Hotărârea nr. 235/2010

Hotărârea Consiliului Local nr. 235 / 2010

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                       

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modelului de contract – cadru de închiriere pentru suprafeţele cu destinaţia de locuinţe sociale situate in imobilele construite în ansamblul Odăi, în conformitate cu prevederile Legii nr. 114/1996 a locuinţei, republicată,

cu modificările şi completările ulterioare

 

 

            Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, precum şi Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Utilităţi Publice – Compartimentul  Fond Imobiliar;

Având în vedere Raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu a Consiliului Local al Sectorului 1;

            Potrivit prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            Având în vedere prevederile art. 31, şi  Cap. V ,, Locuinţa socială,,  din Legea nr. 114/1996 a locuinţei, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

            Ţinând seama de prevederile art. 23, 24, 25,  din Normele Metodologice pentru punerea în aplicare a Legii nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Hotărârea Guvernului României nr. 1275/2000, cu modificările şi completările ulterioare;

            În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.68/31.03.2005 privind construirea ,, Cartierului de locuinţe sociale –Odăi,, sector 1, precum şi prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.29/03.02.2009  privind modificarea şi completarea  Hotărârii Consiliului Local nr.  285/28.08.2008 privind aprobarea criteriilor care se au în vedere la stabilirea ordinii de prioritate în cadrul categoriilor de persoane prevăzute în Legea 114/1996, precum şi aprobarea achiziţionării de pe piaţa liberă a unor imobile de locuinţe susceptibile rezolvării cererilor de atribuire depuse în baza Legii 114/1996 şi a celorlalte acte normative în domeniul locativ ;

            În temeiul art.45, alin.(1), art. 80, art. 81 alin (1) şi art.115, alin.(1), lit.”b”  din Legea nr.215/2001 a administraţiei publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE :

 

Art.1. Se aprobă modelul de contract-cadru de închiriere pentru suprafeţele cu destinaţia de locuinţe sociale construite în ”Cartierul de locuinţe sociale – Odăi”, situat pe Şos. Odăi nr. 3-5, Sector 1, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2. – (1) Contractul de închiriere se va încheia cu beneficiarul repartiţei pe o perioadă de 5 ( cinci) ani.

 

(2) Se stabileşte cuantumul chiriei practicate pentru locuinţele arătate şi care va fi menţionat în contractul de închiriere, la valoarea exprimată în lei a 10% din venitul  net lunar, calculat pe ultimele 12 luni, pe familie, conform art. 44  din Legea nr. 114/1996 a locuinţei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Art.3. Se împuterniceşte Viceprimarul Sectorului 1 să semneze contractele de închiriere a spaţiilor locative  menţionate la art.1

 

Art.4. Primarul Sectorului 1, Viceprimarul Sectorului 1, Direcţia Generală Impozite şi Taxe Locale Sector 1, Direcţia Utilităţi Publice – Serviciul Fond Imobiliar şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                  CONTRASEMNEAZĂ,

                 Ion Brad

                                                                                                   SECRETAR,

                                                                                    Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

Nr. :   235

Data: 29.11.2010

 

 

                Anexa nr.1

la Hotărârea Consiliului  Local

       nr.235/29.11.2010

             PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

                   Ion Brad

 

 

 

 

 

 

CONTRACT-CADRU DE ÎNCHIRIERE

pentru suprafeţele cu destinaţia de locuinţă

 

Nr....................../........................

 

            Între CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 al MUNICIPIULUI BUCUREŞTI în calitate de proprietar ( locator), cu sediul în Bucureşti, Sector 1, Şos. Bucureşti – Ploieşti Nr. 9-13, reprezentat  de Viceprimar, Dl. _____________________ .

 

            şi

 

            Domnul/doamna _________________________ CNP ________________________, cu domiciliul în ______________________, legitimate cu B.I./C.I. Seria ____ Nr. ________, eliberat de ________________, la data de __________ în calitate de chiriaş ( locatar), în baza Hotărârii Consiliului Local Sector 1 Nr. _____________ şi a repartiţiei nr. _____ din _________, emisă de ___________________, a intervenit prezentul contract.

