,932,609.00""173,935.00"6.2094.1402.00020.69872.44491.992"2,529.785""2,727.268""2,299.805"660.580557.0407HCLS1 ____/2010
416191"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, calea Grivitei, nr. 224, blocul 6/A+B"caleaGrivitei2246A+B64"4,400.00"Fara ITE aprobati"1,426,040.00""128,344.00"4.5823.0552.00015.27353.45567.879"1,866.686""2,012.930""1,696.987"487.560411.0307HCLS1 ____/2010
418192"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, calea Grivitei, nr. 224, blocul 6/E+F"caleaGrivitei2246E+F64"4,400.00"Fara ITE aprobati"1,426,040.00""128,344.00"4.5823.0552.00015.27353.45567.879"1,866.686""2,012.930""1,696.987"487.560411.0307HCLS1 ____/2010
118193"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, calea Grivitei, nr. 200, blocul A/"caleaGrivitei200A?87"7,506.00"Fara ITE aprobati"2,232,210.00""223,221.00"7.1724.7812.00023.90783.674106.253"2,921.963""3,149.750""2,656.330"762.910643.4007HCLS1 ____/2010
175194"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, calea Grivitei, nr. 164, blocul K/A,B,C"caleaGrivitei164K"A,B,C"196287"5,760.00"Fara ITE aprobati"1,712,967.00""171,297.00"5.5043.6692.00018.34664.21181.537"2,242.274""2,417.541""2,038.431"585.560493.7307HCLS1 ____/2010
176195"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, calea Grivitei, nr. 168, blocul J/A,B,C"caleaGrivitei168J"A,B,C"196287"5,760.00"Fara ITE aprobati"1,712,967.00""171,297.00"5.5043.6692.00018.34664.21181.537"2,242.274""2,417.541""2,038.431"585.560493.7307HCLS1 ____/2010
300196"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, calea Grivitei, nr. 198, blocul B+C/"caleaGrivitei198B+C87"8,300.00"Fara ITE aprobati"2,468,337.00""246,834.00"7.9315.2872.00026.43692.526117.493"3,231.053""3,482.726""2,937.321"843.560711.4607HCLS1 ____/2010
338197"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, calea Grivitei, nr. 192, blocul Rosu/"caleaGrivitei192Rosu92"6,300.00"Fara ITE aprobati"1,873,557.00""187,356.00"6.0204.0132.00020.06670.23089.181"2,452.486""2,643.996""2,229.533"640.410540.0207HCLS1 ____/2010
428198"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, calea Grivitei, nr. 395, blocul M/2,3,4"caleaGrivitei395M"2,3,4"92"7,717.00"introdus nouFara ITE aprobati"2,294,959.00""229,496.00"7.3744.9162.00024.57986.027109.240"3,004.101""3,238.237""2,731.001"784.340661.4807HCLS1 ____/2010
369199"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, calea Grivitei, nr. 236, blocul H/"caleaGrivitei236H93"7,720.00"Fara ITE aprobati"2,295,851.00""229,586.00"7.3774.9182.00024.58986.060109.283"3,005.269""3,239.496""2,732.063"784.650661.7407HCLS1 ____/2010
178200"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, calea Grivitei, nr. 234, blocul 1/"caleaGrivitei2341196296"5,752.00"Fara ITE aprobatiexclus"1,710,588.00""171,059.00"5.4963.6642.00018.32064.12181.424"2,239.160""2,414.185""2,035.600"584.750493.0507HCLS1 ____/2010
179201"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, calea Grivitei, nr. 240, blocul B/"caleaGrivitei240B196097"6,683.00"Fara ITE aprobatiexclus"1,987,458.00""198,746.00"6.3864.2572.00021.28674.50094.603"2,601.583""2,804.615""2,365.075"679.310572.8507HCLS1 ____/2010
318202"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, calea Grivitei, nr. 403, blocul R/"caleaGrivitei403R97"12,100.00"Fara ITE aprobatiexclus"3,598,419.00""359,842.00"11.5627.7082.00038.539134.887171.285"4,710.330""5,076.311""4,282.118""1,229.550""1,037.180"7HCLS1 ____/2010
130203"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, calea Grivitei, nr. 216, blocul 1/"caleaGrivitei21611961102"10,766.00"Fara ITE aprobatiexclus"3,201,701.00""320,171.00"10.2876.8582.00034.290120.016152.401"4,191.027""4,516.879""3,810.025""1,094.050"922.8407HCLS1 ____/2010
306204"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, calea Grivitei, nr. 139, blocul /"caleaGrivitei139121"7,205.00"Fara ITE aprobati"2,142,695.00""214,270.00"6.8844.5902.00022.94880.319101.992"2,804.788""3,023.521""2,549.807"732.340617.6007HCLS1 ____/2010
34205"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, calea Grivitei, nr. 190, blocul F/"caleaGrivitei190F1962133"10,959.00"Fara ITE aprobatiexclus"3,259,098.00""325,910.00"10.4716.9812.00034.905122.167155.133"4,266.159""4,597.816""3,878.326""1,113.650"939.3807HCLS1 ____/2010
429206"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, calea Grivitei, nr. 397, blocul N/"caleaGrivitei397N145"12,045.00"Fara ITE aprobati"3,582,063.00""358,207.00"11.5097.6732.00038.364134.274170.506"4,688.920""5,053.246""4,262.655""1,223.960""1,032.470"7HCLS1 ____/2010
79207"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, calea Grivitei, nr. 148, blocul B1/"caleaGrivitei148B11961165"11,640.00"Fara ITE aprobati"3,461,620.00""346,162.00"11.1227.4152.00037.074129.759164.773"4,531.261""4,883.404""4,119.328""1,182.820"997.7507HCLS1 ____/2010
273208"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, calea Grivitei, nr. 212, blocul J/"caleaGrivitei212J168"23,269.40"Fara ITE aprobati"6,920,087.00""692,009.00"22.23414.8232.00074.114259.399329.396"9,058.394""9,760.360""8,234.904""2,364.080""1,994.600"7HCLS1 ____/2010
126209"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, calea Grivitei, nr. 206, blocul K/"caleaGrivitei206K1960181"2,219.00"Fara ITE aprobati"659,909.00""65,991.00"2.1201.4142.0007.06824.73731.412863.821932.572785.292225.880190.2107HCLS1 ____/2010
131210"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Horia Macelariu, nr. 15-17, blocul 12/6/A"stradaHoria Macelariu15-1712/6A198219"3,336.00"Fara ITE aprobati"1,460,968.00""102,268.00"4.6943.1292.00015.64754.76469.542"1,912.407""2,062.183""1,738.552"499.490421.1005HCLS1 ____/2010
307211"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Horia Macelariu, nr. 1-3, blocul 13/4/"stradaHoria Macelariu1-313/454"8,200.00"Fara ITE aprobati"3,143,306.00""282,898.00"10.0996.7332.00033.665117.827149.621"4,114.588""4,434.533""3,740.535""1,074.100"906.0107HCLS1 ____/2010
26212"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Hrisovului, nr. 28, blocul Vila 8/"stradaHrisovului28Vila 8197010"1,292.00"Fara ITE aprobatiexclus"384,228.00""38,423.00"1.2350.8232.0004.11514.40318.289502.954543.819457.231131.720110.7505HCLS1 ____/2010
89213"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Hrisovului, nr. 10, blocul Vila 12/"stradaHrisovului10Vila 12196012926.00Fara ITE aprobati"405,533.00""28,388.00"1.3030.8692.0004.34315.20119.303530.843573.862482.585139.000116.8905HCLS1 ____/2010
90214"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Hrisovului, nr. 12, blocul Vila 13/"stradaHrisovului12Vila 13196012926.00Fara ITE aprobati"405,533.00""28,388.00"1.3030.8692.0004.34315.20119.303530.843573.862482.585139.000116.8905HCLS1 ____/2010
353215"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Hrisovului, nr. 2, blocul Vila 4/"stradaHrisovului2Vila 412"1,426.27"Fara ITE aprobati"624,621.00""43,724.00"2.0071.3382.0006.69023.41429.732817.629882.810743.299213.830180.0405HCLS1 ____/2010
84216"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Hrisovului, nr. 1, blocul 2/"stradaHrisovului12195932"2,437.00"Fara ITE aprobati"1,067,260.00""74,709.00"3.4292.2862.00011.43040.00650.802"1,397.043""1,506.996""1,270.039"365.010307.6206HCLS1 ____/2010
85217"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Hrisovului, nr. 3, blocul 3/"stradaHrisovului33195932"2,440.00"Fara ITE aprobati"1,068,574.00""74,801.00"3.4332.2892.00011.44440.05550.864"1,398.763""1,508.848""1,271.603"365.460308.0006HCLS1 ____/2010
86218"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Hrisovului, nr. 5, blocul 4/"stradaHrisovului54195932"2,427.00"Fara ITE aprobati"1,062,881.00""74,402.00"3.4152.2772.00011.38339.84250.593"1,391.311""1,500.821""1,264.828"363.520306.3606HCLS1 ____/2010
87219"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Hrisovului, nr. 6, blocul 5/"stradaHrisovului65195932"2,438.00"Fara ITE aprobati"1,067,698.00""74,739.00"3.4312.2872.00011.43540.02350.822"1,397.617""1,507.615""1,270.561"365.160307.7506HCLS1 ____/2010
88220"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Hrisovului, nr. 8, blocul 9/"stradaHrisovului89195732"2,438.00"Fara ITE aprobati"1,067,698.00""74,739.00"3.4312.2872.00011.43540.02350.822"1,397.617""1,507.615""1,270.561"365.160307.7506HCLS1 ____/2010
91221"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Hrisovului, nr. 14, blocul 10/"stradaHrisovului1410195732"2,438.00"Fara ITE aprobati"1,067,698.00""74,739.00"3.4312.2872.00011.43540.02350.822"1,397.617""1,507.615""1,270.561"365.160307.7506HCLS1 ____/2010
280222"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Hrisovului, nr. 32, blocul 9/"stradaHrisovului32924"2,567.55"HCLS1 - 40 imobile"1,124,433.00""78,711.00"948.843767.6463.6132.4092.00012.04342.14953.523"1,471.883"948.843767.646229.820185.9306HCLS1 455/2009
278223"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Hrisovului, nr. 26, blocul H4/"stradaHrisovului26H480"5,472.78"HCLS1 - 40 imobile"1,773,728.00""159,636.00""1,865.909""1,460.684"5.6993.7992.00018.99766.48884.429"2,321.810""1,865.909""1,460.684"451.950353.8007HCLS1 455/2009
336224"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Hrisovului, nr. 13, blocul D3/"stradaHrisovului13D360"4,010.00"Fara ITE aprobati"1,299,641.00""116,968.00"4.1762.7842.00013.91948.71761.863"1,701.230""1,834.689""1,546.573"444.390374.6007HCLS1 ____/2010
354225"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Hrisovului, nr. 11, blocul C3/"stradaHrisovului11C360"2,971.50"Fara ITE aprobati"963,064.00""86,676.00"3.0942.0632.00010.31436.10045.842"1,260.651""1,360.064""1,146.046"329.420277.5907HCLS1 ____/2010
357226"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Hrisovului, nr. 9, blocul B3/"stradaHrisovului9B360"4,042.00"Fara ITE aprobati"1,310,013.00""117,902.00"4.2092.8062.00014.03049.10662.357"1,714.807""1,849.315""1,558.915"447.930377.5907HCLS1 ____/2010
256227"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Iacob Felix, nr. 61, blocul B1/"stradaIacob Felix61B144"4,152.20"HCLS1 - 40 imobile"1,591,663.00""143,250.00""1,478.591""1,200.072"5.1143.4092.00017.04759.66375.763"2,083.487""1,478.591""1,200.072"358.130290.6707HCLS1 455/2009
257228"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Iacob Felix, nr. 41, blocul C2/1+2+3+4"stradaIacob Felix41C21+2+3+4135"13,895.52"HCLS1 - 40 imobileexclus"4,132,389.00""413,239.00""3,689.987""2,951.051"13.2778.8522.00044.258154.903196.702"5,409.297""3,689.987""2,951.051"893.760714.7807HCLS1 455/2009
205229"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Iacob Felix, nr. 101, blocul 19/B"stradaIacob Felix10119B198545"3,260.00"exclusFara ITE aprobati"1,249,656.00""112,470.00"4.0152.6772.00013.38446.84359.484"1,635.800""1,764.203""1,487.091"427.310360.1907HCLS1 ____/2010
382230"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Iancu de Hunedoara, nr. 2, blocul /"bulevardulIancu de Hunedoara236"4,100.00"Fara ITE aprobati"1,571,653.00""141,449.00"5.0503.3662.00016.83258.91374.811"2,057.294""2,218.266""1,870.267"537.290453.0006HCLS1 ____/2010
277231"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, soseaua Iancu de Hunedoara, nr. 25, blocul 2/A+B"soseauaIancu de Hunedoara252A+B169"11,559.71"HCLS1 - 40 imobile"3,437,743.00""343,775.00""2,865.894""2,217.548"11.0457.3642.00036.818128.864163.637"4,500.006""2,865.894""2,217.548"694.160537.1207HCLS1 455/2009
435232"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Iani Buzoiani, nr. 3, blocul 16/A"stradaIani Buzoiani316A42"4,000.00"introdus nouFara ITE aprobati"1,533,320.00""137,999.00"4.9273.2842.00016.42257.47772.986"2,007.116""2,164.212""1,824.651"524.200441.9507HCLS1 ____/2010
119233"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Iani Buzoiani, nr. 3, blocul 16/B"stradaIani Buzoiani316B198343"4,000.00"modificat suprafataFara ITE aprobati"1,533,320.00""137,999.00"4.9273.2842.00016.42257.47772.986"2,007.116""2,164.212""1,824.651"524.200441.9507HCLS1 ____/2010
16234"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Ioan Slavici, nr. 9, blocul /"stradaIoan Slavici919618"1,020.00"Fara ITE aprobatiexclus"303,338.00""30,334.00"0.9750.6502.0003.24911.37114.439397.069429.753360.972104.09087.4305HCLS1 ____/2010
292235"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Ioan Slavici, nr. 3, blocul /"stradaIoan Slavici312"1,200.00"Fara ITE aprobati"525,528.00""36,787.00"1.6891.1262.0005.62819.69925.015687.916743.073625.378179.980151.4705HCLS1 ____/2010
206236"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Ioan Voda Caragea, nr. 9-15, blocul /"stradaIoan Voda Caragea9-15196922"2,250.00"Fara ITE aprobati"985,365.00""68,976.00"3.1662.1112.00010.55336.93646.903"1,289.843""1,391.512""1,172.585"337.040284.0206HCLS1 ____/2010
288237"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Ion Brezoianu, nr. 47-49, blocul liric/"stradaIon Brezoianu47-49liric34"3,890.00"Fara ITE aprobati"1,703,587.00""119,252.00"5.4743.6492.00018.24563.85981.091"2,229.995""2,404.313""2,027.268"582.360491.0306HCLS1 ____/2010
19238"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Ion Brezoianu, nr. 26-32, blocul /"stradaIon Brezoianu26-32196289"4,100.00"ultrashFara ITE aprobati"1,219,299.00""121,930.00"3.9182.6122.00013.05945.70558.039"1,596.062""1,721.395""1,450.965"416.940351.4407HCLS1 ____/2010
18239"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Ion Brezoianu ( victor eftimiu), nr. 5-7, blocul /"stradaIon Brezoianu ( victor eftimiu)5-7196258"4,200.00"AdresaultrashFara ITE aprobati"1,609,986.00""144,899.00"5.1733.4492.00017.24360.35076.635"2,107.472""2,272.322""1,915.884"550.390464.0507HCLS1 ____/2010
17240"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Ion Brezoianu ( victor eftimiu), nr. 4-6, blocul /"stradaIon Brezoianu ( victor eftimiu)4-6196275"4,200.00"AdresaultrashFara ITE aprobati"1,361,220.00""122,510.00"4.3742.9162.00014.57951.02564.794"1,781.837""1,921.525""1,619.852"465.420392.3507HCLS1 ____/2010
297241"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Ion Campineanu, nr. 20A, blocul 18A/"stradaIon Campineanu20A18Anu44"5,600.00"Fara ITE aprobati"2,146,648.00""193,199.00"6.8974.5982.00022.99180.467102.180"2,809.962""3,029.095""2,554.511"733.690618.7407HCLS1 ____/2010
30242"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Ion Campineanu, nr. 29, blocul 6/"stradaIon Campineanu296196070"5,689.00"ultrashFara ITE aprobati"1,843,805.00""165,943.00"5.9243.9492.00019.74769.11587.765"2,413.541""2,602.041""2,194.128"630.250531.4507HCLS1 ____/2010
29243"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Ion Campineanu, nr. 25, blocul 9 TURN/"stradaIon Campineanu259 TURN196089"7,546.00"ultrashFara ITE aprobati"2,244,105.00""224,411.00"7.2104.8072.00024.03484.120106.819"2,937.533""3,166.523""2,670.485"766.970646.8307HCLS1 ____/2010
207244"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Ion Campineanu, nr. 24, blocul 18B/"stradaIon Campineanu2418B1962135"10,600.00"ultrashFara ITE aprobatiexclus"3,152,334.00""315,234.00"10.1286.7522.00033.761118.165150.051"4,126.405""4,447.262""3,751.277""1,077.180"908.6107HCLS1 ____/2010
303245"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Ion Mihalache, nr. 313, blocul 3/B"bulevardulIon Mihalache3133B7"1,472.00"modificat suprafataFara ITE aprobatiexclus"437,759.00""43,776.00"1.4070.9382.0004.68816.40920.837573.027619.306520.934150.000126.1805HCLS1 ____/2010
155246"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Ion Mihalache, nr. 64, blocul 41/"bulevardulIon Mihalache6441197815"2,000.00"Fara ITE aprobati"875,880.00""61,312.00"2.8141.8762.0009.38132.83241.692"1,146.527""1,237.122""1,042.297"299.650252.4605HCLS1 ____/2010
340247"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Ion Mihalache, nr. 96, blocul 44B/"bulevardulIon Mihalache9644B16"2,850.00"Fara ITE aprobati"1,248,129.00""87,370.00"4.0102.6732.00013.36746.78659.411"1,633.801""1,762.048""1,485.274"426.790359.7505HCLS1 ____/2010
286248"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Ion Mihalache, nr. 92, blocul 44 A2/C"bulevardulIon Mihalache9244 A2C197820"6,454.00"Fara ITE aprobati"2,826,465.00""197,853.00"9.0816.0542.00030.271105.950134.540"3,699.843""3,987.739""3,363.494"965.880814.6805HCLS1 ____/2010
316249"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Ion Mihalache, nr. 92, blocul 44 A2/C"bulevardulIon Mihalache9244 A2C20"2,000.00"exclusFara ITE aprobati"875,880.00""61,312.00"2.8141.8762.0009.38132.83241.692"1,146.527""1,237.122""1,042.297"299.650252.4605HCLS1 ____/2010
162250"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Ion Mihalache, nr. 315, blocul 5j/A,B"bulevardulIon Mihalache3155j"A,B"196024"1,816.00"Fara ITE aprobati"795,300.00""55,671.00"2.5551.7042.0008.51829.81237.856"1,041.048""1,123.493"946.407272.120229.2306HCLS1 ____/2010
50251"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Ion Mihalache, nr. 331, blocul 13/B"bulevardulIon Mihalache33113B196232"1,920.00"modificat suprafataFara ITE aprobati"840,845.00""58,860.00"2.7021.8012.0009.00531.51940.024"1,100.666""1,187.717""1,000.605"287.680242.3606HCLS1 ____/2010
163252"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Ion Mihalache, nr. 331, blocul 13/E"bulevardulIon Mihalache33113E196232"1,920.00"modificat suprafataultrashFara ITE aprobati"840,845.00""58,860.00"2.7021.8012.0009.00531.51940.024"1,100.666""1,187.717""1,000.605"287.680242.3606HCLS1 ____/2010
164253"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Ion Mihalache, nr. 331, blocul 13/D"bulevardulIon Mihalache33113D196232"1,920.00"modificat suprafataultrashFara ITE aprobati"840,845.00""58,860.00"2.7021.8012.0009.00531.51940.024"1,100.666""1,187.717""1,000.605"287.680242.3606HCLS1 ____/2010
412254"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Ion Mihalache, nr. 331, blocul 13/C"bulevardulIon Mihalache33113C32"1,920.00"modificat suprafataultrashFara ITE aprobati"840,845.00""58,860.00"2.7021.8012.0009.00531.51940.024"1,100.666""1,187.717""1,000.605"287.680242.3606HCLS1 ____/2010
427255"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Ion Mihalache, nr. 331, blocul 13/A"bulevardulIon Mihalache33113A32"1,920.00"introdus nouFara ITE aprobati"840,845.00""58,860.00"2.7021.8012.0009.00531.51940.024"1,100.666""1,187.717""1,000.605"287.680242.3606HCLS1 ____/2010
42256"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Ion Mihalache, nr. 172, blocul E1/"bulevardulIon Mihalache172E1196136"3,027.00"ultrashFara ITE aprobati"1,160,340.00""104,431.00"3.7282.4852.00012.42743.49555.232"1,518.885""1,638.252""1,380.805"396.810334.4506HCLS1 ____/2010
370257"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Ion Mihalache, nr. 170, blocul E2/"bulevardulIon Mihalache170E236"2,344.00"Fara ITE aprobati"898,526.00""80,868.00"2.8871.9252.0009.62333.68142.770"1,176.171""1,269.057""1,069.246"307.380258.9906HCLS1 ____/2010
158258"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Ion Mihalache, nr. 140, blocul 140/"bulevardulIon Mihalache140140?40"2,875.00"Fara ITE aprobati"1,102,074.00""99,187.00"3.5412.3612.00011.80341.31152.459"1,442.615""1,556.090""1,311.468"376.910317.6506HCLS1 ____/2010
116259"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Ion Mihalache, nr. 144, blocul 10/"bulevardulIon Mihalache14410196444"3,832.00"Fara ITE aprobati"1,468,921.00""132,203.00"4.7203.1462.00015.73255.06369.921"1,922.818""2,073.400""1,748.016"502.200423.3907HCLS1 ____/2010
159260"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Ion Mihalache, nr. 146, blocul 9/"bulevardulIon Mihalache1469196444"3,509.00"Fara ITE aprobati"1,345,105.00""121,060.00"4.3222.8812.00014.40650.42164.027"1,760.742""1,898.799""1,600.675"459.910387.7007HCLS1 ____/2010
244261"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Ion Mihalache, nr. 315, blocul 1/"bulevardulIon Mihalache315118"2,206.00"HCLS1 - 40 imobile"966,096.00""67,627.00"445.964345.3133.1042.0692.00010.34736.21445.986"1,264.620"445.964345.313108.02083.6405HCLS1 455/2009
251262"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Ion Mihalache, nr. 38, blocul 33A/B"bulevardulIon Mihalache3833AB40"3,265.00"HCLS1 - 40 imobile"1,251,573.00""112,642.00""1,024.658"824.1994.0212.6812.00013.40446.91559.575"1,638.309""1,024.658"824.199248.190199.6306HCLS1 455/2009
252263"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Ion Mihalache, nr. 58, blocul 35A/"bulevardulIon Mihalache5835A47"5,957.00"HCLS1 - 40 imobile"2,283,497.00""205,515.00""1,920.032""1,569.780"7.3374.8912.00024.45685.597108.694"2,989.098""1,920.032""1,569.780"465.060380.2207HCLS1 455/2009
361264"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Ion Mihalache, nr. 79, blocul 15/"bulevardulIon Mihalache791548"8,298.00"modificat suprafataFara ITE aprobatiexclus"3,180,873.00""286,279.00"10.2206.8132.00034.067119.235151.410"4,163.763""4,487.508""3,785.239""1,086.930"916.8307HCLS1 ____/2010
283265"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Ion Mihalache, nr. 92, blocul 44A2/B"bulevardulIon Mihalache9244A2B197955"9,371.00"Fara ITE aprobati"3,592,186.00""323,297.00"11.5427.6942.00038.472134.653170.988"4,702.171""5,067.520""4,274.701""1,227.420""1,035.390"7HCLS1 ____/2010
317266"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Ion Mihalache, nr. 92, blocul 44A2/B"bulevardulIon Mihalache9244A2B55"4,894.00"exclusFara ITE aprobati"1,876,018.00""168,842.00"6.0284.0182.00020.09270.32389.298"2,455.708""2,647.467""2,232.462"641.250540.7307HCLS1 ____/2010
249267"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Ion Mihalache, nr. 111, blocul 12A/"bulevardulIon Mihalache11112A90"8,342.35"HCLS1 - 40 imobile"2,480,932.00""248,094.00""2,246.167""1,732.116"7.9715.3142.00026.57192.998118.092"3,247.540""2,246.167""1,732.116"544.050419.5407HCLS1 455/2009
166268"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Ion Mihalache, nr. 341, blocul F/"bulevardulIon Mihalache341F196056"4,400.00"Fara ITE aprobati"1,686,652.00""151,799.00"5.4193.6132.00018.06463.22480.285"2,207.827""2,380.432""2,007.115"576.570486.1507HCLS1 ____/2010
242269"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Ion Mihalache, nr. 158, blocul 4/"bulevardulIon Mihalache1584160"10,643.00"HCLS1 - 40 imobileexclus"3,165,122.00""316,513.00""3,457.790""2,756.965"10.1706.7802.00033.898118.645150.660"4,143.145""3,457.790""2,756.965"837.520667.7707HCLS1 455/2009
157270"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Ion Mihalache, nr. 115, blocul 10A2/"bulevardulIon Mihalache11510A2198460"6,644.00"Fara ITE aprobati"2,153,321.00""193,799.00"6.9194.6122.00023.06280.717102.498"2,818.697""3,038.505""2,562.452"735.960620.6607HCLS1 ____/2010
156271"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Ion Mihalache, nr. 98, blocul 44/A1"bulevardulIon Mihalache9844A1197962"4,031.00"Fara ITE aprobati"1,306,448.00""117,581.00"4.1982.7982.00013.99248.97262.187"1,710.140""1,844.287""1,554.673"446.710376.5607HCLS1 ____/2010
167272"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Ion Mihalache, nr. 93-105, blocul 14/"bulevardulIon Mihalache93-10514198489"7,655.00"modificat suprafataFara ITE aprobati"2,276,521.00""227,653.00"7.3144.8762.00024.38285.335108.362"2,979.966""3,212.235""2,709.060"778.040656.1707HCLS1 ____/2010
44273"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Ion Mihalache, nr. 156, blocul 4 PRIM/"bulevardulIon Mihalache1564 PRIM196296"6,525.00"ultrashFara ITE aprobati"1,940,470.00""194,047.00"6.2354.1562.00020.78272.73992.366"2,540.075""2,738.353""2,309.159"663.260559.3107HCLS1 ____/2010
120274"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Ion Mihalache, nr. 160, blocul 3/"bulevardulIon Mihalache1603196396"5,760.00"Fara ITE aprobati"1,712,967.00""171,297.00"5.5043.6692.00018.34664.21181.537"2,242.274""2,417.541""2,038.431"585.560493.7307HCLS1 ____/2010
