Hotărârea nr. 236/2010

Hotărârea Consiliului Local nr. 236 / 2010

MUNICIPIUL BUCUREŞTI         

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificării Statului de funcţii  al

Direcţiei Generale de Servicii Comunitare Sector 1,

  prin transformarea unor funcţii publice

 

 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, Raportul de specialitate întocmit de Biroul Resurse Umane şi Protecţia Muncii din cadrul Direcţiei Generale de Servicii Comunitare Sector 1, precum și Raportul de specialitate al Direcției Juridice și Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale şi al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu  ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr.53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare;

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 371/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Poliţiei Comunitare, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Văzînd prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 223/2008 privind unele măsuri de reducere a unor cheltuieli bugetare, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă, cu modificările şi completările ulterioare;

Ţinând cont de prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcţii a unor categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariilor acestora, precum şi alte măsuri în domeniul bugetar;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 154/26.07.2010 privind schimbarea denumirii Direcţiei Generale de Poliţie Comunitară Sector 1 în Direcţia Generală de Servicii Comunitare Sector 1 şi aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Servicii Comunitare Sector 1;

Având în vedere adresa de înştiinţare a Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor publici cu nr. 30748/03.11.2010;

În temeiul art.45, alin.(1), art.81, alin.(2), lit.”e” şi art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare

 

 

Consiliul Local al Sectorului 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

Art. 1. Se aprobă modificarea  Statului de funcții al Direcţiei Generale de Servicii Comunitare Sector 1 prin transformarea unor funcţii publice, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.2. Începând cu data prezentei hotărâri celelalte hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 1 privind aprobarea Statului de funcții al Direcției Generale de Servicii Comunitare Sector 1 își încetează aplicabilitatea.

Art.3. Primarul Sectorului 1, Direcţia Generală de Servicii Comunitare Sector 1, Direcţia Juridică şi Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                  CONTRASEMNEAZĂ,

                 Ion Brad

                                                                                                   SECRETAR,

                                                                                     Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. :   236

Data: 29.11.2010

 

 

 

