Hotărârea nr. 23/2010

Hotărârea Consiliului Local nr. 23 / 2010

 

 
MUNICIPIUL BUCUREŞTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

HOTĂRÂRE

  pentru aprobarea documentaţiei tehnico-economice privind indicatorii caracteristici ai unor obiective de investiţii în vederea includerii în programul multianual privind Creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe din Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti

 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate întocmit de către Direcţia Investiţii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Potrivit prevederilor Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 a finanţelor publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Potrivit dispoziţiilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu completările ulterioare;

Având în vedere Hotarârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 413/2009 pentru aprobarea programului Multianual privind Creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe din Setcorul 1 al Municipiului Bucureşti;

În temeiul art. 45, alin.(1), art.80, art.81, alin.(1) şi art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

CONSILIUL  LOCAL  AL SECTORULUI 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art 1.     Se aprobă documentaţia tehnico-economică privind indicatorii caracteristici ai obiectivelor de investiţii conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art 2.    Se aprobă includerea obiectivelor specificate în Anexa nr.1 din  prezenta hotărâre în programul multianual privind Creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe din Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti.

Art 3.    Finanţarea obiectivelor specificate în Anexa nr.1 din prezenta hotărâre se va asigura din bugetul local şi/sau din alte surse legal constituite, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, conform programului de investiţii publice aprobat conform legii.

Art 4.     Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, Direcţia Investiţii, Direcţia Management  Economic şi Serviciul Secretariat General, Audienţe.

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                    CONTRASEMNEAZĂ,