160275"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Ion Mihalache, nr. 164, blocul 2/"bulevardulIon Mihalache1642196396"5,750.00"Fara ITE aprobati"1,709,993.00""171,000.00"5.4943.6632.00018.31464.09981.396"2,238.381""2,413.347""2,034.892"584.540492.8807HCLS1 ____/2010
410276"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Ion Mihalache, nr. 109, blocul 13A/"bulevardulIon Mihalache10913A98"5,331.11"Fara ITE aprobatiexclus"1,585,419.00""158,542.00"5.0943.3962.00016.98059.42975.466"2,075.313""2,237.678""1,886.648"541.990456.9707HCLS1 ____/2010
161277"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Ion Mihalache, nr. 174, blocul D/A,B,C"bulevardulIon Mihalache174D"A,B,C"1960130"7,250.00"Fara ITE aprobati"2,156,078.00""215,608.00"6.9274.6182.00023.09280.821102.629"2,822.306""3,042.393""2,565.733"736.910621.4507HCLS1 ____/2010
115278"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Ion Mihalache, nr. 166, blocul 2/"bulevardulIon Mihalache16621963160"9,592.00"Fara ITE aprobati"2,852,565.00""285,257.00"9.1656.1102.00030.551106.928135.782"3,734.008""4,024.544""3,394.553"974.800822.2007HCLS1 ____/2010
165279"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Ion Mihalache, nr. 339, blocul 15/"bulevardulIon Mihalache339151962160"10,000.00"Fara ITE aprobati"2,973,900.00""297,390.00"9.5556.3702.00031.850111.477141.558"3,892.835""4,195.645""3,538.941""1,016.240"857.1807HCLS1 ____/2010
49280"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Ion Mihalache, nr. 152, blocul 6/"bulevardulIon Mihalache15261962192"11,816.00"ultrashFara ITE aprobatiexclus"3,513,961.00""351,397.00"11.2907.5272.00037.635131.721167.265"4,599.775""4,957.213""4,181.614""1,200.700""1,012.840"7HCLS1 ____/2010
33281"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Iordache Golescu, nr. 10, blocul 29/"stradaIordache Golescu1029198240"4,000.00"modificat suprafataFara ITE aprobati"1,533,320.00""137,999.00"4.9273.2842.00016.42257.47772.986"2,007.116""2,164.212""1,824.651"524.200441.9506HCLS1 ____/2010
2282"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Jean Monnet, nr. 5, blocul /A, B"stradaJean Monnet5"A, B"196024"1,180.00"Fara ITE aprobati"516,770.00""36,174.00"1.6601.1072.0005.53519.37124.598676.452730.723614.956176.990148.9506HCLS1 ____/2010
408283"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Jean Monnet, nr. 1, blocul /"stradaJean Monnet124"2,100.00"Fara ITE aprobati"919,674.00""64,378.00"2.9551.9702.0009.85034.47443.776"1,203.853""1,298.878""1,094.412"314.600265.0806HCLS1 ____/2010
208284"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Jiului, nr. 2-4, blocul C1/"stradaJiului2-4C1197972"2,680.00"Fara ITE aprobati"868,588.00""78,173.00"2.7911.8612.0009.30332.55941.345"1,136.982""1,226.841""1,033.620"297.160250.3607HCLS1 ____/2010
360285"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, soseaua Kiseleff, nr. 14, blocul /"soseauaKiseleff148"2,600.00"Fara ITE aprobatiexclus"773,214.00""77,322.00"2.4841.6562.0008.28128.98436.805"1,012.137""1,092.347"920.125264.580222.8705HCLS1 ____/2010
250286"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, soseaua Kiseleff, nr. 22, blocul /"soseauaKiseleff226"1,974.15"HCLS1 - 40 imobileexclus"587,093.00""58,710.00"777.758635.1731.8861.2582.0006.28822.00727.946768.505777.758635.173188.380153.8505HCLS1 455/2009
209287"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Lastarisului, nr. 28, blocul B2/"stradaLastarisului28B21968132"9,240.00"Fara ITE aprobati"2,747,884.00""274,789.00"8.8295.8862.00029.430103.004130.799"3,596.980""3,876.928""3,269.982"939.040792.0307HCLS1 ____/2010
304288"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Magheru, nr. 35, blocul /"bulevardulMagheru3580"6,000.00"Fara ITE aprobati"1,944,600.00""175,014.00"6.2484.1652.00020.82772.89392.563"2,545.481""2,744.177""2,314.074"664.670560.5007HCLS1 ____/2010
210289"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Maguricea, nr. 39, blocul 13E/"stradaMaguricea3913E198529"2,350.00"Fara ITE aprobati"1,029,159.00""72,042.00"3.3072.2042.00011.02238.57848.988"1,347.169""1,453.268""1,224.699"352.000296.6406HCLS1 ____/2010
341290"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Maguricea, nr. 37-39, blocul 13D/"stradaMaguricea37-3913D29"2,680.00"Fara ITE aprobati"1,173,680.00""82,158.00"3.7712.5142.00012.57043.99555.867"1,536.347""1,657.064""1,396.679"401.360338.2906HCLS1 ____/2010
211291"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Maguricea, nr. 15-19, blocul 8G/"stradaMaguricea15-198G198448"3,425.00"Fara ITE aprobati"1,312,906.00""118,162.00"4.2182.8122.00014.06149.21462.494"1,718.594""1,853.393""1,562.358"448.920378.4207HCLS1 ____/2010
328292"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Maguricea, nr. 21-27, blocul 8J/"stradaMaguricea21-278J76"4,400.00"Fara ITE aprobati"1,426,040.00""128,344.00"4.5823.0552.00015.27353.45567.879"1,866.686""2,012.930""1,696.987"487.560411.0307HCLS1 ____/2010
9293"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Marinarilor, nr. 26, blocul 10/3/"stradaMarinarilor2610/3198114"1,352.00"Fara ITE aprobati"592,095.00""41,447.00"1.9021.2682.0006.34122.19528.184775.052836.942704.593202.720170.6605HCLS1 ____/2010
212294"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Marinarilor, nr. 12-16, blocul 9/1/1,2"stradaMarinarilor12-169/1"1,2"198134"4,000.00"Fara ITE aprobati"1,751,760.00""122,624.00"5.6283.7522.00018.76165.66583.384"2,293.054""2,472.244""2,084.595"598.810504.9206HCLS1 ____/2010
393295"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Marinarilor, nr. 17-19, blocul 6/3/"stradaMarinarilor17-196/348"4,800.00"Fara ITE aprobati"1,839,984.00""165,599.00"5.9123.9412.00019.70668.97287.583"2,408.539""2,596.653""2,189.581"628.940530.3407HCLS1 ____/2010
363296"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Maxim Gorki, nr. 2, blocul /"stradaMaxim Gorki224"3,200.00"Fara ITE aprobati"1,401,408.00""98,099.00"4.5033.0022.00015.00952.53266.707"1,834.443""1,978.196""1,667.675"479.140403.9306HCLS1 ____/2010
213297"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Miron Costin, nr. 45, blocul 5/A"stradaMiron Costin455A198320"2,935.00"Fara ITE aprobati"1,285,354.00""89,975.00"4.1302.7532.00013.76648.18161.183"1,682.528""1,814.541""1,529.571"439.510370.4805HCLS1 ____/2010
68298"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Neagoe Voda, nr. 13-15, blocul 2/5/"stradaNeagoe Voda13-152/5198229"2,066.00"Fara ITE aprobati"904,785.00""63,335.00"2.9071.9382.0009.69033.91643.068"1,184.364""1,277.883""1,076.695"309.520260.7906HCLS1 ____/2010
139299"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Neagoe Voda, nr. 3-5, blocul 13/6/"stradaNeagoe Voda3-513/6198129"2,560.00"Fara ITE aprobati"1,121,127.00""78,479.00"3.6022.4012.00012.00742.02553.366"1,467.555""1,582.956""1,334.141"383.410323.1506HCLS1 ____/2010
384300"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Neagoe Voda, nr. 12-16, blocul 9/2/A"stradaNeagoe Voda12-169/2A45"4,800.00"Fara ITE aprobati"1,839,984.00""165,599.00"5.9123.9412.00019.70668.97287.583"2,408.539""2,596.653""2,189.581"628.940530.3407HCLS1 ____/2010
299301"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Neagoe Voda, nr. 18-22, blocul 6/2/"stradaNeagoe Voda18-226/248"4,000.00"Fara ITE aprobati"1,533,320.00""137,999.00"4.9273.2842.00016.42257.47772.986"2,007.116""2,164.212""1,824.651"524.200441.9507HCLS1 ____/2010
255302"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Nicolae Balcescu, nr. 23A, blocul /"bulevardulNicolae Balcescu23A120"10,071.00"HCLS1 - 40 imobile"2,995,015.00""299,502.00""2,478.931""1,916.171"9.6236.4152.00032.077112.268142.563"3,920.475""2,478.931""1,916.171"600.430464.1207HCLS1 455/2009
28303"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Nicolae Balcescu, nr. 5, blocul D-1/"bulevardulNicolae Balcescu5D-1197980"3,400.00"ultrashFara ITE aprobati"1,101,940.00""99,175.00"3.5412.3602.00011.80241.30652.452"1,442.439""1,555.900""1,311.308"376.860317.6207HCLS1 ____/2010
168304"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Nicolae Balcescu, nr. 18, blocul Dalles/"bulevardulNicolae Balcescu18Dalles196099"3,502.00"Fara ITE aprobatiexclus"1,041,460.00""104,146.00"3.3462.2312.00011.15439.03949.573"1,363.271""1,470.614""1,239.337"356.200300.1807HCLS1 ____/2010
4305"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Nicolae Caramfil, nr. 32, blocul 1C/"stradaNicolae Caramfil321C198426"1,496.00"Fara ITE aprobati"655,159.00""45,862.00"2.1051.4032.0007.01724.55931.186857.603925.873779.639224.260188.8406HCLS1 ____/2010
70306"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Nicolae Caramfil, nr. 44-46, blocul 11B/"stradaNicolae Caramfil44-4611B198838"3,500.00"Fara ITE aprobati"1,341,655.00""120,749.00"4.3112.8742.00014.36950.29263.863"1,756.226""1,893.935""1,596.569"458.740386.7106HCLS1 ____/2010
344307"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Nicolae Caramfil, nr. 36-38, blocul 10C/"stradaNicolae Caramfil36-3810C38"2,100.00"Fara ITE aprobati"804,993.00""72,450.00"2.5861.7242.0008.62130.17538.318"1,053.736""1,137.160"957.942275.430232.0306HCLS1 ____/2010
351308"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Nicolae Caramfil, nr. 58-60, blocul 21/B/"stradaNicolae Caramfil58-6021/B38"2,299.60"Fara ITE aprobati"881,506.00""79,336.00"2.8321.8882.0009.44133.04341.960"1,153.891""1,245.055""1,048.992"301.570254.0806HCLS1 ____/2010
114309"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Nicolae Constantinescu, nr. 6, blocul 15A/"stradaNicolae Constantinescu615A198229"2,746.00"Fara ITE aprobati"1,202,584.00""84,181.00"3.8642.5762.00012.88045.07957.243"1,574.182""1,697.824""1,431.075"411.230346.6206HCLS1 ____/2010
215310"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Nicolae Racota, nr. 8, blocul 76A/"stradaNicolae Racota876A197544"3,564.00"Fara ITE aprobati"1,366,189.00""122,958.00"4.3902.9262.00014.63251.21265.031"1,788.341""1,928.532""1,625.765"467.120393.7807HCLS1 ____/2010
214311"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Nicolae Racota, nr. 2, blocul 67/"stradaNicolae Racota267197565"3,234.00"Fara ITE aprobati"1,048,140.00""94,333.00"3.3682.2452.00011.22639.29049.891"1,372.015""1,480.035""1,247.286"358.480302.1107HCLS1 ____/2010
432312"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Nicolae Titulescu, nr. 10, blocul 20/B"bulevardulNicolae Titulescu1020B24"4,200.00"introdus nouFara ITE aprobati"1,839,348.00""128,755.00"5.9103.9402.00019.69968.94887.553"2,407.707""2,595.757""2,188.825"628.730530.1606HCLS1 ____/2010
433313"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Nicolae Titulescu, nr. 10, blocul 20/A"bulevardulNicolae Titulescu1020A24"4,200.00"introdus nouFara ITE aprobati"1,839,348.00""128,755.00"5.9103.9402.00019.69968.94887.553"2,407.707""2,595.757""2,188.825"628.730530.1606HCLS1 ____/2010
83314"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, soseaua Nicolae Titulescu, nr. 92, blocul 13/1"soseauaNicolae Titulescu92131197639"3,575.00"ultrashFara ITE aprobati"1,370,405.00""123,337.00"4.4032.9352.00014.67751.37065.231"1,793.860""1,934.476""1,630.782"468.550395.0006HCLS1 ____/2010
77315"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, soseaua Nicolae Titulescu, nr. 92, blocul 13/2"soseauaNicolae Titulescu92132197640"3,575.00"ultrashFara ITE aprobati"1,370,405.00""123,337.00"4.4032.9352.00014.67751.37065.231"1,793.860""1,934.476""1,630.782"468.550395.0006HCLS1 ____/2010
82316"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, soseaua Nicolae Titulescu, nr. 92, blocul 13/4"soseauaNicolae Titulescu92134197640"3,575.00"ultrashFara ITE aprobati"1,370,405.00""123,337.00"4.4032.9352.00014.67751.37065.231"1,793.860""1,934.476""1,630.782"468.550395.0006HCLS1 ____/2010
80317"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, soseaua Nicolae Titulescu, nr. 92, blocul 13/3"soseauaNicolae Titulescu92133197644"3,575.00"ultrashFara ITE aprobati"1,370,405.00""123,337.00"4.4032.9352.00014.67751.37065.231"1,793.860""1,934.476""1,630.782"468.550395.0007HCLS1 ____/2010
78318"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, soseaua Nicolae Titulescu, nr. 39-49, blocul 12/C"soseauaNicolae Titulescu39-4912C198150"14,879.00"ultrashFara ITE aprobati"5,703,568.00""513,322.00"18.32612.2172.00061.085213.798271.490"7,465.971""8,044.887""6,787.246""1,948.580""1,643.960"7HCLS1 ____/2010
321319"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, soseaua Nicolae Titulescu, nr. 95-103, blocul 8/C"soseauaNicolae Titulescu95-1038C50"4,500.00"modificat suprafataFara ITE aprobati"1,724,985.00""155,249.00"5.5423.6952.00018.47564.66182.109"2,258.005""2,434.487""2,052.732"589.660497.2007HCLS1 ____/2010
392320"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, soseaua Nicolae Titulescu, nr. 95-103, blocul 8/A"soseauaNicolae Titulescu95-1038A55"4,500.00"modificat suprafataFara ITE aprobatiexclus"1,724,985.00""155,249.00"5.5423.6952.00018.47564.66182.109"2,258.005""2,434.487""2,052.732"589.660497.2007HCLS1 ____/2010
434321"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Nicolae Titulescu, nr. 95-103, blocul 8/B"bulevardulNicolae Titulescu95-1038B55"4,500.00"introdus nouFara ITE aprobati"1,724,985.00""155,249.00"5.5423.6952.00018.47564.66182.109"2,258.005""2,434.487""2,052.732"589.660497.2007HCLS1 ____/2010
75322"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, soseaua Nicolae Titulescu, nr. 16, blocul 22/A"soseauaNicolae Titulescu1622A198056"5,600.00"ultrashFara ITE aprobati"2,146,648.00""193,199.00"6.8974.5982.00022.99180.467102.180"2,809.962""3,029.095""2,554.511"733.690618.7407HCLS1 ____/2010
405323"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, soseaua Nicolae Titulescu, nr. 115, blocul 6/"soseauaNicolae Titulescu115657"4,300.00"Fara ITE aprobati"1,648,319.00""148,349.00"5.2963.5312.00017.65461.78778.460"2,157.650""2,326.378""1,961.500"563.480475.1007HCLS1 ____/2010
276324"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, soseaua Nicolae Titulescu, nr. 10, blocul 20/C"soseauaNicolae Titulescu1020C44"4,129.25"HCLS1 - 40 imobile"1,582,866.00""142,458.00""1,380.884""1,107.564"5.0863.3902.00016.95259.33475.344"2,071.972""1,380.884""1,107.564"334.470268.2707HCLS1 455/2009
322325"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, soseaua Nicolae Titulescu, nr. 89-91, blocul 9/"soseauaNicolae Titulescu89-91986"8,400.00"Fara ITE aprobati"2,498,076.00""249,808.00"8.0265.3512.00026.75493.640118.908"3,269.981""3,524.660""2,972.710"853.720720.0307HCLS1 ____/2010
170326"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, soseaua Nicolae Titulescu, nr. 64, blocul 24/"soseauaNicolae Titulescu6424198390"5,115.00"Fara ITE aprobati"1,521,150.00""152,115.00"4.8873.2582.00016.29257.02072.407"1,991.185""2,147.049""1,810.168"520.040438.4507HCLS1 ____/2010
102327"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, soseaua Nicolae Titulescu, nr. 14, blocul 21/A,B"soseauaNicolae Titulescu1421"A,B"1980102"10,400.00"modificat suprafataultrashFara ITE aprobatiexclus"3,092,856.00""309,286.00"9.9376.6252.00033.124115.936147.220"4,048.549""4,363.391""3,680.499""1,056.870"891.4607HCLS1 ____/2010
76328"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, soseaua Nicolae Titulescu, nr. 155, blocul 21/A,B,C"soseauaNicolae Titulescu15521"A,B,C"1976119"10,033.00"ultrashFara ITE aprobati"2,983,714.00""298,372.00"9.5876.3912.00031.956111.845142.025"3,905.682""4,209.486""3,550.620""1,019.590"860.0107HCLS1 ____/2010
182329"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, soseaua Nicolae Titulescu, nr. 94, blocul 14-14A/1,2,3"soseauaNicolae Titulescu9414-14A"1,2,3"1976119"15,697.00"Fara ITE aprobati"4,668,131.00""466,814.00"14.9999.9992.00049.996174.985222.203"6,110.583""6,584.765""5,555.075""1,594.910""1,345.510"7HCLS1 ____/2010
183330"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, soseaua Nicolae Titulescu , nr. 78, blocul 1/"soseauaNicolae Titulescu 781197953"3,927.00"Fara ITE aprobati"1,505,337.00""135,481.00"4.8373.2242.00016.12256.42871.654"1,970.486""2,124.751""1,791.351"514.640433.8907HCLS1 ____/2010
24331"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Pajurei, nr. 14, blocul 19/B"stradaPajurei1419B196116"1,300.00"modificat suprafataultrashFara ITE aprobati"569,322.00""39,853.00"1.8291.2192.0006.09721.34127.100745.242804.828677.493194.940164.1005HCLS1 ____/2010
104332"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Pajurei, nr. 14, blocul 19/A"stradaPajurei1419A196116"1,300.00"modificat suprafataultrashFara ITE aprobati"569,322.00""39,853.00"1.8291.2192.0006.09721.34127.100745.242804.828677.493194.940164.1005HCLS1 ____/2010
92333"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Pajurei, nr. 2, blocul 1/"stradaPajurei21195932"2,434.00"Fara ITE aprobati"1,065,946.00""74,617.00"3.4252.2832.00011.41639.95750.739"1,395.323""1,505.143""1,268.475"364.560307.2406HCLS1 ____/2010
93334"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Pajurei, nr. 4, blocul 6/"stradaPajurei46195932"2,439.00"Fara ITE aprobati"1,068,136.00""74,770.00"3.4322.2882.00011.44040.03950.843"1,398.190""1,508.232""1,271.082"365.310307.8706HCLS1 ____/2010
111335"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Pajurei, nr. 11, blocul F4/"stradaPajurei11F460"5,370.00"Fara ITE aprobati"1,740,417.00""156,638.00"5.5923.7282.00018.64065.24082.844"2,278.206""2,456.250""2,071.096"594.940501.6507HCLS1 ____/2010
279336"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Pajurei, nr. 22, blocul G3/"stradaPajurei22G360"4,121.12"HCLS1 - 40 imobile"1,335,655.00""120,209.00""1,265.441"973.5514.2912.8612.00014.30550.06763.577"1,748.372""1,265.441"973.551306.510235.8107HCLS1 455/2009
103337"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Pecetei, nr. 4, blocul 27/B"stradaPecetei427B196116"3,439.00"Fara ITE aprobati"1,506,076.00""105,426.00"4.8393.2262.00016.13056.45571.689"1,971.453""2,125.792""1,792.230"514.890434.1005HCLS1 ____/2010
94338"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Pecetei, nr. 6, blocul 7/"stradaPecetei67195932"2,439.00"Fara ITE aprobati"1,068,136.00""74,770.00"3.4322.2882.00011.44040.03950.843"1,398.190""1,508.232""1,271.082"365.310307.8706HCLS1 ____/2010
95339"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Pecetei, nr. 8, blocul 8/"stradaPecetei88195932"2,439.00"Fara ITE aprobati"1,068,136.00""74,770.00"3.4322.2882.00011.44040.03950.843"1,398.190""1,508.232""1,271.082"365.310307.8706HCLS1 ____/2010
216340"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Pecetei, nr. 4, blocul 27/A,C,D"stradaPecetei427"A,C,D"1960144"9,836.00"Fara ITE aprobati"2,925,129.00""292,513.00"9.3986.2662.00031.328109.648139.236"3,828.994""4,126.870""3,480.904"999.580843.1207HCLS1 ____/2010
266341"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Pietei, nr. 33-35, blocul A7/"stradaPietei33-35A788"7,001.01"HCLS1 - 40 imobile"2,082,031.00""208,204.00""2,300.669""1,842.003"6.6904.4602.00022.29978.04599.105"2,725.379""2,300.669""1,842.003"557.250446.1607HCLS1 455/2009
268342"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Pietei, nr. 36-42, blocul A8/"stradaPietei36-42A888"7,001.50"HCLS1 - 40 imobile"2,082,177.00""208,218.00""1,930.423""1,475.954"6.6904.4602.00022.30078.05099.112"2,725.570""1,930.423""1,475.954"467.570357.5007HCLS1 455/2009
112343"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Pietei, nr. 37-39, blocul A6/"stradaPietei37-39A6196888"5,238.00"Fara ITE aprobati"1,557,729.00""155,773.00"5.0053.3372.00016.68358.39174.148"2,039.067""2,198.631""1,853.697"532.540448.9907HCLS1 ____/2010
184344"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, soseaua Pipera, nr. 15, blocul 3C/"soseauaPipera153C198511"1,444.00"Fara ITE aprobatiexclus"632,386.00""44,268.00"2.0321.3552.0006.77323.70530.102827.793893.760752.539216.480182.2705HCLS1 ____/2010
13345"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, soseaua Pipera, nr. 3-5, blocul 1E/"soseauaPipera3-51E198427"1,752.00"Fara ITE aprobati"767,271.00""53,709.00"2.4651.6432.0008.21728.76136.522"1,004.358""1,083.966"913.053262.550221.1506HCLS1 ____/2010
169346"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Poligrafiei, nr. 20, blocul /"bulevardulPoligrafiei20197782"7,700.00"Fara ITE aprobati"2,289,903.00""228,991.00"7.3574.9052.00024.52585.837108.999"2,997.483""3,231.106""2,724.985"782.620660.0307HCLS1 ____/2010
339347"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Polona, nr. 92, blocul 18/A+B"stradaPolona9218A+B132"9,017.00"modificat suprafataFara ITE aprobatiexclus"2,681,566.00""268,157.00"8.6165.7442.00028.720100.519127.643"3,510.170""3,783.412""3,191.064"916.390772.9207HCLS1 ____/2010
98348"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Presei, nr. 10, blocul 30/"stradaPresei10308920.00exclusFara ITE aprobatiexclus"273,599.00""27,360.00"0.8790.5862.0002.93010.25613.023358.141387.815325.58393.93078.8605HCLS1 ____/2010
23349"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Presei, nr. 2, blocul 26/A"stradaPresei226A196116"1,200.00"Fara ITE aprobati"525,528.00""36,787.00"1.6891.1262.0005.62819.69925.015687.916743.073625.378179.980151.4705HCLS1 ____/2010
217350"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Presei, nr. 1, blocul 28/C"stradaPresei128C196016"4,812.00"exclusFara ITE aprobati"2,107,368.00""147,516.00"6.7714.5142.00022.57078.995100.311"2,758.545""2,973.706""2,507.768"720.270607.4105HCLS1 ____/2010
218351"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Presei, nr. 1, blocul 28/D"stradaPresei128D195816"4,812.00"exclusFara ITE aprobati"2,107,368.00""147,516.00"6.7714.5142.00022.57078.995100.311"2,758.545""2,973.706""2,507.768"720.270607.4105HCLS1 ____/2010
356352"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Presei, nr. 3, blocul 20/"stradaPresei32032"2,400.00"Fara ITE aprobati"1,051,056.00""73,574.00"3.3772.2512.00011.25739.39950.030"1,375.832""1,484.146""1,250.756"359.480302.9506HCLS1 ____/2010
376353"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Presei, nr. 2, blocul 26/"stradaPresei22632"2,400.00"Fara ITE aprobati"1,051,056.00""73,574.00"3.3772.2512.00011.25739.39950.030"1,375.832""1,484.146""1,250.756"359.480302.9506HCLS1 ____/2010
27354"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Presei, nr. 5-7, blocul 21-22/"stradaPresei5-721-22196064"2,820.00"Fara ITE aprobati"913,962.00""82,257.00"2.9371.9582.0009.78934.26043.505"1,196.376""1,290.825""1,087.615"312.650263.4307HCLS1 ____/2010
281355"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Presei, nr. 4, blocul 18/A+B"stradaPresei418A+B32"2,430.57"HCLS1 - 40 imobile"1,064,444.00""74,512.00""1,149.960"953.8793.4202.2802.00011.40039.90150.668"1,393.357""1,149.960"953.879278.540231.0406HCLS1 455/2009
122356"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Prometeu, nr. 8-10, blocul 12F/"stradaPrometeu8-1012F198534"3,620.00"Fara ITE aprobati"1,585,343.00""110,975.00"5.0943.3962.00016.97959.42775.462"2,075.214""2,237.572""1,886.558"541.970456.9506HCLS1 ____/2010
391357"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Prometeu, nr. 20-22, blocul 13F/"stradaPrometeu20-2213F34"2,400.00"Fara ITE aprobati"1,051,056.00""73,574.00"3.3772.2512.00011.25739.39950.030"1,375.832""1,484.146""1,250.756"359.480302.9506HCLS1 ____/2010
219358"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Prometeu, nr. 21-23, blocul 16D/1,2"stradaPrometeu21-2316D1.2198738"1,530.00"Fara ITE aprobati"586,495.00""52,785.00"1.8841.2562.0006.28121.98527.917767.722829.045697.929200.810169.0506HCLS1 ____/2010
337359"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Prometeu, nr. 16-18, blocul 13G/"stradaPrometeu16-1813G63"7,000.00"Fara ITE aprobati"2,268,700.00""204,183.00"7.2894.8602.00024.29885.042107.990"2,969.728""3,201.207""2,699.753"775.370653.9107HCLS1 ____/2010
220360"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Prometeu, nr. 25-31, blocul 16G/"stradaPrometeu25-3116G198766"2,382.00"Fara ITE aprobati"772,007.00""69,481.00"2.4801.6542.0008.26828.93936.748"1,010.557""1,090.646"918.688264.170222.5207HCLS1 ____/2010
