Hotărârea nr. 238/2010

Hotărârea Consiliului Local nr. 238 / 2010

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                             

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificării Organigramei și Statului de funcţii 

ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

 

 

 

            Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, precum și Raportul de specialitate  al Direcției Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale, al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecţie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

            Ţinând seama de prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr.53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare;

            În temeiul prevederilor Legii nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;            

În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

            Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, republicată;

Ținând seama de prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcţii a unor categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariilor acestora, precum şi alte măsuri în domeniul bugetar;

            Având în vedere Hotărârea Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 nr. 114/17.11. 2010;

În temeiul prevederilor  art.45, alin.(1), art.81, alin.(2), lit.”e”, coroborate cu  art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1. Se aprobă  modificarea Organigramei Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  Sector 1, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.2. Se aprobă modificarea Statului de funcţii al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  Sector 1, conform Anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Începând cu data prezentei hotărâri celelalte hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 1 privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 își încetează aplicabilitatea.

            Art.4. Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, Direcția Juridică și Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                  CONTRASEMNEAZĂ,

                 Ion Brad

                                                                                                   SECRETAR,

                                                                                    Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. :   238

Data: 29.11.2010

 

 

 

 

 

SERVICIUL TEHNIC ŞI AUTO
CENTRUL SERV. AUXILIARE 351+19
BIROUL AUTO
1+34
CASA SF. STEFAN
1+16ANEXA NR. II  LA ORGANIGRAMA DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 1

 

 

Complexul Social de Servicii Sf. Maria:

Cuprinde în structura sa 2 componente:

componenta Centrul de Zi- 5 posturi;

componenta Centrul Rezidenţial - 19 posturi

Complexul Social de Servicii este deservit de corpul personalului cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire- 20 posturi

TOTAL POSTURI :1+44 posturi

 

Complexul Social de Servicii Jiului:

Cuprinde în structura sa 2 componente:

componenta Centrul de Zi- 52 posturi;

componenta Centrul Rezidenţial- 33 posturi

Complexul Social de Servicii este deservit de corpul personalului cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire- 15 posturi

TOTAL POSTURI: 1+100 posturi

 

Complexul Social de Servicii Sf. Andrei:

Cuprinde în structura sa 2 componente:

componenta Centrul Maternal- 9 posturi;

componenta Centrul de Zi-19 posturi

Complexul Social de Servicii este deservit de corpul personalului cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire- 13 posturi

TOTAL POSTURI: 1+41 posturi

 

Complexul Social de Servicii Sf. Nicolae:

Cuprinde în structura sa 3 componente:

componenta Centrul de Zi- 4 posturi;

componenta Centrul Maternal- 11 posturi;

componenta Centrul Rezidenţial- 19 posturi

Complexul Social de Servicii este deservit de corpul personalului cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire- 23 posturi

TOTAL POSTURI: 1+57 posturi

 

Complexul Social de Servicii Odăi

Cuprinde în structura sa 3 componente:

componenta Centrul de Urgenţă pentru Persoane Fără Adăpost -27 posturi

componenta Centrul de Ingrijire şi Asistare Persoane Vârstnice+Biroul Deservire-165 posturi

Biroul Intervenţie în Regim de Urgenţă pentru Adulţi: 1+6 posturi

TOTAL POSTURI: 1+199 posturi

 

CENTRUL DE SERVICII AUXILIARE

Aflat în subordinea Directorului General al DGASPC Sector 1

Cuprinde în structura sa următoarele compartimente:

Biroul Prevenire, Protecţie şi PSI -1+7 posturi

Serviciul Cabinet Medical al DGASPC Sector 1-1+11 posturi

Compartiment Farmacie- 13 posturi

Compartiment Arhivă – 2 posturi

TOTAL POSTURI: 35

 

    Anexa nr.2

la Hotărârea Consiliului Local

           nr.238/29.11.2010

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

       Ion Brad

 

 

 

 

STATUL DE FUNCŢII AL

DIRECŢIEI GENERALE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SECTOR 1

 

 

 

FUNCŢII PUBLICE

 

 