                                Ion Brad

                                                                                                               SECRETAR

                                                                                                  Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

            Nr.:   23

            Data: 22.02.2010

Anexa nr.1
la Hotărârea Consiliului Local
nr.23/22.02.2010
"PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,"
Ion Brad
"1 euro = 4,1286 lei (14 ian. 2010)"
Nr. DosarNr. Crt. HCL CreditNr crt.ObiectivTip arteraDenumire arteranrblocscaraAnul Constructiei / receptieiNr. apartamenteSuprafata desfasurata mpObservatii RazvanObsDTETudorancea (initial)Valoare C+M GHICITE (fara TVA)Valoare servicii GHICITE (fara TVA)Valoare INV din HCL (MII LEI cu TVA)Valoare C+M din HCL (MII LEI cu TVA)Valoare expertiza tehnicaValoare audit energetic"Valoare avize, acorduri"Valoare documentatie de avizareValoare Proiect de executie (PT+CS+DE) si verificare tehnica proiect"Valoare consultanta, asistenta tehnica etc."Valoare lucrariValoare (mii lei cu TVA)Valoare (mii euro cu TVA)Durata maxima de realizare a investitieiDocument de aprobare
0.0600.0400.2000.700
"mii lei, cu TVA""mii lei, cu TVA""mii lei, cu TVA""mii lei, cu TVA""mii lei, cu TVA""mii lei, cu TVA""mii lei, cu TVA"INVC+MINVC+Mluni
13711"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Aerogarii, nr. 14, blocul 2/7/"bulevardulAerogarii142/7198214"1,950.00"Fara ITE aprobati"853,983.00""59,779.00"2.7441.8292.0009.14632.01240.650"1,117.864""1,206.245""1,016.240"292.170246.1505HCLS1 ____/2010
24332"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Alexandru Averescu, nr. 7, blocul 4/A"bulevardulAlexandru Averescu74A196132"5,056.00"Fara ITE aprobati"2,214,225.00""154,996.00"7.1144.7432.00023.71483.000105.397"2,898.421""3,124.389""2,634.928"756.770638.2106HCLS1 455/2009
14243"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Alexandru Averescu, nr. 12, blocul 80A/"bulevardulAlexandru Averescu1280A198045"3,000.00"Fara ITE aprobati"1,149,990.00""103,500.00"3.6952.4632.00012.31643.10754.740"1,505.337""1,623.658""1,368.488"393.270331.4707HCLS1 ____/2010
14454"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Alexandru Averescu, nr. 3, blocul 2/"bulevardulAlexandru Averescu32196064"5,056.00"ultrashFara ITE aprobati"1,638,650.00""147,479.00"5.2653.5102.00017.55061.42578.000"2,144.993""2,312.743""1,949.994"560.180472.3107HCLS1 ____/2010
3665"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Alexandru Averescu, nr. 5, blocul 3/"bulevardulAlexandru Averescu53196064"5,056.00"ultrashFara ITE aprobati"1,638,650.00""147,479.00"5.2653.5102.00017.55061.42578.000"2,144.993""2,312.743""1,949.994"560.180472.3107HCLS1 ____/2010
3976"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Alexandru Averescu, nr. 9, blocul 5/"bulevardulAlexandru Averescu95196164"5,048.00"Fara ITE aprobati"1,636,057.00""147,246.00"5.2573.5042.00017.52261.32877.876"2,141.599""2,309.086""1,946.908"559.290471.5707HCLS1 ____/2010
14387"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Alexandru Averescu, nr. 11, blocul 6/A, B"bulevardulAlexandru Averescu116"A, B"64"8,100.00"Fara ITE aprobati"2,625,210.00""236,269.00"8.4355.6232.00028.11698.406124.960"3,436.400""3,703.940""3,124.000"897.140756.6707HCLS1 ____/2010
309108"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Alexandru Popisteanu, nr. 5, blocul 3/"stradaAlexandru Popisteanu53197344"4,860.00"Fara ITE aprobati"1,862,984.00""167,669.00"5.9863.9912.00019.95369.83488.678"2,438.646""2,629.088""2,216.951"636.800536.9707HCLS1 ____/2010
248119"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Alexandru Serbanescu, nr. 22, blocul 16/A"stradaAlexandru Serbanescu2216A198714"1,800.00"ultrashFara ITE aprobati"788,292.00""55,181.00"2.5331.6892.0008.44329.54937.523"1,031.874""1,113.611"938.067269.730227.2105HCLS1 455/2009
431210"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Alexandru Serbanescu, nr. 2, blocul 6A/"stradaAlexandru Serbanescu26A198515"1,800.00"ultrashFara ITE aprobati"788,292.00""55,181.00"2.5331.6892.0008.44329.54937.523"1,031.874""1,113.611"938.067269.730227.2105HCLS1 ____/2010
151311"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Alexandru Serbanescu, nr. 30, blocul 17A/1"stradaAlexandru Serbanescu3017A1198915"1,435.00"Fara ITE aprobati"628,444.00""43,992.00"2.0191.3462.0006.73123.55729.914822.633888.200747.848215.130181.1405HCLS1 ____/2010
611412"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Alexandru Serbanescu, nr. 28, blocul 17A/2"stradaAlexandru Serbanescu2817A2198619"1,825.00"Fara ITE aprobati"799,241.00""55,947.00"2.5681.7122.0008.56029.96038.044"1,046.206""1,129.050"951.096273.470230.3705HCLS1 ____/2010
1281513"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Alexandru Serbanescu, nr. 37, blocul 21i/"stradaAlexandru Serbanescu3721i32"2,800.00"Fara ITE aprobati"1,226,232.00""85,837.00"3.9402.6272.00013.13345.96558.369"1,605.138""1,731.172""1,459.216"419.310353.4406HCLS1 ____/2010
1271614"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Alexandru Serbanescu, nr. 46-48, blocul 19G/"stradaAlexandru Serbanescu46-4819G198936"3,210.00"Fara ITE aprobati"1,230,490.00""110,745.00"3.9542.6362.00013.17946.12558.571"1,610.711""1,737.176""1,464.283"420.770354.6706HCLS1 ____/2010
4001715"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Alexandru Serbanescu, nr. 12-14, blocul 14A/1, 2"stradaAlexandru Serbanescu12-1414A"1, 2"38"3,000.00"Fara ITE aprobati"1,149,990.00""103,500.00"3.6952.4632.00012.31643.10754.740"1,505.337""1,623.658""1,368.488"393.270331.4706HCLS1 ____/2010
591816"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Alexandru Serbanescu, nr. 32-36, blocul 18A/"stradaAlexandru Serbanescu32-3618A198750"4,320.00"Fara ITE aprobati"1,655,986.00""149,039.00"5.3213.5472.00017.73662.07578.825"2,167.686""2,337.190""1,970.624"566.100477.3107HCLS1 ____/2010
3121917"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Alexandru Serbanescu, nr. 38-40, blocul 19B/"stradaAlexandru Serbanescu38-4019B96"9,800.00"Fara ITE aprobatiexclus"2,914,422.00""291,443.00"9.3646.2432.00031.213109.247138.726"3,814.978""4,111.771""3,468.162"995.920840.0307HCLS1 ____/2010
1252018"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Amman, nr. 3, blocul 7/"stradaAmman37197447"2,400.00"Fara ITE aprobati"919,992.00""82,800.00"2.9561.9712.0009.85334.48643.792"1,204.270""1,299.328""1,094.791"314.710265.1707HCLS1 ____/2010
4012119"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Andrei Popovici, nr. 6A, blocul Beller6/"stradaAndrei Popovici6ABeller6198629"15,922.00"Fara ITE aprobati"6,972,881.00""488,102.00"22.40414.9362.00074.680261.378331.909"9,127.501""9,834.808""8,297.728""2,382.120""2,009.820"6HCLS1 ____/2010
1062220"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Andrei Popovici, nr. 18, blocul 8A/"stradaAndrei Popovici188A198439"2,975.00"Fara ITE aprobati"1,140,407.00""102,637.00"3.6642.4432.00012.21442.74854.283"1,492.793""1,610.145""1,357.085"390.000328.7006HCLS1 ____/2010
552321"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Athanasie Enescu, nr. 53, blocul /"stradaAthanasie Enescu5320"2,034.00"Fara ITE aprobati"890,770.00""62,354.00"2.8621.9082.0009.54033.39142.401"1,166.018""1,258.120""1,060.016"304.730256.7505HCLS1 ____/2010
1092422"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Aurel Baesu, nr. 2-14, blocul A13/"stradaAurel Baesu2-14A13196788"6,041.00"Fara ITE aprobati"1,796,533.00""179,654.00"5.7723.8482.00019.24167.34385.515"2,351.662""2,535.381""2,137.875"614.100517.8207HCLS1 ____/2010
4202523"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Aviatiei, nr. 12-14, blocul 5F/3,4"stradaAviatiei12-145F"3,4"198629"2,140.00"Fara ITE aprobati"937,192.00""65,604.00"3.0112.0072.00010.03735.13144.610"1,226.784""1,323.580""1,115.258"320.590270.1306HCLS1 ____/2010
322624"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Aviatiei, nr. 1-9, blocul 4C/"stradaAviatiei1-94C198486"2,510.00"Fara ITE aprobati"746,449.00""74,645.00"2.3981.5992.0007.99427.98135.531977.102"1,054.605"888.275255.440215.1507HCLS1 ____/2010
1852725"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Avionului, nr. 35, blocul J16/"stradaAvionului35J16198719"1,003.46"Fara ITE aprobati"439,456.00""30,762.00"1.4120.9412.0004.70716.47320.918575.248621.699522.953150.580126.6705HCLS1 ____/2010
692826"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Avionului, nr. 3, blocul 5C/1+2"stradaAvionului35C1+229"2,736.00"Fara ITE aprobati"1,198,204.00""83,875.00"3.8502.5672.00012.83344.91557.035"1,568.449""1,691.649""1,425.863"409.740345.3606HCLS1 ____/2010
642927"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Avionului, nr. 11-15, blocul 6C/"stradaAvionului11-156C198553"2,619.00"Fara ITE aprobati"1,003,942.00""90,355.00"3.2262.1502.00010.75237.63347.788"1,314.160""1,417.709""1,194.691"343.390289.3707HCLS1 ____/2010
653028"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Axinte Uricariul, nr. 1, blocul 3/"stradaAxinte Uricariul13130"6,600.00"modificat suprafataFara ITE aprobatiexclus"1,962,774.00""196,278.00"6.3064.2042.00021.02173.57593.428"2,569.271""2,769.805""2,335.701"670.880565.7407HCLS1 ____/2010
673229"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Baiculesti, nr. 21A, blocul 22/Vila"stradaBaiculesti21A22Vila196915"2,900.00"Fara ITE aprobati"1,270,026.00""88,902.00"4.0812.7202.00013.60247.60760.453"1,662.464""1,792.927""1,511.331"434.270366.0605HCLS1 ____/2010
3663330"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Baiculesti, nr. 17, blocul C13/"stradaBaiculesti17C13196480"5,711.00"Fara ITE aprobati"1,850,936.00""166,585.00"5.9473.9652.00019.82469.38288.105"2,422.875""2,612.098""2,202.614"632.680533.5007HCLS1 ____/2010
2823431"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Baiculesti, nr. 21, blocul D13/"stradaBaiculesti21D1380"3,318.00"Fara ITE aprobati"1,075,364.00""96,783.00"3.4552.3032.00011.51740.31051.187"1,407.651""1,518.423""1,279.683"367.780309.9607HCLS1 455/2009
213532"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Baiculesti, nr. 7, blocul A2/"stradaBaiculesti7A280"6,174.00"Fara ITE aprobati"2,000,994.00""180,090.00"6.4294.2862.00021.43175.00795.247"2,619.301""2,823.701""2,381.183"683.940576.7507HCLS1 ____/2010
1863633"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Baiculesti, nr. 11, blocul A13/"stradaBaiculesti11A1380"5,711.00"Fara ITE aprobati"1,850,936.00""166,585.00"5.9473.9652.00019.82469.38288.105"2,422.875""2,612.098""2,202.614"632.680533.5007HCLS1 ____/2010
3343734"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Baiculesti, nr. 5, blocul A3/"stradaBaiculesti5A380"9,500.00"Fara ITE aprobati"3,078,950.00""277,106.00"9.8936.5952.00032.976115.414146.558"4,030.346""4,343.782""3,663.951""1,052.120"887.4607HCLS1 ____/2010
3743835"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Baiculesti, nr. 19, blocul D9/A, B, C, D"stradaBaiculesti19D9"A, B, C, D"112"12,430.00"Fara ITE aprobati"3,696,558.00""369,656.00"11.8777.9182.00039.590138.565175.956"4,838.794""5,214.700""4,398.904""1,263.070""1,065.470"7HCLS1 ____/2010
3753936"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Baiculesti, nr. 13, blocul B9/"stradaBaiculesti13B91964160"12,716.00"Fara ITE aprobati"3,781,612.00""378,162.00"12.1508.1002.00040.501141.754180.005"4,950.130""5,334.640""4,500.118""1,292.120""1,089.990"7HCLS1 ____/2010
3974037"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Baiculesti, nr. 23, blocul E9/"stradaBaiculesti23E91964160"12,430.00"Fara ITE aprobati"3,696,558.00""369,656.00"11.8777.9182.00039.590138.565175.956"4,838.794""5,214.700""4,398.904""1,263.070""1,065.470"7HCLS1 ____/2010