221361"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Prunaru, nr. 6, blocul 8/1,2"stradaPrunaru681.2197772"4,608.00"Fara ITE aprobati"1,493,453.00""134,411.00"4.7983.1992.00015.99555.98271.088"1,954.930""2,107.992""1,777.209"510.580430.4607HCLS1 ____/2010
54362"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Prunaru, nr. 1, blocul 9/"stradaPrunaru191962102"4,863.69"ultrashFara ITE aprobatiexclus"1,446,413.00""144,642.00"4.6473.0982.00015.49154.21968.849"1,893.355""2,041.659""1,721.232"494.520416.9007HCLS1 ____/2010
53363"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Prunaru, nr. 2-4, blocul 6-7/"stradaPrunaru2-46-71977144"9,234.00"ultrashFara ITE aprobati"2,746,100.00""274,610.00"8.8235.8822.00029.411102.938130.714"3,594.645""3,874.413""3,267.859"938.430791.5207HCLS1 ____/2010
302364"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Radu Beller, nr. 19, blocul /"stradaRadu Beller1910"1,297.00"exclusFara ITE aprobatiexclus"385,715.00""38,572.00"1.2390.8262.0004.13114.45918.360504.901545.916459.001132.230111.1805HCLS1 ____/2010
254365"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Radu Boiangiu, nr. 10, blocul 39A/"stradaRadu Boiangiu1039A38"3,789.35"HCLS1 - 40 imobile"1,452,572.00""130,732.00""1,183.182"951.1294.6673.1112.00015.55754.45069.142"1,901.417""1,183.182"951.129286.580230.3806HCLS1 455/2009
253366"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Radu Boiangiu, nr. 14-16, blocul 39/"stradaRadu Boiangiu14-163942"3,838.40"HCLS1 - 40 imobile"1,471,374.00""132,424.00""1,233.308"962.2704.7283.1522.00015.75855.15470.037"1,926.029""1,233.308"962.270298.720233.0707HCLS1 455/2009
308367"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Radu Boiangiu, nr. 8, blocul 38/"stradaRadu Boiangiu838108"11,200.00"Fara ITE aprobatiexclus"3,330,768.00""333,077.00"10.7027.1352.00035.673124.854158.545"4,359.975""4,698.884""3,963.614""1,138.130"960.0407HCLS1 ____/2010
222368"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Radu Popescu, nr. 17, blocul 24A/1+2"stradaRadu Popescu1724A1+279"7,700.00"modificat suprafataFara ITE aprobati"2,495,570.00""224,602.00"8.0185.3462.00026.72893.546118.789"3,266.701""3,521.128""2,969.728"852.860719.3107HCLS1 ____/2010
269369"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Saradei, nr. 53-61, blocul A9/"stradaSaradei53-61A988"7,001.01"HCLS1 - 40 imobile"2,082,031.00""208,204.00""1,933.333""1,475.954"6.6904.4602.00022.29978.04599.105"2,725.379""1,933.333""1,475.954"468.280357.5007HCLS1 455/2009
289370"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Schitu Magureanu, nr. 27-33, blocul Diham/A,B,C"stradaSchitu Magureanu27-33Diham"A,B,C"S+P+8/9147"11,076.00"Fara ITE aprobatiexclus"3,293,892.00""329,390.00"10.5837.0562.00035.278123.472156.789"4,311.705""4,646.883""3,919.732""1,125.530"949.4107HCLS1 ____/2010
180371"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, intrarea Serdarului, nr. 7, blocul 51/"intrareaSerdarului75119798"1,250.00"Fara ITE aprobatiexclus"371,738.00""37,174.00"1.1940.7962.0003.98113.93517.695486.605526.206442.368127.450107.1505HCLS1 ____/2010
37372"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Serdarului, nr. 7, blocul 46/"stradaSerdarului746197722"2,200.00"Fara ITE aprobati"963,468.00""67,443.00"3.0962.0642.00010.31936.11645.861"1,261.180""1,360.636""1,146.527"329.560277.7006HCLS1 ____/2010
326373"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Serdarului, nr. 11, blocul 47/"stradaSerdarului114744"4,865.00"Fara ITE aprobati"1,864,901.00""167,842.00"5.9923.9952.00019.97369.90688.769"2,441.155""2,631.790""2,219.232"637.450537.5307HCLS1 ____/2010
40374"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Serdarului, nr. 9, blocul 46B/"stradaSerdarului946B197849"4,485.00"Fara ITE aprobati"1,719,236.00""154,732.00"5.5243.6832.00018.41364.44681.836"2,250.480""2,426.382""2,045.891"587.700495.5407HCLS1 ____/2010
414375"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Sfanta Maria, nr. 1-5, blocul 10A4/"stradaSfanta Maria1-510A454"4,800.00"Fara ITE aprobati"1,839,984.00""165,599.00"5.9123.9412.00019.70668.97287.583"2,408.539""2,596.653""2,189.581"628.940530.3407HCLS1 ____/2010
223376"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Sfintii Voievozi, nr. 49-51, blocul /A,B"stradaSfintii Voievozi49-51"A,B"197233"3,486.00"Fara ITE aprobati"1,526,659.00""106,867.00"4.9053.2702.00016.35157.22772.669"1,998.397""2,154.819""1,816.725"521.920440.0306HCLS1 ____/2010
274377"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Sfintii Voievozi, nr. 37, blocul /"stradaSfintii Voievozi3712"1,526.35"HCLS1 - 40 imobile"668,450.00""46,792.00"492.101393.2122.1481.4322.0007.15925.05731.818875.001492.101393.212119.19095.2405HCLS1 455/2009
1378"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Siriului, nr. 17-19, blocul 17C/"stradaSiriului17-1917C198633"2,960.00"Fara ITE aprobati"1,296,303.00""90,742.00"4.1652.7772.00013.88348.59261.704"1,696.861""1,829.982""1,542.601"443.250373.6406HCLS1 ____/2010
60379"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Siriului, nr. 21-23, blocul 17D/"stradaSiriului21-2317D198633"2,735.00"Fara ITE aprobati"1,197,766.00""83,844.00"3.8482.5662.00012.82844.89857.014"1,567.876""1,691.030""1,425.342"409.590345.2406HCLS1 ____/2010
262380"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Siriului, nr. 37-39, blocul 19D/1+2"stradaSiriului37-3919D1+228"3,210.60"HCLS1 - 40 imobile"1,406,051.00""98,424.00""1,088.840"840.2414.5183.0122.00015.05952.70666.928"1,840.521""1,088.840"840.241263.730203.5206HCLS1 455/2009
388381"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Smaranda Braescu, nr. 36, blocul 20H/3"stradaSmaranda Braescu3620H314"2,500.00"Fara ITE aprobati"1,094,850.00""76,640.00"3.5182.3452.00011.72641.04052.115"1,433.159""1,545.903""1,302.872"374.440315.5705HCLS1 ____/2010
389382"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Smaranda Braescu, nr. 40, blocul 20H/1"stradaSmaranda Braescu4020H114"2,500.00"Fara ITE aprobati"1,094,850.00""76,640.00"3.5182.3452.00011.72641.04052.115"1,433.159""1,545.903""1,302.872"374.440315.5705HCLS1 ____/2010
390383"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Smaranda Braescu, nr. 38, blocul 20H/2"stradaSmaranda Braescu3820H214"2,500.00"Fara ITE aprobati"1,094,850.00""76,640.00"3.5182.3452.00011.72641.04052.115"1,433.159""1,545.903""1,302.872"374.440315.5705HCLS1 ____/2010
343384"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Smaranda Braescu, nr. 8, blocul 2C/1"stradaSmaranda Braescu82C115"2,004.00"exclusFara ITE aprobati"877,632.00""61,435.00"2.8201.8802.0009.39932.89841.775"1,148.820""1,239.592""1,044.382"300.250252.9605HCLS1 ____/2010
350385"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Smaranda Braescu, nr. 26, blocul 12A/"stradaSmaranda Braescu2612A15"2,100.00"Fara ITE aprobati"919,674.00""64,378.00"2.9551.9702.0009.85034.47443.776"1,203.853""1,298.878""1,094.412"314.600265.0805HCLS1 ____/2010
387386"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Smaranda Braescu, nr. 34, blocul 20H/4"stradaSmaranda Braescu3420H419"2,500.00"Fara ITE aprobati"1,094,850.00""76,640.00"3.5182.3452.00011.72641.04052.115"1,433.159""1,545.903""1,302.872"374.440315.5705HCLS1 ____/2010
66387"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Smaranda Braescu, nr. 18B, blocul 2A/"stradaSmaranda Braescu18B2A198429"2,800.00"Fara ITE aprobati"1,226,232.00""85,837.00"3.9402.6272.00013.13345.96558.369"1,605.138""1,731.172""1,459.216"419.310353.4406HCLS1 ____/2010
402388"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Smaranda Braescu, nr. 44, blocul 20F/"stradaSmaranda Braescu4420F32"3,100.00"Fara ITE aprobati"1,357,614.00""95,033.00"4.3622.9082.00014.54050.89064.622"1,777.117""1,916.439""1,615.561"464.190391.3106HCLS1 ____/2010
398389"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Smaranda Braescu, nr. 11A, blocul 11/"stradaSmaranda Braescu11A1142"5,000.00"Fara ITE aprobati"1,916,650.00""172,499.00"6.1584.1052.00020.52771.84691.233"2,508.895""2,704.764""2,280.814"655.130552.4407HCLS1 ____/2010
74390"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Smaranda Braescu, nr. 29-33, blocul 11G/"stradaSmaranda Braescu29-3311G198548"4,725.00"Fara ITE aprobati"1,811,235.00""163,012.00"5.8193.8802.00019.39867.89486.215"2,370.907""2,556.113""2,155.370"619.120522.0607HCLS1 ____/2010
386391"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Smaranda Braescu, nr. 8, blocul 2C/C"stradaSmaranda Braescu82CC48"5,800.00"exclusFara ITE aprobati"2,223,314.00""200,099.00"7.1444.7622.00023.81283.341105.830"2,910.318""3,137.207""2,645.744"759.870640.8307HCLS1 ____/2010
121392"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Smaranda Braescu, nr. 25, blocul 10H/1,2,3"stradaSmaranda Braescu2510H"1,2,3"198653"4,000.00"Fara ITE aprobati"1,533,320.00""137,999.00"4.9273.2842.00016.42257.47772.986"2,007.116""2,164.212""1,824.651"524.200441.9507HCLS1 ____/2010
134393"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, aleea Somesul Rece, nr. 17-25, blocul 8/"aleeaSomesul Rece17-258197180"3,940.00"Fara ITE aprobati"1,276,954.00""114,926.00"4.1032.7352.00013.67647.86760.783"1,671.533""1,802.697""1,519.575"436.640368.0607HCLS1 ____/2010
313394"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, aleea Somesul Rece, nr. 1-9, blocul /"aleeaSomesul Rece1-984"9,100.00"Fara ITE aprobati"2,706,249.00""270,625.00"8.6955.7972.00028.984101.444128.817"3,542.480""3,818.217""3,220.436"924.820780.0307HCLS1 ____/2010
5395"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Stefan Burileanu, nr. 7, blocul 20A/B"stradaStefan Burileanu720AB198619"3,405.00"Fara ITE aprobati"1,491,186.00""104,384.00"4.7913.1942.00015.97155.89770.980"1,951.962""2,104.795""1,774.511"509.810429.8105HCLS1 ____/2010
359396"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Stefan Burileanu, nr. 13, blocul 20C/"stradaStefan Burileanu1320C32"2,200.00"Fara ITE aprobati"963,468.00""67,443.00"3.0962.0642.00010.31936.11645.861"1,261.180""1,360.636""1,146.527"329.560277.7006HCLS1 ____/2010
385397"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Stefan Burileanu, nr. 2-4, blocul 11i/"stradaStefan Burileanu2-411i33"2,200.00"Fara ITE aprobati"963,468.00""67,443.00"3.0962.0642.00010.31936.11645.861"1,261.180""1,360.636""1,146.527"329.560277.7006HCLS1 ____/2010
407398"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, soseaua Stefan Cel Mare, nr. 2, blocul 13/B"soseauaStefan Cel Mare213B44"4,100.00"Fara ITE aprobati"1,571,653.00""141,449.00"5.0503.3662.00016.83258.91374.811"2,057.294""2,218.266""1,870.267"537.290453.0007HCLS1 ____/2010
406399"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, soseaua Stefan Cel Mare, nr. 4, blocul 14/"soseauaStefan Cel Mare414100"9,800.00"Fara ITE aprobatiexclus"2,914,422.00""291,443.00"9.3646.2432.00031.213109.247138.726"3,814.978""4,111.771""3,468.162"995.920840.0307HCLS1 ____/2010
57400"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Stefan Protopopescu, nr. 3, blocul C5/"stradaStefan Protopopescu3C5196249"4,676.00"ultrashFara ITE aprobati"1,792,452.00""161,321.00"5.7593.8392.00019.19767.19085.321"2,346.320""2,529.626""2,133.018"612.710516.6407HCLS1 ____/2010
324401"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Stefan Protopopescu, nr. 9, blocul C2/"stradaStefan Protopopescu9C249"3,500.00"Fara ITE aprobati"1,341,655.00""120,749.00"4.3112.8742.00014.36950.29263.863"1,756.226""1,893.935""1,596.569"458.740386.7107HCLS1 ____/2010
224402"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Stefan Stoika, nr. 20, blocul 17A/A"stradaStefan Stoika2017AA198448"4,000.00"modificat suprafataFara ITE aprobati"1,533,320.00""137,999.00"4.9273.2842.00016.42257.47772.986"2,007.116""2,164.212""1,824.651"524.200441.9507HCLS1 ____/2010
415403"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Stefan Stoika, nr. 22, blocul 17B/B"stradaStefan Stoika2217BB48"4,000.00"modificat suprafataFara ITE aprobati"1,533,320.00""137,999.00"4.9273.2842.00016.42257.47772.986"2,007.116""2,164.212""1,824.651"524.200441.9507HCLS1 ____/2010
228404"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Stirbei Voda, nr. 162, blocul 22A/"stradaStirbei Voda16222A198829"3,180.00"ultrashFara ITE aprobati"1,392,650.00""97,486.00"4.4752.9832.00014.91552.20466.290"1,822.979""1,965.846""1,657.254"476.150401.4106HCLS1 ____/2010
225405"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Stirbei Voda, nr. 154, blocul 26A/"stradaStirbei Voda15426A30"3,110.00"ultrashFara ITE aprobati"1,361,994.00""95,340.00"4.3762.9172.00014.58751.05464.831"1,782.850""1,922.615""1,620.773"465.680392.5706HCLS1 ____/2010
226406"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Stirbei Voda, nr. 158, blocul 23A/"stradaStirbei Voda15823A198930"3,110.00"ultrashFara ITE aprobati"1,361,994.00""95,340.00"4.3762.9172.00014.58751.05464.831"1,782.850""1,922.615""1,620.773"465.680392.5706HCLS1 ____/2010
227407"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Stirbei Voda, nr. 160, blocul 22B/"stradaStirbei Voda16022B198830"4,179.00"ultrashFara ITE aprobati"1,830,152.00""128,111.00"5.8803.9202.00019.60168.60387.115"2,395.669""2,582.788""2,177.881"625.580527.5106HCLS1 ____/2010
296408"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Stirbei Voda, nr. 97, blocul 25C/"stradaStirbei Voda9725Cnu30"4,400.00"Fara ITE aprobati"1,926,936.00""134,886.00"6.1914.1272.00020.63772.23191.722"2,522.359""2,719.267""2,293.054"658.640555.4106HCLS1 ____/2010
348409"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Stirbei Voda, nr. 152, blocul /"stradaStirbei Voda15264"4,000.00"Fara ITE aprobati"1,296,400.00""116,676.00"4.1652.7772.00013.88448.59661.709"1,696.988""1,830.119""1,542.716"443.280373.6707HCLS1 ____/2010
294410"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Stirbei Voda, nr. 103,105,107, blocul 24A,24B,24C/"stradaStirbei Voda"103,105,107""24A,24B,24C"S+P+890"12,300.00"Fara ITE aprobati"3,657,897.00""365,790.00"11.7537.8352.00039.176137.116174.116"4,788.187""5,160.183""4,352.897""1,249.860""1,054.330"7HCLS1 ____/2010
31411"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Subcetate, nr. 62-70, blocul A10/"stradaSubcetate62-70A10196788"6,407.00"Fara ITE aprobati"1,905,378.00""190,538.00"6.1224.0812.00020.40771.42390.696"2,494.140""2,688.869""2,267.400"651.280549.1907HCLS1 ____/2010
229412"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Surorilor, nr. 9-15, blocul A2/"stradaSurorilor9-15A2196788"6,380.00"Fara ITE aprobati"1,897,349.00""189,735.00"6.0964.0642.00020.32171.12290.314"2,483.630""2,677.547""2,257.845"648.540546.8807HCLS1 ____/2010
335413"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Tache Ionescu, nr. 8, blocul /"stradaTache Ionescu840"2,450.00"exclusFara ITE aprobati"939,159.00""84,525.00"3.0182.0122.00010.05835.20444.704"1,229.359""1,326.355""1,117.599"321.260270.7006HCLS1 ____/2010
265414"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Teodosie Rudeanu, nr. 3, blocul 1C/"stradaTeodosie Rudeanu31C105"8,717.96"HCLS1 - 40 imobile"2,592,635.00""259,264.00""2,167.105""1,677.472"8.3305.5532.00027.76797.185123.409"3,393.759""2,167.105""1,677.472"524.900406.3107HCLS1 455/2009
232415"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Turda, nr. 118, blocul 37/A"stradaTurda11837A198235"3,300.00"Fara ITE aprobati"1,264,989.00""113,850.00"4.0642.7102.00013.54847.41860.213"1,655.871""1,785.824""1,505.337"432.550364.6106HCLS1 ____/2010
233416"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Turda, nr. 118, blocul 37/C"stradaTurda11837C198235"2,396.00"Fara ITE aprobati"918,459.00""82,662.00"2.9511.9672.0009.83734.42843.719"1,202.263""1,297.165""1,092.966"314.190264.7306HCLS1 ____/2010
287417"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Turda, nr. 114, blocul 35/B"stradaTurda11435B198235"2,346.00"Fara ITE aprobati"899,293.00""80,937.00"2.8891.9262.0009.63133.71042.806"1,177.175""1,270.137""1,070.159"307.640259.2106HCLS1 ____/2010
230418"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Turda, nr. 100, blocul 30B/"stradaTurda10030B198140"5,500.00"modificat suprafataFara ITE aprobati"2,108,315.00""189,749.00"6.7744.5162.00022.58079.030100.356"2,759.784""2,975.040""2,508.895"720.590607.6906HCLS1 ____/2010
367419"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Turda, nr. 102, blocul 30A/"stradaTurda10230A40"4,600.00"Fara ITE aprobati"1,763,318.00""158,699.00"5.6663.7772.00018.88566.09883.934"2,308.183""2,488.543""2,098.348"602.760508.2506HCLS1 ____/2010
358420"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Turda, nr. 118, blocul 37/B"stradaTurda11837B44"1,250.00"Fara ITE aprobati"479,163.00""43,125.00"1.5401.0262.0005.13217.96122.808627.224677.691570.204164.150138.1107HCLS1 ____/2010
411421"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Turda, nr. 122, blocul 39/"stradaTurda1223945"2,400.00"Fara ITE aprobati"919,992.00""82,800.00"2.9561.9712.0009.85334.48643.792"1,204.270""1,299.328""1,094.791"314.710265.1707HCLS1 ____/2010
231422"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Turda, nr. 108, blocul 33/"stradaTurda10833198286"6,600.00"modificat suprafataFara ITE aprobati"1,962,774.00""196,278.00"6.3064.2042.00021.02173.57593.428"2,569.271""2,769.805""2,335.701"670.880565.7407HCLS1 ____/2010
234423"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Turda, nr. 119, blocul 6/"stradaTurda11961983119"13,074.00"Fara ITE aprobati"3,888,077.00""388,808.00"12.4928.3282.00041.641145.745185.072"5,089.493""5,484.771""4,626.812""1,328.480""1,120.670"7HCLS1 ____/2010
133424"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Turda, nr. 121, blocul 5/"stradaTurda12151982150"7,290.00"Fara ITE aprobati"2,167,974.00""216,798.00"6.9664.6442.00023.21981.267103.196"2,837.878""3,059.170""2,579.889"740.970624.8807HCLS1 ____/2010
45425"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, intrarea V. I. Miciurin, nr. 1, blocul /"intrareaV. I. Miciurin119586824.00exclusFara ITE aprobatiexclus"245,050.00""24,505.00"0.7870.5252.0002.6249.18611.664320.770347.556291.60984.18070.6305HCLS1 ____/2010
235426"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Vasile Sion, nr. 1-9, blocul 15/1,2,3,4,5"stradaVasile Sion1-915"1,2,3,4,5"1961171"11,700.00"ultrashFara ITE aprobati"3,479,463.00""347,947.00"11.1807.4532.00037.265130.428165.622"4,554.617""4,908.565""4,140.561""1,188.920""1,002.900"7HCLS1 ____/2010
275427"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Veronica Micle, nr. 22, blocul M5/B"stradaVeronica Micle22M5B34"3,371.40"Fara ITE aprobati"1,476,471.00""103,353.00"4.7443.1632.00015.81355.34670.280"1,932.701""2,084.047""1,757.001"504.780425.5706HCLS1 ____/2010
236428"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Veronica Micle, nr. 22, blocul M5/A"stradaVeronica Micle22M5A197455"3,371.40"HCLS1 - 40 imobile"1,292,359.00""116,313.00"999.516758.8804.1522.7682.00013.84148.44461.516"1,691.698"999.516758.880242.100183.8107HCLS1 455/2009
332429"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Veronica Micle, nr. 20, blocul M6/"stradaVeronica Micle20M6220"9,675.00"Fara ITE aprobatiexclus"2,877,249.00""287,725.00"9.2456.1632.00030.815107.854136.957"3,766.319""4,059.353""3,423.926"983.230829.3207HCLS1 ____/2010
293430"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, calea Victoriei, nr. 97, blocul 97/"caleaVictoriei9797S+P+1018"3,864.00"Fara ITE aprobati"1,692,201.00""118,455.00"5.4373.6252.00018.12363.43280.549"2,215.091""2,388.257""2,013.719"578.470487.7505HCLS1 ____/2010
347431"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, calea Victoriei, nr. 105, blocul 105/"caleaVictoriei10510534"3,400.00"Fara ITE aprobati"1,488,996.00""104,230.00"4.7843.1892.00015.94755.81570.876"1,949.096""2,101.707""1,771.905"509.060429.1806HCLS1 ____/2010
8432"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, calea Victoriei, nr. 85, blocul 1/"caleaVictoriei851197936"4,019.00"ultrashFara ITE aprobati"1,540,604.00""138,655.00"4.9503.3002.00016.50057.75073.333"2,016.651""2,174.484""1,833.319"526.690444.0506HCLS1 ____/2010
290433"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, calea Victoriei, nr. 136, blocul Macul Rosu/"caleaVictoriei136Macul RosuS+P+758"3,684.00"Fara ITE aprobati"1,412,188.00""127,097.00"4.5373.0252.00015.12552.93667.220"1,848.554""1,993.397""1,680.504"482.830407.0407HCLS1 ____/2010
295434"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Victoriei, nr. 103-105, blocul /"stradaVictoriei103-10578"8,400.00"Fara ITE aprobati"2,722,440.00""245,020.00"8.7475.8312.00029.157102.051129.588"3,563.674""3,841.048""3,239.704"930.350784.7007HCLS1 ____/2010
371435"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Zablovski, nr. 1, blocul 13B/"stradaZablovski113B36"3,780.00"Fara ITE aprobati"1,448,988.00""130,409.00"4.6563.1042.00015.51954.31568.972"1,896.725""2,045.291""1,724.295"495.400417.6506HCLS1 ____/2010
TOTAL"23,578.00""1,929,823.99""677,318,209.00""60,014,095.00""57,317.359""45,185.877""2,176.227""1,450.801"870.000"7,254.073""25,389.274""32,240.339""886,609.539""923,303.522""775,309.245""223,635.950""187,789.850"
DIRECTOR ECONOMICDIRECTOR INVESTITII
ANCA LUDUBOGDAN PIȚIGOI

Anexa nr.2
la Hotărârea Consiliului Local
nr.24/22.02.2010
"PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, "
Ion Brad
Nr. DosarNr. Crt.ObiectivTip arteraDenumire arteranrblocscaraAnul Constructiei / receptieiNr. apartamenteSuprafata desfasurata mpObservatii RazvanObsDTETudorancea (initial)Valoare C+M GHICITE (fara TVA)Valoare servicii GHICITE (fara TVA)Valoare INV din HCL (MII LEI cu TVA)Valoare C+M din HCL (MII LEI cu TVA)Valoare expertiza tehnicaValoare audit energetic"Valoare avize, acorduri"Valoare documentatie de avizareValoare Proiect de executie (PT+CS+DE) si verificare tehnica proiect"Valoare consultanta, asistenta tehnica etc."Valoare lucrariValoare (mii lei cu TVA)Valoare (mii euro cu TVA)Durata maxima de realizare a investitieiDocument de aprobare
0.0600.0400.2000.700
"mii lei, cu TVA""mii lei, cu TVA""mii lei, cu TVA""mii lei, cu TVA""mii lei, cu TVA""mii lei, cu TVA""mii lei, cu TVA"INVC+MINVC+Mluni
1371"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Aerogarii, nr. 14, blocul 2/7/"bulevardulAerogarii142/7198214"1,950.00"Fara ITE aprobati"853,983.00""59,779.00"2.7441.8292.0009.14632.01240.650"1,117.864""1,206.245""1,016.240"292.170246.1505HCLS1 23/2010
2432"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Alexandru Averescu, nr. 1, blocul 1/A"bulevardulAlexandru Averescu11A64"5,136.80"HCLS1 - 40 imobile"1,664,837.00""149,836.00""1,522.559""1,159.746"5.3493.5662.00017.83062.40679.246"2,179.272""1,522.559""1,159.746"368.780280.9107HCLS1 455/2009
1423"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Alexandru Averescu, nr. 7, blocul 4/A"bulevardulAlexandru Averescu74A196132"5,056.00"Fara ITE aprobati"2,214,225.00""154,996.00"7.1144.7432.00023.71483.000105.397"2,898.421""3,124.389""2,634.928"756.770638.2106HCLS1 23/2010
1444"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Alexandru Averescu, nr. 12, blocul 80A/"bulevardulAlexandru Averescu1280A198045"3,000.00"Fara ITE aprobati"1,149,990.00""103,500.00"3.6952.4632.00012.31643.10754.740"1,505.337""1,623.658""1,368.488"393.270331.4707HCLS1 23/2010
365"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Alexandru Averescu, nr. 3, blocul 2/"bulevardulAlexandru Averescu32196064"5,056.00"ultrashFara ITE aprobati"1,638,650.00""147,479.00"5.2653.5102.00017.55061.42578.000"2,144.993""2,312.743""1,949.994"560.180472.3107HCLS1 23/2010
396"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Alexandru Averescu, nr. 5, blocul 3/"bulevardulAlexandru Averescu53196064"5,056.00"ultrashFara ITE aprobati"1,638,650.00""147,479.00"5.2653.5102.00017.55061.42578.000"2,144.993""2,312.743""1,949.994"560.180472.3107HCLS1 23/2010