 

 

            Capitolul I. Obiectul închirierii

 

            Art. 1. - Primul, în calitate de proprietar, închiriază, iar al doilea, în calitate de chiriaş, ia cu chirie locuinţa din localitatea ___________________, Str. ________________, Nr. ___, Bl. ____, Sc. ____, Et. ____, Ap. ____, judeţul/sectorul ________, compusă din ____ camera în suprafaţă de ______ mp şi dependinţe, conform Fişei suprafeţei locative închiriate, Anexa 1, parte integrantă din prezentul contract de închiriere.

            Art. 2. - Locuinţa care face obiectul închirierii va fi folosită de chiriaş şi de membrii familiei menţionaţi în Fişa Locativă, Anexa 2, parte integrantă din prezentul contract de închiriere.

            Art. 3. - Locuinţa descrisă se predă în stare de folosinţă, cu instalaţiile şi inventarul prevăzute în procesul-verbal de predare-preluare încheiat între părţi, Anexa 3, parte integrantă din prezentul contract.

            Art. 4. - Termenul de închiriere este de 5(cinci) ani, cu începere de la data de _________ până la data de __________.

            Art. 5. - La expirarea termenului, contractul poate fi reînnoit cu acordul părţilor. Demersurile în acest sens se vor face de către chiriaş cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea contractului. Pentru reînnoirea contractului, chiriaşul va depune o cerere însoţită de documentele solicitate de proprietar, care vor fi fie cele care au fost depuse şi pentru prima închiriere, fie şi alte documente, în funcţie de prevederile legale în vigoare la data depunerii solicitării de reînnoire.

            Art. 6. - Prezentul contract nu se poate reînnoi prin efectul tacitei relocaţiuni, conform Art. 1437 şi Art. 1452 Cod civil.

 

 

            Capitolul II. Chiria aferentă locuinţei închiriate

 

Art. 7. (1) - Chiria lunară aferentă locuinţei închiriate este de ______ lei, conform art. 44  din Legea nr. 114/1996 a locuinţei, republicată cu modificările şi completările ulterioare, calculată în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 Nr. ___________. Modalitatea de stabilire a chiriei poate fi modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1.

            (2) - Plata chiriei se suportă de către chiriaş.

            Art. 8. - Chiria se datorează începând cu data de __________ şi se achită lunar proprietarului în numerar, în avans pentru luna următoare, la sediul casieriilor Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale Sector 1.

            Art. 9. - Neplata la termen a chiriei atrage o penalizare de 0,5% asupra sumei datorate, pentru fiecare zi de întârziere, începând cu prima zi care urmează celei în care suma a devenit exigibilă, fără ca majorarea să poată depăşi totalul chiriei restante.

            Art. 10. (1) - În caz de neplată a chiriei şi/sau a contravalorii utilităţilor timp de trei luni consecutiv, contractul de închiriere se reziliază de plin drept, fără punere în întârziere, fără altă formalitate şi fără a apela la instanţele judecătoreşti, prezentul contract constituind titlu executoriu pentru evacuarea chiriaşului din locuinţă.

            (2) - Chiriaşul are obligaţia să achite chiria restantă precum şi penalităţile de întârziere în termen de 30 de zile de la evacuare.

            Art. 11. - În caz de neplată, executarea silită se va face prin hotărâre judecătorească prin care chiriaşul va fi obligat să achite chiria restantă, precum şi dobânda şi cheltuielile de judecată.

 

 

            Capitolul III. Obligaţiile părţilor privind folosirea şi întreţinerea spaţiilor care fac obiectul contractului

 

            Art. 12. - Proprietarul se obligă:

            1. să predea chiriaşului locuinţa în stare normală de folosinţă;

            2. să ia măsuri pentru repararea şi menţinerea în stare de siguranţă în exploatare şi funcţionalitate a clădirii pe toată durata închirierii locuinţei;

            3. să întreţină în bune condiţii elementele structurii  de rezistenţă a clădirii şi elementele de construcţie exterioare ale clădirii (acoperiş, faţadă, împrejmuiri, pavimente, scări exterioare);

            4. să respecte prevederile legale în vigoare cu privire la obligativitatea asigurării locuinţei.