1004138"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Baneasa, nr. 14-16, blocul 6/1/"stradaBaneasa14-166/123"3,400.00"Fara ITE aprobati"1,488,996.00""104,230.00"4.7843.1892.00015.94755.81570.876"1,949.096""2,101.707""1,771.905"509.060429.1806HCLS1 ____/2010
204239"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Baneasa, nr. 1-7, blocul 2/4/"stradaBaneasa1-72/4198158"4,620.00"Fara ITE aprobati"1,770,985.00""159,389.00"5.6903.7932.00018.96766.38584.299"2,318.219""2,499.353""2,107.472"605.380510.4607HCLS1 ____/2010
1874340"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Banul Andronache, nr. 71, blocul 108/"stradaBanul Andronache7110852"3,250.00"Fara ITE aprobati"1,245,823.00""112,125.00"4.0032.6692.00013.34346.70059.301"1,630.782""1,758.798""1,482.529"426.000359.0907HCLS1 ____/2010
3554541"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Banul Manta, nr. 26, blocul 19A/A"bulevardulBanul Manta2619AA32"2,780.00"Fara ITE aprobati"1,217,474.00""85,224.00"3.9122.6082.00013.03945.63757.952"1,593.673""1,718.821""1,448.794"416.320350.9206HCLS1 ____/2010
1884642"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Banul Manta, nr. 29, blocul 32/2"bulevardulBanul Manta29322198235"3,126.00"Fara ITE aprobati"1,198,290.00""107,847.00"3.8502.5672.00012.83444.91857.039"1,568.562""1,691.770""1,425.965"409.770345.3906HCLS1 ____/2010
3254743"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Banul Manta, nr. 18, blocul 28/"bulevardulBanul Manta1828198140"11,119.00"Fara ITE aprobati"4,262,247.00""383,603.00"13.6959.1302.00045.649159.770202.883"5,579.281""6,012.408""5,072.074""1,456.280""1,228.520"6HCLS1 ____/2010
2644844"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Banul Manta, nr. 12, blocul 26/A,B"bulevardulBanul Manta1226"A,B"198143"2,178.00"Fara ITE aprobati"834,893.00""75,141.00"2.6831.7882.0008.94231.29639.741"1,092.875""1,179.325"993.523285.650240.6407HCLS1 455/2009
3114945"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Banul Manta, nr. 29, blocul 32/1"bulevardulBanul Manta29321198243"3,126.00"Fara ITE aprobati"1,198,290.00""107,847.00"3.8502.5672.00012.83444.91857.039"1,568.562""1,691.770""1,425.965"409.770345.3907HCLS1 ____/2010
1475046"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Banul Manta, nr. 29, blocul 32/3"bulevardulBanul Manta29323198253"3,126.00"Fara ITE aprobati"1,198,290.00""107,847.00"3.8502.5672.00012.83444.91857.039"1,568.562""1,691.770""1,425.965"409.770345.3907HCLS1 ____/2010
1245147"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Banul Manta, nr. 1, blocul 1B/"bulevardulBanul Manta11B90"6,000.00"Fara ITE aprobati"1,784,340.00""178,434.00"5.7333.8222.00019.11066.88684.935"2,335.701""2,518.187""2,123.365"609.940514.3107HCLS1 ____/2010
1455248"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Banul Manta, nr. 22, blocul 29/"bulevardulBanul Manta22291982122"10,285.00"Fara ITE aprobati"3,058,657.00""305,866.00"9.8276.5522.00032.758114.654145.592"4,003.782""4,315.165""3,639.802""1,045.190"881.6107HCLS1 ____/2010
1485349"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Banul Manta, nr. 16, blocul 27/"bulevardulBanul Manta16271981149"8,712.00"Fara ITE aprobati"2,590,862.00""259,087.00"8.3245.5502.00027.74897.118123.325"3,391.438""3,655.503""3,083.125"885.410746.7707HCLS1 ____/2010
1495450"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Barbu Lautaru, nr. 8, blocul 24/"stradaBarbu Lautaru82443"4,170.00"Fara ITE aprobati"1,598,487.00""143,864.00"5.1363.4242.00017.12059.91976.088"2,092.419""2,256.106""1,902.199"546.460460.7407HCLS1 ____/2010
4095551"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Barbu Stefanescu Delavrancea, nr. 2B, blocul 33D/"stradaBarbu Stefanescu Delavrancea2B33D197744"1,270.00"Fara ITE aprobati"486,830.00""43,815.00"1.5641.0432.0005.21418.24923.173637.260688.503579.327166.760140.3207HCLS1 ____/2010
1465652"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Belizarie, nr. 3, blocul 21/6/"stradaBelizarie321/6198115"1,395.00"Fara ITE aprobati"610,927.00""42,765.00"1.9631.3092.0006.54322.90129.080799.703863.499727.003209.150176.0905HCLS1 ____/2010
465953"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Belizarie, nr. 16-20, blocul 10/1/2"stradaBelizarie16-2010/12198219"1,951.00"Fara ITE aprobati"854,421.00""59,810.00"2.7451.8302.0009.15132.02840.670"1,118.437""1,206.861""1,016.761"292.320246.2705HCLS1 ____/2010
3736054"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Belizarie, nr. 22-24, blocul 5/1/A"stradaBelizarie22-245/1A24700.00Fara ITE aprobatiexclus"306,558.00""21,460.00"0.9850.6572.0003.28311.49114.592401.284434.292364.804105.19088.3606HCLS1 ____/2010
356155"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Belizarie, nr. 22-24, blocul 5/1/B"stradaBelizarie22-245/1B24700.00Fara ITE aprobatiexclus"306,558.00""21,460.00"0.9850.6572.0003.28311.49114.592401.284434.292364.804105.19088.3606HCLS1 ____/2010
1386256"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Belizarie, nr. 22-24, blocul 5/1/D"stradaBelizarie22-245/1D24700.00Fara ITE aprobatiexclus"306,558.00""21,460.00"0.9850.6572.0003.28311.49114.592401.284434.292364.804105.19088.3606HCLS1 ____/2010
2596357"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Belizarie, nr. 13-15, blocul 9/4/"stradaBelizarie13-159/4198134"3,039.00"Fara ITE aprobati"1,330,900.00""93,163.00"4.2762.8512.00014.25449.88963.351"1,742.148""1,878.769""1,583.771"455.060383.6106HCLS1 455/2009
2586458"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Belizarie, nr. 7-11, blocul XII/4/"stradaBelizarie7-11XII/4198067"3,780.00"Fara ITE aprobati"1,225,098.00""110,259.00"3.9362.6242.00013.12145.92358.315"1,603.653""1,729.572""1,457.866"418.920353.1107HCLS1 455/2009
1356559"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Borsa, nr. 16, blocul 2j/"stradaBorsa162j198315"1,032.00"Fara ITE aprobati"451,955.00""31,637.00"1.4520.9682.0004.84016.94221.513591.609639.324537.826154.850130.2705HCLS1 ____/2010
2396760"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Borsa, nr. 52-54, blocul 5F/"stradaBorsa52-545F198629"2,130.00"Fara ITE aprobati"932,813.00""65,297.00"2.9971.9982.0009.99034.96644.402"1,221.052""1,317.405""1,110.047"319.090268.8706HCLS1 ____/2010
2406861"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Borsa, nr. 40-42, blocul 46/"stradaBorsa40-424632"4,000.00"Fara ITE aprobati"1,751,760.00""122,624.00"5.6283.7522.00018.76165.66583.384"2,293.054""2,472.244""2,084.595"598.810504.9206HCLS1 ____/2010
2416962"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Borsa, nr. 33-35, blocul 7G/"stradaBorsa33-357G198538"1,700.00"Fara ITE aprobati"651,661.00""58,650.00"2.0941.3962.0006.97924.42731.019853.024920.939775.476223.060187.8306HCLS1 ____/2010
1407063"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Borsa, nr. 30-32, blocul 3G/"stradaBorsa30-323G198448"3,715.00"Fara ITE aprobati"1,424,071.00""128,167.00"4.5763.0502.00015.25253.38167.786"1,864.109""2,010.154""1,694.645"486.890410.4607HCLS1 ____/2010
1897164"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Bucegi, nr. 112, blocul 1/"stradaBucegi1121197588"2,608.00"Fara ITE aprobatiexclus"775,594.00""77,560.00"2.4921.6612.0008.30729.07336.918"1,015.253""1,095.704"922.957265.390223.5507HCLS1 ____/2010
1907265"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, soseaua Bucuresti - Ploiesti, nr. 30-34, blocul II/3/"soseauaBucuresti - Ploiesti30-34II/3198032"3,918.00"Fara ITE aprobati"1,715,849.00""120,110.00"5.5133.6752.00018.37764.31981.674"2,246.046""2,421.604""2,041.860"586.540494.5606HCLS1 ____/2010
2637366"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, soseaua Bucuresti - Ploiesti, nr. 12, blocul XIII/3/"soseauaBucuresti - Ploiesti12XIII/332"2,200.00"Fara ITE aprobati"963,468.00""67,443.00"3.0962.0642.00010.31936.11645.861"1,261.180""1,360.636""1,146.527"329.560277.7006HCLS1 455/2009
1927467"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, soseaua Bucuresti - Ploiesti, nr. 14-22, blocul XIII/2/c"soseauaBucuresti - Ploiesti14-22XIII/2c36"4,800.00"Fara ITE aprobati"1,839,984.00""165,599.00"5.9123.9412.00019.70668.97287.583"2,408.539""2,596.653""2,189.581"628.940530.3406HCLS1 ____/2010
3467568"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, soseaua Bucuresti - Ploiesti, nr. 24-28, blocul 13/1/"soseauaBucuresti - Ploiesti24-2813/164"5,400.00"Fara ITE aprobati"1,750,140.00""157,513.00"5.6233.7492.00018.74465.60483.307"2,290.933""2,469.960""2,082.666"598.260504.4507HCLS1 ____/2010
1917669"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, soseaua Bucuresti - Ploiesti, nr. 95, blocul /"soseauaBucuresti - Ploiesti95195184"4,200.00"Fara ITE aprobati"1,249,038.00""124,904.00"4.0132.6752.00013.37746.82059.454"1,634.991""1,763.330""1,486.355"427.100360.0107HCLS1 ____/2010
717870"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Bucurestii Noi, nr. 70, blocul 11/"bulevardulBucurestii Noi7011195642"4,264.00"Fara ITE aprobati"1,634,520.00""147,107.00"5.2523.5012.00017.50661.27077.803"2,139.587""2,306.919""1,945.079"558.770471.1207HCLS1 ____/2010
1937971"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Bucurestii Noi, nr. 17, blocul A/"bulevardulBucurestii Noi17A196444"3,262.00"Fara ITE aprobati"1,250,423.00""112,539.00"4.0182.6782.00013.39246.87259.520"1,636.804""1,765.284""1,488.004"427.570360.4107HCLS1 ____/2010
1818072"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Bucurestii Noi, nr. 19, blocul 19/A+B+C"bulevardulBucurestii Noi1919A+B+C51"2,213.00"Fara ITE aprobati"848,310.00""76,348.00"2.7261.8172.0009.08531.79940.380"1,110.438""1,198.245""1,009.489"290.230244.5107HCLS1 ____/2010
3528173"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Bucurestii Noi, nr. 76, blocul A12/"bulevardulBucurestii Noi76A1288"4,800.00"Fara ITE aprobati"1,427,472.00""142,748.00"4.5863.0582.00015.28853.50967.948"1,868.561""2,014.950""1,698.692"488.050411.4507HCLS1 ____/2010
3998274"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Bucurestii Noi, nr. 93-97, blocul B3/"bulevardulBucurestii Noi93-97B31968132"9,795.00"Fara ITE aprobati"2,912,936.00""291,294.00"9.3596.2402.00031.198109.191138.656"3,813.033""4,109.677""3,466.394"995.420839.6107HCLS1 ____/2010
3498375"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Capalna, nr. 6-8, blocul 15B/"stradaCapalna6-815B198548"2,000.00"Fara ITE aprobati"766,660.00""69,000.00"2.4631.6422.0008.21128.73836.493"1,003.558""1,083.105"912.325262.340220.9807HCLS1 ____/2010
638476"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Chiscani, nr. 3, blocul 18A/"stradaChiscani318A35"1,802.00"Fara ITE aprobati"690,761.00""62,169.00"2.2191.4802.0007.39825.89332.880904.206976.076822.005236.420199.1006HCLS1 ____/2010
2678577"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Clucerului, nr. 11-15, blocul 49/"stradaClucerului11-1549197725"3,475.00"Fara ITE aprobati"1,521,842.00""106,529.00"4.8903.2602.00016.29957.04672.440"1,992.091""2,148.026""1,810.992"520.280438.6506HCLS1 455/2009
1508678"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Cluj, nr. 83, blocul 8B/A"stradaCluj838BA198636"2,850.00"Fara ITE aprobati"1,092,491.00""98,325.00"3.5102.3402.00011.70140.95252.003"1,430.071""1,542.577""1,300.065"373.630314.8906HCLS1 ____/2010
1108779"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Cluj, nr. 81, blocul 9/A,B,C"stradaCluj819"A,B,C"1986108"8,490.00"Fara ITE aprobatiexclus"2,524,842.00""252,485.00"8.1125.4082.00027.04194.644120.182"3,305.018""3,562.405""3,004.562"862.860727.7407HCLS1 ____/2010