1437"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Alexandru Averescu, nr. 9, blocul 5/"bulevardulAlexandru Averescu95196164"5,048.00"Fara ITE aprobati"1,636,057.00""147,246.00"5.2573.5042.00017.52261.32877.876"2,141.599""2,309.086""1,946.908"559.290471.5707HCLS1 23/2010
3098"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Alexandru Averescu, nr. 11, blocul 6/A, B"bulevardulAlexandru Averescu116"A, B"64"8,100.00"Fara ITE aprobati"2,625,210.00""236,269.00"8.4355.6232.00028.11698.406124.960"3,436.400""3,703.940""3,124.000"897.140756.6707HCLS1 23/2010
2489"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Alexandru Popisteanu, nr. 1, blocul 1/"stradaAlexandru Popisteanu1144"5,013.00"HCLS1 - 40 imobile"1,921,634.00""172,948.00""1,555.047""1,247.609"6.1744.1162.00020.58172.03291.470"2,515.419""1,555.047""1,247.609"376.650302.1907HCLS1 455/2009
4310"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Alexandru Popisteanu, nr. 5, blocul 3/"stradaAlexandru Popisteanu53197344"4,860.00"Fara ITE aprobati"1,862,984.00""167,669.00"5.9863.9912.00019.95369.83488.678"2,438.646""2,629.088""2,216.951"636.800536.9707HCLS1 23/2010
1511"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Alexandru Serbanescu, nr. 22, blocul 16/A"stradaAlexandru Serbanescu2216A198714"1,800.00"ultrashFara ITE aprobati"788,292.00""55,181.00"2.5331.6892.0008.44329.54937.523"1,031.874""1,113.611"938.067269.730227.2105HCLS1 23/2010
6112"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Alexandru Serbanescu, nr. 2, blocul 6A/"stradaAlexandru Serbanescu26A198515"1,800.00"ultrashFara ITE aprobati"788,292.00""55,181.00"2.5331.6892.0008.44329.54937.523"1,031.874""1,113.611"938.067269.730227.2105HCLS1 23/2010
12813"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Alexandru Serbanescu, nr. 30, blocul 17A/1"stradaAlexandru Serbanescu3017A1198915"1,435.00"Fara ITE aprobati"628,444.00""43,992.00"2.0191.3462.0006.73123.55729.914822.633888.200747.848215.130181.1405HCLS1 23/2010
12714"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Alexandru Serbanescu, nr. 28, blocul 17A/2"stradaAlexandru Serbanescu2817A2198619"1,825.00"Fara ITE aprobati"799,241.00""55,947.00"2.5681.7122.0008.56029.96038.044"1,046.206""1,129.050"951.096273.470230.3705HCLS1 23/2010
40015"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Alexandru Serbanescu, nr. 37, blocul 21i/"stradaAlexandru Serbanescu3721i32"2,800.00"Fara ITE aprobati"1,226,232.00""85,837.00"3.9402.6272.00013.13345.96558.369"1,605.138""1,731.172""1,459.216"419.310353.4406HCLS1 23/2010
5916"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Alexandru Serbanescu, nr. 46-48, blocul 19G/"stradaAlexandru Serbanescu46-4819G198936"3,210.00"Fara ITE aprobati"1,230,490.00""110,745.00"3.9542.6362.00013.17946.12558.571"1,610.711""1,737.176""1,464.283"420.770354.6706HCLS1 23/2010
31217"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Alexandru Serbanescu, nr. 12-14, blocul 14A/1, 2"stradaAlexandru Serbanescu12-1414A"1, 2"38"3,000.00"Fara ITE aprobati"1,149,990.00""103,500.00"3.6952.4632.00012.31643.10754.740"1,505.337""1,623.658""1,368.488"393.270331.4706HCLS1 23/2010
12518"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Alexandru Serbanescu, nr. 32-36, blocul 18A/"stradaAlexandru Serbanescu32-3618A198750"4,320.00"Fara ITE aprobati"1,655,986.00""149,039.00"5.3213.5472.00017.73662.07578.825"2,167.686""2,337.190""1,970.624"566.100477.3107HCLS1 23/2010
40119"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Alexandru Serbanescu, nr. 38-40, blocul 19B/"stradaAlexandru Serbanescu38-4019B96"9,800.00"Fara ITE aprobatiexclus"2,914,422.00""291,443.00"9.3646.2432.00031.213109.247138.726"3,814.978""4,111.771""3,468.162"995.920840.0307HCLS1 23/2010
10620"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Amman, nr. 3, blocul 7/"stradaAmman37197447"2,400.00"Fara ITE aprobati"919,992.00""82,800.00"2.9561.9712.0009.85334.48643.792"1,204.270""1,299.328""1,094.791"314.710265.1707HCLS1 23/2010
5521"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Andrei Popovici, nr. 6A, blocul Beller6/"stradaAndrei Popovici6ABeller6198629"15,922.00"Fara ITE aprobati"6,972,881.00""488,102.00"22.40414.9362.00074.680261.378331.909"9,127.501""9,834.808""8,297.728""2,382.120""2,009.820"6HCLS1 23/2010
10922"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Andrei Popovici, nr. 18, blocul 8A/"stradaAndrei Popovici188A198439"2,975.00"Fara ITE aprobati"1,140,407.00""102,637.00"3.6642.4432.00012.21442.74854.283"1,492.793""1,610.145""1,357.085"390.000328.7006HCLS1 23/2010
42023"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Athanasie Enescu, nr. 53, blocul /"stradaAthanasie Enescu5320"2,034.00"Fara ITE aprobati"890,770.00""62,354.00"2.8621.9082.0009.54033.39142.401"1,166.018""1,258.120""1,060.016"304.730256.7505HCLS1 23/2010
3224"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Aurel Baesu, nr. 2-14, blocul A13/"stradaAurel Baesu2-14A13196788"6,041.00"Fara ITE aprobati"1,796,533.00""179,654.00"5.7723.8482.00019.24167.34385.515"2,351.662""2,535.381""2,137.875"614.100517.8207HCLS1 23/2010
18525"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Aviatiei, nr. 12-14, blocul 5F/3,4"stradaAviatiei12-145F"3,4"198629"2,140.00"Fara ITE aprobati"937,192.00""65,604.00"3.0112.0072.00010.03735.13144.610"1,226.784""1,323.580""1,115.258"320.590270.1306HCLS1 23/2010
6926"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Aviatiei, nr. 1-9, blocul 4C/"stradaAviatiei1-94C198486"2,510.00"Fara ITE aprobati"746,449.00""74,645.00"2.3981.5992.0007.99427.98135.531977.102"1,054.605"888.275255.440215.1507HCLS1 23/2010
6427"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Avionului, nr. 35, blocul J16/"stradaAvionului35J16198719"1,003.46"Fara ITE aprobati"439,456.00""30,762.00"1.4120.9412.0004.70716.47320.918575.248621.699522.953150.580126.6705HCLS1 23/2010
6528"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Avionului, nr. 3, blocul 5C/1+2"stradaAvionului35C1+229"2,736.00"Fara ITE aprobati"1,198,204.00""83,875.00"3.8502.5672.00012.83344.91557.035"1,568.449""1,691.649""1,425.863"409.740345.3606HCLS1 23/2010
6729"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Avionului, nr. 11-15, blocul 6C/"stradaAvionului11-156C198553"2,619.00"Fara ITE aprobati"1,003,942.00""90,355.00"3.2262.1502.00010.75237.63347.788"1,314.160""1,417.709""1,194.691"343.390289.3707HCLS1 23/2010
36630"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Axinte Uricariul, nr. 1, blocul 3/"stradaAxinte Uricariul13130"6,600.00"modificat suprafataFara ITE aprobatiexclus"1,962,774.00""196,278.00"6.3064.2042.00021.02173.57593.428"2,569.271""2,769.805""2,335.701"670.880565.7407HCLS1 23/2010
28231"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Baiculesti, nr. 25, blocul E13/"stradaBaiculesti25E1380"6,219.24"HCLS1 - 40 imobileexclus"2,015,656.00""181,410.00""1,774.407""1,362.501"6.4764.3182.00021.58875.55795.945"2,638.494""1,774.407""1,362.501"429.780330.0207HCLS1 455/2009
2132"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Baiculesti, nr. 21A, blocul 22/Vila"stradaBaiculesti21A22Vila196915"2,900.00"Fara ITE aprobati"1,270,026.00""88,902.00"4.0812.7202.00013.60247.60760.453"1,662.464""1,792.927""1,511.331"434.270366.0605HCLS1 23/2010
18633"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Baiculesti, nr. 17, blocul C13/"stradaBaiculesti17C13196480"5,711.00"Fara ITE aprobati"1,850,936.00""166,585.00"5.9473.9652.00019.82469.38288.105"2,422.875""2,612.098""2,202.614"632.680533.5007HCLS1 23/2010
33434"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Baiculesti, nr. 21, blocul D13/"stradaBaiculesti21D1380"3,318.00"Fara ITE aprobati"1,075,364.00""96,783.00"3.4552.3032.00011.51740.31051.187"1,407.651""1,518.423""1,279.683"367.780309.9607HCLS1 23/2010
37435"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Baiculesti, nr. 7, blocul A2/"stradaBaiculesti7A280"6,174.00"Fara ITE aprobati"2,000,994.00""180,090.00"6.4294.2862.00021.43175.00795.247"2,619.301""2,823.701""2,381.183"683.940576.7507HCLS1 23/2010
37536"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Baiculesti, nr. 11, blocul A13/"stradaBaiculesti11A1380"5,711.00"Fara ITE aprobati"1,850,936.00""166,585.00"5.9473.9652.00019.82469.38288.105"2,422.875""2,612.098""2,202.614"632.680533.5007HCLS1 23/2010
39737"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Baiculesti, nr. 5, blocul A3/"stradaBaiculesti5A380"9,500.00"Fara ITE aprobati"3,078,950.00""277,106.00"9.8936.5952.00032.976115.414146.558"4,030.346""4,343.782""3,663.951""1,052.120"887.4607HCLS1 23/2010
10038"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Baiculesti, nr. 19, blocul D9/A, B, C, D"stradaBaiculesti19D9"A, B, C, D"112"12,430.00"Fara ITE aprobati"3,696,558.00""369,656.00"11.8777.9182.00039.590138.565175.956"4,838.794""5,214.700""4,398.904""1,263.070""1,065.470"7HCLS1 23/2010
2039"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Baiculesti, nr. 13, blocul B9/"stradaBaiculesti13B91964160"12,716.00"Fara ITE aprobati"3,781,612.00""378,162.00"12.1508.1002.00040.501141.754180.005"4,950.130""5,334.640""4,500.118""1,292.120""1,089.990"7HCLS1 23/2010
18740"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Baiculesti, nr. 23, blocul E9/"stradaBaiculesti23E91964160"12,430.00"Fara ITE aprobati"3,696,558.00""369,656.00"11.8777.9182.00039.590138.565175.956"4,838.794""5,214.700""4,398.904""1,263.070""1,065.470"7HCLS1 23/2010
35541"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Baneasa, nr. 14-16, blocul 6/1/"stradaBaneasa14-166/123"3,400.00"Fara ITE aprobati"1,488,996.00""104,230.00"4.7843.1892.00015.94755.81570.876"1,949.096""2,101.707""1,771.905"509.060429.1806HCLS1 23/2010
18842"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Baneasa, nr. 1-7, blocul 2/4/"stradaBaneasa1-72/4198158"4,620.00"Fara ITE aprobati"1,770,985.00""159,389.00"5.6903.7932.00018.96766.38584.299"2,318.219""2,499.353""2,107.472"605.380510.4607HCLS1 23/2010
32543"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Banul Andronache, nr. 71, blocul 108/"stradaBanul Andronache7110852"3,250.00"Fara ITE aprobati"1,245,823.00""112,125.00"4.0032.6692.00013.34346.70059.301"1,630.782""1,758.798""1,482.529"426.000359.0907HCLS1 23/2010
26444"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Banul Manta, nr. 39, blocul 30/"bulevardulBanul Manta393027"2,643.60"HCLS1 - 40 imobile"1,157,739.00""81,042.00"985.934799.0493.7202.4802.00012.39943.39855.108"1,515.480"985.934799.049238.810193.5406HCLS1 455/2009
31145"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Banul Manta, nr. 26, blocul 19A/A"bulevardulBanul Manta2619AA32"2,780.00"Fara ITE aprobati"1,217,474.00""85,224.00"3.9122.6082.00013.03945.63757.952"1,593.673""1,718.821""1,448.794"416.320350.9206HCLS1 23/2010
14746"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Banul Manta, nr. 29, blocul 32/2"bulevardulBanul Manta29322198235"3,126.00"Fara ITE aprobati"1,198,290.00""107,847.00"3.8502.5672.00012.83444.91857.039"1,568.562""1,691.770""1,425.965"409.770345.3906HCLS1 23/2010
12447"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Banul Manta, nr. 18, blocul 28/"bulevardulBanul Manta1828198140"11,119.00"Fara ITE aprobati"4,262,247.00""383,603.00"13.6959.1302.00045.649159.770202.883"5,579.281""6,012.408""5,072.074""1,456.280""1,228.520"6HCLS1 23/2010
14548"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Banul Manta, nr. 12, blocul 26/A,B"bulevardulBanul Manta1226"A,B"198143"2,178.00"Fara ITE aprobati"834,893.00""75,141.00"2.6831.7882.0008.94231.29639.741"1,092.875""1,179.325"993.523285.650240.6407HCLS1 23/2010
14849"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Banul Manta, nr. 29, blocul 32/1"bulevardulBanul Manta29321198243"3,126.00"Fara ITE aprobati"1,198,290.00""107,847.00"3.8502.5672.00012.83444.91857.039"1,568.562""1,691.770""1,425.965"409.770345.3907HCLS1 23/2010
14950"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Banul Manta, nr. 29, blocul 32/3"bulevardulBanul Manta29323198253"3,126.00"Fara ITE aprobati"1,198,290.00""107,847.00"3.8502.5672.00012.83444.91857.039"1,568.562""1,691.770""1,425.965"409.770345.3907HCLS1 23/2010
40951"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Banul Manta, nr. 1, blocul 1B/"bulevardulBanul Manta11B90"6,000.00"Fara ITE aprobati"1,784,340.00""178,434.00"5.7333.8222.00019.11066.88684.935"2,335.701""2,518.187""2,123.365"609.940514.3107HCLS1 23/2010
14652"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Banul Manta, nr. 22, blocul 29/"bulevardulBanul Manta22291982122"10,285.00"Fara ITE aprobati"3,058,657.00""305,866.00"9.8276.5522.00032.758114.654145.592"4,003.782""4,315.165""3,639.802""1,045.190"881.6107HCLS1 23/2010
4653"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Banul Manta, nr. 16, blocul 27/"bulevardulBanul Manta16271981149"8,712.00"Fara ITE aprobati"2,590,862.00""259,087.00"8.3245.5502.00027.74897.118123.325"3,391.438""3,655.503""3,083.125"885.410746.7707HCLS1 23/2010
37354"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Barbu Lautaru, nr. 8, blocul 24/"stradaBarbu Lautaru82443"4,170.00"Fara ITE aprobati"1,598,487.00""143,864.00"5.1363.4242.00017.12059.91976.088"2,092.419""2,256.106""1,902.199"546.460460.7407HCLS1 23/2010
3555"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Barbu Stefanescu Delavrancea, nr. 2B, blocul 33D/"stradaBarbu Stefanescu Delavrancea2B33D197744"1,270.00"Fara ITE aprobati"486,830.00""43,815.00"1.5641.0432.0005.21418.24923.173637.260688.503579.327166.760140.3207HCLS1 23/2010
13856"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Belizarie, nr. 3, blocul 21/6/"stradaBelizarie321/6198115"1,395.00"Fara ITE aprobati"610,927.00""42,765.00"1.9631.3092.0006.54322.90129.080799.703863.499727.003209.150176.0905HCLS1 23/2010
25957"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Belizarie, nr. 16, blocul 10/1/3"stradaBelizarie1610/1310"1,088.64"HCLS1 - 40 imobile"476,760.00""33,374.00"409.448311.5941.5321.0212.0005.10617.87122.694624.079409.448311.59499.17075.4705HCLS1 455/2009
25858"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Belizarie, nr. 20, blocul 10/1/1"stradaBelizarie2010/1115"1,747.27"HCLS1 - 40 imobile"765,200.00""53,564.00"581.266444.2842.4591.6392.0008.19528.68436.424"1,001.647"581.266444.284140.790107.6105HCLS1 455/2009
13559"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Belizarie, nr. 16-20, blocul 10/1/2"stradaBelizarie16-2010/12198219"1,951.00"Fara ITE aprobati"854,421.00""59,810.00"2.7451.8302.0009.15132.02840.670"1,118.437""1,206.861""1,016.761"292.320246.2705HCLS1 23/2010
23960"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Belizarie, nr. 22-24, blocul 5/1/A"stradaBelizarie22-245/1A24700.00Fara ITE aprobatiexclus"306,558.00""21,460.00"0.9850.6572.0003.28311.49114.592401.284434.292364.804105.19088.3606HCLS1 23/2010
24061"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Belizarie, nr. 22-24, blocul 5/1/B"stradaBelizarie22-245/1B24700.00Fara ITE aprobatiexclus"306,558.00""21,460.00"0.9850.6572.0003.28311.49114.592401.284434.292364.804105.19088.3606HCLS1 23/2010
24162"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Belizarie, nr. 22-24, blocul 5/1/D"stradaBelizarie22-245/1D24700.00Fara ITE aprobatiexclus"306,558.00""21,460.00"0.9850.6572.0003.28311.49114.592401.284434.292364.804105.19088.3606HCLS1 23/2010
14063"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Belizarie, nr. 13-15, blocul 9/4/"stradaBelizarie13-159/4198134"3,039.00"Fara ITE aprobati"1,330,900.00""93,163.00"4.2762.8512.00014.25449.88963.351"1,742.148""1,878.769""1,583.771"455.060383.6106HCLS1 23/2010
18964"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Belizarie, nr. 7-11, blocul XII/4/"stradaBelizarie7-11XII/4198067"3,780.00"Fara ITE aprobati"1,225,098.00""110,259.00"3.9362.6242.00013.12145.92358.315"1,603.653""1,729.572""1,457.866"418.920353.1107HCLS1 23/2010
19065"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Borsa, nr. 16, blocul 2j/"stradaBorsa162j198315"1,032.00"Fara ITE aprobati"451,955.00""31,637.00"1.4520.9682.0004.84016.94221.513591.609639.324537.826154.850130.2705HCLS1 23/2010
26366"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Borsa, nr. 25, blocul 8F/B"stradaBorsa258FB10925.77HCLS1 - 40 imobile"405,432.00""28,381.00"338.814253.3491.3030.8682.0004.34215.19819.299530.710338.814253.34982.07061.3605HCLS1 455/2009
19267"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Borsa, nr. 52-54, blocul 5F/"stradaBorsa52-545F198629"2,130.00"Fara ITE aprobati"932,813.00""65,297.00"2.9971.9982.0009.99034.96644.402"1,221.052""1,317.405""1,110.047"319.090268.8706HCLS1 23/2010
34668"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Borsa, nr. 40-42, blocul 46/"stradaBorsa40-424632"4,000.00"Fara ITE aprobati"1,751,760.00""122,624.00"5.6283.7522.00018.76165.66583.384"2,293.054""2,472.244""2,084.595"598.810504.9206HCLS1 23/2010
19169"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Borsa, nr. 33-35, blocul 7G/"stradaBorsa33-357G198538"1,700.00"Fara ITE aprobati"651,661.00""58,650.00"2.0941.3962.0006.97924.42731.019853.024920.939775.476223.060187.8306HCLS1 23/2010
7170"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Borsa, nr. 30-32, blocul 3G/"stradaBorsa30-323G198448"3,715.00"Fara ITE aprobati"1,424,071.00""128,167.00"4.5763.0502.00015.25253.38167.786"1,864.109""2,010.154""1,694.645"486.890410.4607HCLS1 23/2010
19371"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Bucegi, nr. 112, blocul 1/"stradaBucegi1121197588"2,608.00"Fara ITE aprobatiexclus"775,594.00""77,560.00"2.4921.6612.0008.30729.07336.918"1,015.253""1,095.704"922.957265.390223.5507HCLS1 23/2010
18172"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, soseaua Bucuresti - Ploiesti, nr. 30-34, blocul II/3/"soseauaBucuresti - Ploiesti30-34II/3198032"3,918.00"Fara ITE aprobati"1,715,849.00""120,110.00"5.5133.6752.00018.37764.31981.674"2,246.046""2,421.604""2,041.860"586.540494.5606HCLS1 23/2010
35273"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, soseaua Bucuresti - Ploiesti, nr. 12, blocul XIII/3/"soseauaBucuresti - Ploiesti12XIII/332"2,200.00"Fara ITE aprobati"963,468.00""67,443.00"3.0962.0642.00010.31936.11645.861"1,261.180""1,360.636""1,146.527"329.560277.7006HCLS1 23/2010
39974"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, soseaua Bucuresti - Ploiesti, nr. 14-22, blocul XIII/2/c"soseauaBucuresti - Ploiesti14-22XIII/2c36"4,800.00"Fara ITE aprobati"1,839,984.00""165,599.00"5.9123.9412.00019.70668.97287.583"2,408.539""2,596.653""2,189.581"628.940530.3406HCLS1 23/2010
34975"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, soseaua Bucuresti - Ploiesti, nr. 24-28, blocul 13/1/"soseauaBucuresti - Ploiesti24-2813/164"5,400.00"Fara ITE aprobati"1,750,140.00""157,513.00"5.6233.7492.00018.74465.60483.307"2,290.933""2,469.960""2,082.666"598.260504.4507HCLS1 23/2010
6376"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, soseaua Bucuresti - Ploiesti, nr. 95, blocul /"soseauaBucuresti - Ploiesti95195184"4,200.00"Fara ITE aprobati"1,249,038.00""124,904.00"4.0132.6752.00013.37746.82059.454"1,634.991""1,763.330""1,486.355"427.100360.0107HCLS1 23/2010
26777"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Bucurestii Noi, nr. 15, blocul 1/"bulevardulBucurestii Noi15170"4,374.00"HCLS1 - 40 imobile"1,417,614.00""127,586.00""2,089.240""1,726.525"4.5553.0372.00015.18353.13967.478"1,855.657""2,089.240""1,726.525"506.040418.1907HCLS1 455/2009
15078"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Bucurestii Noi, nr. 70, blocul 11/"bulevardulBucurestii Noi7011195642"4,264.00"Fara ITE aprobati"1,634,520.00""147,107.00"5.2523.5012.00017.50661.27077.803"2,139.587""2,306.919""1,945.079"558.770471.1207HCLS1 23/2010
11079"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Bucurestii Noi, nr. 17, blocul A/"bulevardulBucurestii Noi17A196444"3,262.00"Fara ITE aprobati"1,250,423.00""112,539.00"4.0182.6782.00013.39246.87259.520"1,636.804""1,765.284""1,488.004"427.570360.4107HCLS1 23/2010
37980"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Bucurestii Noi, nr. 19, blocul 19/A+B+C"bulevardulBucurestii Noi1919A+B+C51"2,213.00"Fara ITE aprobati"848,310.00""76,348.00"2.7261.8172.0009.08531.79940.380"1,110.438""1,198.245""1,009.489"290.230244.5107HCLS1 23/2010
29881"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Bucurestii Noi, nr. 76, blocul A12/"bulevardulBucurestii Noi76A1288"4,800.00"Fara ITE aprobati"1,427,472.00""142,748.00"4.5863.0582.00015.28853.50967.948"1,868.561""2,014.950""1,698.692"488.050411.4507HCLS1 23/2010
15182"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Bucurestii Noi, nr. 93-97, blocul B3/"bulevardulBucurestii Noi93-97B31968132"9,795.00"Fara ITE aprobati"2,912,936.00""291,294.00"9.3596.2402.00031.198109.191138.656"3,813.033""4,109.677""3,466.394"995.420839.6107HCLS1 23/2010
13283"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Capalna, nr. 6-8, blocul 15B/"stradaCapalna6-815B198548"2,000.00"Fara ITE aprobati"766,660.00""69,000.00"2.4631.6422.0008.21128.73836.493"1,003.558""1,083.105"912.325262.340220.9807HCLS1 23/2010
37284"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Chiscani, nr. 3, blocul 18A/"stradaChiscani318A35"1,802.00"Fara ITE aprobati"690,761.00""62,169.00"2.2191.4802.0007.39825.89332.880904.206976.076822.005236.420199.1006HCLS1 23/2010
3885"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Clucerului, nr. 11-15, blocul 49/"stradaClucerului11-1549197725"3,475.00"Fara ITE aprobati"1,521,842.00""106,529.00"4.8903.2602.00016.29957.04672.440"1,992.091""2,148.026""1,810.992"520.280438.6506HCLS1 23/2010
19486"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Cluj, nr. 83, blocul 8B/A"stradaCluj838BA198636"2,850.00"Fara ITE aprobati"1,092,491.00""98,325.00"3.5102.3402.00011.70140.95252.003"1,430.071""1,542.577""1,300.065"373.630314.8906HCLS1 23/2010
12987"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Cluj, nr. 81, blocul 9/A,B,C"stradaCluj819"A,B,C"1986108"8,490.00"Fara ITE aprobatiexclus"2,524,842.00""252,485.00"8.1125.4082.00027.04194.644120.182"3,305.018""3,562.405""3,004.562"862.860727.7407HCLS1 23/2010
19588"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Constantin Cristescu, nr. 6, blocul /"stradaConstantin Cristescu6197016"2,576.00"Fara ITE aprobati"1,128,134.00""78,970.00"3.6252.4162.00012.08242.28853.699"1,476.727""1,592.837""1,342.479"385.810325.1705HCLS1 23/2010
4189"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, aleea Constantin Sandu-Aldea, nr. 3, blocul 6/"aleeaConstantin Sandu-Aldea36197215"1,782.00"Fara ITE aprobati"780,410.00""54,629.00"2.5071.6722.0008.35829.25437.148"1,021.557""1,102.496"928.688267.040224.9405HCLS1 23/2010
30190"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Crinului, nr. 3-5, blocul 10/"stradaCrinului3-51036"2,000.00"Fara ITE aprobati"766,660.00""69,000.00"2.4631.6422.0008.21128.73836.493"1,003.558""1,083.105"912.325262.340220.9806HCLS1 23/2010
37791"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Crinului, nr. 26-32, blocul A5/A"stradaCrinului26-32A5A44"3,200.00"Fara ITE aprobati"1,226,656.00""110,400.00"3.9412.6272.00013.13745.98158.389"1,605.693""1,731.768""1,459.721"419.460353.5607HCLS1 23/2010
37892"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Crinului, nr. 26-32, blocul A5/B"stradaCrinului26-32A5B44"3,200.00"Fara ITE aprobati"1,226,656.00""110,400.00"3.9412.6272.00013.13745.98158.389"1,605.693""1,731.768""1,459.721"419.460353.5607HCLS1 23/2010
5693"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Crinului, nr. 20-24, blocul A4/"stradaCrinului20-24A4196788"3,930.00"Fara ITE aprobati"1,168,743.00""116,875.00"3.7552.5032.00012.51743.81055.632"1,529.885""1,650.102""1,390.805"399.680336.8707HCLS1 23/2010