Anexa nr.1
la Hotărârea Consiliului Local
nr.236/29.11.2010
"PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,"
Ion Brad
DIRECŢIA GENERALĂ DE SERVICII COMUNITARE SECTOR 1 BUCUREŞTI
STATUL DE FUNCŢII AL DIRECŢIEI GENERALE DE SERVICII COMUNITARE SECTOR 1 BUCUREŞTI
Nr. crt.STRUCTURAFUNCŢIE DE DEMNITATE PUBLICĂFuncţia publicăClasaGradul profesionalTreapta de salarizareNivelul studiilorFuncţia contractualăTreapta profesionalăNivelul studiilor
înalt funcţionar publicde conducere **de execuţie de conducerede execuţie
CONDUCERE
1DIRECTOR GENERAL1
2DIRECTOR EXECUTIV2
"SERVICIUL JURIDIC, ORGANIZARE, PREGĂTIRE, ARMAMENT"
3SEF SERVICIU1
4CONSILIER JURIDIC PRINCIPAL1
BIROUL PREGĂTIRE
5SEF BIROU1
6CONSILIER PRINCIPAL1
8AGENT COMUNITAR ASISTENT2
9REFERENT 1IAM
10MUNCITOR CALIFICAT1III
BIROUL RESURSE UMANE ŞI PROTECŢIA MUNCII
11ŞEF BIROU1
12INSPECTOR ASISTENT1
13CONSILIER PRINCIPAL2
14REFERENT SUPERIOR1
15REFERENT1IAM
SERVICIUL ECONOMIC
16ŞEF SERVICIU1
17INSPECTOR ASISTENT1
BIROUL BUGET
18ŞEF BIROU1
19CONSILIER PRINCIPAL2
20INSPECTOR ASISTENT1
21REFERENT1IAM
SERVICIUL RELAŢII PUBLICE SECRETARIAT ADMINISTRATIV
22ŞEF SERVICIU1
23INSPECTOR ASISTENT1
BIROUL ADMINISTRATIV
24ŞEF BIROU1
25CONSILIER PRINCIPAL1
26INSPECTOR ASISTENT1
27REFERENT1IIM
28INSPECTOR SPECIALITATE1IAS
29MUNCITOR CALIFICAT1III
DIRECŢIA POLIŢIEI COMUNITARE
SERVICIUL INTERVENŢII ÎNSOŢIRE
30ŞEF SERVICIU1
BIROUL REGLEMENTĂRI
31ŞEF BIROU1
32CONSILIER PRINCIPAL2
33INSPECTOR ASISTENT6
34AGENT COMUNITAR SUPERIOR8
35REFERENT SUPERIOR1
36AGENT COMUNITAR PRINCIPAL7
37AGENT COMUNITAR ASISTENT32
SERVICIUL 1 POLIŢIA COMUNITARĂ CARTIER
38ŞEF SERVICIU1
39INSPECTOR ASISTENT3
40AGENT COMUNITAR SUPERIOR5
41AGENT COMUNITAR PRINCIPAL2
42AGENT COMUNITAR ASISTENT7
SERVICIUL 2 POLIŢIA COMUNITARĂ CARTIER
43ŞEF SERVICIU1
44INSPECTOR ASISTENT3
45CONSILIER PRICIPAL1
46AGENT COMUNITAR PRINCIPAL5
47AGENT COMUNITAR ASISTENT7
48MUNCITOR CALIFICAT1III
SERVICIUL 3 POLIŢIA COMUNITARĂ CARTIER
49ŞEF SERVICIU1
50INSPECTOR ASISTENT3
51AGENT COMUNITAR SUPERIOR1
52AGENT COMUNITAR PRINCIPAL2
53AGENT COMUNITAR ASISTENT9
54MUNCITOR CALIFICAT1III
55ÎNGRIJITOR1
SERVICIUL 4 POLIŢIA COMUNITARĂ CARTIER
56ŞEF SERVICIU1
57CONSILIER SUPERIOR 2
58CONSILIER PRINCIPAL2
59INSPECTOR ASISTENT1
60AGENT COMUNITAR SUPERIOR3
61AGENT COMUNITAR ASISTENT8
62INSPECTOR SPECIALITATE1IIS
SERVICIUL 5 POLIŢIA COMUNITARĂ CARTIER
63ŞEF SERVICIU1
64CONSILIER PRINCIPAL2
65INSPECTOR ASISTENT2
66AGENT COMUNITAR SUPERIOR3
67AGENT COMUNITAR PRINCIPAL2
68AGENT COMUNITAR ASISTENT7
69INSPECTOR SPECIALITATE1IIS
70REFERENT ASISTENT1
SERVICIUL DISPECERAT ŞI ANALIZA INFORMAŢIEI
71SEF SERVICIU1
72CONSILIER PRINCIPAL1
73INSPECTOR ASISTENT3
74AGENT COMUNITAR SUPERIOR2
75AGENT COMUNITAR ASISTENT2
76REFERENT ASISTENT1
77INSPECTOR SPECIALITATE1IIIS
SERVICIUL PROXIMITATE PROCEDURI
78ŞEF SERVICIU1
79CONSILIER SUPERIOR 2
80INSPECTOR ASISTENT2
81AGENT COMUNITAR ASISTENT1
82INSPECTOR SPECIALITATE1IAS
BIROUL PROCEDURI
83ŞEF BIROU1
84CONSILIER PRINCIPAL1
85INSPECTOR ASISTENT4
SERVICIUL CÂINI DE SERVICIU
86ŞEF SERVICIU1
87INSPECTOR ASISTENT1
88AGENT COMUNITAR SUPERIOR4
89AGENT COMUNITAR ASISTENT2
90REFERENT 1IAM
BIROUL INSTRUIRE
91ŞEF BIROU1
92CONSILIER PRINCIPAL1
93INSPECTOR ASISTENT2
95REFERENT2IAM
BIROUL VOLUNTAR PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
96ŞEF BIROU1
97CONSILIER PRINCIPAL1
98INSPECTOR ASISTENT1
99AGENT COMUNITAR SUPERIOR1
100REFERENT 1IAM
101MUNCITOR CALIFICAT1I
DIRECŢIA INSPECŢIE
SERVICIUL INSPECŢIA ÎN CONSTRUCŢII
102ŞEF SERVICIU1
103CONSILIER PRINCIPAL2
104INSPECTOR ASISTENT2
BIROUL RECEPŢIE REGULARIZĂRI TAXE
105ŞEF BIROU1
106CONSILIER SUPERIOR 1
107CONSILIER PRINCIPAL1
108INSPECTOR ASISTENT1
109REFERENT SUPERIOR1
110AGENT COMUNITAR PRINCIPAL1
SERVICIUL INSPECŢIE LUCRĂRI EDILITARE ŞI DE MEDIU
111ŞEF SERVICIU1
112CONSILIER SUPERIOR 1
113INSPECTOR ASISTENT3
114REFERENT ASISTENT1
BIROUL INSPECTIE COMERCIALĂ SI GOSPODĂRIE COMERCIALĂ
115ŞEF BIROU1
116CONSILIER SUPERIOR 1
117INSPECTOR ASISTENT3
118REFERENT ASISTENT1
SERVICIUL POLIŢIA ANIMALELOR
119ŞEF SERVICIU1
BIROUL MEDICINĂ VETERINARĂ
120ŞEF BIROU1
BIROUL INTERVENŢIE PREVENŢIE
121ŞEF BIROU1
122INSPECTOR ASISTENT8
123REFERENT ASISTENT1
124AGENT COMUNITAR ASISTENT2
125MUNCITOR NECALIFICAT5
126REFERENT2IAM
127MUNCITOR CALIFICAT2III
128ÎNGRIJITOR1
NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE243
NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE DE CONDUCERE29
NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE DE EXECUŢIE214
NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE CONDUCERE 1"NUMELE ŞI PRENUMELE, FUNCŢIA DEŢINUTĂ ŞI "
NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE EXECUŢIE29 SEMNĂTURA ŞI ŞTAMPILA (în original)
NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE30CONDUCĂTORULUI
NR. TOTAL FUNCŢII ÎN INSTITUŢIE273AUTORITĂŢII / INSTITUŢIEI PUBLICE SOLICITANTE