            Art. 13. - Chiriaşul se obligă:

            1. să preia locuinţa de la proprietar şi să îşi stabilească domiciliul la adresa din contract, în termen de cel mult 15 zile de la încheierea prezentului contract;

            2. să încheie contracte în nume propriu cu furnizorii de utilităţi;

            3. să achite lunar chiria stabilită conform prevederilor cap. II din prezentul contract de închiriere;

            4. să achite lunar contravaloarea utilităţilor contractate în nume propriu – gaze, apă, curent electric etc.;

            5. să achite fondul de rulment stabilit de administrator;

            6. să achite lunar costurile de administrare, întreţinere şi reparaţii a locuinţei şi spaţiilor comune - energie electrică spaţii comune, cheltuielile determinate de funcţionarea şi repararea ascensorului, servicii de salubritate, cheltuielile determinate de menţinerea curăţeniei spaţiilor comune, deratizare şi dezinsecţie etc., inclusiv facturile sosite după terminarea perioadei de închiriere, în condiţiile stabilite de art. 9;

            7. să asigure curăţarea zăpezii de pe trotuar, spălarea trotuarului şi efectuarea oricăror altor obligaţii stabilite prin lege sau hotărâri ale autorităţilor administraţiei publice;

            8. să efectueze lucrările de întreţinere, de reparaţii sau de înlocuire a elementelor de contrucţii şi instalaţii din folosinţa exclusivă;

            9. să repare sau să înlocuiască elementele de construcţii şi instalaţii deteriorate din folosinţă comună, ca urmare a folosirii lor necorespunzătoare, indiferent dacă acestea sunt în interiorul sau în exteriorul clădirii; dacă persoanele care au produs degradarea nu sunt identificate, cheltuielile de reparaţii vor fi suportate de cei care au acces sau folosesc în comun elementele de construcţii, instalaţii, obiectele şi dotările aferente;

            10. să suporte pagubele produse locuinţei precum şi terţilor din orice cauze imputabile chiriaşilor sau celor care au acces în locuinţa acestora;

            11. să asigure curăţenia şi igienizarea în interiorul locuinţei şi la părţile de folosinţă comună pe toată durata contractului de închiriere;

            12. să comunice în termen de 30 de zile proprietarului orice modificare produsă în venitul net al familiei sale, sub sancţiunea rezilierii contractului de închiriere, conform cap. II;

            13. să comunice în termen de 30 de zile proprietarului necesitatea înlocuirii titularului  contractului de închiriere cu un alt membru al familiei dintre cei cuprinşi în Fişa locativă – Anexa 2;

            14. să comunice în termen de  30 de zile proprietarului orice modificare intervenită în componenţa familiei, faţă de cum este prevăzută în Fişa locativă - Anexa 2;

            15. să predea proprietarului, la mutarea din locuinţă, locuinţa în stare de folosinţă şi curăţenie şi cu obiectele de inventar trecute în procesul-verbal de predare-preluare întocmit la preluarea locuinţei, în stare de funcţionare;

            16. să respecte regulile de convieţuire în comun;

            17. să nu subînchirieze sub nicio modalitate locuinţa, în tot sau în parte;

            18. să nu cedeze folosinţa altor persoane decât celor prevăzute în Fişa locativă;

            19. să nu aducă modificări structurii locuinţei sau spaţiilor comune, să nu modifice destinaţia spaţiului închiriat, să nu stabilească sediul unei societăţi comerciale, fără acordul proprietarului, să nu folosească instalaţii improvizate pentru curent electric şi încălzirea locuinţei;