3798880"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Constantin Cristescu, nr. 6, blocul /"stradaConstantin Cristescu6197016"2,576.00"Fara ITE aprobati"1,128,134.00""78,970.00"3.6252.4162.00012.08242.28853.699"1,476.727""1,592.837""1,342.479"385.810325.1705HCLS1 ____/2010
2988981"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, aleea Constantin Sandu-Aldea, nr. 3, blocul 6/"aleeaConstantin Sandu-Aldea36197215"1,782.00"Fara ITE aprobati"780,410.00""54,629.00"2.5071.6722.0008.35829.25437.148"1,021.557""1,102.496"928.688267.040224.9405HCLS1 ____/2010
1519082"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Crinului, nr. 3-5, blocul 10/"stradaCrinului3-51036"2,000.00"Fara ITE aprobati"766,660.00""69,000.00"2.4631.6422.0008.21128.73836.493"1,003.558""1,083.105"912.325262.340220.9806HCLS1 ____/2010
1329183"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Crinului, nr. 26-32, blocul A5/A"stradaCrinului26-32A5A44"3,200.00"Fara ITE aprobati"1,226,656.00""110,400.00"3.9412.6272.00013.13745.98158.389"1,605.693""1,731.768""1,459.721"419.460353.5607HCLS1 ____/2010
3729284"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Crinului, nr. 26-32, blocul A5/B"stradaCrinului26-32A5B44"3,200.00"Fara ITE aprobati"1,226,656.00""110,400.00"3.9412.6272.00013.13745.98158.389"1,605.693""1,731.768""1,459.721"419.460353.5607HCLS1 ____/2010
389385"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Crinului, nr. 20-24, blocul A4/"stradaCrinului20-24A4196788"3,930.00"Fara ITE aprobati"1,168,743.00""116,875.00"3.7552.5032.00012.51743.81055.632"1,529.885""1,650.102""1,390.805"399.680336.8707HCLS1 ____/2010
1949486"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Crinului, nr. 5-15, blocul A3/"stradaCrinului5-15A3196788"6,380.00"Fara ITE aprobatiexclus"1,897,349.00""189,735.00"6.0964.0642.00020.32171.12290.314"2,483.630""2,677.547""2,257.845"648.540546.8807HCLS1 ____/2010
1299587"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Crisana, nr. 20-22, blocul /"stradaCrisana20-22S+P+749"5,000.00"Fara ITE aprobati"1,916,650.00""172,499.00"6.1584.1052.00020.52771.84691.233"2,508.895""2,704.764""2,280.814"655.130552.4407HCLS1 ____/2010
1959688"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Dinicu Golescu, nr. 31, blocul 1/3"bulevardulDinicu Golescu311330"2,500.00"modificat suprafataFara ITE aprobati"1,094,850.00""76,640.00"3.5182.3452.00011.72641.04052.115"1,433.159""1,545.903""1,302.872"374.440315.5706HCLS1 ____/2010
419789"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Dinicu Golescu, nr. 31, blocul 1/2"bulevardulDinicu Golescu3112196232"2,500.00"modificat suprafataultrashFara ITE aprobati"1,094,850.00""76,640.00"3.5182.3452.00011.72641.04052.115"1,433.159""1,545.903""1,302.872"374.440315.5706HCLS1 ____/2010
3019890"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Dinicu Golescu, nr. 31, blocul 1/1"bulevardulDinicu Golescu311132"2,500.00"introdus nouFara ITE aprobati"1,094,850.00""76,640.00"3.5182.3452.00011.72641.04052.115"1,433.159""1,545.903""1,302.872"374.440315.5706HCLS1 ____/2010
3779991"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Dinicu Golescu, nr. 15-17, blocul E+F/"bulevardulDinicu Golescu15-17E+F196146"5,132.00"Fara ITE aprobati"1,967,250.00""177,053.00"6.3214.2142.00021.06973.74293.641"2,575.130""2,776.117""2,341.027"672.410567.0307HCLS1 ____/2010
37810092"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Dinicu Golescu, nr. 19, blocul G/"bulevardulDinicu Golescu19G196149"2,670.00"Fara ITE aprobati"1,023,492.00""92,115.00"3.2882.1922.00010.96238.36648.718"1,339.751""1,445.277""1,217.955"350.060295.0007HCLS1 ____/2010
5610193"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Dinicu Golescu, nr. 23-25, blocul B1/2"bulevardulDinicu Golescu23-25B12196085"5,830.00"modificat suprafataFara ITE aprobati"1,733,784.00""173,379.00"5.5713.7142.00018.56964.99182.528"2,269.523""2,446.896""2,063.203"592.670499.7307HCLS1 ____/2010
19610294"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Dinicu Golescu, nr. 43, blocul 7/"bulevardulDinicu Golescu437196197"7,045.00"Fara ITE aprobatiexclus"2,095,113.00""209,512.00"6.7324.4882.00022.43978.53599.727"2,742.503""2,956.424""2,493.185"716.080603.8807HCLS1 ____/2010
29110395"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Dinicu Golescu, nr. 37, blocul 4/"bulevardulDinicu Golescu37497"7,200.00"Fara ITE aprobatiexclus"2,141,208.00""214,121.00"6.8804.5862.00022.93280.263101.921"2,802.841""3,021.423""2,548.037"731.830617.1707HCLS1 ____/2010
40310496"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Dinicu Golescu, nr. 35, blocul 3/"bulevardulDinicu Golescu35397"7,650.00"Fara ITE aprobati"2,275,034.00""227,504.00"7.3104.8732.00024.36685.280108.292"2,978.020""3,210.141""2,707.291"777.540655.7407HCLS1 ____/2010
9910597"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Dinicu Golescu, nr. 23-25, blocul B/1,3,4"bulevardulDinicu Golescu23-25B"1,3,4"1960267"17,491.00"modificat suprafataFara ITE aprobatiexclus"5,201,649.00""520,165.00"16.71311.1422.00055.710194.984247.599"6,808.959""7,337.107""6,189.963""1,777.140""1,499.290"7HCLS1 ____/2010
42610698"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, calea Dorobantilor, nr. 111-131, blocul 9F/A"caleaDorobantilor111-1319FA197635"3,256.00"modificat suprafataultrashFara ITE aprobati"1,248,123.00""112,332.00"4.0102.6732.00013.36746.78659.411"1,633.793""1,762.040""1,485.266"426.790359.7506HCLS1 ____/2010
19710799"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, calea Dorobantilor, nr. 111-131, blocul 9E/B"caleaDorobantilor111-1319EB198535"3,256.00"modificat suprafataultrashFara ITE aprobati"1,248,123.00""112,332.00"4.0102.6732.00013.36746.78659.411"1,633.793""1,762.040""1,485.266"426.790359.7506HCLS1 ____/2010
152108100"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, calea Dorobantilor, nr. 111-131, blocul 9B/F"caleaDorobantilor111-1319BF197635"3,256.00"modificat suprafataultrashFara ITE aprobati"1,248,123.00""112,332.00"4.0102.6732.00013.36746.78659.411"1,633.793""1,762.040""1,485.266"426.790359.7506HCLS1 ____/2010
81109101"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, calea Dorobantilor, nr. 111-131, blocul 9/D"caleaDorobantilor111-1319D35"3,256.00"introdus nouFara ITE aprobati"1,248,123.00""112,332.00"4.0102.6732.00013.36746.78659.411"1,633.793""1,762.040""1,485.266"426.790359.7506HCLS1 ____/2010
153110102"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, calea Dorobantilor, nr. 111-131, blocul 9A/G"caleaDorobantilor111-1319AG35"3,256.00"introdus nouFara ITE aprobati"1,248,123.00""112,332.00"4.0102.6732.00013.36746.78659.411"1,633.793""1,762.040""1,485.266"426.790359.7506HCLS1 ____/2010
330111103"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, calea Dorobantilor, nr. 111-131, blocul 9/E"caleaDorobantilor111-1319E35"3,256.00"introdus nouFara ITE aprobati"1,248,123.00""112,332.00"4.0102.6732.00013.36746.78659.411"1,633.793""1,762.040""1,485.266"426.790359.7506HCLS1 ____/2010
404112104"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, calea Dorobantilor, nr. 111-131, blocul 9E/C"caleaDorobantilor111-1319EC35"3,256.00"introdus nouFara ITE aprobati"1,248,123.00""112,332.00"4.0102.6732.00013.36746.78659.411"1,633.793""1,762.040""1,485.266"426.790359.7506HCLS1 ____/2010
154113105"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, calea Dorobantilor, nr. 116-122, blocul 6/"caleaDorobantilor116-1226197448"4,480.00"ultrashFara ITE aprobati"1,717,319.00""154,559.00"5.5183.6782.00018.39264.37481.744"2,247.971""2,423.677""2,043.610"587.050494.9907HCLS1 ____/2010
58114106"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, calea Dorobantilor, nr. 135-145, blocul /A+C"caleaDorobantilor135-145A+C197750"14,744.00"Fara ITE aprobati"5,651,818.00""508,664.00"18.15912.1062.00060.531211.858269.027"7,398.230""7,971.911""6,725.664""1,930.900""1,629.040"7HCLS1 ____/2010
96115107"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, calea Dorobantilor, nr. 135-145, blocul 10/C"caleaDorobantilor135-14510C50"1,900.00"Fara ITE aprobati"728,327.00""65,550.00"2.3401.5602.0007.80027.30134.668953.380"1,029.049"866.709249.250209.9307HCLS1 ____/2010
172116108"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, calea Dorobantilor, nr. 135-145, blocul 10/A"caleaDorobantilor135-14510A59"2,800.00"Fara ITE aprobati"1,073,324.00""96,600.00"3.4492.2992.00011.49540.23451.090"1,404.981""1,515.548""1,277.255"367.090309.3707HCLS1 ____/2010
422117109"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, calea Dorobantilor, nr. 20-28, blocul 11/A+B"caleaDorobantilor20-2811A+B83"6,269.37"Fara ITE aprobati"1,864,448.00""186,445.00"5.9903.9942.00019.96869.88988.748"2,440.562""2,631.151""2,218.693"637.300537.4007HCLS1 ____/2010
423118110"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, piata Dorobantilor, nr. 2, blocul 2/"piataDorobantilor2284"6,754.00"Fara ITE aprobati"2,008,573.00""200,858.00"6.4544.3022.00021.51275.29195.608"2,629.222""2,834.389""2,390.202"686.530578.9407HCLS1 ____/2010
424119111"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, calea Dorobantilor, nr. 152, blocul 14/"caleaDorobantilor152141975104"4,102.00"ultrashFara ITE aprobatiexclus"1,219,894.00""121,990.00"3.9202.6132.00013.06545.72858.067"1,596.841""1,722.234""1,451.674"417.150351.6107HCLS1 ____/2010
425120112"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, calea Dorobantilor, nr. 102-110, blocul 2/"caleaDorobantilor102-11021974125"11,037.00"ultrashFara ITE aprobati"3,282,294.00""328,230.00"10.5467.0312.00035.153123.037156.237"4,296.523""4,630.527""3,905.930""1,121.570"946.0707HCLS1 ____/2010
6121113"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, calea Dorobantilor, nr. 134-138, blocul 11/A,B,C"caleaDorobantilor134-13811"A,B,C"1975138"12,923.00"ultrashFara ITE aprobatiexclus"3,843,171.00""384,318.00"12.3488.2322.00041.160144.061182.935"5,030.711""5,421.447""4,573.374""1,313.140""1,107.730"7HCLS1 ____/2010
284122114"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, calea Dorobantilor, nr. 168, blocul 15/A,B,C,D"caleaDorobantilor16815"A,B,C,D"1976156"12,915.00"ultrashFara ITE aprobati"3,840,792.00""384,080.00"12.3408.2272.00041.135143.972182.822"5,027.597""5,418.093""4,570.543""1,312.330""1,107.040"7HCLS1 ____/2010
345123115"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, calea Dorobantilor, nr. 135-145, blocul 10/D"caleaDorobantilor135-14510D104"4,200.00"introdus nouFara ITE aprobati"1,249,038.00""124,904.00"4.0132.6752.00013.37746.82059.454"1,634.991""1,763.330""1,486.355"427.100360.0107HCLS1 ____/2010
362124116"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, intrarea Dridu, nr. 6, blocul Vila 26A/"intrareaDridu6Vila 26A196912"1,270.00"Fara ITE aprobati"556,184.00""38,933.00"1.7871.1912.0005.95720.84926.474728.045786.303661.859190.450160.3105HCLS1 ____/2010
364125117"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, intrarea Dridu, nr. 5, blocul 28/"intrareaDridu52824"2,600.00"Fara ITE aprobati"1,138,644.00""79,706.00"3.6582.4392.00012.19542.68254.199"1,490.485""1,607.658""1,354.986"389.400328.2006HCLS1 ____/2010
365126118"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Dridu, nr. 1, blocul k3/A,B,C"stradaDridu1k3"A,B,C"196460"3,670.00"Fara ITE aprobati"1,189,447.00""107,051.00"3.8222.5482.00012.73944.58656.618"1,556.986""1,679.299""1,415.442"406.750342.8407HCLS1 ____/2010
105127119"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Dumitru Darian, nr. 2, blocul 23/"stradaDumitru Darian223197938"2,644.00"Fara ITE aprobati"1,013,525.00""91,218.00"3.2562.1712.00010.85537.99248.244"1,326.704""1,431.222""1,206.095"346.660292.1306HCLS1 ____/2010
