Hotărârea nr. 232/2010

Hotărârea Consiliului Local nr. 232 / 2010

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                             

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

                                                                                                                       

HOTĂRÂRE

privind modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local Sector 1  nr.113/27.04.2006 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.57/15.11.2001 privind aprobarea documentației tehnico–economice

”Consolidarea sediului Primăriei Sectorului 1 “

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, precum și Raportul  de specialitate întocmit de  Direcţia Investiţii;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale  a Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile art.44, alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.140, alin.(1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 58/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1  nr.113/27.04.2006 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.57/15.11.2001 privind aprobarea documentației tehnico–economice ”Consolidarea sediului Primăriei Sectorului 1 “;

În temeiul art.45, alin.(1), art.81, alin.(2), lit.“i” și  art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificarile și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE :

 

Art.1. Se modifică Anexa nr.1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1  nr.113/27.04.2006 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.57/15.11.2001 privind aprobarea documentației tehnico–economice ”Consolidarea sediului Primăriei Sectorului 1 “, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Finanțarea lucrărilor se va face din fondurile bugetului local şi din alte fonduri legal constituite cu această destinație.

Art.3. Primarul Sectorului 1, Direcția Management Economic, Direcția Investiții și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                  CONTRASEMNEAZĂ,

                 Ion Brad

                                                                                                   SECRETAR,

                                                                                    Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

Nr. :   232

Data: 29.11.2010

       Anexa nr.1

  la Hotărârea Consiliului Local

  nr.232/29.11.2010

 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

       Ion Brad

 

 

INDICATORI TEHNICO –ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

CONSOLIDAREA SEDIULUI PRIMĂRIEI SECTORULUI 1- Bdul Banul Manta nr.9

 

I.                    PROGRAMUL DE REDUCERE A RISCULUI SEISMIC

                                                mii lei                          Euro (1 euro =40,718lei, la 29.01.2004)

INV                             12.883,38                                3.164.050

C+M                           10.501,13                                2.578.990

din

care:     A. Finantare Banca Mondiala si Guvernul Romaniei

 

INV                             11.581,70                                2.844.369

C+M                            10.100,34                                2.480.559

            B. Contributie locala (Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti)

INV                               1.301,68                                    319.682

C+M                                 400,79                                      98.431

 

II.                  REFUNCTIONALIZARE SEDIU SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

            (finantare asigurata din bugetul local al sectorului 1 si din alte surse legal constituite)

                                    mii lei                                      Euro (1 euro =3.5258 lei, la 31.03.2006)

INV                             4.751,77                                  1.347.714

C+M                           3.190,02                                     904.765

            Valoare indicatori conform studiului de fezabilitate suplimentar elaborat

                                    mii lei                                  mii euro (1 euro =4.2700 lei, la 10.10.2010)

INV                             66.154,00                                15.492,74

C+M                           48.988,68                                11.472,76