            20. să nu desfăşoare în spaţiul închiriat activităţi periculoase sau care contravin legislaţiei în vigoare (consum de substanţe interzise sau de mare risc, depozitarea sau folosirea de materiale explozive);

            21. să nu introducă în locuinţa închiriată materiale dăunătoare sănătăţii sau interzise de lege (droguri, arme, muniţii, explozibili etc.);

            22. să nu desfăşoare în spaţiul închiriat activităţi economice;

            23. să nu găzduiască în locuinţa închiriată alte persoane decât cele prevăzute în fişa locativă, peste termenul de 30 de zile, fără acordul proprietarului;

            24. să permită accesul administratorului şi/sau reprezentanţilor proprietarilor pentru verificarea stării imobilului închiriat.

            Art. 14. (1) - În caz de neplată a chiriei şi a cheltuielilor de administrare şi întreţinere timp de trei luni consecutiv precum şi în cazul nerespectării vreuneia dintre obligaţiile prevăzute la Art. 13 - Obligaţiile Chiriaşului – pct. 1-24, contractul de închiriere se reziliază de plin drept, fără punere în întârziere, fără altă formalitate şi fără a apela la instanţele judecătoreşti, prezentul contract constituind titlu executoriu pentru evacuarea chiriaşului din locuinţă.

            (2) - Chiriaşul are obligaţia să achite chiria restantă precum şi penalităţile de întârziere în termen de 30 de zile de la evacuare.

 

 

            Capitolul IV. Nulitatea şi rezilierea contractului

 

            Art. 15. - Sunt nule de drept clauzele incluse în contract care:

            a) obligă chiriaşul să recupereze sau să plătească în avans proprietarului orice sumă cu titlu de reparaţie în sarcina proprietarului;

            b) exonerează proprietarul de obligaţiile ce îi revin potrivit prevederilor legale.

            Art. 16. - Rezilierea contractului de închiriere înainte de termenul stabilit se face:

            a) din iniţiativa chiriaşului, cu condiţia notificării prealabile scrise într-un termen de 30 de zile;

            b) de plin drept, fără punere în întârziere, fără alte formalităţi şi fără a apela la instanţele judecătoreşti, atunci când chiriaşul nu a respectat prevederile cap. III, art. 13 şi art. 14;

            c) din iniţiativa proprietarului, cu notificare prealabilă scrisă într-un termen de 30 de zile, în următoarele situaţii:

            1) chiriaşii care au pricinuit însemnate stricăciuni locuinţei, clădirii în care este situată aceasta, instalaţiilor, precum şi oricăror alte bunuri aferente lor sau au înstrăinat părţi ale acestora, fără ca acestea să fie remediate pe cheltuiala lor în termen de 15 zile calendaristice;

            2) chiriaşii au un comportament care face imposibilă convieţuirea sau împiedică folosirea normală a locuinţei sau pune în pericol viaţa, sănătatea, integritatea colocatarilor sau funcţionalitatea şi integritatea clădirii;

            3) chiriaşii nu au respectat clauzele contractuale şi/sau prevederile art. 49 din Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată;

            4) dacă se înstrăinează locuinţa de către proprietar, caz în care chiriaşul nu are dreptul la dezdăunare.

 

 

            Capitolul V. Exonerarea de răspundere

 

            Art. 17. - Forţa majoră, astfel cum este definită de lege, constatată de instituţiile abilitate, exonerează părţile de răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

 

 

            Capitolul VI. Alte clauze

 

            Art. 18. - Proprietarul sau administratorul desemnat de acesta are dreptul de a verifica periodic starea spaţiului locativ închiriat.

            Art. 19. - În cazul în care chiriaşii refuză să elibereze locuinţa după rezilierea contractului, proprietarul poate percepe, pe fiecare zi de întârziere, pentru lipsa folosinţei spaţiului o sumă echivalentă cu cuantumul chiriei plus penalităţi calculate conform prevederilor legale în vigoare.