19694"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Crinului, nr. 5-15, blocul A3/"stradaCrinului5-15A3196788"6,380.00"Fara ITE aprobatiexclus"1,897,349.00""189,735.00"6.0964.0642.00020.32171.12290.314"2,483.630""2,677.547""2,257.845"648.540546.8807HCLS1 23/2010
29195"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Crisana, nr. 20-22, blocul /"stradaCrisana20-22S+P+749"5,000.00"Fara ITE aprobati"1,916,650.00""172,499.00"6.1584.1052.00020.52771.84691.233"2,508.895""2,704.764""2,280.814"655.130552.4407HCLS1 23/2010
40396"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Dinicu Golescu, nr. 31, blocul 1/3"bulevardulDinicu Golescu311330"2,500.00"modificat suprafataFara ITE aprobati"1,094,850.00""76,640.00"3.5182.3452.00011.72641.04052.115"1,433.159""1,545.903""1,302.872"374.440315.5706HCLS1 23/2010
9997"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Dinicu Golescu, nr. 31, blocul 1/2"bulevardulDinicu Golescu3112196232"2,500.00"modificat suprafataultrashFara ITE aprobati"1,094,850.00""76,640.00"3.5182.3452.00011.72641.04052.115"1,433.159""1,545.903""1,302.872"374.440315.5706HCLS1 23/2010
42698"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Dinicu Golescu, nr. 31, blocul 1/1"bulevardulDinicu Golescu311132"2,500.00"introdus nouFara ITE aprobati"1,094,850.00""76,640.00"3.5182.3452.00011.72641.04052.115"1,433.159""1,545.903""1,302.872"374.440315.5706HCLS1 23/2010
19799"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Dinicu Golescu, nr. 15-17, blocul E+F/"bulevardulDinicu Golescu15-17E+F196146"5,132.00"Fara ITE aprobati"1,967,250.00""177,053.00"6.3214.2142.00021.06973.74293.641"2,575.130""2,776.117""2,341.027"672.410567.0307HCLS1 23/2010
152100"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Dinicu Golescu, nr. 19, blocul G/"bulevardulDinicu Golescu19G196149"2,670.00"Fara ITE aprobati"1,023,492.00""92,115.00"3.2882.1922.00010.96238.36648.718"1,339.751""1,445.277""1,217.955"350.060295.0007HCLS1 23/2010
81101"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Dinicu Golescu, nr. 23-25, blocul B1/2"bulevardulDinicu Golescu23-25B12196085"5,830.00"modificat suprafataFara ITE aprobati"1,733,784.00""173,379.00"5.5713.7142.00018.56964.99182.528"2,269.523""2,446.896""2,063.203"592.670499.7307HCLS1 23/2010
153102"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Dinicu Golescu, nr. 43, blocul 7/"bulevardulDinicu Golescu437196197"7,045.00"Fara ITE aprobatiexclus"2,095,113.00""209,512.00"6.7324.4882.00022.43978.53599.727"2,742.503""2,956.424""2,493.185"716.080603.8807HCLS1 23/2010
330103"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Dinicu Golescu, nr. 37, blocul 4/"bulevardulDinicu Golescu37497"7,200.00"Fara ITE aprobatiexclus"2,141,208.00""214,121.00"6.8804.5862.00022.93280.263101.921"2,802.841""3,021.423""2,548.037"731.830617.1707HCLS1 23/2010
404104"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Dinicu Golescu, nr. 35, blocul 3/"bulevardulDinicu Golescu35397"7,650.00"Fara ITE aprobati"2,275,034.00""227,504.00"7.3104.8732.00024.36685.280108.292"2,978.020""3,210.141""2,707.291"777.540655.7407HCLS1 23/2010
154105"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Dinicu Golescu, nr. 23-25, blocul B/1,3,4"bulevardulDinicu Golescu23-25B"1,3,4"1960267"17,491.00"modificat suprafataFara ITE aprobatiexclus"5,201,649.00""520,165.00"16.71311.1422.00055.710194.984247.599"6,808.959""7,337.107""6,189.963""1,777.140""1,499.290"7HCLS1 23/2010
58106"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, calea Dorobantilor, nr. 111-131, blocul 9F/A"caleaDorobantilor111-1319FA197635"3,256.00"modificat suprafataultrashFara ITE aprobati"1,248,123.00""112,332.00"4.0102.6732.00013.36746.78659.411"1,633.793""1,762.040""1,485.266"426.790359.7506HCLS1 23/2010
96107"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, calea Dorobantilor, nr. 111-131, blocul 9E/B"caleaDorobantilor111-1319EB198535"3,256.00"modificat suprafataultrashFara ITE aprobati"1,248,123.00""112,332.00"4.0102.6732.00013.36746.78659.411"1,633.793""1,762.040""1,485.266"426.790359.7506HCLS1 23/2010
172108"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, calea Dorobantilor, nr. 111-131, blocul 9B/F"caleaDorobantilor111-1319BF197635"3,256.00"modificat suprafataultrashFara ITE aprobati"1,248,123.00""112,332.00"4.0102.6732.00013.36746.78659.411"1,633.793""1,762.040""1,485.266"426.790359.7506HCLS1 23/2010
422109"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, calea Dorobantilor, nr. 111-131, blocul 9/D"caleaDorobantilor111-1319D35"3,256.00"introdus nouFara ITE aprobati"1,248,123.00""112,332.00"4.0102.6732.00013.36746.78659.411"1,633.793""1,762.040""1,485.266"426.790359.7506HCLS1 23/2010
423110"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, calea Dorobantilor, nr. 111-131, blocul 9A/G"caleaDorobantilor111-1319AG35"3,256.00"introdus nouFara ITE aprobati"1,248,123.00""112,332.00"4.0102.6732.00013.36746.78659.411"1,633.793""1,762.040""1,485.266"426.790359.7506HCLS1 23/2010
424111"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, calea Dorobantilor, nr. 111-131, blocul 9/E"caleaDorobantilor111-1319E35"3,256.00"introdus nouFara ITE aprobati"1,248,123.00""112,332.00"4.0102.6732.00013.36746.78659.411"1,633.793""1,762.040""1,485.266"426.790359.7506HCLS1 23/2010
425112"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, calea Dorobantilor, nr. 111-131, blocul 9E/C"caleaDorobantilor111-1319EC35"3,256.00"introdus nouFara ITE aprobati"1,248,123.00""112,332.00"4.0102.6732.00013.36746.78659.411"1,633.793""1,762.040""1,485.266"426.790359.7506HCLS1 23/2010
6113"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, calea Dorobantilor, nr. 116-122, blocul 6/"caleaDorobantilor116-1226197448"4,480.00"ultrashFara ITE aprobati"1,717,319.00""154,559.00"5.5183.6782.00018.39264.37481.744"2,247.971""2,423.677""2,043.610"587.050494.9907HCLS1 23/2010
284114"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, calea Dorobantilor, nr. 135-145, blocul /A+C"caleaDorobantilor135-145A+C197750"14,744.00"Fara ITE aprobati"5,651,818.00""508,664.00"18.15912.1062.00060.531211.858269.027"7,398.230""7,971.911""6,725.664""1,930.900""1,629.040"7HCLS1 23/2010
345115"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, calea Dorobantilor, nr. 135-145, blocul 10/C"caleaDorobantilor135-14510C50"1,900.00"Fara ITE aprobati"728,327.00""65,550.00"2.3401.5602.0007.80027.30134.668953.380"1,029.049"866.709249.250209.9307HCLS1 23/2010
362116"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, calea Dorobantilor, nr. 135-145, blocul 10/A"caleaDorobantilor135-14510A59"2,800.00"Fara ITE aprobati"1,073,324.00""96,600.00"3.4492.2992.00011.49540.23451.090"1,404.981""1,515.548""1,277.255"367.090309.3707HCLS1 23/2010
364117"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, calea Dorobantilor, nr. 20-28, blocul 11/A+B"caleaDorobantilor20-2811A+B83"6,269.37"Fara ITE aprobati"1,864,448.00""186,445.00"5.9903.9942.00019.96869.88988.748"2,440.562""2,631.151""2,218.693"637.300537.4007HCLS1 23/2010
365118"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, piata Dorobantilor, nr. 2, blocul 2/"piataDorobantilor2284"6,754.00"Fara ITE aprobati"2,008,573.00""200,858.00"6.4544.3022.00021.51275.29195.608"2,629.222""2,834.389""2,390.202"686.530578.9407HCLS1 23/2010
105119"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, calea Dorobantilor, nr. 152, blocul 14/"caleaDorobantilor152141975104"4,102.00"ultrashFara ITE aprobatiexclus"1,219,894.00""121,990.00"3.9202.6132.00013.06545.72858.067"1,596.841""1,722.234""1,451.674"417.150351.6107HCLS1 23/2010
7120"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, calea Dorobantilor, nr. 102-110, blocul 2/"caleaDorobantilor102-11021974125"11,037.00"ultrashFara ITE aprobati"3,282,294.00""328,230.00"10.5467.0312.00035.153123.037156.237"4,296.523""4,630.527""3,905.930""1,121.570"946.0707HCLS1 23/2010
173121"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, calea Dorobantilor, nr. 134-138, blocul 11/A,B,C"caleaDorobantilor134-13811"A,B,C"1975138"12,923.00"ultrashFara ITE aprobatiexclus"3,843,171.00""384,318.00"12.3488.2322.00041.160144.061182.935"5,030.711""5,421.447""4,573.374""1,313.140""1,107.730"7HCLS1 23/2010
171122"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, calea Dorobantilor, nr. 168, blocul 15/A,B,C,D"caleaDorobantilor16815"A,B,C,D"1976156"12,915.00"ultrashFara ITE aprobati"3,840,792.00""384,080.00"12.3408.2272.00041.135143.972182.822"5,027.597""5,418.093""4,570.543""1,312.330""1,107.040"7HCLS1 23/2010
421123"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, calea Dorobantilor, nr. 135-145, blocul 10/D"caleaDorobantilor135-14510D104"4,200.00"introdus nouFara ITE aprobati"1,249,038.00""124,904.00"4.0132.6752.00013.37746.82059.454"1,634.991""1,763.330""1,486.355"427.100360.0107HCLS1 23/2010
22124"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, intrarea Dridu, nr. 6, blocul Vila 26A/"intrareaDridu6Vila 26A196912"1,270.00"Fara ITE aprobati"556,184.00""38,933.00"1.7871.1912.0005.95720.84926.474728.045786.303661.859190.450160.3105HCLS1 23/2010
395125"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, intrarea Dridu, nr. 5, blocul 28/"intrareaDridu52824"2,600.00"Fara ITE aprobati"1,138,644.00""79,706.00"3.6582.4392.00012.19542.68254.199"1,490.485""1,607.658""1,354.986"389.400328.2006HCLS1 23/2010
25126"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Dridu, nr. 1, blocul k3/A,B,C"stradaDridu1k3"A,B,C"196460"3,670.00"Fara ITE aprobati"1,189,447.00""107,051.00"3.8222.5482.00012.73944.58656.618"1,556.986""1,679.299""1,415.442"406.750342.8407HCLS1 23/2010
113127"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Dumitru Darian, nr. 2, blocul 23/"stradaDumitru Darian223197938"2,644.00"Fara ITE aprobati"1,013,525.00""91,218.00"3.2562.1712.00010.85537.99248.244"1,326.704""1,431.222""1,206.095"346.660292.1306HCLS1 23/2010
198128"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Elena Caragiani, nr. 8-10, blocul 3j/"stradaElena Caragiani8-103j198433"2,535.00"Fara ITE aprobati"1,110,178.00""77,713.00"3.5672.3782.00011.89041.61552.844"1,453.223""1,567.517""1,321.112"379.670319.9906HCLS1 23/2010
199129"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Elena Caragiani, nr. 16-18, blocul 3 A/"stradaElena Caragiani16-183 A198563"3,640.00"Fara ITE aprobati"1,179,724.00""106,176.00"3.7902.5272.00012.63544.22256.155"1,544.259""1,665.588""1,403.872"403.430340.0407HCLS1 23/2010
62130"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Elena Caragiani, nr. 24-28, blocul 8C/"stradaElena Caragiani24-288C198477"5,605.00"Fara ITE aprobati"1,816,581.00""163,493.00"5.8373.8912.00019.45668.09586.469"2,377.905""2,563.653""2,161.732"620.950523.6007HCLS1 23/2010
3131"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Elena Vacarescu, nr. 19, blocul 20/2/"stradaElena Vacarescu1920/2198214920.00Fara ITE aprobati"402,905.00""28,204.00"1.2950.8632.0004.31515.10319.178527.403570.157479.457138.100116.1305HCLS1 23/2010
342132"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Elena Vacarescu, nr. 15, blocul XXI/4/"stradaElena Vacarescu15XXI/415"1,900.00"Fara ITE aprobati"832,086.00""58,247.00"2.6731.7822.0008.91231.19139.607"1,089.201""1,175.366"990.183284.690239.8405HCLS1 23/2010
394133"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Elena Vacarescu, nr. 9, blocul XXI/2/"stradaElena Vacarescu9XXI/220"2,400.00"Fara ITE aprobati"1,051,056.00""73,574.00"3.3772.2512.00011.25739.39950.030"1,375.832""1,484.146""1,250.756"359.480302.9505HCLS1 23/2010
11134"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Elena Vacarescu, nr. 21-23, blocul 20/3/"stradaElena Vacarescu21-2320/3198139"2,796.00"Fara ITE aprobati"1,071,791.00""96,462.00"3.4442.2962.00011.47940.17651.017"1,402.974""1,513.386""1,275.431"366.560308.9306HCLS1 23/2010
101135"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Episcop Vulcan, nr. 26, blocul E/1"stradaEpiscop Vulcan26E148"4,385.00"Fara ITE aprobati"1,680,903.00""151,282.00"5.4013.6002.00018.00263.00980.011"2,200.302""2,372.325""2,000.275"574.610484.4907HCLS1 23/2010
396136"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Episcop Vulcan, nr. 26, blocul E2/2"stradaEpiscop Vulcan26E2250"4,500.00"Fara ITE aprobati"1,724,985.00""155,249.00"5.5423.6952.00018.47564.66182.109"2,258.005""2,434.487""2,052.732"589.660497.2007HCLS1 23/2010
200137"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Faurei, nr. 2, blocul 7A/"stradaFaurei27A19706888.00exclusFara ITE aprobatiexclus"264,083.00""26,409.00"0.8480.5662.0002.8289.89912.570345.685374.396314.25990.68076.1205HCLS1 23/2010
380138"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Faurei, nr. 4, blocul 6/B"stradaFaurei46B8"1,900.00"Fara ITE aprobatiexclus"565,041.00""56,505.00"1.8151.2102.0006.05221.18126.896739.639798.793672.399193.480162.8605HCLS1 23/2010
108139"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, aleea Faurei, nr. 8, blocul 11/"aleeaFaurei811197012"2,250.00"Fara ITE aprobati"985,365.00""68,976.00"3.1662.1112.00010.55336.93646.903"1,289.843""1,391.512""1,172.585"337.040284.0205HCLS1 23/2010
320140"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Feleacu, nr. 6, blocul 10I/2"stradaFeleacu610I214"1,500.00"Fara ITE aprobati"656,910.00""45,984.00"2.1111.4072.0007.03624.62431.269859.895928.342781.723224.860189.3405HCLS1 23/2010
73141"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Feleacu, nr. 5, blocul 11/F/"stradaFeleacu511/F198515"1,290.00"Fara ITE aprobati"564,943.00""39,547.00"1.8151.2102.0006.05121.17726.891739.510798.654672.282193.440162.8405HCLS1 23/2010
319142"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Feleacu, nr. 8, blocul 10I/1"stradaFeleacu810I115"1,800.00"Fara ITE aprobati"788,292.00""55,181.00"2.5331.6892.0008.44329.54937.523"1,031.874""1,113.611"938.067269.730227.2105HCLS1 23/2010
260143"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Feleacu, nr. 25-27, blocul 13B/1+2"stradaFeleacu25-2713B1+229"2,669.30"HCLS1 - 40 imobile"1,168,994.00""81,830.00""1,211.439"999.7013.7562.5042.00012.52043.82055.644"1,530.213""1,211.439"999.701293.430242.1406HCLS1 455/2009
261144"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Feleacu, nr. 9-13, blocul 12B/1+2+3"stradaFeleacu9-1312B1+2+348"4,246.73"HCLS1 - 40 imobile"1,627,900.00""146,511.00""1,211.125"908.5435.2303.4872.00017.43561.02277.488"2,130.921""1,211.125"908.543293.350220.0607HCLS1 455/2009
314145"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Feleacu, nr. 20, blocul 8i/"stradaFeleacu208i38"2,400.00"Fara ITE aprobati"919,992.00""82,800.00"2.9561.9712.0009.85334.48643.792"1,204.270""1,299.328""1,094.791"314.710265.1706HCLS1 23/2010
14146"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Feleacu, nr. 9 - 13, blocul 12 B/"stradaFeleacu9 - 1312 B198648"2,135.00"exclusFara ITE aprobati"818,410.00""73,657.00"2.6301.7532.0008.76530.67838.956"1,071.299""1,156.081"973.908280.020235.8907HCLS1 23/2010
323147"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Feleacu, nr. 21-23, blocul 13A/"stradaFeleacu21-2313A48"2,660.00"Fara ITE aprobati"1,019,658.00""91,770.00"3.2762.1842.00010.92138.22248.536"1,334.732""1,439.871""1,213.393"348.760293.9007HCLS1 23/2010
201148"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Feleacu, nr. 29-35, blocul 13C/"stradaFeleacu29-3513C198663"2,928.20"Fara ITE aprobati"949,030.00""85,413.00"3.0492.0332.00010.16435.57445.174"1,242.280""1,340.274""1,129.345"324.630273.5407HCLS1 23/2010
202149"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Ficusului, nr. 1, blocul XX/5/"stradaFicusului1XX/5198315"1,920.00"Fara ITE aprobati"840,845.00""58,860.00"2.7021.8012.0009.00531.51940.024"1,100.666""1,187.717""1,000.605"287.680242.3605HCLS1 23/2010
315150"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Ficusului, nr. 9, blocul 11/3bis/1"bulevardulFicusului911/3bis117"2,016.00"Fara ITE aprobati"882,888.00""61,803.00"2.8371.8912.0009.45633.09542.025"1,155.700""1,247.004""1,050.636"302.040254.4805HCLS1 23/2010
97151"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Fiordului, nr. 30, blocul 52/"stradaFiordului3052198952"2,146.00"Fara ITE aprobati"822,627.00""74,037.00"2.6431.7622.0008.81030.83639.157"1,076.819""1,162.027"978.926281.460237.1107HCLS1 23/2010
107152"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, calea Floreasca, nr. 146-148, blocul 207/A+B"caleaFloreasca146-148207A+B195924"1,389.00"ultrashFara ITE aprobati"608,299.00""42,581.00"1.9541.3032.0006.51522.80228.955796.263859.792723.875208.250175.3306HCLS1 23/2010
329153"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, piata Garii de Nord, nr. 2, blocul D/"piataGarii de Nord2D109"12,800.00"Fara ITE aprobatiexclus"3,806,592.00""380,660.00"12.2318.1542.00040.769142.690181.194"4,982.829""5,369.867""4,529.845""1,300.650""1,097.190"7HCLS1 23/2010
327154"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada General Constantinide, nr. 1, blocul 24C/A,B,C"stradaGeneral Constantinide124C"A,B,C"20"2,143.00"Fara ITE aprobati"938,506.00""65,696.00"3.0152.0102.00010.05135.18044.673"1,228.504""1,325.433""1,116.822"321.040270.5105HCLS1 23/2010
203155"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada George Calinescu, nr. 28, blocul 20A/"stradaGeorge Calinescu2820A15"1,259.00"Fara ITE aprobati"551,367.00""38,596.00"1.7721.1812.0005.90520.66826.245721.739779.510656.126188.810158.9205HCLS1 23/2010
10156"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada George Calinescu, nr. 27, blocul 17A/"stradaGeorge Calinescu2717A198319"1,655.00"Fara ITE aprobati"724,791.00""50,736.00"2.3291.5532.0007.76327.16934.500948.751"1,024.065"862.501248.040208.9105HCLS1 23/2010
12157"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada George Valentin Bibescu, nr. 16, blocul 12/5/2"stradaGeorge Valentin Bibescu1612/52198115"2,105.00"exclusFara ITE aprobati"921,864.00""64,531.00"2.9621.9752.0009.87334.55643.881"1,206.720""1,301.967""1,097.018"315.350265.7105HCLS1 23/2010
117158"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada George Valentin Bibescu, nr. 33, blocul 10/2/2"stradaGeorge Valentin Bibescu3310/22198115"1,352.00"exclusFara ITE aprobati"592,095.00""41,447.00"1.9021.2682.0006.34122.19528.184775.052836.942704.593202.720170.6605HCLS1 23/2010
383159"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada George Valentin Bibescu, nr. 27-29, blocul X/5/A,B"stradaGeorge Valentin Bibescu27-29X/5"A,B"42"5,000.00"Fara ITE aprobati"1,916,650.00""172,499.00"6.1584.1052.00020.52771.84691.233"2,508.895""2,704.764""2,280.814"655.130552.4407HCLS1 23/2010
72160"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada George Valentin Bibescu, nr. 11-13, blocul 8/3/"stradaGeorge Valentin Bibescu11-138/3198048"2,150.00"Fara ITE aprobati"824,160.00""74,175.00"2.6481.7652.0008.82730.89439.230"1,078.825""1,164.189"980.750281.980237.5507HCLS1 23/2010
381161"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Gheorghe Duca, nr. 10-22, blocul /"bulevardulGheorghe Duca10-22188"8,800.00"Fara ITE aprobati"2,617,032.00""261,704.00"8.4095.6062.00028.02898.099124.571"3,425.695""3,692.408""3,114.268"894.350754.3207HCLS1 23/2010
368162"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, aleea Gheorghe Stalpeanu, nr. 7, blocul 7/B"aleeaGheorghe Stalpeanu77B20"2,360.00"Fara ITE aprobati"1,033,539.00""72,348.00"3.3212.2142.00011.06938.74249.196"1,352.903""1,459.445""1,229.912"353.500297.9005HCLS1 23/2010
413163"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, aleea Gheorghe Stalpeanu, nr. 6, blocul 6/"aleeaGheorghe Stalpeanu6624"1,180.00"Fara ITE aprobati"516,770.00""36,174.00"1.6601.1072.0005.53519.37124.598676.452730.723614.956176.990148.9506HCLS1 23/2010
245164"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Gheorghe Stalpeanu, nr. 4, blocul 4/"stradaGheorghe Stalpeanu4420"2,250.00"HCLS1 - 40 imobile"985,365.00""68,976.00"771.663606.3833.1662.1112.00010.55336.93646.903"1,289.843"771.663606.383186.910146.8705HCLS1 455/2009
246165"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Gheorghe Stalpeanu, nr. 3, blocul 3/"stradaGheorghe Stalpeanu3320"2,250.00"HCLS1 - 40 imobile"985,365.00""68,976.00"771.663606.3833.1662.1112.00010.55336.93646.903"1,289.843"771.663606.383186.910146.8705HCLS1 455/2009
247166"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Gheorghe Stalpeanu, nr. 2, blocul 2/"stradaGheorghe Stalpeanu2220"2,250.00"HCLS1 - 40 imobile"985,365.00""68,976.00"771.663606.3833.1662.1112.00010.55336.93646.903"1,289.843"771.663606.383186.910146.8705HCLS1 455/2009
310167"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Gheorghe Stalpeanu, nr. 1, blocul /"stradaGheorghe Stalpeanu132"2,900.00"Fara ITE aprobati"1,270,026.00""88,902.00"4.0812.7202.00013.60247.60760.453"1,662.464""1,792.927""1,511.331"434.270366.0606HCLS1 23/2010
123168"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, aleea Gheorghe Stalpeanu, nr. 11, blocul 8/A+B"aleeaGheorghe Stalpeanu118A+B197340"5,000.00"Fara ITE aprobati"1,916,650.00""172,499.00"6.1584.1052.00020.52771.84691.233"2,508.895""2,704.764""2,280.814"655.130552.4406HCLS1 23/2010
204169"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Grigore Cherchez, nr. 9, blocul /"stradaGrigore Cherchez919736"1,244.00"Fara ITE aprobatiexclus"369,954.00""36,996.00"1.1890.7922.0003.96213.86817.610484.270523.691440.245126.840106.6305HCLS1 23/2010
136170"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Grigore Manolescu, nr. 2, blocul 16 B+C/A"stradaGrigore Manolescu216 B+CA198320"2,530.00"Fara ITE aprobati"1,107,989.00""77,560.00"3.5602.3732.00011.86741.53352.740"1,450.358""1,564.431""1,318.507"378.930319.3605HCLS1 23/2010
47171"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, calea Grivitei, nr. 395, blocul M/1A"caleaGrivitei395M1A196128"2,800.00"Fara ITE aprobati"1,226,232.00""85,837.00"3.9402.6272.00013.13345.96558.369"1,605.138""1,731.172""1,459.216"419.310353.4406HCLS1 23/2010
271172"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, calea Grivitei, nr. 210, blocul L2/"caleaGrivitei210L228"2,440.35"HCLS1 - 40 imobile"1,068,727.00""74,811.00"699.415527.6963.4342.2892.00011.44640.06150.871"1,398.964"699.415527.696169.410127.8106HCLS1 455/2009
305173"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, calea Grivitei, nr. 152, blocul /"caleaGrivitei15231"3,800.00"Fara ITE aprobati"1,664,172.00""116,493.00"5.3473.5652.00017.82362.38179.215"2,178.401""2,348.732""1,980.365"568.890479.6706HCLS1 23/2010
237174"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, calea Grivitei, nr. 238, blocul C/A"caleaGrivitei238CA32"2,600.00"Fara ITE aprobatiexclus"1,138,644.00""79,706.00"3.6582.4392.00012.19542.68254.199"1,490.485""1,607.658""1,354.986"389.400328.2006HCLS1 23/2010
238175"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, calea Grivitei, nr. 238, blocul C/D"caleaGrivitei238CD32"2,600.00"Fara ITE aprobatiexclus"1,138,644.00""79,706.00"3.6582.4392.00012.19542.68254.199"1,490.485""1,607.658""1,354.986"389.400328.2006HCLS1 23/2010
272176"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, calea Grivitei, nr. 226, blocul 5/C"caleaGrivitei2265C32"2,039.07"HCLS1 - 40 imobile"892,991.00""62,510.00"794.828646.6662.8691.9132.0009.56433.47442.506"1,168.925"794.828646.666192.520156.6306HCLS1 455/2009
285177"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, calea Grivitei, nr. 222, blocul 7/A"caleaGrivitei2227A196132"1,500.00"Fara ITE aprobati"656,910.00""45,984.00"2.1111.4072.0007.03624.62431.269859.895928.342781.723224.860189.3406HCLS1 23/2010
333178"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, calea Grivitei, nr. 401, blocul P/C"caleaGrivitei401PC32"2,206.00"modificat suprafataFara ITE aprobati"966,096.00""67,627.00"3.1042.0692.00010.34736.21445.986"1,264.620""1,364.340""1,149.655"330.460278.4606HCLS1 23/2010
