Hotărârea nr. 233/2010

Hotărârea Consiliului Local nr. 233 / 2010

MUNICIPIUL BUCUREŞTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui sprijin financiar Fundaţiei "PRO DINAMO",

 în vederea desfăşurării unor activităţi sportive

 

 

Văzând Expunerea de  motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, precum și Raportul de specialitate întocmit de  Compartimentului Imagine, Cultură Presă şi Informatică;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale şi al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu  ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În temeiul prevederilor Legii 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit art. 3 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Văzând adresa Fundaţiei „Pro Dinamo” nr. 29/20.10.2010, înregistrată la Registratura Sectorului 1 al Municipiului București sub nr. 27950/20.10.2010;

În temeiul art.45, alin.(1), art.80, art.81 şi art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă acordarea unui ajutor financiar în valoare de 500.000 lei Fundaţiei „PRO DINAMO” – Bucureşti, în vederea sprijinirii sportului românesc şi, în special, a activităţilor de volei.

Art.2. Drepturile şi obligaţiile părţilor, modul de realizare a investiţiilor  precum şi modul de acordare a ajutorului prevăzut la art. 1 vor fi stabilite în protocolul ce va fi încheiat în acest sens de către părţi, protocol al cărui model-cadru se regăseşte în Anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se mandatează Primarul Sectorului 1 să semneze în numele şi pe seama Consiliului Local al Sectorului 1 protocolul cu Fundaţia „PRO DINAMO” – Bucureşti.

Art.4. Primarul Sectorului 1, Direcția Management Economic, Compartimentul Imagine, Cultură Presă şi Informatică şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

                                             

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                  CONTRASEMNEAZĂ,

                 Ion Brad

                                                                                                   SECRETAR,

                                                                                    Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

Nr. :   233

Data: 29.11.2010

                                                                                                                Anexa nr.1

                                                                                                 la Hotărârea Consiliului Local

                                                                                                            nr.233/29.11.2010

                                                                                                 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

                                                                                                                 Ion Brad

 

 

 

 

 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 3 din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.242/29.11.2010 privind acordarea unui sprijin financiar Fundaţiei "PRO DINAMO" BUCUREȘTI,  în vederea desfăşurării unor activităţi sportive;

 

s-a încheiat prezentul protocol de colaborare:

 

 

Art. 1. PĂRȚILE PROTOCOLULUI:

 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, cu sediul în București, Șos. București-Ploiești nr. 9-13, Sector 1, reprezentat prin domnul primar Andrei Ioan Chiliman, denumit în cele ce urmează CONSILIUL;

 

Și

 

FUNDAȚIA „PRO DINAMO” București, cu sediul în Calea Floreasca nr. 18-20, Sector 1, înființată prin Hotărârea Judecătorească nr. 52/1996, CF 8495339/1996, cont RORNCB5079000005030001 deschis la BCR Tunari, reprezentată prin domnul Cornel Dinu, în calitate de președinte și  domnul Nicolae Vărzariu, în calitate de trezorier, denumită în cele ce urmează FUNDAȚIA

 

 

Art. 2. OBIECTUL PROTOCOLULUI

 

 

2.1. Obiectul prezentului protocol îl constituie acordarea unui ajutor financiar în valoare de 500.000 lei în vederea sprijinirii sportului românesc și, în special a activităților de volei, pentru următoarele obiective:

a) asigurarea funcționalității sălilor în care se desfășoară activitățile sportive, în special de volei, în vederea realizării obiectivelor sportive propuse;

b) achiziționarea de echipament sportiv și materiale sportive;

c) asigurarea condițiilor de pregătire și participare la competiții amicale și oficiale interne și internaționale (Campionatul Național, Cupa României, Liga Campionilor, etc);

 

 

 

 

Art. 3. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR:

 

3.1. Obligațiile Consiliului Local al Sectorului 1:

a) Consiliul Local al Sectorului 1 va asigura din bugetul său suma prevăzută la art. 2 din prezentul protocol. Resursele financiare pe care Consiliul le pune la dispoziția FUNDAȚIEI se vor stabili la începutul fiecărui an bugetar, pe baza unei solicitări scrise din partea Fundației, solicitare ce trebuie însoțită de documente justificative.

b) Consiliul se obligă că împreună cu Fundația să stabilească de comun acord un orar în care sălile sportive să poată fi utilizate de către locuitorii sectorului 1 care doresc să practice activități sportive (volei).