7128120"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Elena Caragiani, nr. 8-10, blocul 3j/"stradaElena Caragiani8-103j198433"2,535.00"Fara ITE aprobati"1,110,178.00""77,713.00"3.5672.3782.00011.89041.61552.844"1,453.223""1,567.517""1,321.112"379.670319.9906HCLS1 ____/2010
173129121"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Elena Caragiani, nr. 16-18, blocul 3 A/"stradaElena Caragiani16-183 A198563"3,640.00"Fara ITE aprobati"1,179,724.00""106,176.00"3.7902.5272.00012.63544.22256.155"1,544.259""1,665.588""1,403.872"403.430340.0407HCLS1 ____/2010
171130122"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Elena Caragiani, nr. 24-28, blocul 8C/"stradaElena Caragiani24-288C198477"5,605.00"Fara ITE aprobati"1,816,581.00""163,493.00"5.8373.8912.00019.45668.09586.469"2,377.905""2,563.653""2,161.732"620.950523.6007HCLS1 ____/2010
421131123"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Elena Vacarescu, nr. 19, blocul 20/2/"stradaElena Vacarescu1920/2198214920.00Fara ITE aprobati"402,905.00""28,204.00"1.2950.8632.0004.31515.10319.178527.403570.157479.457138.100116.1305HCLS1 ____/2010
22132124"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Elena Vacarescu, nr. 15, blocul XXI/4/"stradaElena Vacarescu15XXI/415"1,900.00"Fara ITE aprobati"832,086.00""58,247.00"2.6731.7822.0008.91231.19139.607"1,089.201""1,175.366"990.183284.690239.8405HCLS1 ____/2010
395133125"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Elena Vacarescu, nr. 9, blocul XXI/2/"stradaElena Vacarescu9XXI/220"2,400.00"Fara ITE aprobati"1,051,056.00""73,574.00"3.3772.2512.00011.25739.39950.030"1,375.832""1,484.146""1,250.756"359.480302.9505HCLS1 ____/2010
25134126"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Elena Vacarescu, nr. 21-23, blocul 20/3/"stradaElena Vacarescu21-2320/3198139"2,796.00"Fara ITE aprobati"1,071,791.00""96,462.00"3.4442.2962.00011.47940.17651.017"1,402.974""1,513.386""1,275.431"366.560308.9306HCLS1 ____/2010
113135127"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Episcop Vulcan, nr. 26, blocul E/1"stradaEpiscop Vulcan26E148"4,385.00"Fara ITE aprobati"1,680,903.00""151,282.00"5.4013.6002.00018.00263.00980.011"2,200.302""2,372.325""2,000.275"574.610484.4907HCLS1 ____/2010
198136128"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Episcop Vulcan, nr. 26, blocul E2/2"stradaEpiscop Vulcan26E2250"4,500.00"Fara ITE aprobati"1,724,985.00""155,249.00"5.5423.6952.00018.47564.66182.109"2,258.005""2,434.487""2,052.732"589.660497.2007HCLS1 ____/2010
199137129"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Faurei, nr. 2, blocul 7A/"stradaFaurei27A19706888.00exclusFara ITE aprobatiexclus"264,083.00""26,409.00"0.8480.5662.0002.8289.89912.570345.685374.396314.25990.68076.1205HCLS1 ____/2010
62138130"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Faurei, nr. 4, blocul 6/B"stradaFaurei46B8"1,900.00"Fara ITE aprobatiexclus"565,041.00""56,505.00"1.8151.2102.0006.05221.18126.896739.639798.793672.399193.480162.8605HCLS1 ____/2010
3139131"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, aleea Faurei, nr. 8, blocul 11/"aleeaFaurei811197012"2,250.00"Fara ITE aprobati"985,365.00""68,976.00"3.1662.1112.00010.55336.93646.903"1,289.843""1,391.512""1,172.585"337.040284.0205HCLS1 ____/2010
342140132"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Feleacu, nr. 6, blocul 10I/2"stradaFeleacu610I214"1,500.00"Fara ITE aprobati"656,910.00""45,984.00"2.1111.4072.0007.03624.62431.269859.895928.342781.723224.860189.3405HCLS1 ____/2010
394141133"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Feleacu, nr. 5, blocul 11/F/"stradaFeleacu511/F198515"1,290.00"Fara ITE aprobati"564,943.00""39,547.00"1.8151.2102.0006.05121.17726.891739.510798.654672.282193.440162.8405HCLS1 ____/2010
11142134"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Feleacu, nr. 8, blocul 10I/1"stradaFeleacu810I115"1,800.00"Fara ITE aprobati"788,292.00""55,181.00"2.5331.6892.0008.44329.54937.523"1,031.874""1,113.611"938.067269.730227.2105HCLS1 ____/2010
101145135"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Feleacu, nr. 20, blocul 8i/"stradaFeleacu208i38"2,400.00"Fara ITE aprobati"919,992.00""82,800.00"2.9561.9712.0009.85334.48643.792"1,204.270""1,299.328""1,094.791"314.710265.1706HCLS1 ____/2010
396146136"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Feleacu, nr. 9 - 13, blocul 12 B/"stradaFeleacu9 - 1312 B198648"2,135.00"exclusFara ITE aprobati"818,410.00""73,657.00"2.6301.7532.0008.76530.67838.956"1,071.299""1,156.081"973.908280.020235.8907HCLS1 ____/2010
200147137"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Feleacu, nr. 21-23, blocul 13A/"stradaFeleacu21-2313A48"2,660.00"Fara ITE aprobati"1,019,658.00""91,770.00"3.2762.1842.00010.92138.22248.536"1,334.732""1,439.871""1,213.393"348.760293.9007HCLS1 ____/2010
380148138"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Feleacu, nr. 29-35, blocul 13C/"stradaFeleacu29-3513C198663"2,928.20"Fara ITE aprobati"949,030.00""85,413.00"3.0492.0332.00010.16435.57445.174"1,242.280""1,340.274""1,129.345"324.630273.5407HCLS1 ____/2010
108149139"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Ficusului, nr. 1, blocul XX/5/"stradaFicusului1XX/5198315"1,920.00"Fara ITE aprobati"840,845.00""58,860.00"2.7021.8012.0009.00531.51940.024"1,100.666""1,187.717""1,000.605"287.680242.3605HCLS1 ____/2010
320150140"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Ficusului, nr. 9, blocul 11/3bis/1"bulevardulFicusului911/3bis117"2,016.00"Fara ITE aprobati"882,888.00""61,803.00"2.8371.8912.0009.45633.09542.025"1,155.700""1,247.004""1,050.636"302.040254.4805HCLS1 ____/2010
73151141"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Fiordului, nr. 30, blocul 52/"stradaFiordului3052198952"2,146.00"Fara ITE aprobati"822,627.00""74,037.00"2.6431.7622.0008.81030.83639.157"1,076.819""1,162.027"978.926281.460237.1107HCLS1 ____/2010
319152142"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, calea Floreasca, nr. 146-148, blocul 207/A+B"caleaFloreasca146-148207A+B195924"1,389.00"ultrashFara ITE aprobati"608,299.00""42,581.00"1.9541.3032.0006.51522.80228.955796.263859.792723.875208.250175.3306HCLS1 ____/2010
260153143"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, piata Garii de Nord, nr. 2, blocul D/"piataGarii de Nord2D109"12,800.00"Fara ITE aprobatiexclus"3,806,592.00""380,660.00"12.2318.1542.00040.769142.690181.194"4,982.829""5,369.867""4,529.845""1,300.650""1,097.190"7HCLS1 455/2009
261154144"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada General Constantinide, nr. 1, blocul 24C/A,B,C"stradaGeneral Constantinide124C"A,B,C"20"2,143.00"Fara ITE aprobati"938,506.00""65,696.00"3.0152.0102.00010.05135.18044.673"1,228.504""1,325.433""1,116.822"321.040270.5105HCLS1 455/2009
314155145"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada George Calinescu, nr. 28, blocul 20A/"stradaGeorge Calinescu2820A15"1,259.00"Fara ITE aprobati"551,367.00""38,596.00"1.7721.1812.0005.90520.66826.245721.739779.510656.126188.810158.9205HCLS1 ____/2010
14156146"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada George Calinescu, nr. 27, blocul 17A/"stradaGeorge Calinescu2717A198319"1,655.00"Fara ITE aprobati"724,791.00""50,736.00"2.3291.5532.0007.76327.16934.500948.751"1,024.065"862.501248.040208.9105HCLS1 ____/2010
323157147"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada George Valentin Bibescu, nr. 16, blocul 12/5/2"stradaGeorge Valentin Bibescu1612/52198115"2,105.00"exclusFara ITE aprobati"921,864.00""64,531.00"2.9621.9752.0009.87334.55643.881"1,206.720""1,301.967""1,097.018"315.350265.7105HCLS1 ____/2010
201158148"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada George Valentin Bibescu, nr. 33, blocul 10/2/2"stradaGeorge Valentin Bibescu3310/22198115"1,352.00"exclusFara ITE aprobati"592,095.00""41,447.00"1.9021.2682.0006.34122.19528.184775.052836.942704.593202.720170.6605HCLS1 ____/2010
202159149"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada George Valentin Bibescu, nr. 27-29, blocul X/5/A,B"stradaGeorge Valentin Bibescu27-29X/5"A,B"42"5,000.00"Fara ITE aprobati"1,916,650.00""172,499.00"6.1584.1052.00020.52771.84691.233"2,508.895""2,704.764""2,280.814"655.130552.4407HCLS1 ____/2010
315160150"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada George Valentin Bibescu, nr. 11-13, blocul 8/3/"stradaGeorge Valentin Bibescu11-138/3198048"2,150.00"Fara ITE aprobati"824,160.00""74,175.00"2.6481.7652.0008.82730.89439.230"1,078.825""1,164.189"980.750281.980237.5507HCLS1 ____/2010
97161151"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Gheorghe Duca, nr. 10-22, blocul /"bulevardulGheorghe Duca10-22188"8,800.00"Fara ITE aprobati"2,617,032.00""261,704.00"8.4095.6062.00028.02898.099124.571"3,425.695""3,692.408""3,114.268"894.350754.3207HCLS1 ____/2010
107162152"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, aleea Gheorghe Stalpeanu, nr. 7, blocul 7/B"aleeaGheorghe Stalpeanu77B20"2,360.00"Fara ITE aprobati"1,033,539.00""72,348.00"3.3212.2142.00011.06938.74249.196"1,352.903""1,459.445""1,229.912"353.500297.9005HCLS1 ____/2010
329163153"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, aleea Gheorghe Stalpeanu, nr. 6, blocul 6/"aleeaGheorghe Stalpeanu6624"1,180.00"Fara ITE aprobati"516,770.00""36,174.00"1.6601.1072.0005.53519.37124.598676.452730.723614.956176.990148.9506HCLS1 ____/2010
327167154"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Gheorghe Stalpeanu, nr. 1, blocul /"stradaGheorghe Stalpeanu132"2,900.00"Fara ITE aprobati"1,270,026.00""88,902.00"4.0812.7202.00013.60247.60760.453"1,662.464""1,792.927""1,511.331"434.270366.0606HCLS1 ____/2010
203168155"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, aleea Gheorghe Stalpeanu, nr. 11, blocul 8/A+B"aleeaGheorghe Stalpeanu118A+B197340"5,000.00"Fara ITE aprobati"1,916,650.00""172,499.00"6.1584.1052.00020.52771.84691.233"2,508.895""2,704.764""2,280.814"655.130552.4406HCLS1 ____/2010
10169156"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Grigore Cherchez, nr. 9, blocul /"stradaGrigore Cherchez919736"1,244.00"Fara ITE aprobatiexclus"369,954.00""36,996.00"1.1890.7922.0003.96213.86817.610484.270523.691440.245126.840106.6305HCLS1 ____/2010
12170157"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Grigore Manolescu, nr. 2, blocul 16 B+C/A"stradaGrigore Manolescu216 B+CA198320"2,530.00"Fara ITE aprobati"1,107,989.00""77,560.00"3.5602.3732.00011.86741.53352.740"1,450.358""1,564.431""1,318.507"378.930319.3605HCLS1 ____/2010
117171158"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, calea Grivitei, nr. 395, blocul M/1A"caleaGrivitei395M1A196128"2,800.00"Fara ITE aprobati"1,226,232.00""85,837.00"3.9402.6272.00013.13345.96558.369"1,605.138""1,731.172""1,459.216"419.310353.4406HCLS1 ____/2010
383173159"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, calea Grivitei, nr. 152, blocul /"caleaGrivitei15231"3,800.00"Fara ITE aprobati"1,664,172.00""116,493.00"5.3473.5652.00017.82362.38179.215"2,178.401""2,348.732""1,980.365"568.890479.6706HCLS1 ____/2010
72174160"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, calea Grivitei, nr. 238, blocul C/A"caleaGrivitei238CA32"2,600.00"Fara ITE aprobatiexclus"1,138,644.00""79,706.00"3.6582.4392.00012.19542.68254.199"1,490.485""1,607.658""1,354.986"389.400328.2006HCLS1 ____/2010
381175161"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, calea Grivitei, nr. 238, blocul C/D"caleaGrivitei238CD32"2,600.00"Fara ITE aprobatiexclus"1,138,644.00""79,706.00"3.6582.4392.00012.19542.68254.199"1,490.485""1,607.658""1,354.986"389.400328.2006HCLS1 ____/2010
368177162"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, calea Grivitei, nr. 222, blocul 7/A"caleaGrivitei2227A196132"1,500.00"Fara ITE aprobati"656,910.00""45,984.00"2.1111.4072.0007.03624.62431.269859.895928.342781.723224.860189.3406HCLS1 ____/2010
