Hotărârea nr. 230/2010

Hotărârea Consiliului Local nr. 230 / 2010

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                             

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

                                                                                                                       

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți

“Extinderii rețelei publice de canalizare pe Strada Zăgazului, Sectorul 1”

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, precum și Raportul  de specialitate întocmit de  Direcţia Investiţii;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale  a Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile art.44, alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.140, alin.(1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 58/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale;

Având în vedere Protocolul de Colaborare nr. J 1058 /01.06.2010 încheiat între Sectorul 1 al Municipiului București și  S.C. Apa Nova București S.A.

În temeiul art.45, alin.(1), art.81, alin.(2), lit.“i” și  art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificarile și completările ulterioare;

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE :

 

Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenți “Extinderii rețelei publice de canalizare pe Strada Zăgazului, Sectorul 1”, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Finanțarea lucrărilor se va face din fondurile bugetului local şi din alte fonduri legal constituite cu această destinație.

Art.3. Primarul Sectorului 1, Direcția Management Economic, Direcția Investiții și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                  CONTRASEMNEAZĂ,

                 Ion Brad

                                                                                                   SECRETAR,

                                                                                    Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

Nr. :   230

Data: 29.11.2010

 

Anexa nr.1
la Hotărârea Consiliului Local
nr.230/29.11.2010
"PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,"
Ion Brad
EXTINDEREA REȚELEI PUBLICE DE CANALIZARE
"PE STRADA ZĂGAZULUI, SECTOR 1 BUCUREȘTI"
"1EUR=4,3 LEI la data 04.09.2010"
Poz.Denumire stradăLungime rețeaTotal Inv C+MTotal Inv C+MObservațiiinvc+minvc+m
m leiEUROeuro
1#REF!"4,200""21,649,423""570,219""21,649,423"0"570,219"0
"9,800""19,165,497""504,794""19,165,497""504,794"
1ZĂGAZULUI290"1,528,690""355,509""1,528,690""1,200,860""355,509""279,270"
Rețea canalizare"1,200,860""279,270"00
"TOTAL INVESTIȚII,""1,528,690""355,509""1,528,690""1,200,860""355,509""279,270"
DIN CARE C+M"1,200,860""279,270"0
00
00
00