417179"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, calea Grivitei, nr. 224, blocul 6/D"caleaGrivitei2246D32"2,200.00"modificat suprafataFara ITE aprobati"963,468.00""67,443.00"3.0962.0642.00010.31936.11645.861"1,261.180""1,360.636""1,146.527"329.560277.7006HCLS1 23/2010
419180"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, calea Grivitei, nr. 224, blocul 6/C"caleaGrivitei2246C32"2,200.00"modificat suprafataFara ITE aprobati"963,468.00""67,443.00"3.0962.0642.00010.31936.11645.861"1,261.180""1,360.636""1,146.527"329.560277.7006HCLS1 23/2010
430181"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, calea Grivitei, nr. 401, blocul P/A"caleaGrivitei401PA32"2,206.00"introdus nouFara ITE aprobati"966,096.00""67,627.00"3.1042.0692.00010.34736.21445.986"1,264.620""1,364.340""1,149.655"330.460278.4606HCLS1 23/2010
431182"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, calea Grivitei, nr. 401, blocul p/B"caleaGrivitei401pB32"2,206.00"introdus nouFara ITE aprobati"966,096.00""67,627.00"3.1042.0692.00010.34736.21445.986"1,264.620""1,364.340""1,149.655"330.460278.4606HCLS1 23/2010
270183"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, calea Grivitei, nr. 226, blocul 5/A+B"caleaGrivitei2265A+B64"4,096.44"HCLS1 - 40 imobile"1,327,657.00""119,490.00""1,503.562""1,190.638"4.2662.8442.00014.21949.76763.196"1,737.903""1,503.562""1,190.638"364.180288.3907HCLS1 455/2009
177184"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, calea Grivitei, nr. 170, blocul I/A"caleaGrivitei170IA196233"3,027.00"Fara ITE aprobati"1,325,645.00""92,796.00"4.2592.8402.00014.19849.69263.101"1,735.269""1,871.359""1,577.517"453.270382.0906HCLS1 23/2010
48185"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, calea Grivitei, nr. 176, blocul R /"caleaGrivitei176R 196246"2,600.00"ultrashFara ITE aprobati"996,658.00""89,700.00"3.2022.1352.00010.67437.36047.441"1,304.625""1,407.437""1,186.023"340.900287.2707HCLS1 23/2010
52186"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, calea Grivitei, nr. 178, blocul P/"caleaGrivitei178P196246"4,035.00"Fara ITE aprobati"1,546,737.00""139,207.00"4.9703.3132.00016.56657.97973.625"2,024.679""2,183.132""1,840.617"528.780445.8207HCLS1 23/2010
51187"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, calea Grivitei, nr. 399, blocul O/"caleaGrivitei399O196148"4,113.00"ultrashFara ITE aprobati"1,576,637.00""141,898.00"5.0663.3772.00016.88659.10075.048"2,063.818""2,225.295""1,876.198"539.000454.4407HCLS1 23/2010
174188"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, calea Grivitei, nr. 146, blocul 146/"caleaGrivitei146146196054"3,465.00"ultrashFara ITE aprobati"1,328,239.00""119,542.00"4.2682.8452.00014.22549.78963.224"1,738.665""1,875.016""1,580.605"454.150382.8407HCLS1 23/2010
331189"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, calea Grivitei, nr. 150, blocul /"caleaGrivitei15054"2,130.00"Fara ITE aprobati"816,493.00""73,485.00"2.6231.7492.0008.74530.60638.865"1,068.789""1,153.377"971.626279.360235.3407HCLS1 23/2010
141190"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, calea Grivitei, nr. 242, blocul /"caleaGrivitei24262"5,963.00"Fara ITE aprobati"1,932,609.00""173,935.00"6.2094.1402.00020.69872.44491.992"2,529.785""2,727.268""2,299.805"660.580557.0407HCLS1 23/2010
416191"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, calea Grivitei, nr. 224, blocul 6/A+B"caleaGrivitei2246A+B64"4,400.00"Fara ITE aprobati"1,426,040.00""128,344.00"4.5823.0552.00015.27353.45567.879"1,866.686""2,012.930""1,696.987"487.560411.0307HCLS1 23/2010
418192"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, calea Grivitei, nr. 224, blocul 6/E+F"caleaGrivitei2246E+F64"4,400.00"Fara ITE aprobati"1,426,040.00""128,344.00"4.5823.0552.00015.27353.45567.879"1,866.686""2,012.930""1,696.987"487.560411.0307HCLS1 23/2010
118193"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, calea Grivitei, nr. 200, blocul A/"caleaGrivitei200A?87"7,506.00"Fara ITE aprobati"2,232,210.00""223,221.00"7.1724.7812.00023.90783.674106.253"2,921.963""3,149.750""2,656.330"762.910643.4007HCLS1 23/2010
175194"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, calea Grivitei, nr. 164, blocul K/A,B,C"caleaGrivitei164K"A,B,C"196287"5,760.00"Fara ITE aprobati"1,712,967.00""171,297.00"5.5043.6692.00018.34664.21181.537"2,242.274""2,417.541""2,038.431"585.560493.7307HCLS1 23/2010
176195"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, calea Grivitei, nr. 168, blocul J/A,B,C"caleaGrivitei168J"A,B,C"196287"5,760.00"Fara ITE aprobati"1,712,967.00""171,297.00"5.5043.6692.00018.34664.21181.537"2,242.274""2,417.541""2,038.431"585.560493.7307HCLS1 23/2010
300196"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, calea Grivitei, nr. 198, blocul B+C/"caleaGrivitei198B+C87"8,300.00"Fara ITE aprobati"2,468,337.00""246,834.00"7.9315.2872.00026.43692.526117.493"3,231.053""3,482.726""2,937.321"843.560711.4607HCLS1 23/2010
338197"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, calea Grivitei, nr. 192, blocul Rosu/"caleaGrivitei192Rosu92"6,300.00"Fara ITE aprobati"1,873,557.00""187,356.00"6.0204.0132.00020.06670.23089.181"2,452.486""2,643.996""2,229.533"640.410540.0207HCLS1 23/2010
428198"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, calea Grivitei, nr. 395, blocul M/2,3,4"caleaGrivitei395M"2,3,4"92"7,717.00"introdus nouFara ITE aprobati"2,294,959.00""229,496.00"7.3744.9162.00024.57986.027109.240"3,004.101""3,238.237""2,731.001"784.340661.4807HCLS1 23/2010
369199"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, calea Grivitei, nr. 236, blocul H/"caleaGrivitei236H93"7,720.00"Fara ITE aprobati"2,295,851.00""229,586.00"7.3774.9182.00024.58986.060109.283"3,005.269""3,239.496""2,732.063"784.650661.7407HCLS1 23/2010
178200"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, calea Grivitei, nr. 234, blocul 1/"caleaGrivitei2341196296"5,752.00"Fara ITE aprobatiexclus"1,710,588.00""171,059.00"5.4963.6642.00018.32064.12181.424"2,239.160""2,414.185""2,035.600"584.750493.0507HCLS1 23/2010
179201"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, calea Grivitei, nr. 240, blocul B/"caleaGrivitei240B196097"6,683.00"Fara ITE aprobatiexclus"1,987,458.00""198,746.00"6.3864.2572.00021.28674.50094.603"2,601.583""2,804.615""2,365.075"679.310572.8507HCLS1 23/2010
318202"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, calea Grivitei, nr. 403, blocul R/"caleaGrivitei403R97"12,100.00"Fara ITE aprobatiexclus"3,598,419.00""359,842.00"11.5627.7082.00038.539134.887171.285"4,710.330""5,076.311""4,282.118""1,229.550""1,037.180"7HCLS1 23/2010
130203"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, calea Grivitei, nr. 216, blocul 1/"caleaGrivitei21611961102"10,766.00"Fara ITE aprobatiexclus"3,201,701.00""320,171.00"10.2876.8582.00034.290120.016152.401"4,191.027""4,516.879""3,810.025""1,094.050"922.8407HCLS1 23/2010
306204"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, calea Grivitei, nr. 139, blocul /"caleaGrivitei139121"7,205.00"Fara ITE aprobati"2,142,695.00""214,270.00"6.8844.5902.00022.94880.319101.992"2,804.788""3,023.521""2,549.807"732.340617.6007HCLS1 23/2010
34205"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, calea Grivitei, nr. 190, blocul F/"caleaGrivitei190F1962133"10,959.00"Fara ITE aprobatiexclus"3,259,098.00""325,910.00"10.4716.9812.00034.905122.167155.133"4,266.159""4,597.816""3,878.326""1,113.650"939.3807HCLS1 23/2010
429206"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, calea Grivitei, nr. 397, blocul N/"caleaGrivitei397N145"12,045.00"Fara ITE aprobati"3,582,063.00""358,207.00"11.5097.6732.00038.364134.274170.506"4,688.920""5,053.246""4,262.655""1,223.960""1,032.470"7HCLS1 23/2010
79207"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, calea Grivitei, nr. 148, blocul B1/"caleaGrivitei148B11961165"11,640.00"Fara ITE aprobati"3,461,620.00""346,162.00"11.1227.4152.00037.074129.759164.773"4,531.261""4,883.404""4,119.328""1,182.820"997.7507HCLS1 23/2010
273208"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, calea Grivitei, nr. 212, blocul J/"caleaGrivitei212J168"23,269.40"Fara ITE aprobati"6,920,087.00""692,009.00"22.23414.8232.00074.114259.399329.396"9,058.394""9,760.360""8,234.904""2,364.080""1,994.600"7HCLS1 23/2010
126209"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, calea Grivitei, nr. 206, blocul K/"caleaGrivitei206K1960181"2,219.00"Fara ITE aprobati"659,909.00""65,991.00"2.1201.4142.0007.06824.73731.412863.821932.572785.292225.880190.2107HCLS1 23/2010
131210"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Horia Macelariu, nr. 15-17, blocul 12/6/A"stradaHoria Macelariu15-1712/6A198219"3,336.00"Fara ITE aprobati"1,460,968.00""102,268.00"4.6943.1292.00015.64754.76469.542"1,912.407""2,062.183""1,738.552"499.490421.1005HCLS1 23/2010
307211"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Horia Macelariu, nr. 1-3, blocul 13/4/"stradaHoria Macelariu1-313/454"8,200.00"Fara ITE aprobati"3,143,306.00""282,898.00"10.0996.7332.00033.665117.827149.621"4,114.588""4,434.533""3,740.535""1,074.100"906.0107HCLS1 23/2010
26212"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Hrisovului, nr. 28, blocul Vila 8/"stradaHrisovului28Vila 8197010"1,292.00"Fara ITE aprobatiexclus"384,228.00""38,423.00"1.2350.8232.0004.11514.40318.289502.954543.819457.231131.720110.7505HCLS1 23/2010
89213"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Hrisovului, nr. 10, blocul Vila 12/"stradaHrisovului10Vila 12196012926.00Fara ITE aprobati"405,533.00""28,388.00"1.3030.8692.0004.34315.20119.303530.843573.862482.585139.000116.8905HCLS1 23/2010
90214"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Hrisovului, nr. 12, blocul Vila 13/"stradaHrisovului12Vila 13196012926.00Fara ITE aprobati"405,533.00""28,388.00"1.3030.8692.0004.34315.20119.303530.843573.862482.585139.000116.8905HCLS1 23/2010
353215"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Hrisovului, nr. 2, blocul Vila 4/"stradaHrisovului2Vila 412"1,426.27"Fara ITE aprobati"624,621.00""43,724.00"2.0071.3382.0006.69023.41429.732817.629882.810743.299213.830180.0405HCLS1 23/2010
84216"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Hrisovului, nr. 1, blocul 2/"stradaHrisovului12195932"2,437.00"Fara ITE aprobati"1,067,260.00""74,709.00"3.4292.2862.00011.43040.00650.802"1,397.043""1,506.996""1,270.039"365.010307.6206HCLS1 23/2010
85217"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Hrisovului, nr. 3, blocul 3/"stradaHrisovului33195932"2,440.00"Fara ITE aprobati"1,068,574.00""74,801.00"3.4332.2892.00011.44440.05550.864"1,398.763""1,508.848""1,271.603"365.460308.0006HCLS1 23/2010
86218"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Hrisovului, nr. 5, blocul 4/"stradaHrisovului54195932"2,427.00"Fara ITE aprobati"1,062,881.00""74,402.00"3.4152.2772.00011.38339.84250.593"1,391.311""1,500.821""1,264.828"363.520306.3606HCLS1 23/2010
87219"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Hrisovului, nr. 6, blocul 5/"stradaHrisovului65195932"2,438.00"Fara ITE aprobati"1,067,698.00""74,739.00"3.4312.2872.00011.43540.02350.822"1,397.617""1,507.615""1,270.561"365.160307.7506HCLS1 23/2010
88220"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Hrisovului, nr. 8, blocul 9/"stradaHrisovului89195732"2,438.00"Fara ITE aprobati"1,067,698.00""74,739.00"3.4312.2872.00011.43540.02350.822"1,397.617""1,507.615""1,270.561"365.160307.7506HCLS1 23/2010
91221"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Hrisovului, nr. 14, blocul 10/"stradaHrisovului1410195732"2,438.00"Fara ITE aprobati"1,067,698.00""74,739.00"3.4312.2872.00011.43540.02350.822"1,397.617""1,507.615""1,270.561"365.160307.7506HCLS1 23/2010
280222"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Hrisovului, nr. 32, blocul 9/"stradaHrisovului32924"2,567.55"HCLS1 - 40 imobile"1,124,433.00""78,711.00"948.843767.6463.6132.4092.00012.04342.14953.523"1,471.883"948.843767.646229.820185.9306HCLS1 455/2009
278223"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Hrisovului, nr. 26, blocul H4/"stradaHrisovului26H480"5,472.78"HCLS1 - 40 imobile"1,773,728.00""159,636.00""1,865.909""1,460.684"5.6993.7992.00018.99766.48884.429"2,321.810""1,865.909""1,460.684"451.950353.8007HCLS1 455/2009
336224"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Hrisovului, nr. 13, blocul D3/"stradaHrisovului13D360"4,010.00"Fara ITE aprobati"1,299,641.00""116,968.00"4.1762.7842.00013.91948.71761.863"1,701.230""1,834.689""1,546.573"444.390374.6007HCLS1 23/2010
354225"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Hrisovului, nr. 11, blocul C3/"stradaHrisovului11C360"2,971.50"Fara ITE aprobati"963,064.00""86,676.00"3.0942.0632.00010.31436.10045.842"1,260.651""1,360.064""1,146.046"329.420277.5907HCLS1 23/2010
357226"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Hrisovului, nr. 9, blocul B3/"stradaHrisovului9B360"4,042.00"Fara ITE aprobati"1,310,013.00""117,902.00"4.2092.8062.00014.03049.10662.357"1,714.807""1,849.315""1,558.915"447.930377.5907HCLS1 23/2010
256227"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Iacob Felix, nr. 61, blocul B1/"stradaIacob Felix61B144"4,152.20"HCLS1 - 40 imobile"1,591,663.00""143,250.00""1,478.591""1,200.072"5.1143.4092.00017.04759.66375.763"2,083.487""1,478.591""1,200.072"358.130290.6707HCLS1 455/2009
257228"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Iacob Felix, nr. 41, blocul C2/1+2+3+4"stradaIacob Felix41C21+2+3+4135"13,895.52"HCLS1 - 40 imobileexclus"4,132,389.00""413,239.00""3,689.987""2,951.051"13.2778.8522.00044.258154.903196.702"5,409.297""3,689.987""2,951.051"893.760714.7807HCLS1 455/2009
205229"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Iacob Felix, nr. 101, blocul 19/B"stradaIacob Felix10119B198545"3,260.00"exclusFara ITE aprobati"1,249,656.00""112,470.00"4.0152.6772.00013.38446.84359.484"1,635.800""1,764.203""1,487.091"427.310360.1907HCLS1 23/2010
382230"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Iancu de Hunedoara, nr. 2, blocul /"bulevardulIancu de Hunedoara236"4,100.00"Fara ITE aprobati"1,571,653.00""141,449.00"5.0503.3662.00016.83258.91374.811"2,057.294""2,218.266""1,870.267"537.290453.0006HCLS1 23/2010
277231"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, soseaua Iancu de Hunedoara, nr. 25, blocul 2/A+B"soseauaIancu de Hunedoara252A+B169"11,559.71"HCLS1 - 40 imobile"3,437,743.00""343,775.00""2,865.894""2,217.548"11.0457.3642.00036.818128.864163.637"4,500.006""2,865.894""2,217.548"694.160537.1207HCLS1 455/2009
435232"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Iani Buzoiani, nr. 3, blocul 16/A"stradaIani Buzoiani316A42"4,000.00"introdus nouFara ITE aprobati"1,533,320.00""137,999.00"4.9273.2842.00016.42257.47772.986"2,007.116""2,164.212""1,824.651"524.200441.9507HCLS1 23/2010
119233"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Iani Buzoiani, nr. 3, blocul 16/B"stradaIani Buzoiani316B198343"4,000.00"modificat suprafataFara ITE aprobati"1,533,320.00""137,999.00"4.9273.2842.00016.42257.47772.986"2,007.116""2,164.212""1,824.651"524.200441.9507HCLS1 23/2010
16234"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Ioan Slavici, nr. 9, blocul /"stradaIoan Slavici919618"1,020.00"Fara ITE aprobatiexclus"303,338.00""30,334.00"0.9750.6502.0003.24911.37114.439397.069429.753360.972104.09087.4305HCLS1 23/2010
292235"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Ioan Slavici, nr. 3, blocul /"stradaIoan Slavici312"1,200.00"Fara ITE aprobati"525,528.00""36,787.00"1.6891.1262.0005.62819.69925.015687.916743.073625.378179.980151.4705HCLS1 23/2010
206236"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Ioan Voda Caragea, nr. 9-15, blocul /"stradaIoan Voda Caragea9-15196922"2,250.00"Fara ITE aprobati"985,365.00""68,976.00"3.1662.1112.00010.55336.93646.903"1,289.843""1,391.512""1,172.585"337.040284.0206HCLS1 23/2010
288237"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Ion Brezoianu, nr. 47-49, blocul liric/"stradaIon Brezoianu47-49liric34"3,890.00"Fara ITE aprobati"1,703,587.00""119,252.00"5.4743.6492.00018.24563.85981.091"2,229.995""2,404.313""2,027.268"582.360491.0306HCLS1 23/2010
19238"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Ion Brezoianu, nr. 26-32, blocul /"stradaIon Brezoianu26-32196289"4,100.00"ultrashFara ITE aprobati"1,219,299.00""121,930.00"3.9182.6122.00013.05945.70558.039"1,596.062""1,721.395""1,450.965"416.940351.4407HCLS1 23/2010
18239"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Ion Brezoianu ( victor eftimiu), nr. 5-7, blocul /"stradaIon Brezoianu ( victor eftimiu)5-7196258"4,200.00"AdresaultrashFara ITE aprobati"1,609,986.00""144,899.00"5.1733.4492.00017.24360.35076.635"2,107.472""2,272.322""1,915.884"550.390464.0507HCLS1 23/2010
17240"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Ion Brezoianu ( victor eftimiu), nr. 4-6, blocul /"stradaIon Brezoianu ( victor eftimiu)4-6196275"4,200.00"AdresaultrashFara ITE aprobati"1,361,220.00""122,510.00"4.3742.9162.00014.57951.02564.794"1,781.837""1,921.525""1,619.852"465.420392.3507HCLS1 23/2010
297241"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Ion Campineanu, nr. 20A, blocul 18A/"stradaIon Campineanu20A18Anu44"5,600.00"Fara ITE aprobati"2,146,648.00""193,199.00"6.8974.5982.00022.99180.467102.180"2,809.962""3,029.095""2,554.511"733.690618.7407HCLS1 23/2010
30242"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Ion Campineanu, nr. 29, blocul 6/"stradaIon Campineanu296196070"5,689.00"ultrashFara ITE aprobati"1,843,805.00""165,943.00"5.9243.9492.00019.74769.11587.765"2,413.541""2,602.041""2,194.128"630.250531.4507HCLS1 23/2010
29243"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Ion Campineanu, nr. 25, blocul 9 TURN/"stradaIon Campineanu259 TURN196089"7,546.00"ultrashFara ITE aprobati"2,244,105.00""224,411.00"7.2104.8072.00024.03484.120106.819"2,937.533""3,166.523""2,670.485"766.970646.8307HCLS1 23/2010
207244"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Ion Campineanu, nr. 24, blocul 18B/"stradaIon Campineanu2418B1962135"10,600.00"ultrashFara ITE aprobatiexclus"3,152,334.00""315,234.00"10.1286.7522.00033.761118.165150.051"4,126.405""4,447.262""3,751.277""1,077.180"908.6107HCLS1 23/2010
303245"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Ion Mihalache, nr. 313, blocul 3/B"bulevardulIon Mihalache3133B7"1,472.00"modificat suprafataFara ITE aprobatiexclus"437,759.00""43,776.00"1.4070.9382.0004.68816.40920.837573.027619.306520.934150.000126.1805HCLS1 23/2010
155246"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Ion Mihalache, nr. 64, blocul 41/"bulevardulIon Mihalache6441197815"2,000.00"Fara ITE aprobati"875,880.00""61,312.00"2.8141.8762.0009.38132.83241.692"1,146.527""1,237.122""1,042.297"299.650252.4605HCLS1 23/2010
340247"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Ion Mihalache, nr. 96, blocul 44B/"bulevardulIon Mihalache9644B16"2,850.00"Fara ITE aprobati"1,248,129.00""87,370.00"4.0102.6732.00013.36746.78659.411"1,633.801""1,762.048""1,485.274"426.790359.7505HCLS1 23/2010
286248"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Ion Mihalache, nr. 92, blocul 44 A2/C"bulevardulIon Mihalache9244 A2C197820"6,454.00"Fara ITE aprobati"2,826,465.00""197,853.00"9.0816.0542.00030.271105.950134.540"3,699.843""3,987.739""3,363.494"965.880814.6805HCLS1 23/2010
316249"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Ion Mihalache, nr. 92, blocul 44 A2/C"bulevardulIon Mihalache9244 A2C20"2,000.00"exclusFara ITE aprobati"875,880.00""61,312.00"2.8141.8762.0009.38132.83241.692"1,146.527""1,237.122""1,042.297"299.650252.4605HCLS1 23/2010
162250"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Ion Mihalache, nr. 315, blocul 5j/A,B"bulevardulIon Mihalache3155j"A,B"196024"1,816.00"Fara ITE aprobati"795,300.00""55,671.00"2.5551.7042.0008.51829.81237.856"1,041.048""1,123.493"946.407272.120229.2306HCLS1 23/2010
50251"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Ion Mihalache, nr. 331, blocul 13/B"bulevardulIon Mihalache33113B196232"1,920.00"modificat suprafataFara ITE aprobati"840,845.00""58,860.00"2.7021.8012.0009.00531.51940.024"1,100.666""1,187.717""1,000.605"287.680242.3606HCLS1 23/2010
163252"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Ion Mihalache, nr. 331, blocul 13/E"bulevardulIon Mihalache33113E196232"1,920.00"modificat suprafataultrashFara ITE aprobati"840,845.00""58,860.00"2.7021.8012.0009.00531.51940.024"1,100.666""1,187.717""1,000.605"287.680242.3606HCLS1 23/2010
164253"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Ion Mihalache, nr. 331, blocul 13/D"bulevardulIon Mihalache33113D196232"1,920.00"modificat suprafataultrashFara ITE aprobati"840,845.00""58,860.00"2.7021.8012.0009.00531.51940.024"1,100.666""1,187.717""1,000.605"287.680242.3606HCLS1 23/2010
412254"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Ion Mihalache, nr. 331, blocul 13/C"bulevardulIon Mihalache33113C32"1,920.00"modificat suprafataultrashFara ITE aprobati"840,845.00""58,860.00"2.7021.8012.0009.00531.51940.024"1,100.666""1,187.717""1,000.605"287.680242.3606HCLS1 23/2010
427255"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Ion Mihalache, nr. 331, blocul 13/A"bulevardulIon Mihalache33113A32"1,920.00"introdus nouFara ITE aprobati"840,845.00""58,860.00"2.7021.8012.0009.00531.51940.024"1,100.666""1,187.717""1,000.605"287.680242.3606HCLS1 23/2010
42256"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Ion Mihalache, nr. 172, blocul E1/"bulevardulIon Mihalache172E1196136"3,027.00"ultrashFara ITE aprobati"1,160,340.00""104,431.00"3.7282.4852.00012.42743.49555.232"1,518.885""1,638.252""1,380.805"396.810334.4506HCLS1 23/2010
370257"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Ion Mihalache, nr. 170, blocul E2/"bulevardulIon Mihalache170E236"2,344.00"Fara ITE aprobati"898,526.00""80,868.00"2.8871.9252.0009.62333.68142.770"1,176.171""1,269.057""1,069.246"307.380258.9906HCLS1 23/2010
158258"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Ion Mihalache, nr. 140, blocul 140/"bulevardulIon Mihalache140140?40"2,875.00"Fara ITE aprobati"1,102,074.00""99,187.00"3.5412.3612.00011.80341.31152.459"1,442.615""1,556.090""1,311.468"376.910317.6506HCLS1 23/2010
116259"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Ion Mihalache, nr. 144, blocul 10/"bulevardulIon Mihalache14410196444"3,832.00"Fara ITE aprobati"1,468,921.00""132,203.00"4.7203.1462.00015.73255.06369.921"1,922.818""2,073.400""1,748.016"502.200423.3907HCLS1 23/2010
159260"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Ion Mihalache, nr. 146, blocul 9/"bulevardulIon Mihalache1469196444"3,509.00"Fara ITE aprobati"1,345,105.00""121,060.00"4.3222.8812.00014.40650.42164.027"1,760.742""1,898.799""1,600.675"459.910387.7007HCLS1 23/2010
244261"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Ion Mihalache, nr. 315, blocul 1/"bulevardulIon Mihalache315118"2,206.00"HCLS1 - 40 imobile"966,096.00""67,627.00"445.964345.3133.1042.0692.00010.34736.21445.986"1,264.620"445.964345.313108.02083.6405HCLS1 455/2009
251262"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Ion Mihalache, nr. 38, blocul 33A/B"bulevardulIon Mihalache3833AB40"3,265.00"HCLS1 - 40 imobile"1,251,573.00""112,642.00""1,024.658"824.1994.0212.6812.00013.40446.91559.575"1,638.309""1,024.658"824.199248.190199.6306HCLS1 455/2009
252263"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Ion Mihalache, nr. 58, blocul 35A/"bulevardulIon Mihalache5835A47"5,957.00"HCLS1 - 40 imobile"2,283,497.00""205,515.00""1,920.032""1,569.780"7.3374.8912.00024.45685.597108.694"2,989.098""1,920.032""1,569.780"465.060380.2207HCLS1 455/2009
361264"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Ion Mihalache, nr. 79, blocul 15/"bulevardulIon Mihalache791548"8,298.00"modificat suprafataFara ITE aprobatiexclus"3,180,873.00""286,279.00"10.2206.8132.00034.067119.235151.410"4,163.763""4,487.508""3,785.239""1,086.930"916.8307HCLS1 23/2010