413178163"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, calea Grivitei, nr. 401, blocul P/C"caleaGrivitei401PC32"2,206.00"modificat suprafataFara ITE aprobati"966,096.00""67,627.00"3.1042.0692.00010.34736.21445.986"1,264.620""1,364.340""1,149.655"330.460278.4606HCLS1 ____/2010
245179164"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, calea Grivitei, nr. 224, blocul 6/D"caleaGrivitei2246D32"2,200.00"modificat suprafataFara ITE aprobati"963,468.00""67,443.00"3.0962.0642.00010.31936.11645.861"1,261.180""1,360.636""1,146.527"329.560277.7006HCLS1 455/2009
246180165"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, calea Grivitei, nr. 224, blocul 6/C"caleaGrivitei2246C32"2,200.00"modificat suprafataFara ITE aprobati"963,468.00""67,443.00"3.0962.0642.00010.31936.11645.861"1,261.180""1,360.636""1,146.527"329.560277.7006HCLS1 455/2009
247181166"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, calea Grivitei, nr. 401, blocul P/A"caleaGrivitei401PA32"2,206.00"introdus nouFara ITE aprobati"966,096.00""67,627.00"3.1042.0692.00010.34736.21445.986"1,264.620""1,364.340""1,149.655"330.460278.4606HCLS1 455/2009
310182167"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, calea Grivitei, nr. 401, blocul p/B"caleaGrivitei401pB32"2,206.00"introdus nouFara ITE aprobati"966,096.00""67,627.00"3.1042.0692.00010.34736.21445.986"1,264.620""1,364.340""1,149.655"330.460278.4606HCLS1 ____/2010
123184168"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, calea Grivitei, nr. 170, blocul I/A"caleaGrivitei170IA196233"3,027.00"Fara ITE aprobati"1,325,645.00""92,796.00"4.2592.8402.00014.19849.69263.101"1,735.269""1,871.359""1,577.517"453.270382.0906HCLS1 ____/2010
204185169"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, calea Grivitei, nr. 176, blocul R /"caleaGrivitei176R 196246"2,600.00"ultrashFara ITE aprobati"996,658.00""89,700.00"3.2022.1352.00010.67437.36047.441"1,304.625""1,407.437""1,186.023"340.900287.2707HCLS1 ____/2010
136186170"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, calea Grivitei, nr. 178, blocul P/"caleaGrivitei178P196246"4,035.00"Fara ITE aprobati"1,546,737.00""139,207.00"4.9703.3132.00016.56657.97973.625"2,024.679""2,183.132""1,840.617"528.780445.8207HCLS1 ____/2010
47187171"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, calea Grivitei, nr. 399, blocul O/"caleaGrivitei399O196148"4,113.00"ultrashFara ITE aprobati"1,576,637.00""141,898.00"5.0663.3772.00016.88659.10075.048"2,063.818""2,225.295""1,876.198"539.000454.4407HCLS1 ____/2010
271188172"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, calea Grivitei, nr. 146, blocul 146/"caleaGrivitei146146196054"3,465.00"ultrashFara ITE aprobati"1,328,239.00""119,542.00"4.2682.8452.00014.22549.78963.224"1,738.665""1,875.016""1,580.605"454.150382.8407HCLS1 455/2009
305189173"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, calea Grivitei, nr. 150, blocul /"caleaGrivitei15054"2,130.00"Fara ITE aprobati"816,493.00""73,485.00"2.6231.7492.0008.74530.60638.865"1,068.789""1,153.377"971.626279.360235.3407HCLS1 ____/2010
237190174"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, calea Grivitei, nr. 242, blocul /"caleaGrivitei24262"5,963.00"Fara ITE aprobati"1,932,609.00""173,935.00"6.2094.1402.00020.69872.44491.992"2,529.785""2,727.268""2,299.805"660.580557.0407HCLS1 ____/2010
238191175"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, calea Grivitei, nr. 224, blocul 6/A+B"caleaGrivitei2246A+B64"4,400.00"Fara ITE aprobati"1,426,040.00""128,344.00"4.5823.0552.00015.27353.45567.879"1,866.686""2,012.930""1,696.987"487.560411.0307HCLS1 ____/2010
272192176"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, calea Grivitei, nr. 224, blocul 6/E+F"caleaGrivitei2246E+F64"4,400.00"Fara ITE aprobati"1,426,040.00""128,344.00"4.5823.0552.00015.27353.45567.879"1,866.686""2,012.930""1,696.987"487.560411.0307HCLS1 455/2009
285193177"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, calea Grivitei, nr. 200, blocul A/"caleaGrivitei200A?87"7,506.00"Fara ITE aprobati"2,232,210.00""223,221.00"7.1724.7812.00023.90783.674106.253"2,921.963""3,149.750""2,656.330"762.910643.4007HCLS1 ____/2010
333194178"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, calea Grivitei, nr. 164, blocul K/A,B,C"caleaGrivitei164K"A,B,C"196287"5,760.00"Fara ITE aprobati"1,712,967.00""171,297.00"5.5043.6692.00018.34664.21181.537"2,242.274""2,417.541""2,038.431"585.560493.7307HCLS1 ____/2010
417195179"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, calea Grivitei, nr. 168, blocul J/A,B,C"caleaGrivitei168J"A,B,C"196287"5,760.00"Fara ITE aprobati"1,712,967.00""171,297.00"5.5043.6692.00018.34664.21181.537"2,242.274""2,417.541""2,038.431"585.560493.7307HCLS1 ____/2010
419196180"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, calea Grivitei, nr. 198, blocul B+C/"caleaGrivitei198B+C87"8,300.00"Fara ITE aprobati"2,468,337.00""246,834.00"7.9315.2872.00026.43692.526117.493"3,231.053""3,482.726""2,937.321"843.560711.4607HCLS1 ____/2010
430197181"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, calea Grivitei, nr. 192, blocul Rosu/"caleaGrivitei192Rosu92"6,300.00"Fara ITE aprobati"1,873,557.00""187,356.00"6.0204.0132.00020.06670.23089.181"2,452.486""2,643.996""2,229.533"640.410540.0207HCLS1 ____/2010
431198182"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, calea Grivitei, nr. 395, blocul M/2,3,4"caleaGrivitei395M"2,3,4"92"7,717.00"introdus nouFara ITE aprobati"2,294,959.00""229,496.00"7.3744.9162.00024.57986.027109.240"3,004.101""3,238.237""2,731.001"784.340661.4807HCLS1 ____/2010
270199183"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, calea Grivitei, nr. 236, blocul H/"caleaGrivitei236H93"7,720.00"Fara ITE aprobati"2,295,851.00""229,586.00"7.3774.9182.00024.58986.060109.283"3,005.269""3,239.496""2,732.063"784.650661.7407HCLS1 455/2009
177200184"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, calea Grivitei, nr. 234, blocul 1/"caleaGrivitei2341196296"5,752.00"Fara ITE aprobatiexclus"1,710,588.00""171,059.00"5.4963.6642.00018.32064.12181.424"2,239.160""2,414.185""2,035.600"584.750493.0507HCLS1 ____/2010
48201185"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, calea Grivitei, nr. 240, blocul B/"caleaGrivitei240B196097"6,683.00"Fara ITE aprobatiexclus"1,987,458.00""198,746.00"6.3864.2572.00021.28674.50094.603"2,601.583""2,804.615""2,365.075"679.310572.8507HCLS1 ____/2010
52202186"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, calea Grivitei, nr. 403, blocul R/"caleaGrivitei403R97"12,100.00"Fara ITE aprobatiexclus"3,598,419.00""359,842.00"11.5627.7082.00038.539134.887171.285"4,710.330""5,076.311""4,282.118""1,229.550""1,037.180"7HCLS1 ____/2010
51203187"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, calea Grivitei, nr. 216, blocul 1/"caleaGrivitei21611961102"10,766.00"Fara ITE aprobatiexclus"3,201,701.00""320,171.00"10.2876.8582.00034.290120.016152.401"4,191.027""4,516.879""3,810.025""1,094.050"922.8407HCLS1 ____/2010
174204188"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, calea Grivitei, nr. 139, blocul /"caleaGrivitei139121"7,205.00"Fara ITE aprobati"2,142,695.00""214,270.00"6.8844.5902.00022.94880.319101.992"2,804.788""3,023.521""2,549.807"732.340617.6007HCLS1 ____/2010
331205189"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, calea Grivitei, nr. 190, blocul F/"caleaGrivitei190F1962133"10,959.00"Fara ITE aprobatiexclus"3,259,098.00""325,910.00"10.4716.9812.00034.905122.167155.133"4,266.159""4,597.816""3,878.326""1,113.650"939.3807HCLS1 ____/2010
141206190"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, calea Grivitei, nr. 397, blocul N/"caleaGrivitei397N145"12,045.00"Fara ITE aprobati"3,582,063.00""358,207.00"11.5097.6732.00038.364134.274170.506"4,688.920""5,053.246""4,262.655""1,223.960""1,032.470"7HCLS1 ____/2010
416207191"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, calea Grivitei, nr. 148, blocul B1/"caleaGrivitei148B11961165"11,640.00"Fara ITE aprobati"3,461,620.00""346,162.00"11.1227.4152.00037.074129.759164.773"4,531.261""4,883.404""4,119.328""1,182.820"997.7507HCLS1 ____/2010
418208192"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, calea Grivitei, nr. 212, blocul J/"caleaGrivitei212J168"23,269.40"Fara ITE aprobati"6,920,087.00""692,009.00"22.23414.8232.00074.114259.399329.396"9,058.394""9,760.360""8,234.904""2,364.080""1,994.600"7HCLS1 ____/2010
118209193"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, calea Grivitei, nr. 206, blocul K/"caleaGrivitei206K1960181"2,219.00"Fara ITE aprobati"659,909.00""65,991.00"2.1201.4142.0007.06824.73731.412863.821932.572785.292225.880190.2107HCLS1 ____/2010
175210194"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Horia Macelariu, nr. 15-17, blocul 12/6/A"stradaHoria Macelariu15-1712/6A198219"3,336.00"Fara ITE aprobati"1,460,968.00""102,268.00"4.6943.1292.00015.64754.76469.542"1,912.407""2,062.183""1,738.552"499.490421.1005HCLS1 ____/2010
176211195"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Horia Macelariu, nr. 1-3, blocul 13/4/"stradaHoria Macelariu1-313/454"8,200.00"Fara ITE aprobati"3,143,306.00""282,898.00"10.0996.7332.00033.665117.827149.621"4,114.588""4,434.533""3,740.535""1,074.100"906.0107HCLS1 ____/2010
300212196"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Hrisovului, nr. 28, blocul Vila 8/"stradaHrisovului28Vila 8197010"1,292.00"Fara ITE aprobatiexclus"384,228.00""38,423.00"1.2350.8232.0004.11514.40318.289502.954543.819457.231131.720110.7505HCLS1 ____/2010
338213197"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Hrisovului, nr. 10, blocul Vila 12/"stradaHrisovului10Vila 12196012926.00Fara ITE aprobati"405,533.00""28,388.00"1.3030.8692.0004.34315.20119.303530.843573.862482.585139.000116.8905HCLS1 ____/2010
428214198"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Hrisovului, nr. 12, blocul Vila 13/"stradaHrisovului12Vila 13196012926.00Fara ITE aprobati"405,533.00""28,388.00"1.3030.8692.0004.34315.20119.303530.843573.862482.585139.000116.8905HCLS1 ____/2010
369215199"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Hrisovului, nr. 2, blocul Vila 4/"stradaHrisovului2Vila 412"1,426.27"Fara ITE aprobati"624,621.00""43,724.00"2.0071.3382.0006.69023.41429.732817.629882.810743.299213.830180.0405HCLS1 ____/2010
178216200"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Hrisovului, nr. 1, blocul 2/"stradaHrisovului12195932"2,437.00"Fara ITE aprobati"1,067,260.00""74,709.00"3.4292.2862.00011.43040.00650.802"1,397.043""1,506.996""1,270.039"365.010307.6206HCLS1 ____/2010
179217201"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Hrisovului, nr. 3, blocul 3/"stradaHrisovului33195932"2,440.00"Fara ITE aprobati"1,068,574.00""74,801.00"3.4332.2892.00011.44440.05550.864"1,398.763""1,508.848""1,271.603"365.460308.0006HCLS1 ____/2010
318218202"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Hrisovului, nr. 5, blocul 4/"stradaHrisovului54195932"2,427.00"Fara ITE aprobati"1,062,881.00""74,402.00"3.4152.2772.00011.38339.84250.593"1,391.311""1,500.821""1,264.828"363.520306.3606HCLS1 ____/2010
130219203"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Hrisovului, nr. 6, blocul 5/"stradaHrisovului65195932"2,438.00"Fara ITE aprobati"1,067,698.00""74,739.00"3.4312.2872.00011.43540.02350.822"1,397.617""1,507.615""1,270.561"365.160307.7506HCLS1 ____/2010
306220204"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Hrisovului, nr. 8, blocul 9/"stradaHrisovului89195732"2,438.00"Fara ITE aprobati"1,067,698.00""74,739.00"3.4312.2872.00011.43540.02350.822"1,397.617""1,507.615""1,270.561"365.160307.7506HCLS1 ____/2010