 

3.1. Obligațiile Fundației „PRO DINAMO” București:

a) Fundația se obligă ca în termen de cel mult 60 de zile de la data primirii sumei de bani prevăzute la art. 2.1. să înainteze Consiliului documente justificative privind utilizarea sumelor de bani acordate, în conformitate cu prevederile prezentului protocol.

b) Fundația se obligă să organizeze toate procedurile prevăzute de legislația în vigoare în materia achizițiilor publice pentru realizarea investițiilor ce fac obiectul prezentului protocol.

c) Fundația va permite, pe baza unui orar stabilit împreuna cu Consiliul Local al Sectorului 1 modul de acces al locuitorilor Sectorului 1 în sala de jocuri sportive.

d) Fundația va aduce la cunoștința publicului calitatea de partener a Consiliului Local al Sectorului 1 și a sprijinului acordat de către acesta.

e) Fundația se obligă să folosească ajutorul financiar pus la dispoziție de către Consiliu numai în scopul pentru care acesta a fost acordat, prezentând în acest sens documente justificative.

f) Fundația va pune la dispoziția Consiliului sala/sălile de sport pentru desfășurarea evenimentelor sportive organizate de către acesta după un program stabilit de comun acord  (ex. Cupa Sectorului 1, etc.).

 

Art. 4. DURATA PROTOCOLULUI

 

4.1. Prezentul protocol se încheie pe o perioadă de un an, putând fi prelungit pentru aceeași perioadă, cu acordul ambelor părți.

 

Art. 5. ÎNCETAREA PROTOCOLULUI:

 

5.1. Prezentul protocol poate înceta:

a) prin ajungerea la termen, nici una dintre părți nemaidorind prelungirea acestuia. În cazul în care se dorește prelungirea protocolului, partea interesată poate solicita acest lucru printr-o notificare cu cel putin 15 zile înainte de data expirării protocolului.

b) prin neîndeplinirea de către oricare dintre părți a obligațiilor asumate;

 

Art. 6. FORȚA MAJORĂ

 

6.1. Nici una dintre părțile prezentului protocol nu răspunde pentru neexecutarea totală sau parțială sau executarea necorespunzătoare a oricăreia dintre obligațiile asumate dacă acestea se datorează forței majore, așa cum este aceasta definită prin lege.

6.2. Partea care invocă forța majoră va notifica celeilalte părți imposibilitatea de executare a obligațiilor în termen de 3 (trei) zile de la producerea evenimentului.

 

 

 

 

 

 

 

ART. 7. DISPOZIȚII FINALE

 

7.1. Eventualele litigii/neînțelegeri între părți vor fi soluționate pe cale amiabilă de către părți, în cazul în care acestea nu se pot soluționa amiabil, se va recurge la instanțele judecătorești.

7.2. Părțile pot conveni modificarea prezentului protocol, pe baza acordului de voință, prin încheierea de acte adiționale.

7.3. Prezentul procol s-a încheiat astăzi..................., în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

 

 

 

     Consiliul Local al Sectorului 1                                  Fundația PRO DINAMO București

 

 

    PRIMAR,                                                                 PREȘEDINTE,

 

ANDREI IOAN CHILIMAN                                                CORNEL DINU

 

 

Compartiment Imagine, Cultură, Presă și Informatică                     TREZORIER,

                               Coordonator,

           NATALIA PETRESCU                                              NICOLAE VĂRZARIU

 

 

   Direcția Management Economic

           Director Economic,                                                      

                  ANCA LUDU

                                                   

 

                  Serviciul Legislație și Spații cu Altă Destinație

                                    decât cea de Locuință

                         Șef Serviciu,

             OVIDIU FULGEANU