283265"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Ion Mihalache, nr. 92, blocul 44A2/B"bulevardulIon Mihalache9244A2B197955"9,371.00"Fara ITE aprobati"3,592,186.00""323,297.00"11.5427.6942.00038.472134.653170.988"4,702.171""5,067.520""4,274.701""1,227.420""1,035.390"7HCLS1 23/2010
317266"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Ion Mihalache, nr. 92, blocul 44A2/B"bulevardulIon Mihalache9244A2B55"4,894.00"exclusFara ITE aprobati"1,876,018.00""168,842.00"6.0284.0182.00020.09270.32389.298"2,455.708""2,647.467""2,232.462"641.250540.7307HCLS1 23/2010
249267"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Ion Mihalache, nr. 111, blocul 12A/"bulevardulIon Mihalache11112A90"8,342.35"HCLS1 - 40 imobile"2,480,932.00""248,094.00""2,246.167""1,732.116"7.9715.3142.00026.57192.998118.092"3,247.540""2,246.167""1,732.116"544.050419.5407HCLS1 455/2009
166268"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Ion Mihalache, nr. 341, blocul F/"bulevardulIon Mihalache341F196056"4,400.00"Fara ITE aprobati"1,686,652.00""151,799.00"5.4193.6132.00018.06463.22480.285"2,207.827""2,380.432""2,007.115"576.570486.1507HCLS1 23/2010
242269"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Ion Mihalache, nr. 158, blocul 4/"bulevardulIon Mihalache1584160"10,643.00"HCLS1 - 40 imobileexclus"3,165,122.00""316,513.00""3,457.790""2,756.965"10.1706.7802.00033.898118.645150.660"4,143.145""3,457.790""2,756.965"837.520667.7707HCLS1 455/2009
157270"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Ion Mihalache, nr. 115, blocul 10A2/"bulevardulIon Mihalache11510A2198460"6,644.00"Fara ITE aprobati"2,153,321.00""193,799.00"6.9194.6122.00023.06280.717102.498"2,818.697""3,038.505""2,562.452"735.960620.6607HCLS1 23/2010
156271"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Ion Mihalache, nr. 98, blocul 44/A1"bulevardulIon Mihalache9844A1197962"4,031.00"Fara ITE aprobati"1,306,448.00""117,581.00"4.1982.7982.00013.99248.97262.187"1,710.140""1,844.287""1,554.673"446.710376.5607HCLS1 23/2010
167272"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Ion Mihalache, nr. 93-105, blocul 14/"bulevardulIon Mihalache93-10514198489"7,655.00"modificat suprafataFara ITE aprobati"2,276,521.00""227,653.00"7.3144.8762.00024.38285.335108.362"2,979.966""3,212.235""2,709.060"778.040656.1707HCLS1 23/2010
44273"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Ion Mihalache, nr. 156, blocul 4 PRIM/"bulevardulIon Mihalache1564 PRIM196296"6,525.00"ultrashFara ITE aprobati"1,940,470.00""194,047.00"6.2354.1562.00020.78272.73992.366"2,540.075""2,738.353""2,309.159"663.260559.3107HCLS1 23/2010
120274"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Ion Mihalache, nr. 160, blocul 3/"bulevardulIon Mihalache1603196396"5,760.00"Fara ITE aprobati"1,712,967.00""171,297.00"5.5043.6692.00018.34664.21181.537"2,242.274""2,417.541""2,038.431"585.560493.7307HCLS1 23/2010
160275"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Ion Mihalache, nr. 164, blocul 2/"bulevardulIon Mihalache1642196396"5,750.00"Fara ITE aprobati"1,709,993.00""171,000.00"5.4943.6632.00018.31464.09981.396"2,238.381""2,413.347""2,034.892"584.540492.8807HCLS1 23/2010
410276"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Ion Mihalache, nr. 109, blocul 13A/"bulevardulIon Mihalache10913A98"5,331.11"Fara ITE aprobatiexclus"1,585,419.00""158,542.00"5.0943.3962.00016.98059.42975.466"2,075.313""2,237.678""1,886.648"541.990456.9707HCLS1 23/2010
161277"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Ion Mihalache, nr. 174, blocul D/A,B,C"bulevardulIon Mihalache174D"A,B,C"1960130"7,250.00"Fara ITE aprobati"2,156,078.00""215,608.00"6.9274.6182.00023.09280.821102.629"2,822.306""3,042.393""2,565.733"736.910621.4507HCLS1 23/2010
115278"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Ion Mihalache, nr. 166, blocul 2/"bulevardulIon Mihalache16621963160"9,592.00"Fara ITE aprobati"2,852,565.00""285,257.00"9.1656.1102.00030.551106.928135.782"3,734.008""4,024.544""3,394.553"974.800822.2007HCLS1 23/2010
165279"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Ion Mihalache, nr. 339, blocul 15/"bulevardulIon Mihalache339151962160"10,000.00"Fara ITE aprobati"2,973,900.00""297,390.00"9.5556.3702.00031.850111.477141.558"3,892.835""4,195.645""3,538.941""1,016.240"857.1807HCLS1 23/2010
49280"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Ion Mihalache, nr. 152, blocul 6/"bulevardulIon Mihalache15261962192"11,816.00"ultrashFara ITE aprobatiexclus"3,513,961.00""351,397.00"11.2907.5272.00037.635131.721167.265"4,599.775""4,957.213""4,181.614""1,200.700""1,012.840"7HCLS1 23/2010
33281"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Iordache Golescu, nr. 10, blocul 29/"stradaIordache Golescu1029198240"4,000.00"modificat suprafataFara ITE aprobati"1,533,320.00""137,999.00"4.9273.2842.00016.42257.47772.986"2,007.116""2,164.212""1,824.651"524.200441.9506HCLS1 23/2010
2282"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Jean Monnet, nr. 5, blocul /A, B"stradaJean Monnet5"A, B"196024"1,180.00"Fara ITE aprobati"516,770.00""36,174.00"1.6601.1072.0005.53519.37124.598676.452730.723614.956176.990148.9506HCLS1 23/2010
408283"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Jean Monnet, nr. 1, blocul /"stradaJean Monnet124"2,100.00"Fara ITE aprobati"919,674.00""64,378.00"2.9551.9702.0009.85034.47443.776"1,203.853""1,298.878""1,094.412"314.600265.0806HCLS1 23/2010
208284"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Jiului, nr. 2-4, blocul C1/"stradaJiului2-4C1197972"2,680.00"Fara ITE aprobati"868,588.00""78,173.00"2.7911.8612.0009.30332.55941.345"1,136.982""1,226.841""1,033.620"297.160250.3607HCLS1 23/2010
360285"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, soseaua Kiseleff, nr. 14, blocul /"soseauaKiseleff148"2,600.00"Fara ITE aprobatiexclus"773,214.00""77,322.00"2.4841.6562.0008.28128.98436.805"1,012.137""1,092.347"920.125264.580222.8705HCLS1 23/2010
250286"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, soseaua Kiseleff, nr. 22, blocul /"soseauaKiseleff226"1,974.15"HCLS1 - 40 imobileexclus"587,093.00""58,710.00"777.758635.1731.8861.2582.0006.28822.00727.946768.505777.758635.173188.380153.8505HCLS1 455/2009
209287"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Lastarisului, nr. 28, blocul B2/"stradaLastarisului28B21968132"9,240.00"Fara ITE aprobati"2,747,884.00""274,789.00"8.8295.8862.00029.430103.004130.799"3,596.980""3,876.928""3,269.982"939.040792.0307HCLS1 23/2010
304288"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Magheru, nr. 35, blocul /"bulevardulMagheru3580"6,000.00"Fara ITE aprobati"1,944,600.00""175,014.00"6.2484.1652.00020.82772.89392.563"2,545.481""2,744.177""2,314.074"664.670560.5007HCLS1 23/2010
210289"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Maguricea, nr. 39, blocul 13E/"stradaMaguricea3913E198529"2,350.00"Fara ITE aprobati"1,029,159.00""72,042.00"3.3072.2042.00011.02238.57848.988"1,347.169""1,453.268""1,224.699"352.000296.6406HCLS1 23/2010
341290"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Maguricea, nr. 37-39, blocul 13D/"stradaMaguricea37-3913D29"2,680.00"Fara ITE aprobati"1,173,680.00""82,158.00"3.7712.5142.00012.57043.99555.867"1,536.347""1,657.064""1,396.679"401.360338.2906HCLS1 23/2010
211291"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Maguricea, nr. 15-19, blocul 8G/"stradaMaguricea15-198G198448"3,425.00"Fara ITE aprobati"1,312,906.00""118,162.00"4.2182.8122.00014.06149.21462.494"1,718.594""1,853.393""1,562.358"448.920378.4207HCLS1 23/2010
328292"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Maguricea, nr. 21-27, blocul 8J/"stradaMaguricea21-278J76"4,400.00"Fara ITE aprobati"1,426,040.00""128,344.00"4.5823.0552.00015.27353.45567.879"1,866.686""2,012.930""1,696.987"487.560411.0307HCLS1 23/2010
9293"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Marinarilor, nr. 26, blocul 10/3/"stradaMarinarilor2610/3198114"1,352.00"Fara ITE aprobati"592,095.00""41,447.00"1.9021.2682.0006.34122.19528.184775.052836.942704.593202.720170.6605HCLS1 23/2010
212294"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Marinarilor, nr. 12-16, blocul 9/1/1,2"stradaMarinarilor12-169/1"1,2"198134"4,000.00"Fara ITE aprobati"1,751,760.00""122,624.00"5.6283.7522.00018.76165.66583.384"2,293.054""2,472.244""2,084.595"598.810504.9206HCLS1 23/2010
393295"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Marinarilor, nr. 17-19, blocul 6/3/"stradaMarinarilor17-196/348"4,800.00"Fara ITE aprobati"1,839,984.00""165,599.00"5.9123.9412.00019.70668.97287.583"2,408.539""2,596.653""2,189.581"628.940530.3407HCLS1 23/2010
363296"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Maxim Gorki, nr. 2, blocul /"stradaMaxim Gorki224"3,200.00"Fara ITE aprobati"1,401,408.00""98,099.00"4.5033.0022.00015.00952.53266.707"1,834.443""1,978.196""1,667.675"479.140403.9306HCLS1 23/2010
213297"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Miron Costin, nr. 45, blocul 5/A"stradaMiron Costin455A198320"2,935.00"Fara ITE aprobati"1,285,354.00""89,975.00"4.1302.7532.00013.76648.18161.183"1,682.528""1,814.541""1,529.571"439.510370.4805HCLS1 23/2010
68298"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Neagoe Voda, nr. 13-15, blocul 2/5/"stradaNeagoe Voda13-152/5198229"2,066.00"Fara ITE aprobati"904,785.00""63,335.00"2.9071.9382.0009.69033.91643.068"1,184.364""1,277.883""1,076.695"309.520260.7906HCLS1 23/2010
139299"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Neagoe Voda, nr. 3-5, blocul 13/6/"stradaNeagoe Voda3-513/6198129"2,560.00"Fara ITE aprobati"1,121,127.00""78,479.00"3.6022.4012.00012.00742.02553.366"1,467.555""1,582.956""1,334.141"383.410323.1506HCLS1 23/2010
384300"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Neagoe Voda, nr. 12-16, blocul 9/2/A"stradaNeagoe Voda12-169/2A45"4,800.00"Fara ITE aprobati"1,839,984.00""165,599.00"5.9123.9412.00019.70668.97287.583"2,408.539""2,596.653""2,189.581"628.940530.3407HCLS1 23/2010
299301"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Neagoe Voda, nr. 18-22, blocul 6/2/"stradaNeagoe Voda18-226/248"4,000.00"Fara ITE aprobati"1,533,320.00""137,999.00"4.9273.2842.00016.42257.47772.986"2,007.116""2,164.212""1,824.651"524.200441.9507HCLS1 23/2010
255302"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Nicolae Balcescu, nr. 23A, blocul /"bulevardulNicolae Balcescu23A120"10,071.00"HCLS1 - 40 imobile"2,995,015.00""299,502.00""2,478.931""1,916.171"9.6236.4152.00032.077112.268142.563"3,920.475""2,478.931""1,916.171"600.430464.1207HCLS1 455/2009
28303"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Nicolae Balcescu, nr. 5, blocul D-1/"bulevardulNicolae Balcescu5D-1197980"3,400.00"ultrashFara ITE aprobati"1,101,940.00""99,175.00"3.5412.3602.00011.80241.30652.452"1,442.439""1,555.900""1,311.308"376.860317.6207HCLS1 23/2010
168304"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Nicolae Balcescu, nr. 18, blocul Dalles/"bulevardulNicolae Balcescu18Dalles196099"3,502.00"Fara ITE aprobatiexclus"1,041,460.00""104,146.00"3.3462.2312.00011.15439.03949.573"1,363.271""1,470.614""1,239.337"356.200300.1807HCLS1 23/2010
4305"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Nicolae Caramfil, nr. 32, blocul 1C/"stradaNicolae Caramfil321C198426"1,496.00"Fara ITE aprobati"655,159.00""45,862.00"2.1051.4032.0007.01724.55931.186857.603925.873779.639224.260188.8406HCLS1 23/2010
70306"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Nicolae Caramfil, nr. 44-46, blocul 11B/"stradaNicolae Caramfil44-4611B198838"3,500.00"Fara ITE aprobati"1,341,655.00""120,749.00"4.3112.8742.00014.36950.29263.863"1,756.226""1,893.935""1,596.569"458.740386.7106HCLS1 23/2010
344307"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Nicolae Caramfil, nr. 36-38, blocul 10C/"stradaNicolae Caramfil36-3810C38"2,100.00"Fara ITE aprobati"804,993.00""72,450.00"2.5861.7242.0008.62130.17538.318"1,053.736""1,137.160"957.942275.430232.0306HCLS1 23/2010
351308"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Nicolae Caramfil, nr. 58-60, blocul 21/B/"stradaNicolae Caramfil58-6021/B38"2,299.60"Fara ITE aprobati"881,506.00""79,336.00"2.8321.8882.0009.44133.04341.960"1,153.891""1,245.055""1,048.992"301.570254.0806HCLS1 23/2010
114309"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Nicolae Constantinescu, nr. 6, blocul 15A/"stradaNicolae Constantinescu615A198229"2,746.00"Fara ITE aprobati"1,202,584.00""84,181.00"3.8642.5762.00012.88045.07957.243"1,574.182""1,697.824""1,431.075"411.230346.6206HCLS1 23/2010
215310"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Nicolae Racota, nr. 8, blocul 76A/"stradaNicolae Racota876A197544"3,564.00"Fara ITE aprobati"1,366,189.00""122,958.00"4.3902.9262.00014.63251.21265.031"1,788.341""1,928.532""1,625.765"467.120393.7807HCLS1 23/2010
214311"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Nicolae Racota, nr. 2, blocul 67/"stradaNicolae Racota267197565"3,234.00"Fara ITE aprobati"1,048,140.00""94,333.00"3.3682.2452.00011.22639.29049.891"1,372.015""1,480.035""1,247.286"358.480302.1107HCLS1 23/2010
432312"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Nicolae Titulescu, nr. 10, blocul 20/B"bulevardulNicolae Titulescu1020B24"4,200.00"introdus nouFara ITE aprobati"1,839,348.00""128,755.00"5.9103.9402.00019.69968.94887.553"2,407.707""2,595.757""2,188.825"628.730530.1606HCLS1 23/2010
433313"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Nicolae Titulescu, nr. 10, blocul 20/A"bulevardulNicolae Titulescu1020A24"4,200.00"introdus nouFara ITE aprobati"1,839,348.00""128,755.00"5.9103.9402.00019.69968.94887.553"2,407.707""2,595.757""2,188.825"628.730530.1606HCLS1 23/2010
83314"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, soseaua Nicolae Titulescu, nr. 92, blocul 13/1"soseauaNicolae Titulescu92131197639"3,575.00"ultrashFara ITE aprobati"1,370,405.00""123,337.00"4.4032.9352.00014.67751.37065.231"1,793.860""1,934.476""1,630.782"468.550395.0006HCLS1 23/2010
77315"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, soseaua Nicolae Titulescu, nr. 92, blocul 13/2"soseauaNicolae Titulescu92132197640"3,575.00"ultrashFara ITE aprobati"1,370,405.00""123,337.00"4.4032.9352.00014.67751.37065.231"1,793.860""1,934.476""1,630.782"468.550395.0006HCLS1 23/2010
82316"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, soseaua Nicolae Titulescu, nr. 92, blocul 13/4"soseauaNicolae Titulescu92134197640"3,575.00"ultrashFara ITE aprobati"1,370,405.00""123,337.00"4.4032.9352.00014.67751.37065.231"1,793.860""1,934.476""1,630.782"468.550395.0006HCLS1 23/2010
80317"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, soseaua Nicolae Titulescu, nr. 92, blocul 13/3"soseauaNicolae Titulescu92133197644"3,575.00"ultrashFara ITE aprobati"1,370,405.00""123,337.00"4.4032.9352.00014.67751.37065.231"1,793.860""1,934.476""1,630.782"468.550395.0007HCLS1 23/2010
78318"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, soseaua Nicolae Titulescu, nr. 39-49, blocul 12/C"soseauaNicolae Titulescu39-4912C198150"14,879.00"ultrashFara ITE aprobati"5,703,568.00""513,322.00"18.32612.2172.00061.085213.798271.490"7,465.971""8,044.887""6,787.246""1,948.580""1,643.960"7HCLS1 23/2010
321319"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, soseaua Nicolae Titulescu, nr. 95-103, blocul 8/C"soseauaNicolae Titulescu95-1038C50"4,500.00"modificat suprafataFara ITE aprobati"1,724,985.00""155,249.00"5.5423.6952.00018.47564.66182.109"2,258.005""2,434.487""2,052.732"589.660497.2007HCLS1 23/2010
392320"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, soseaua Nicolae Titulescu, nr. 95-103, blocul 8/A"soseauaNicolae Titulescu95-1038A55"4,500.00"modificat suprafataFara ITE aprobatiexclus"1,724,985.00""155,249.00"5.5423.6952.00018.47564.66182.109"2,258.005""2,434.487""2,052.732"589.660497.2007HCLS1 23/2010
434321"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Nicolae Titulescu, nr. 95-103, blocul 8/B"bulevardulNicolae Titulescu95-1038B55"4,500.00"introdus nouFara ITE aprobati"1,724,985.00""155,249.00"5.5423.6952.00018.47564.66182.109"2,258.005""2,434.487""2,052.732"589.660497.2007HCLS1 23/2010
75322"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, soseaua Nicolae Titulescu, nr. 16, blocul 22/A"soseauaNicolae Titulescu1622A198056"5,600.00"ultrashFara ITE aprobati"2,146,648.00""193,199.00"6.8974.5982.00022.99180.467102.180"2,809.962""3,029.095""2,554.511"733.690618.7407HCLS1 23/2010
405323"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, soseaua Nicolae Titulescu, nr. 115, blocul 6/"soseauaNicolae Titulescu115657"4,300.00"Fara ITE aprobati"1,648,319.00""148,349.00"5.2963.5312.00017.65461.78778.460"2,157.650""2,326.378""1,961.500"563.480475.1007HCLS1 23/2010
276324"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, soseaua Nicolae Titulescu, nr. 10, blocul 20/C"soseauaNicolae Titulescu1020C44"4,129.25"HCLS1 - 40 imobile"1,582,866.00""142,458.00""1,380.884""1,107.564"5.0863.3902.00016.95259.33475.344"2,071.972""1,380.884""1,107.564"334.470268.2707HCLS1 455/2009
322325"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, soseaua Nicolae Titulescu, nr. 89-91, blocul 9/"soseauaNicolae Titulescu89-91986"8,400.00"Fara ITE aprobati"2,498,076.00""249,808.00"8.0265.3512.00026.75493.640118.908"3,269.981""3,524.660""2,972.710"853.720720.0307HCLS1 23/2010
170326"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, soseaua Nicolae Titulescu, nr. 64, blocul 24/"soseauaNicolae Titulescu6424198390"5,115.00"Fara ITE aprobati"1,521,150.00""152,115.00"4.8873.2582.00016.29257.02072.407"1,991.185""2,147.049""1,810.168"520.040438.4507HCLS1 23/2010
102327"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, soseaua Nicolae Titulescu, nr. 14, blocul 21/A,B"soseauaNicolae Titulescu1421"A,B"1980102"10,400.00"modificat suprafataultrashFara ITE aprobatiexclus"3,092,856.00""309,286.00"9.9376.6252.00033.124115.936147.220"4,048.549""4,363.391""3,680.499""1,056.870"891.4607HCLS1 23/2010
76328"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, soseaua Nicolae Titulescu, nr. 155, blocul 21/A,B,C"soseauaNicolae Titulescu15521"A,B,C"1976119"10,033.00"ultrashFara ITE aprobati"2,983,714.00""298,372.00"9.5876.3912.00031.956111.845142.025"3,905.682""4,209.486""3,550.620""1,019.590"860.0107HCLS1 23/2010
182329"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, soseaua Nicolae Titulescu, nr. 94, blocul 14-14A/1,2,3"soseauaNicolae Titulescu9414-14A"1,2,3"1976119"15,697.00"Fara ITE aprobati"4,668,131.00""466,814.00"14.9999.9992.00049.996174.985222.203"6,110.583""6,584.765""5,555.075""1,594.910""1,345.510"7HCLS1 23/2010
183330"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, soseaua Nicolae Titulescu , nr. 78, blocul 1/"soseauaNicolae Titulescu 781197953"3,927.00"Fara ITE aprobati"1,505,337.00""135,481.00"4.8373.2242.00016.12256.42871.654"1,970.486""2,124.751""1,791.351"514.640433.8907HCLS1 23/2010
24331"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Pajurei, nr. 14, blocul 19/B"stradaPajurei1419B196116"1,300.00"modificat suprafataultrashFara ITE aprobati"569,322.00""39,853.00"1.8291.2192.0006.09721.34127.100745.242804.828677.493194.940164.1005HCLS1 23/2010
104332"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Pajurei, nr. 14, blocul 19/A"stradaPajurei1419A196116"1,300.00"modificat suprafataultrashFara ITE aprobati"569,322.00""39,853.00"1.8291.2192.0006.09721.34127.100745.242804.828677.493194.940164.1005HCLS1 23/2010
92333"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Pajurei, nr. 2, blocul 1/"stradaPajurei21195932"2,434.00"Fara ITE aprobati"1,065,946.00""74,617.00"3.4252.2832.00011.41639.95750.739"1,395.323""1,505.143""1,268.475"364.560307.2406HCLS1 23/2010
93334"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Pajurei, nr. 4, blocul 6/"stradaPajurei46195932"2,439.00"Fara ITE aprobati"1,068,136.00""74,770.00"3.4322.2882.00011.44040.03950.843"1,398.190""1,508.232""1,271.082"365.310307.8706HCLS1 23/2010
111335"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Pajurei, nr. 11, blocul F4/"stradaPajurei11F460"5,370.00"Fara ITE aprobati"1,740,417.00""156,638.00"5.5923.7282.00018.64065.24082.844"2,278.206""2,456.250""2,071.096"594.940501.6507HCLS1 23/2010
279336"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Pajurei, nr. 22, blocul G3/"stradaPajurei22G360"4,121.12"HCLS1 - 40 imobile"1,335,655.00""120,209.00""1,265.441"973.5514.2912.8612.00014.30550.06763.577"1,748.372""1,265.441"973.551306.510235.8107HCLS1 455/2009
103337"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Pecetei, nr. 4, blocul 27/B"stradaPecetei427B196116"3,439.00"Fara ITE aprobati"1,506,076.00""105,426.00"4.8393.2262.00016.13056.45571.689"1,971.453""2,125.792""1,792.230"514.890434.1005HCLS1 23/2010
94338"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Pecetei, nr. 6, blocul 7/"stradaPecetei67195932"2,439.00"Fara ITE aprobati"1,068,136.00""74,770.00"3.4322.2882.00011.44040.03950.843"1,398.190""1,508.232""1,271.082"365.310307.8706HCLS1 23/2010
95339"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Pecetei, nr. 8, blocul 8/"stradaPecetei88195932"2,439.00"Fara ITE aprobati"1,068,136.00""74,770.00"3.4322.2882.00011.44040.03950.843"1,398.190""1,508.232""1,271.082"365.310307.8706HCLS1 23/2010
216340"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Pecetei, nr. 4, blocul 27/A,C,D"stradaPecetei427"A,C,D"1960144"9,836.00"Fara ITE aprobati"2,925,129.00""292,513.00"9.3986.2662.00031.328109.648139.236"3,828.994""4,126.870""3,480.904"999.580843.1207HCLS1 23/2010
266341"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Pietei, nr. 33-35, blocul A7/"stradaPietei33-35A788"7,001.01"HCLS1 - 40 imobile"2,082,031.00""208,204.00""2,300.669""1,842.003"6.6904.4602.00022.29978.04599.105"2,725.379""2,300.669""1,842.003"557.250446.1607HCLS1 455/2009
268342"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Pietei, nr. 36-42, blocul A8/"stradaPietei36-42A888"7,001.50"HCLS1 - 40 imobile"2,082,177.00""208,218.00""1,930.423""1,475.954"6.6904.4602.00022.30078.05099.112"2,725.570""1,930.423""1,475.954"467.570357.5007HCLS1 455/2009
112343"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Pietei, nr. 37-39, blocul A6/"stradaPietei37-39A6196888"5,238.00"Fara ITE aprobati"1,557,729.00""155,773.00"5.0053.3372.00016.68358.39174.148"2,039.067""2,198.631""1,853.697"532.540448.9907HCLS1 23/2010
184344"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, soseaua Pipera, nr. 15, blocul 3C/"soseauaPipera153C198511"1,444.00"Fara ITE aprobatiexclus"632,386.00""44,268.00"2.0321.3552.0006.77323.70530.102827.793893.760752.539216.480182.2705HCLS1 23/2010
13345"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, soseaua Pipera, nr. 3-5, blocul 1E/"soseauaPipera3-51E198427"1,752.00"Fara ITE aprobati"767,271.00""53,709.00"2.4651.6432.0008.21728.76136.522"1,004.358""1,083.966"913.053262.550221.1506HCLS1 23/2010
169346"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Poligrafiei, nr. 20, blocul /"bulevardulPoligrafiei20197782"7,700.00"Fara ITE aprobati"2,289,903.00""228,991.00"7.3574.9052.00024.52585.837108.999"2,997.483""3,231.106""2,724.985"782.620660.0307HCLS1 23/2010
339347"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Polona, nr. 92, blocul 18/A+B"stradaPolona9218A+B132"9,017.00"modificat suprafataFara ITE aprobatiexclus"2,681,566.00""268,157.00"8.6165.7442.00028.720100.519127.643"3,510.170""3,783.412""3,191.064"916.390772.9207HCLS1 23/2010
98348"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Presei, nr. 10, blocul 30/"stradaPresei10308920.00exclusFara ITE aprobatiexclus"273,599.00""27,360.00"0.8790.5862.0002.93010.25613.023358.141387.815325.58393.93078.8605HCLS1 23/2010
23349"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Presei, nr. 2, blocul 26/A"stradaPresei226A196116"1,200.00"Fara ITE aprobati"525,528.00""36,787.00"1.6891.1262.0005.62819.69925.015687.916743.073625.378179.980151.4705HCLS1 23/2010