            Art. 20. - Contractul încetează în termen de 30 de zile de la data părăsirii domiciliului de către titularul contractului sau de la data înregistrării decesului, dacă persoanele îndreptăţite prin lege nu au solicitat locuinţa.

            Art. 21. - Orice corespondenţă între părţi se va face astfel:

            - pentru proprietar: la sediul din Bucureşti, Sector 1, Şos. Bucureşti-Ploieşti Nr. 9-13;

            - pentru chiriaş: la adresa de domiciliu.

            Art. 22. -  După cum atestă semnăturile de mai jos, locatorul şi locatarul încheie acest contract de închiriere la data de__________în 2 (două) exemplare, având ca anexe: fişa suprafeţei locative, fişa de calcul pentru stabilirea chiriei lunare, procesul verbal de predare-primire a locuinţei.

 

 

 

                   LOCATOR,                                                                                LOCATAR,

 

 

 

 

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,

 

                                                                                                    Anexa nr.1            

parte integrantă a contractului de închiriere

                   nr. ...............................................................

 

 

 

 

FIŞA

SUPRAFEŢEI LOCATIVE ÎNCHIRIATĂ ÎN:

 

 

 

            Municipiul (oraşul) ........................................... , sector .......... , strada ........................ , nr. ........... , blocul .............. , scara ............. , etajul ............ , apart. .............. .

 

 

 

 

A. DATE PRIVIND LOCUINŢA ÎNCHIRIATĂ

 

 

Nr. crt.

Denumirea încăperii

Nivelul

Suprafaţa (m2)

În folosinţă

exclusivă

comună

1.                   

 

 

 

 

 

2.                   

 

 

 

 

 

3.                   

 

 

 

 

 

4.                   

 

 

 

 

 

5.                   

 

 

 

 

 

6.                   

 

 

 

 

 

7.                   

 

 

 

 

 

8.                   

 

 

 

 

 

9.                   

 

 

 

 

 

10.               

 

 

 

 

 

Suprafaţa curţii şi grădinii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOCATOR,                                                                           LOCATAR,

 

                                                                                                 Anexa nr. 2              

parte integrantă a contractului de închiriere

              nr. ...............................................................

 

 

 

 

 

B. TITULARUL CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE ŞI MEMBRII DE FAMILIE CARE LOCUIESC ÎMPREUNĂ CU ACESTA

 

 

 

 

Nr. Crt.

Numele şi prenumele

CNP

Calitatea

(Titular sau membru al familiei)

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

7

 

 

 

8

 

 

 

9

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

           

LOCATOR,                                                                           LOCATAR,

 

                                                                                                   Anexa nr. 3            

parte integrantă a contractului de închiriere

              nr. ...............................................................

 

 

 

PROCES-VERBAL

 

 

            De predare-primire a locuinţei din strada .............................................. nr. ............. , scara ............. , (corp) .......... , etaj ......... , ap. ........... , sector ........ , municipiu .................. , judeţul ..................... .

 

            1. În conformitate cu contractul de închiriere înregistrat sub nr. ........... din .................. se încheie prezentul proces-verbal de predare-primire între Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti prin reprezentantul său ................................................... care predă şi .............................................. în calitate de chiriaş, care primeşte în folosinţă, locuinţa având încăperile de locuit, dependinţele, curtea şi grădina, în folosinţă exclusivă şi comună, aşa cum sunt specificate în fişa suprafeţei locative închiriate.

            2. Inventarul şi starea în care se predă şi se primeşte locuinţa sunt următoarele:

 

            Tâmplărie:

            - ferestre ....................................................

           

- uşi ...........................................................

           

- pardoseli .................................................

           

- pereţi .......................................................

           

- tavane .....................................................

 

            Dotări:

            - centrală termică ......................................

           

- aparat aer condiţionat .............................

           

- alte dotări ...............................................

           

- instalaţia electrică ...................................

           

- instalaţiile sanitare .................................

 

 

Observaţii .............................................................................................................................

 

 

LOCATOR,                                                                           LOCATAR,