FUNCŢII PUBLICE DE CONDUCERE

FUNCŢIA PUBLICĂ

Nivel Studii

Număr total de funcţii

Treapta de salarizare

DIRECTOR GENERAL

S

1

1

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

S

6

1

ŞEF SERVICIU

S

28

1

ŞEF BIROU

S

14

1

Total funcţii publice de conducere:49

 

 

FUNCŢII PUBLICE DE EXECUŢIE

FUNCŢIA PUBLICĂ

Nivel Studii

Grad profesional

Număr total functii

CONSILIER

S

SUPERIOR

21

CONSILIER

S

PRINCIPAL

62

CONSILIER

S

ASISTENT

197

CONSILIER

S

DEBUTANT

11

CONSILIER JURIDIC

S

SUPERIOR

1

CONSILIER JURIDIC

S

PRINCIPAL

4

CONSILIER JURIDIC

S

ASISTENT

6

CONSILIER JURIDIC

S

DEBUTANT

1

REFERENT DE SPECIALITATE

SSD

SUPERIOR

1

REFERENT

M

SUPERIOR

34

REFERENT

M

PRINCIPAL

8

REFERENT

M

ASISTENT

20

REFERENT

M

DEBUTANT     

2

Total funcţii publice de execuţie: 368

 

TOTAL FUNCŢII PUBLICE DE CONDUCERE ŞI EXECUŢIE: 417

 

 

 

FUNCŢII DE NATURĂ CONTRACTUALĂ

 

FUNCŢII DE CONDUCERE

FUNCŢIA

NIVEL STUDII

GRAD

NR. TOTAL FUNCŢII

ŞEF SERVICIU

S

I

28

ŞEF BIROU

S

I

9

ŞEF SERVICIU ( MEDIC)

S

primar

2

 

    TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE CONDUCERE:  39

 

 

FUNCŢII DE EXECUŢIE

FUNCŢIA

NIVEL STUDII

GRAD /TREAPTA

NR. TOTAL FUNCŢII

INSPECTOR SPECIALITATE

S

IA

148

REFERENT

SSD

IA

11

INSPECTOR

M

IA

7

REFERENT

M

IA

129

 

FUNCTIA

NIVEL STUDII

GRAD /TREAPTA

NR. TOTAL FUNCŢII

EDUCATOR

M

definitiv

3

 

FUNCŢIA

NIVEL STUDII

GRAD /TREAPTA

NR. TOTAL FUNCŢII

MEDIC

S

primar

22

PSIHOLOG

S

principal

4

SOCIOLOG

S

principal

1

LOGOPED

S

principal

1

KINETOTERAPEUT

S

principal

15

FIZIOKINETOTERAPEUT

S

principal

1

ASISTENT MEDICAL (B.F.T)

SSD

principal

1

EDUCATOR PUERICULTOR

PL

principal

5

ASISTENT SOCIAL

PL

principal

1

ASISTENT MEDICAL

PL

principal

128

INSTRUCTOR EDUCAŢIE

M

principal

12

INSTRUCTOR ERGOTERAPIE

M

principal

1

SORA MEDICALĂ

M

principal

1

REGISTRATOR MEDICAL

M

principal

2

INFIRMIERĂ

G

 

295

ÎNGRIJITOARE

G

 

41

SPĂLĂTOREASĂ

G

 

21

ASISTENT MATERNAL PROFESIONIST

 

 

180

ASISTENT PERSONAL

 

 

452

FARMACIST

S

primar

2

ASISTENT FARMACIE

PL

principal

10

 

FUNCŢIA

NIVEL STUDII

GRAD /TREAPTA

NR. TOTAL FUNCŢII

PREOT

S

I

1

PREOT

M

I

1

 

FUNCŢIA

NIVEL STUDII

GRAD /TREAPTA

NR. TOTAL FUNCŢII

ADMINISTRATOR

M

I

1

MAGAZINER

M

I

10

POMPIER

 

I

2

PAZNIC

 

I

21

PORTAR

 

I

4

ÎNGRIJITOR

 

I

125

ŞOFER

 

 I

34

MUNCITOR CALIFICAT

 

I

162

MUNCITOR NECALIFICAT

 

 

74

                   

 

TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE EXECUŢIE:  1929

 

 

TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE CONDUCERE ŞI EXECUŢIE:  1968

 

 

 

TOTAL GENERAL: 2385