34221205"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Hrisovului, nr. 14, blocul 10/"stradaHrisovului1410195732"2,438.00"Fara ITE aprobati"1,067,698.00""74,739.00"3.4312.2872.00011.43540.02350.822"1,397.617""1,507.615""1,270.561"365.160307.7506HCLS1 ____/2010
429224206"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Hrisovului, nr. 13, blocul D3/"stradaHrisovului13D360"4,010.00"Fara ITE aprobati"1,299,641.00""116,968.00"4.1762.7842.00013.91948.71761.863"1,701.230""1,834.689""1,546.573"444.390374.6007HCLS1 ____/2010
79225207"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Hrisovului, nr. 11, blocul C3/"stradaHrisovului11C360"2,971.50"Fara ITE aprobati"963,064.00""86,676.00"3.0942.0632.00010.31436.10045.842"1,260.651""1,360.064""1,146.046"329.420277.5907HCLS1 ____/2010
273226208"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Hrisovului, nr. 9, blocul B3/"stradaHrisovului9B360"4,042.00"Fara ITE aprobati"1,310,013.00""117,902.00"4.2092.8062.00014.03049.10662.357"1,714.807""1,849.315""1,558.915"447.930377.5907HCLS1 ____/2010
126229209"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Iacob Felix, nr. 101, blocul 19/B"stradaIacob Felix10119B198545"3,260.00"exclusFara ITE aprobati"1,249,656.00""112,470.00"4.0152.6772.00013.38446.84359.484"1,635.800""1,764.203""1,487.091"427.310360.1907HCLS1 ____/2010
131230210"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Iancu de Hunedoara, nr. 2, blocul /"bulevardulIancu de Hunedoara236"4,100.00"Fara ITE aprobati"1,571,653.00""141,449.00"5.0503.3662.00016.83258.91374.811"2,057.294""2,218.266""1,870.267"537.290453.0006HCLS1 ____/2010
307232211"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Iani Buzoiani, nr. 3, blocul 16/A"stradaIani Buzoiani316A42"4,000.00"introdus nouFara ITE aprobati"1,533,320.00""137,999.00"4.9273.2842.00016.42257.47772.986"2,007.116""2,164.212""1,824.651"524.200441.9507HCLS1 ____/2010
26233212"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Iani Buzoiani, nr. 3, blocul 16/B"stradaIani Buzoiani316B198343"4,000.00"modificat suprafataFara ITE aprobati"1,533,320.00""137,999.00"4.9273.2842.00016.42257.47772.986"2,007.116""2,164.212""1,824.651"524.200441.9507HCLS1 ____/2010
89234213"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Ioan Slavici, nr. 9, blocul /"stradaIoan Slavici919618"1,020.00"Fara ITE aprobatiexclus"303,338.00""30,334.00"0.9750.6502.0003.24911.37114.439397.069429.753360.972104.09087.4305HCLS1 ____/2010
90235214"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Ioan Slavici, nr. 3, blocul /"stradaIoan Slavici312"1,200.00"Fara ITE aprobati"525,528.00""36,787.00"1.6891.1262.0005.62819.69925.015687.916743.073625.378179.980151.4705HCLS1 ____/2010
353236215"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Ioan Voda Caragea, nr. 9-15, blocul /"stradaIoan Voda Caragea9-15196922"2,250.00"Fara ITE aprobati"985,365.00""68,976.00"3.1662.1112.00010.55336.93646.903"1,289.843""1,391.512""1,172.585"337.040284.0206HCLS1 ____/2010
84237216"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Ion Brezoianu, nr. 47-49, blocul liric/"stradaIon Brezoianu47-49liric34"3,890.00"Fara ITE aprobati"1,703,587.00""119,252.00"5.4743.6492.00018.24563.85981.091"2,229.995""2,404.313""2,027.268"582.360491.0306HCLS1 ____/2010
85238217"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Ion Brezoianu, nr. 26-32, blocul /"stradaIon Brezoianu26-32196289"4,100.00"ultrashFara ITE aprobati"1,219,299.00""121,930.00"3.9182.6122.00013.05945.70558.039"1,596.062""1,721.395""1,450.965"416.940351.4407HCLS1 ____/2010
86239218"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Ion Brezoianu ( victor eftimiu), nr. 5-7, blocul /"stradaIon Brezoianu ( victor eftimiu)5-7196258"4,200.00"AdresaultrashFara ITE aprobati"1,609,986.00""144,899.00"5.1733.4492.00017.24360.35076.635"2,107.472""2,272.322""1,915.884"550.390464.0507HCLS1 ____/2010
87240219"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Ion Brezoianu ( victor eftimiu), nr. 4-6, blocul /"stradaIon Brezoianu ( victor eftimiu)4-6196275"4,200.00"AdresaultrashFara ITE aprobati"1,361,220.00""122,510.00"4.3742.9162.00014.57951.02564.794"1,781.837""1,921.525""1,619.852"465.420392.3507HCLS1 ____/2010
88241220"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Ion Campineanu, nr. 20A, blocul 18A/"stradaIon Campineanu20A18Anu44"5,600.00"Fara ITE aprobati"2,146,648.00""193,199.00"6.8974.5982.00022.99180.467102.180"2,809.962""3,029.095""2,554.511"733.690618.7407HCLS1 ____/2010
91242221"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Ion Campineanu, nr. 29, blocul 6/"stradaIon Campineanu296196070"5,689.00"ultrashFara ITE aprobati"1,843,805.00""165,943.00"5.9243.9492.00019.74769.11587.765"2,413.541""2,602.041""2,194.128"630.250531.4507HCLS1 ____/2010
280243222"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Ion Campineanu, nr. 25, blocul 9 TURN/"stradaIon Campineanu259 TURN196089"7,546.00"ultrashFara ITE aprobati"2,244,105.00""224,411.00"7.2104.8072.00024.03484.120106.819"2,937.533""3,166.523""2,670.485"766.970646.8307HCLS1 455/2009
278244223"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Ion Campineanu, nr. 24, blocul 18B/"stradaIon Campineanu2418B1962135"10,600.00"ultrashFara ITE aprobatiexclus"3,152,334.00""315,234.00"10.1286.7522.00033.761118.165150.051"4,126.405""4,447.262""3,751.277""1,077.180"908.6107HCLS1 455/2009
336245224"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Ion Mihalache, nr. 313, blocul 3/B"bulevardulIon Mihalache3133B7"1,472.00"modificat suprafataFara ITE aprobatiexclus"437,759.00""43,776.00"1.4070.9382.0004.68816.40920.837573.027619.306520.934150.000126.1805HCLS1 ____/2010
354246225"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Ion Mihalache, nr. 64, blocul 41/"bulevardulIon Mihalache6441197815"2,000.00"Fara ITE aprobati"875,880.00""61,312.00"2.8141.8762.0009.38132.83241.692"1,146.527""1,237.122""1,042.297"299.650252.4605HCLS1 ____/2010
357247226"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Ion Mihalache, nr. 96, blocul 44B/"bulevardulIon Mihalache9644B16"2,850.00"Fara ITE aprobati"1,248,129.00""87,370.00"4.0102.6732.00013.36746.78659.411"1,633.801""1,762.048""1,485.274"426.790359.7505HCLS1 ____/2010
256248227"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Ion Mihalache, nr. 92, blocul 44 A2/C"bulevardulIon Mihalache9244 A2C197820"6,454.00"Fara ITE aprobati"2,826,465.00""197,853.00"9.0816.0542.00030.271105.950134.540"3,699.843""3,987.739""3,363.494"965.880814.6805HCLS1 455/2009
257249228"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Ion Mihalache, nr. 92, blocul 44 A2/C"bulevardulIon Mihalache9244 A2C20"2,000.00"exclusFara ITE aprobati"875,880.00""61,312.00"2.8141.8762.0009.38132.83241.692"1,146.527""1,237.122""1,042.297"299.650252.4605HCLS1 455/2009
205250229"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Ion Mihalache, nr. 315, blocul 5j/A,B"bulevardulIon Mihalache3155j"A,B"196024"1,816.00"Fara ITE aprobati"795,300.00""55,671.00"2.5551.7042.0008.51829.81237.856"1,041.048""1,123.493"946.407272.120229.2306HCLS1 ____/2010
382251230"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Ion Mihalache, nr. 331, blocul 13/B"bulevardulIon Mihalache33113B196232"1,920.00"modificat suprafataFara ITE aprobati"840,845.00""58,860.00"2.7021.8012.0009.00531.51940.024"1,100.666""1,187.717""1,000.605"287.680242.3606HCLS1 ____/2010
277252231"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Ion Mihalache, nr. 331, blocul 13/E"bulevardulIon Mihalache33113E196232"1,920.00"modificat suprafataultrashFara ITE aprobati"840,845.00""58,860.00"2.7021.8012.0009.00531.51940.024"1,100.666""1,187.717""1,000.605"287.680242.3606HCLS1 455/2009
435253232"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Ion Mihalache, nr. 331, blocul 13/D"bulevardulIon Mihalache33113D196232"1,920.00"modificat suprafataultrashFara ITE aprobati"840,845.00""58,860.00"2.7021.8012.0009.00531.51940.024"1,100.666""1,187.717""1,000.605"287.680242.3606HCLS1 ____/2010
119254233"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Ion Mihalache, nr. 331, blocul 13/C"bulevardulIon Mihalache33113C32"1,920.00"modificat suprafataultrashFara ITE aprobati"840,845.00""58,860.00"2.7021.8012.0009.00531.51940.024"1,100.666""1,187.717""1,000.605"287.680242.3606HCLS1 ____/2010
16255234"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Ion Mihalache, nr. 331, blocul 13/A"bulevardulIon Mihalache33113A32"1,920.00"introdus nouFara ITE aprobati"840,845.00""58,860.00"2.7021.8012.0009.00531.51940.024"1,100.666""1,187.717""1,000.605"287.680242.3606HCLS1 ____/2010
292256235"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Ion Mihalache, nr. 172, blocul E1/"bulevardulIon Mihalache172E1196136"3,027.00"ultrashFara ITE aprobati"1,160,340.00""104,431.00"3.7282.4852.00012.42743.49555.232"1,518.885""1,638.252""1,380.805"396.810334.4506HCLS1 ____/2010
206257236"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Ion Mihalache, nr. 170, blocul E2/"bulevardulIon Mihalache170E236"2,344.00"Fara ITE aprobati"898,526.00""80,868.00"2.8871.9252.0009.62333.68142.770"1,176.171""1,269.057""1,069.246"307.380258.9906HCLS1 ____/2010
288258237"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Ion Mihalache, nr. 140, blocul 140/"bulevardulIon Mihalache140140?40"2,875.00"Fara ITE aprobati"1,102,074.00""99,187.00"3.5412.3612.00011.80341.31152.459"1,442.615""1,556.090""1,311.468"376.910317.6506HCLS1 ____/2010
19259238"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Ion Mihalache, nr. 144, blocul 10/"bulevardulIon Mihalache14410196444"3,832.00"Fara ITE aprobati"1,468,921.00""132,203.00"4.7203.1462.00015.73255.06369.921"1,922.818""2,073.400""1,748.016"502.200423.3907HCLS1 ____/2010
18260239"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Ion Mihalache, nr. 146, blocul 9/"bulevardulIon Mihalache1469196444"3,509.00"Fara ITE aprobati"1,345,105.00""121,060.00"4.3222.8812.00014.40650.42164.027"1,760.742""1,898.799""1,600.675"459.910387.7007HCLS1 ____/2010
17264240"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Ion Mihalache, nr. 79, blocul 15/"bulevardulIon Mihalache791548"8,298.00"modificat suprafataFara ITE aprobatiexclus"3,180,873.00""286,279.00"10.2206.8132.00034.067119.235151.410"4,163.763""4,487.508""3,785.239""1,086.930"916.8307HCLS1 ____/2010
297265241"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Ion Mihalache, nr. 92, blocul 44A2/B"bulevardulIon Mihalache9244A2B197955"9,371.00"Fara ITE aprobati"3,592,186.00""323,297.00"11.5427.6942.00038.472134.653170.988"4,702.171""5,067.520""4,274.701""1,227.420""1,035.390"7HCLS1 ____/2010
30266242"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Ion Mihalache, nr. 92, blocul 44A2/B"bulevardulIon Mihalache9244A2B55"4,894.00"exclusFara ITE aprobati"1,876,018.00""168,842.00"6.0284.0182.00020.09270.32389.298"2,455.708""2,647.467""2,232.462"641.250540.7307HCLS1 ____/2010
29268243"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Ion Mihalache, nr. 341, blocul F/"bulevardulIon Mihalache341F196056"4,400.00"Fara ITE aprobati"1,686,652.00""151,799.00"5.4193.6132.00018.06463.22480.285"2,207.827""2,380.432""2,007.115"576.570486.1507HCLS1 ____/2010
207270244"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Ion Mihalache, nr. 115, blocul 10A2/"bulevardulIon Mihalache11510A2198460"6,644.00"Fara ITE aprobati"2,153,321.00""193,799.00"6.9194.6122.00023.06280.717102.498"2,818.697""3,038.505""2,562.452"735.960620.6607HCLS1 ____/2010
303271245"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Ion Mihalache, nr. 98, blocul 44/A1"bulevardulIon Mihalache9844A1197962"4,031.00"Fara ITE aprobati"1,306,448.00""117,581.00"4.1982.7982.00013.99248.97262.187"1,710.140""1,844.287""1,554.673"446.710376.5607HCLS1 ____/2010
