Hotărârea nr. 237/2010

Hotărârea Consiliului Local nr. 237 / 2010

MUNICIPIUL BUCUREȘTI                                                                     

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea, fără plată, a unor autovehicule din patrimoniul

Direcţiei Generale de Servicii Comunitare Sector 1

în patrimoniul altor instituţii sau autorităţi publice

 

 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, precum şi Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Generală de Servicii Comunitare Sector 1;

Având în vedere Raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu a Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu  prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În baza prevederile Legii nr. 371/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Poliţiei Comunitare, cu modificările şi completările ulterioare;

Luând în considerare dispoziţiile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

Ţinând cont de dispoziţiile Codului de procedură civilă;

Văzând prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;

În baza Anexei nr. 1 privind Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local aprobat prin Hotărârea Guvernului României nr. 955/2004 pentru aprobarea regulamentului cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului României  nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local;

Văzând dispoziţiile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 382/2004 privind înfiinţarea Direcţiei Poliţie Comunitară Sector 1;

În considerarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 411/13.12.2007 privind modificarea denumirii Direcţiei Poliţie Comunitară Sector 1 şi aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Poliţie Comunitară Sector 1;

Ţinând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 154/26.07.2010 privind schimbarea denumirii Direcţiei Generale de Poliţie Comunitară Sector 1 în Direcţia Generală de Servicii Comunitare Sector 1 şi aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Servicii Comunitare Sector 1;

Având în vedere Referatul de disponibilizare întocmit de Biroul Administrativ din cadrul Direcţiei Generale de Servicii Comunitare Sector 1;

Luând în considerare adresele Primăriilor Comunelor Năeni, Puieşti, Căneşti, Valea Salciei, Pătârlagele din judeţul Buzău prin care se solicită instituţiei noastre transmiterea fără plată a unor autovehicule;

Ţinând cont de adresa Inspectoratului Pentru Situaţii de Urgenţă „ Dealul Spirii ” al Municipiului Bucureşti, având ca obiect solicitarea privind transmiterea cu titilu gratuit a unor autovehicule; 

În temeiul art.45, alin.(3), art.81, art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

Consiliul Local al Sectorului 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă trasmiterea, fără plată a unor autovehicule din patrimoniul Direcţiei Generale de Servicii Comunitare Sector 1 în patrimoniul altor instituţii / autorităţi publice, după cum urmează:

 

1)      În patrimoniul Primăriei Comunei Năeni, judeţul Buzău, autovehicul marca Lada Niva cu numărul de înmatriculare B – 52 – PCY, având caracteristicile prevăzute în Anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

2)      În patrimoniul Primăriei Comunei Căneşti, judeţul Buzău, autovehicul marca Lada Niva cu numărul de înmatriculare B – 54 – PCY, având caracteristicile prevăzute în Anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

3)      În patrimoniul Primăriei Comunei Valea Salciei, judeţul Buzău, autovehicul marca Lada Niva cu numărul de înmatriculare B – 56 – PCY, având caracteristicile prevăzute în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

4)      În patrimoniul Primăriei Comunei Pătârlagele, judeţul Buzău, autovehicul marca Chevrolet Niva cu numărul de înmatriculare B – 68 – DPL, având caracteristicile prevăzute în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

5)      În patrimoniul Primăriei Comunei Puieşti, judeţul Buzău, autovehicul marca Lada Niva cu numărul de înmatriculare B – 53 – PCY, având caracteristicile prevăzute în Anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

6)      În patrimoniul Inspectoratului Pentru Situaţii de Urgenţă „ Dealul Spirii ” al Municipiului Bucureşti autovehicul marca Chevrolet Niva cu numărul de înmatriculare B – 48 – PCY, având caracteristicile prevăzute în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

7)      În patrimoniul Inspectoratului Pentru Situaţii de Urgenţă „ Dealul Spirii ” al Municipiului Bucureşti autovehicul marca Chevrolet Niva cu numărul de înmatriculare B – 73 – DPL, având caracteristicile prevăzute în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.2. Caracteristicele tehnice ale autovehiculelor menţionate în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, se completează cu cele din Cărţile de identitate ale autovehiculelor.

 

Art.3. (1). Transmiterea, fără plată, de la Direcţia Generală de Servicii Comunitare Sector 1 la instituţiile şi autorităţile publice prevăzute la art. 1, se va face pe bază de proces-verbal de predare-preluare, aprobat de conducătorii instituţiilor / primarii autorităţilor publice  menţionate la art. 1, precum şi de Directorul general al Direcţiei Generale de Servicii Comunitare Sector 1.

(2). Autovehiculele în cauză vor fi radiate din evidenţele Direcţiei Generale de Servicii Comunitare Sector 1 şi înmatriculate în evidenţele instituţiilor / autorităţilor publice în cauză.

(3). La predarea-preluarea, fără plată a autovehiculelor, Directorul general al Direcţiei Generale de Servicii Comunitare Sector 1, conducătorii instituțiilor / primarii autorităţilor publice menţionate la art. 1, împreună cu conducătorii compartimentelor financiar-contabile din fiecare instituţie / autoritate publică, răspund de înregistrarea în evidenţele contabile a operaţiunilor privind ieşirea, respectiv intrarea în gestiune a autovehiculelor.

(2). Până la data predării-preluării taxele, impozitele, asigurările aferente autovehiculelor vor fi suportate de Direcţia Generală de Servicii Comunitare Sector 1, după data respectivă acestea vor fi în sarcina instituţiilor / autorităţilor publice menţionate la art. 1.

 

Art.4. Primarul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, Direcţia Generală de Servicii Comunitare Sector 1, instituţiile / autorităţile publice menţionate la art. 1 și Serviciul Secretariat General, Audienţe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                  CONTRASEMNEAZĂ,

                 Ion Brad

                                                                                                  SECRETAR,

                                                                                    Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. :   237

Data: 29.11.2010

 

NR. CRT.

CATEGORIE

MARCA

NUMĂR DE INMATRICULARE

SERIE

IDENTIFICARE

SERIA CIV

CAPACITATE CILINDRICA

PUTERE

NUMĂR LOCURI

MASA MAXIM AUTORIZATĂ

1

AUTOTURISM

CHEVROLET NIVA

B 48 PCY

X9L21230060120170

F646395

1690

59

5

1850

2

AUTOTURISM

CHEVROLET NIVA

B 73 DPL

X9L21230070181524

F714818

1690

59

5

1850

3

AUTOTURISM

CHEVROLET NIVA

B 68 DPL

X9L21230070181582

F714817

1690

59

5

1850

4

AUTOVEHICUL SPECIAL

LADA NIVA

B 52 PCY

XTA21214051775900

E602357

1690

60

4

1610

5

AUTOVEHICUL SPECIAL

LADA NIVA

B 53 PCY

XTA21214051779701

E602354

1690

60

4

1610

6

AUTOVEHICUL SPECIAL

LADA NIVA

B 54 PCY

XTA21214051779666

E602358

1690

60

4

1610

7

AUTOVEHICUL SPECIAL

LADA NIVA

B 56 PCY

XTA21214051779702

E602355

1690

60

4

1610

                                                                                                                                                                                                                                                            Anexa nr.1

                                                                                                                                                                                                                                                                                             la Hotărârea Consiliului Local

                                                                                                                                                                                                                                                                  nr.237/29.11.2010

                                                                                                                                                                                                                                                 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

                                                                                                                                                                                                                                                                            Ion Brad

 

                                                                                                                                                           

 

 

                                                                                                                 CARACTERISTICI AUTOVEHICULE

 

 

                                                                                               CARACTERISTICI AUTOVEHICULE