217350"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Presei, nr. 1, blocul 28/C"stradaPresei128C196016"4,812.00"exclusFara ITE aprobati"2,107,368.00""147,516.00"6.7714.5142.00022.57078.995100.311"2,758.545""2,973.706""2,507.768"720.270607.4105HCLS1 23/2010
218351"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Presei, nr. 1, blocul 28/D"stradaPresei128D195816"4,812.00"exclusFara ITE aprobati"2,107,368.00""147,516.00"6.7714.5142.00022.57078.995100.311"2,758.545""2,973.706""2,507.768"720.270607.4105HCLS1 23/2010
356352"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Presei, nr. 3, blocul 20/"stradaPresei32032"2,400.00"Fara ITE aprobati"1,051,056.00""73,574.00"3.3772.2512.00011.25739.39950.030"1,375.832""1,484.146""1,250.756"359.480302.9506HCLS1 23/2010
376353"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Presei, nr. 2, blocul 26/"stradaPresei22632"2,400.00"Fara ITE aprobati"1,051,056.00""73,574.00"3.3772.2512.00011.25739.39950.030"1,375.832""1,484.146""1,250.756"359.480302.9506HCLS1 23/2010
27354"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Presei, nr. 5-7, blocul 21-22/"stradaPresei5-721-22196064"2,820.00"Fara ITE aprobati"913,962.00""82,257.00"2.9371.9582.0009.78934.26043.505"1,196.376""1,290.825""1,087.615"312.650263.4307HCLS1 23/2010
281355"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Presei, nr. 4, blocul 18/A+B"stradaPresei418A+B32"2,430.57"HCLS1 - 40 imobile"1,064,444.00""74,512.00""1,149.960"953.8793.4202.2802.00011.40039.90150.668"1,393.357""1,149.960"953.879278.540231.0406HCLS1 455/2009
122356"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Prometeu, nr. 8-10, blocul 12F/"stradaPrometeu8-1012F198534"3,620.00"Fara ITE aprobati"1,585,343.00""110,975.00"5.0943.3962.00016.97959.42775.462"2,075.214""2,237.572""1,886.558"541.970456.9506HCLS1 23/2010
391357"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Prometeu, nr. 20-22, blocul 13F/"stradaPrometeu20-2213F34"2,400.00"Fara ITE aprobati"1,051,056.00""73,574.00"3.3772.2512.00011.25739.39950.030"1,375.832""1,484.146""1,250.756"359.480302.9506HCLS1 23/2010
219358"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Prometeu, nr. 21-23, blocul 16D/1,2"stradaPrometeu21-2316D1.2198738"1,530.00"Fara ITE aprobati"586,495.00""52,785.00"1.8841.2562.0006.28121.98527.917767.722829.045697.929200.810169.0506HCLS1 23/2010
337359"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Prometeu, nr. 16-18, blocul 13G/"stradaPrometeu16-1813G63"7,000.00"Fara ITE aprobati"2,268,700.00""204,183.00"7.2894.8602.00024.29885.042107.990"2,969.728""3,201.207""2,699.753"775.370653.9107HCLS1 23/2010
220360"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Prometeu, nr. 25-31, blocul 16G/"stradaPrometeu25-3116G198766"2,382.00"Fara ITE aprobati"772,007.00""69,481.00"2.4801.6542.0008.26828.93936.748"1,010.557""1,090.646"918.688264.170222.5207HCLS1 23/2010
221361"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Prunaru, nr. 6, blocul 8/1,2"stradaPrunaru681.2197772"4,608.00"Fara ITE aprobati"1,493,453.00""134,411.00"4.7983.1992.00015.99555.98271.088"1,954.930""2,107.992""1,777.209"510.580430.4607HCLS1 23/2010
54362"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Prunaru, nr. 1, blocul 9/"stradaPrunaru191962102"4,863.69"ultrashFara ITE aprobatiexclus"1,446,413.00""144,642.00"4.6473.0982.00015.49154.21968.849"1,893.355""2,041.659""1,721.232"494.520416.9007HCLS1 23/2010
53363"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Prunaru, nr. 2-4, blocul 6-7/"stradaPrunaru2-46-71977144"9,234.00"ultrashFara ITE aprobati"2,746,100.00""274,610.00"8.8235.8822.00029.411102.938130.714"3,594.645""3,874.413""3,267.859"938.430791.5207HCLS1 23/2010
302364"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Radu Beller, nr. 19, blocul /"stradaRadu Beller1910"1,297.00"exclusFara ITE aprobatiexclus"385,715.00""38,572.00"1.2390.8262.0004.13114.45918.360504.901545.916459.001132.230111.1805HCLS1 23/2010
254365"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Radu Boiangiu, nr. 10, blocul 39A/"stradaRadu Boiangiu1039A38"3,789.35"HCLS1 - 40 imobile"1,452,572.00""130,732.00""1,183.182"951.1294.6673.1112.00015.55754.45069.142"1,901.417""1,183.182"951.129286.580230.3806HCLS1 455/2009
253366"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Radu Boiangiu, nr. 14-16, blocul 39/"stradaRadu Boiangiu14-163942"3,838.40"HCLS1 - 40 imobile"1,471,374.00""132,424.00""1,233.308"962.2704.7283.1522.00015.75855.15470.037"1,926.029""1,233.308"962.270298.720233.0707HCLS1 455/2009
308367"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Radu Boiangiu, nr. 8, blocul 38/"stradaRadu Boiangiu838108"11,200.00"Fara ITE aprobatiexclus"3,330,768.00""333,077.00"10.7027.1352.00035.673124.854158.545"4,359.975""4,698.884""3,963.614""1,138.130"960.0407HCLS1 23/2010
222368"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Radu Popescu, nr. 17, blocul 24A/1+2"stradaRadu Popescu1724A1+279"7,700.00"modificat suprafataFara ITE aprobati"2,495,570.00""224,602.00"8.0185.3462.00026.72893.546118.789"3,266.701""3,521.128""2,969.728"852.860719.3107HCLS1 23/2010
269369"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Saradei, nr. 53-61, blocul A9/"stradaSaradei53-61A988"7,001.01"HCLS1 - 40 imobile"2,082,031.00""208,204.00""1,933.333""1,475.954"6.6904.4602.00022.29978.04599.105"2,725.379""1,933.333""1,475.954"468.280357.5007HCLS1 455/2009
289370"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Schitu Magureanu, nr. 27-33, blocul Diham/A,B,C"stradaSchitu Magureanu27-33Diham"A,B,C"S+P+8/9147"11,076.00"Fara ITE aprobatiexclus"3,293,892.00""329,390.00"10.5837.0562.00035.278123.472156.789"4,311.705""4,646.883""3,919.732""1,125.530"949.4107HCLS1 23/2010
180371"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, intrarea Serdarului, nr. 7, blocul 51/"intrareaSerdarului75119798"1,250.00"Fara ITE aprobatiexclus"371,738.00""37,174.00"1.1940.7962.0003.98113.93517.695486.605526.206442.368127.450107.1505HCLS1 23/2010
37372"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Serdarului, nr. 7, blocul 46/"stradaSerdarului746197722"2,200.00"Fara ITE aprobati"963,468.00""67,443.00"3.0962.0642.00010.31936.11645.861"1,261.180""1,360.636""1,146.527"329.560277.7006HCLS1 23/2010
326373"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Serdarului, nr. 11, blocul 47/"stradaSerdarului114744"4,865.00"Fara ITE aprobati"1,864,901.00""167,842.00"5.9923.9952.00019.97369.90688.769"2,441.155""2,631.790""2,219.232"637.450537.5307HCLS1 23/2010
40374"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Serdarului, nr. 9, blocul 46B/"stradaSerdarului946B197849"4,485.00"Fara ITE aprobati"1,719,236.00""154,732.00"5.5243.6832.00018.41364.44681.836"2,250.480""2,426.382""2,045.891"587.700495.5407HCLS1 23/2010
414375"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Sfanta Maria, nr. 1-5, blocul 10A4/"stradaSfanta Maria1-510A454"4,800.00"Fara ITE aprobati"1,839,984.00""165,599.00"5.9123.9412.00019.70668.97287.583"2,408.539""2,596.653""2,189.581"628.940530.3407HCLS1 23/2010
223376"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Sfintii Voievozi, nr. 49-51, blocul /A,B"stradaSfintii Voievozi49-51"A,B"197233"3,486.00"Fara ITE aprobati"1,526,659.00""106,867.00"4.9053.2702.00016.35157.22772.669"1,998.397""2,154.819""1,816.725"521.920440.0306HCLS1 23/2010
274377"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Sfintii Voievozi, nr. 37, blocul /"stradaSfintii Voievozi3712"1,526.35"HCLS1 - 40 imobile"668,450.00""46,792.00"492.101393.2122.1481.4322.0007.15925.05731.818875.001492.101393.212119.19095.2405HCLS1 455/2009
1378"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Siriului, nr. 17-19, blocul 17C/"stradaSiriului17-1917C198633"2,960.00"Fara ITE aprobati"1,296,303.00""90,742.00"4.1652.7772.00013.88348.59261.704"1,696.861""1,829.982""1,542.601"443.250373.6406HCLS1 23/2010
60379"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Siriului, nr. 21-23, blocul 17D/"stradaSiriului21-2317D198633"2,735.00"Fara ITE aprobati"1,197,766.00""83,844.00"3.8482.5662.00012.82844.89857.014"1,567.876""1,691.030""1,425.342"409.590345.2406HCLS1 23/2010
262380"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Siriului, nr. 37-39, blocul 19D/1+2"stradaSiriului37-3919D1+228"3,210.60"HCLS1 - 40 imobile"1,406,051.00""98,424.00""1,088.840"840.2414.5183.0122.00015.05952.70666.928"1,840.521""1,088.840"840.241263.730203.5206HCLS1 455/2009
388381"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Smaranda Braescu, nr. 36, blocul 20H/3"stradaSmaranda Braescu3620H314"2,500.00"Fara ITE aprobati"1,094,850.00""76,640.00"3.5182.3452.00011.72641.04052.115"1,433.159""1,545.903""1,302.872"374.440315.5705HCLS1 23/2010
389382"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Smaranda Braescu, nr. 40, blocul 20H/1"stradaSmaranda Braescu4020H114"2,500.00"Fara ITE aprobati"1,094,850.00""76,640.00"3.5182.3452.00011.72641.04052.115"1,433.159""1,545.903""1,302.872"374.440315.5705HCLS1 23/2010
390383"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Smaranda Braescu, nr. 38, blocul 20H/2"stradaSmaranda Braescu3820H214"2,500.00"Fara ITE aprobati"1,094,850.00""76,640.00"3.5182.3452.00011.72641.04052.115"1,433.159""1,545.903""1,302.872"374.440315.5705HCLS1 23/2010
343384"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Smaranda Braescu, nr. 8, blocul 2C/1"stradaSmaranda Braescu82C115"2,004.00"exclusFara ITE aprobati"877,632.00""61,435.00"2.8201.8802.0009.39932.89841.775"1,148.820""1,239.592""1,044.382"300.250252.9605HCLS1 23/2010
350385"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Smaranda Braescu, nr. 26, blocul 12A/"stradaSmaranda Braescu2612A15"2,100.00"Fara ITE aprobati"919,674.00""64,378.00"2.9551.9702.0009.85034.47443.776"1,203.853""1,298.878""1,094.412"314.600265.0805HCLS1 23/2010
387386"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Smaranda Braescu, nr. 34, blocul 20H/4"stradaSmaranda Braescu3420H419"2,500.00"Fara ITE aprobati"1,094,850.00""76,640.00"3.5182.3452.00011.72641.04052.115"1,433.159""1,545.903""1,302.872"374.440315.5705HCLS1 23/2010
66387"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Smaranda Braescu, nr. 18B, blocul 2A/"stradaSmaranda Braescu18B2A198429"2,800.00"Fara ITE aprobati"1,226,232.00""85,837.00"3.9402.6272.00013.13345.96558.369"1,605.138""1,731.172""1,459.216"419.310353.4406HCLS1 23/2010
402388"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Smaranda Braescu, nr. 44, blocul 20F/"stradaSmaranda Braescu4420F32"3,100.00"Fara ITE aprobati"1,357,614.00""95,033.00"4.3622.9082.00014.54050.89064.622"1,777.117""1,916.439""1,615.561"464.190391.3106HCLS1 23/2010
398389"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Smaranda Braescu, nr. 11A, blocul 11/"stradaSmaranda Braescu11A1142"5,000.00"Fara ITE aprobati"1,916,650.00""172,499.00"6.1584.1052.00020.52771.84691.233"2,508.895""2,704.764""2,280.814"655.130552.4407HCLS1 23/2010
74390"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Smaranda Braescu, nr. 29-33, blocul 11G/"stradaSmaranda Braescu29-3311G198548"4,725.00"Fara ITE aprobati"1,811,235.00""163,012.00"5.8193.8802.00019.39867.89486.215"2,370.907""2,556.113""2,155.370"619.120522.0607HCLS1 23/2010
386391"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Smaranda Braescu, nr. 8, blocul 2C/C"stradaSmaranda Braescu82CC48"5,800.00"exclusFara ITE aprobati"2,223,314.00""200,099.00"7.1444.7622.00023.81283.341105.830"2,910.318""3,137.207""2,645.744"759.870640.8307HCLS1 23/2010
121392"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Smaranda Braescu, nr. 25, blocul 10H/1,2,3"stradaSmaranda Braescu2510H"1,2,3"198653"4,000.00"Fara ITE aprobati"1,533,320.00""137,999.00"4.9273.2842.00016.42257.47772.986"2,007.116""2,164.212""1,824.651"524.200441.9507HCLS1 23/2010
134393"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, aleea Somesul Rece, nr. 17-25, blocul 8/"aleeaSomesul Rece17-258197180"3,940.00"Fara ITE aprobati"1,276,954.00""114,926.00"4.1032.7352.00013.67647.86760.783"1,671.533""1,802.697""1,519.575"436.640368.0607HCLS1 23/2010
313394"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, aleea Somesul Rece, nr. 1-9, blocul /"aleeaSomesul Rece1-984"9,100.00"Fara ITE aprobati"2,706,249.00""270,625.00"8.6955.7972.00028.984101.444128.817"3,542.480""3,818.217""3,220.436"924.820780.0307HCLS1 23/2010
5395"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Stefan Burileanu, nr. 7, blocul 20A/B"stradaStefan Burileanu720AB198619"3,405.00"Fara ITE aprobati"1,491,186.00""104,384.00"4.7913.1942.00015.97155.89770.980"1,951.962""2,104.795""1,774.511"509.810429.8105HCLS1 23/2010
359396"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Stefan Burileanu, nr. 13, blocul 20C/"stradaStefan Burileanu1320C32"2,200.00"Fara ITE aprobati"963,468.00""67,443.00"3.0962.0642.00010.31936.11645.861"1,261.180""1,360.636""1,146.527"329.560277.7006HCLS1 23/2010
385397"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Stefan Burileanu, nr. 2-4, blocul 11i/"stradaStefan Burileanu2-411i33"2,200.00"Fara ITE aprobati"963,468.00""67,443.00"3.0962.0642.00010.31936.11645.861"1,261.180""1,360.636""1,146.527"329.560277.7006HCLS1 23/2010
407398"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, soseaua Stefan Cel Mare, nr. 2, blocul 13/B"soseauaStefan Cel Mare213B44"4,100.00"Fara ITE aprobati"1,571,653.00""141,449.00"5.0503.3662.00016.83258.91374.811"2,057.294""2,218.266""1,870.267"537.290453.0007HCLS1 23/2010
406399"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, soseaua Stefan Cel Mare, nr. 4, blocul 14/"soseauaStefan Cel Mare414100"9,800.00"Fara ITE aprobatiexclus"2,914,422.00""291,443.00"9.3646.2432.00031.213109.247138.726"3,814.978""4,111.771""3,468.162"995.920840.0307HCLS1 23/2010
57400"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Stefan Protopopescu, nr. 3, blocul C5/"stradaStefan Protopopescu3C5196249"4,676.00"ultrashFara ITE aprobati"1,792,452.00""161,321.00"5.7593.8392.00019.19767.19085.321"2,346.320""2,529.626""2,133.018"612.710516.6407HCLS1 23/2010
324401"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Stefan Protopopescu, nr. 9, blocul C2/"stradaStefan Protopopescu9C249"3,500.00"Fara ITE aprobati"1,341,655.00""120,749.00"4.3112.8742.00014.36950.29263.863"1,756.226""1,893.935""1,596.569"458.740386.7107HCLS1 23/2010
224402"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Stefan Stoika, nr. 20, blocul 17A/A"stradaStefan Stoika2017AA198448"4,000.00"modificat suprafataFara ITE aprobati"1,533,320.00""137,999.00"4.9273.2842.00016.42257.47772.986"2,007.116""2,164.212""1,824.651"524.200441.9507HCLS1 23/2010
415403"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Stefan Stoika, nr. 22, blocul 17B/B"stradaStefan Stoika2217BB48"4,000.00"modificat suprafataFara ITE aprobati"1,533,320.00""137,999.00"4.9273.2842.00016.42257.47772.986"2,007.116""2,164.212""1,824.651"524.200441.9507HCLS1 23/2010
228404"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Stirbei Voda, nr. 162, blocul 22A/"stradaStirbei Voda16222A198829"3,180.00"ultrashFara ITE aprobati"1,392,650.00""97,486.00"4.4752.9832.00014.91552.20466.290"1,822.979""1,965.846""1,657.254"476.150401.4106HCLS1 23/2010
225405"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Stirbei Voda, nr. 154, blocul 26A/"stradaStirbei Voda15426A30"3,110.00"ultrashFara ITE aprobati"1,361,994.00""95,340.00"4.3762.9172.00014.58751.05464.831"1,782.850""1,922.615""1,620.773"465.680392.5706HCLS1 23/2010
226406"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Stirbei Voda, nr. 158, blocul 23A/"stradaStirbei Voda15823A198930"3,110.00"ultrashFara ITE aprobati"1,361,994.00""95,340.00"4.3762.9172.00014.58751.05464.831"1,782.850""1,922.615""1,620.773"465.680392.5706HCLS1 23/2010
227407"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Stirbei Voda, nr. 160, blocul 22B/"stradaStirbei Voda16022B198830"4,179.00"ultrashFara ITE aprobati"1,830,152.00""128,111.00"5.8803.9202.00019.60168.60387.115"2,395.669""2,582.788""2,177.881"625.580527.5106HCLS1 23/2010
296408"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Stirbei Voda, nr. 97, blocul 25C/"stradaStirbei Voda9725Cnu30"4,400.00"Fara ITE aprobati"1,926,936.00""134,886.00"6.1914.1272.00020.63772.23191.722"2,522.359""2,719.267""2,293.054"658.640555.4106HCLS1 23/2010
348409"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Stirbei Voda, nr. 152, blocul /"stradaStirbei Voda15264"4,000.00"Fara ITE aprobati"1,296,400.00""116,676.00"4.1652.7772.00013.88448.59661.709"1,696.988""1,830.119""1,542.716"443.280373.6707HCLS1 23/2010
294410"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Stirbei Voda, nr. 103,105,107, blocul 24A,24B,24C/"stradaStirbei Voda"103,105,107""24A,24B,24C"S+P+890"12,300.00"Fara ITE aprobati"3,657,897.00""365,790.00"11.7537.8352.00039.176137.116174.116"4,788.187""5,160.183""4,352.897""1,249.860""1,054.330"7HCLS1 23/2010
31411"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Subcetate, nr. 62-70, blocul A10/"stradaSubcetate62-70A10196788"6,407.00"Fara ITE aprobati"1,905,378.00""190,538.00"6.1224.0812.00020.40771.42390.696"2,494.140""2,688.869""2,267.400"651.280549.1907HCLS1 23/2010
229412"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Surorilor, nr. 9-15, blocul A2/"stradaSurorilor9-15A2196788"6,380.00"Fara ITE aprobati"1,897,349.00""189,735.00"6.0964.0642.00020.32171.12290.314"2,483.630""2,677.547""2,257.845"648.540546.8807HCLS1 23/2010
335413"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Tache Ionescu, nr. 8, blocul /"stradaTache Ionescu840"2,450.00"exclusFara ITE aprobati"939,159.00""84,525.00"3.0182.0122.00010.05835.20444.704"1,229.359""1,326.355""1,117.599"321.260270.7006HCLS1 23/2010
265414"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Teodosie Rudeanu, nr. 3, blocul 1C/"stradaTeodosie Rudeanu31C105"8,717.96"HCLS1 - 40 imobile"2,592,635.00""259,264.00""2,167.105""1,677.472"8.3305.5532.00027.76797.185123.409"3,393.759""2,167.105""1,677.472"524.900406.3107HCLS1 455/2009
232415"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Turda, nr. 118, blocul 37/A"stradaTurda11837A198235"3,300.00"Fara ITE aprobati"1,264,989.00""113,850.00"4.0642.7102.00013.54847.41860.213"1,655.871""1,785.824""1,505.337"432.550364.6106HCLS1 23/2010
233416"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Turda, nr. 118, blocul 37/C"stradaTurda11837C198235"2,396.00"Fara ITE aprobati"918,459.00""82,662.00"2.9511.9672.0009.83734.42843.719"1,202.263""1,297.165""1,092.966"314.190264.7306HCLS1 23/2010
287417"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Turda, nr. 114, blocul 35/B"stradaTurda11435B198235"2,346.00"Fara ITE aprobati"899,293.00""80,937.00"2.8891.9262.0009.63133.71042.806"1,177.175""1,270.137""1,070.159"307.640259.2106HCLS1 23/2010
230418"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Turda, nr. 100, blocul 30B/"stradaTurda10030B198140"5,500.00"modificat suprafataFara ITE aprobati"2,108,315.00""189,749.00"6.7744.5162.00022.58079.030100.356"2,759.784""2,975.040""2,508.895"720.590607.6906HCLS1 23/2010
367419"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Turda, nr. 102, blocul 30A/"stradaTurda10230A40"4,600.00"Fara ITE aprobati"1,763,318.00""158,699.00"5.6663.7772.00018.88566.09883.934"2,308.183""2,488.543""2,098.348"602.760508.2506HCLS1 23/2010
358420"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Turda, nr. 118, blocul 37/B"stradaTurda11837B44"1,250.00"Fara ITE aprobati"479,163.00""43,125.00"1.5401.0262.0005.13217.96122.808627.224677.691570.204164.150138.1107HCLS1 23/2010
411421"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Turda, nr. 122, blocul 39/"stradaTurda1223945"2,400.00"Fara ITE aprobati"919,992.00""82,800.00"2.9561.9712.0009.85334.48643.792"1,204.270""1,299.328""1,094.791"314.710265.1707HCLS1 23/2010
231422"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Turda, nr. 108, blocul 33/"stradaTurda10833198286"6,600.00"modificat suprafataFara ITE aprobati"1,962,774.00""196,278.00"6.3064.2042.00021.02173.57593.428"2,569.271""2,769.805""2,335.701"670.880565.7407HCLS1 23/2010
234423"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Turda, nr. 119, blocul 6/"stradaTurda11961983119"13,074.00"Fara ITE aprobati"3,888,077.00""388,808.00"12.4928.3282.00041.641145.745185.072"5,089.493""5,484.771""4,626.812""1,328.480""1,120.670"7HCLS1 23/2010
133424"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Turda, nr. 121, blocul 5/"stradaTurda12151982150"7,290.00"Fara ITE aprobati"2,167,974.00""216,798.00"6.9664.6442.00023.21981.267103.196"2,837.878""3,059.170""2,579.889"740.970624.8807HCLS1 23/2010
45425"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, intrarea V. I. Miciurin, nr. 1, blocul /"intrareaV. I. Miciurin119586824.00exclusFara ITE aprobatiexclus"245,050.00""24,505.00"0.7870.5252.0002.6249.18611.664320.770347.556291.60984.18070.6305HCLS1 23/2010
235426"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Vasile Sion, nr. 1-9, blocul 15/1,2,3,4,5"stradaVasile Sion1-915"1,2,3,4,5"1961171"11,700.00"ultrashFara ITE aprobati"3,479,463.00""347,947.00"11.1807.4532.00037.265130.428165.622"4,554.617""4,908.565""4,140.561""1,188.920""1,002.900"7HCLS1 23/2010
275427"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Veronica Micle, nr. 22, blocul M5/B"stradaVeronica Micle22M5B34"3,371.40"Fara ITE aprobati"1,476,471.00""103,353.00"4.7443.1632.00015.81355.34670.280"1,932.701""2,084.047""1,757.001"504.780425.5706HCLS1 23/2010
236428"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Veronica Micle, nr. 22, blocul M5/A"stradaVeronica Micle22M5A197455"3,371.40"HCLS1 - 40 imobile"1,292,359.00""116,313.00"999.516758.8804.1522.7682.00013.84148.44461.516"1,691.698"999.516758.880242.100183.8107HCLS1 455/2009
332429"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Veronica Micle, nr. 20, blocul M6/"stradaVeronica Micle20M6220"9,675.00"Fara ITE aprobatiexclus"2,877,249.00""287,725.00"9.2456.1632.00030.815107.854136.957"3,766.319""4,059.353""3,423.926"983.230829.3207HCLS1 23/2010
293430"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, calea Victoriei, nr. 97, blocul 97/"caleaVictoriei9797S+P+1018"3,864.00"Fara ITE aprobati"1,692,201.00""118,455.00"5.4373.6252.00018.12363.43280.549"2,215.091""2,388.257""2,013.719"578.470487.7505HCLS1 23/2010
347431"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, calea Victoriei, nr. 105, blocul 105/"caleaVictoriei10510534"3,400.00"Fara ITE aprobati"1,488,996.00""104,230.00"4.7843.1892.00015.94755.81570.876"1,949.096""2,101.707""1,771.905"509.060429.1806HCLS1 23/2010
8432"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, calea Victoriei, nr. 85, blocul 1/"caleaVictoriei851197936"4,019.00"ultrashFara ITE aprobati"1,540,604.00""138,655.00"4.9503.3002.00016.50057.75073.333"2,016.651""2,174.484""1,833.319"526.690444.0506HCLS1 23/2010
290433"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, calea Victoriei, nr. 136, blocul Macul Rosu/"caleaVictoriei136Macul RosuS+P+758"3,684.00"Fara ITE aprobati"1,412,188.00""127,097.00"4.5373.0252.00015.12552.93667.220"1,848.554""1,993.397""1,680.504"482.830407.0407HCLS1 23/2010
295434"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Victoriei, nr. 103-105, blocul /"stradaVictoriei103-10578"8,400.00"Fara ITE aprobati"2,722,440.00""245,020.00"8.7475.8312.00029.157102.051129.588"3,563.674""3,841.048""3,239.704"930.350784.7007HCLS1 23/2010
371435"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Zablovski, nr. 1, blocul 13B/"stradaZablovski113B36"3,780.00"Fara ITE aprobati"1,448,988.00""130,409.00"4.6563.1042.00015.51954.31568.972"1,896.725""2,045.291""1,724.295"495.400417.6506HCLS1 23/2010
TOTAL"23,578.00""1,929,823.99""677,318,209.00""60,014,095.00""57,317.359""45,185.877""2,176.227""1,450.801"870.000"7,254.073""25,389.274""32,240.339""886,609.539""923,303.522""775,309.245""223,635.950""187,789.850"