Hotărârea nr. 239/2010

Hotărârea Consiliului Local nr. 239 / 2010

MUNICIPIUL BUCUREȘTI                                                                     

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea a 75 de pachete cu alimente,

pentru persoane vârstnice, veterani şi văduve de război cu venituri reduse,

membri ai Asociaţiei Naţionale a Veteranilor de Război, filiala Sector 1

 

 

            Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și  Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  Sector 1;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale, al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecţie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

            În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            Ţinând seama de prevederile Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale;

Având în vedere prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În baza Legii nr. 47/2006 privind sistemul naţional de asistenţă social;

Ținând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 45, alin. (2), art. 81 alin. (2) lit.”n” şi ale art. 115, alin.(1), lit.„b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1.  Se aprobă acordarea a 75 de pachete cu alimente, pentru persoane vârstnice, veterani și văduve de război cu venituri reduse, membri ai Asociaţiei Naţionale a Veteranilor de Război, filiala Sector 1,  conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărîre.

 

Art.2.  Valoarea fiecărui pachet cu alimente  este de 100 lei  şi se acordă persoanelor prevăzute în Anexa  nr.1.

 

Art.3. (1) Plăţile se fac  din bugetul anual alocat Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 pentru plata ajutoarelor sociale şi de urgenţă .

                       (2) Pachetele cu alimente vor fi distribuite beneficiarilor, pe bază de proces verbal de predare primire, semnat de beneficiar .

Art.4.  Primarul Sectorului 1,  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  Sector 1 și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                  CONTRASEMNEAZĂ,

                 Ion Brad

                                                                                                  SECRETAR,

                                                                                    Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. :   239

Data: 29.11.2010