155272246"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Ion Mihalache, nr. 93-105, blocul 14/"bulevardulIon Mihalache93-10514198489"7,655.00"modificat suprafataFara ITE aprobati"2,276,521.00""227,653.00"7.3144.8762.00024.38285.335108.362"2,979.966""3,212.235""2,709.060"778.040656.1707HCLS1 ____/2010
340273247"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Ion Mihalache, nr. 156, blocul 4 PRIM/"bulevardulIon Mihalache1564 PRIM196296"6,525.00"ultrashFara ITE aprobati"1,940,470.00""194,047.00"6.2354.1562.00020.78272.73992.366"2,540.075""2,738.353""2,309.159"663.260559.3107HCLS1 ____/2010
286274248"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Ion Mihalache, nr. 160, blocul 3/"bulevardulIon Mihalache1603196396"5,760.00"Fara ITE aprobati"1,712,967.00""171,297.00"5.5043.6692.00018.34664.21181.537"2,242.274""2,417.541""2,038.431"585.560493.7307HCLS1 ____/2010
316275249"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Ion Mihalache, nr. 164, blocul 2/"bulevardulIon Mihalache1642196396"5,750.00"Fara ITE aprobati"1,709,993.00""171,000.00"5.4943.6632.00018.31464.09981.396"2,238.381""2,413.347""2,034.892"584.540492.8807HCLS1 ____/2010
162276250"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Ion Mihalache, nr. 109, blocul 13A/"bulevardulIon Mihalache10913A98"5,331.11"Fara ITE aprobatiexclus"1,585,419.00""158,542.00"5.0943.3962.00016.98059.42975.466"2,075.313""2,237.678""1,886.648"541.990456.9707HCLS1 ____/2010
50277251"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Ion Mihalache, nr. 174, blocul D/A,B,C"bulevardulIon Mihalache174D"A,B,C"1960130"7,250.00"Fara ITE aprobati"2,156,078.00""215,608.00"6.9274.6182.00023.09280.821102.629"2,822.306""3,042.393""2,565.733"736.910621.4507HCLS1 ____/2010
163278252"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Ion Mihalache, nr. 166, blocul 2/"bulevardulIon Mihalache16621963160"9,592.00"Fara ITE aprobati"2,852,565.00""285,257.00"9.1656.1102.00030.551106.928135.782"3,734.008""4,024.544""3,394.553"974.800822.2007HCLS1 ____/2010
164279253"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Ion Mihalache, nr. 339, blocul 15/"bulevardulIon Mihalache339151962160"10,000.00"Fara ITE aprobati"2,973,900.00""297,390.00"9.5556.3702.00031.850111.477141.558"3,892.835""4,195.645""3,538.941""1,016.240"857.1807HCLS1 ____/2010
412280254"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Ion Mihalache, nr. 152, blocul 6/"bulevardulIon Mihalache15261962192"11,816.00"ultrashFara ITE aprobatiexclus"3,513,961.00""351,397.00"11.2907.5272.00037.635131.721167.265"4,599.775""4,957.213""4,181.614""1,200.700""1,012.840"7HCLS1 ____/2010
427281255"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Iordache Golescu, nr. 10, blocul 29/"stradaIordache Golescu1029198240"4,000.00"modificat suprafataFara ITE aprobati"1,533,320.00""137,999.00"4.9273.2842.00016.42257.47772.986"2,007.116""2,164.212""1,824.651"524.200441.9506HCLS1 ____/2010
42282256"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Jean Monnet, nr. 5, blocul /A, B"stradaJean Monnet5"A, B"196024"1,180.00"Fara ITE aprobati"516,770.00""36,174.00"1.6601.1072.0005.53519.37124.598676.452730.723614.956176.990148.9506HCLS1 ____/2010
370283257"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Jean Monnet, nr. 1, blocul /"stradaJean Monnet124"2,100.00"Fara ITE aprobati"919,674.00""64,378.00"2.9551.9702.0009.85034.47443.776"1,203.853""1,298.878""1,094.412"314.600265.0806HCLS1 ____/2010
158284258"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Jiului, nr. 2-4, blocul C1/"stradaJiului2-4C1197972"2,680.00"Fara ITE aprobati"868,588.00""78,173.00"2.7911.8612.0009.30332.55941.345"1,136.982""1,226.841""1,033.620"297.160250.3607HCLS1 ____/2010
116285259"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, soseaua Kiseleff, nr. 14, blocul /"soseauaKiseleff148"2,600.00"Fara ITE aprobatiexclus"773,214.00""77,322.00"2.4841.6562.0008.28128.98436.805"1,012.137""1,092.347"920.125264.580222.8705HCLS1 ____/2010
159287260"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Lastarisului, nr. 28, blocul B2/"stradaLastarisului28B21968132"9,240.00"Fara ITE aprobati"2,747,884.00""274,789.00"8.8295.8862.00029.430103.004130.799"3,596.980""3,876.928""3,269.982"939.040792.0307HCLS1 ____/2010
244288261"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Magheru, nr. 35, blocul /"bulevardulMagheru3580"6,000.00"Fara ITE aprobati"1,944,600.00""175,014.00"6.2484.1652.00020.82772.89392.563"2,545.481""2,744.177""2,314.074"664.670560.5007HCLS1 455/2009
251289262"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Maguricea, nr. 39, blocul 13E/"stradaMaguricea3913E198529"2,350.00"Fara ITE aprobati"1,029,159.00""72,042.00"3.3072.2042.00011.02238.57848.988"1,347.169""1,453.268""1,224.699"352.000296.6406HCLS1 455/2009
252290263"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Maguricea, nr. 37-39, blocul 13D/"stradaMaguricea37-3913D29"2,680.00"Fara ITE aprobati"1,173,680.00""82,158.00"3.7712.5142.00012.57043.99555.867"1,536.347""1,657.064""1,396.679"401.360338.2906HCLS1 455/2009
361291264"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Maguricea, nr. 15-19, blocul 8G/"stradaMaguricea15-198G198448"3,425.00"Fara ITE aprobati"1,312,906.00""118,162.00"4.2182.8122.00014.06149.21462.494"1,718.594""1,853.393""1,562.358"448.920378.4207HCLS1 ____/2010
283292265"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Maguricea, nr. 21-27, blocul 8J/"stradaMaguricea21-278J76"4,400.00"Fara ITE aprobati"1,426,040.00""128,344.00"4.5823.0552.00015.27353.45567.879"1,866.686""2,012.930""1,696.987"487.560411.0307HCLS1 ____/2010
317293266"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Marinarilor, nr. 26, blocul 10/3/"stradaMarinarilor2610/3198114"1,352.00"Fara ITE aprobati"592,095.00""41,447.00"1.9021.2682.0006.34122.19528.184775.052836.942704.593202.720170.6605HCLS1 ____/2010
249294267"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Marinarilor, nr. 12-16, blocul 9/1/1,2"stradaMarinarilor12-169/1"1,2"198134"4,000.00"Fara ITE aprobati"1,751,760.00""122,624.00"5.6283.7522.00018.76165.66583.384"2,293.054""2,472.244""2,084.595"598.810504.9206HCLS1 455/2009
166295268"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Marinarilor, nr. 17-19, blocul 6/3/"stradaMarinarilor17-196/348"4,800.00"Fara ITE aprobati"1,839,984.00""165,599.00"5.9123.9412.00019.70668.97287.583"2,408.539""2,596.653""2,189.581"628.940530.3407HCLS1 ____/2010
242296269"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Maxim Gorki, nr. 2, blocul /"stradaMaxim Gorki224"3,200.00"Fara ITE aprobati"1,401,408.00""98,099.00"4.5033.0022.00015.00952.53266.707"1,834.443""1,978.196""1,667.675"479.140403.9306HCLS1 455/2009
157297270"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Miron Costin, nr. 45, blocul 5/A"stradaMiron Costin455A198320"2,935.00"Fara ITE aprobati"1,285,354.00""89,975.00"4.1302.7532.00013.76648.18161.183"1,682.528""1,814.541""1,529.571"439.510370.4805HCLS1 ____/2010
156298271"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Neagoe Voda, nr. 13-15, blocul 2/5/"stradaNeagoe Voda13-152/5198229"2,066.00"Fara ITE aprobati"904,785.00""63,335.00"2.9071.9382.0009.69033.91643.068"1,184.364""1,277.883""1,076.695"309.520260.7906HCLS1 ____/2010
167299272"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Neagoe Voda, nr. 3-5, blocul 13/6/"stradaNeagoe Voda3-513/6198129"2,560.00"Fara ITE aprobati"1,121,127.00""78,479.00"3.6022.4012.00012.00742.02553.366"1,467.555""1,582.956""1,334.141"383.410323.1506HCLS1 ____/2010
44300273"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Neagoe Voda, nr. 12-16, blocul 9/2/A"stradaNeagoe Voda12-169/2A45"4,800.00"Fara ITE aprobati"1,839,984.00""165,599.00"5.9123.9412.00019.70668.97287.583"2,408.539""2,596.653""2,189.581"628.940530.3407HCLS1 ____/2010
120301274"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Neagoe Voda, nr. 18-22, blocul 6/2/"stradaNeagoe Voda18-226/248"4,000.00"Fara ITE aprobati"1,533,320.00""137,999.00"4.9273.2842.00016.42257.47772.986"2,007.116""2,164.212""1,824.651"524.200441.9507HCLS1 ____/2010
160303275"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Nicolae Balcescu, nr. 5, blocul D-1/"bulevardulNicolae Balcescu5D-1197980"3,400.00"ultrashFara ITE aprobati"1,101,940.00""99,175.00"3.5412.3602.00011.80241.30652.452"1,442.439""1,555.900""1,311.308"376.860317.6207HCLS1 ____/2010
410304276"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Nicolae Balcescu, nr. 18, blocul Dalles/"bulevardulNicolae Balcescu18Dalles196099"3,502.00"Fara ITE aprobatiexclus"1,041,460.00""104,146.00"3.3462.2312.00011.15439.03949.573"1,363.271""1,470.614""1,239.337"356.200300.1807HCLS1 ____/2010
161305277"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Nicolae Caramfil, nr. 32, blocul 1C/"stradaNicolae Caramfil321C198426"1,496.00"Fara ITE aprobati"655,159.00""45,862.00"2.1051.4032.0007.01724.55931.186857.603925.873779.639224.260188.8406HCLS1 ____/2010
115306278"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Nicolae Caramfil, nr. 44-46, blocul 11B/"stradaNicolae Caramfil44-4611B198838"3,500.00"Fara ITE aprobati"1,341,655.00""120,749.00"4.3112.8742.00014.36950.29263.863"1,756.226""1,893.935""1,596.569"458.740386.7106HCLS1 ____/2010
165307279"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Nicolae Caramfil, nr. 36-38, blocul 10C/"stradaNicolae Caramfil36-3810C38"2,100.00"Fara ITE aprobati"804,993.00""72,450.00"2.5861.7242.0008.62130.17538.318"1,053.736""1,137.160"957.942275.430232.0306HCLS1 ____/2010
49308280"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Nicolae Caramfil, nr. 58-60, blocul 21/B/"stradaNicolae Caramfil58-6021/B38"2,299.60"Fara ITE aprobati"881,506.00""79,336.00"2.8321.8882.0009.44133.04341.960"1,153.891""1,245.055""1,048.992"301.570254.0806HCLS1 ____/2010
33309281"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Nicolae Constantinescu, nr. 6, blocul 15A/"stradaNicolae Constantinescu615A198229"2,746.00"Fara ITE aprobati"1,202,584.00""84,181.00"3.8642.5762.00012.88045.07957.243"1,574.182""1,697.824""1,431.075"411.230346.6206HCLS1 ____/2010
2310282"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Nicolae Racota, nr. 8, blocul 76A/"stradaNicolae Racota876A197544"3,564.00"Fara ITE aprobati"1,366,189.00""122,958.00"4.3902.9262.00014.63251.21265.031"1,788.341""1,928.532""1,625.765"467.120393.7807HCLS1 ____/2010
408311283"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Nicolae Racota, nr. 2, blocul 67/"stradaNicolae Racota267197565"3,234.00"Fara ITE aprobati"1,048,140.00""94,333.00"3.3682.2452.00011.22639.29049.891"1,372.015""1,480.035""1,247.286"358.480302.1107HCLS1 ____/2010
208312284"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Nicolae Titulescu, nr. 10, blocul 20/B"bulevardulNicolae Titulescu1020B24"4,200.00"introdus nouFara ITE aprobati"1,839,348.00""128,755.00"5.9103.9402.00019.69968.94887.553"2,407.707""2,595.757""2,188.825"628.730530.1606HCLS1 ____/2010
360313285"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Nicolae Titulescu, nr. 10, blocul 20/A"bulevardulNicolae Titulescu1020A24"4,200.00"introdus nouFara ITE aprobati"1,839,348.00""128,755.00"5.9103.9402.00019.69968.94887.553"2,407.707""2,595.757""2,188.825"628.730530.1606HCLS1 ____/2010
250314286"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, soseaua Nicolae Titulescu, nr. 92, blocul 13/1"soseauaNicolae Titulescu92131197639"3,575.00"ultrashFara ITE aprobati"1,370,405.00""123,337.00"4.4032.9352.00014.67751.37065.231"1,793.860""1,934.476""1,630.782"468.550395.0006HCLS1 455/2009
209315287"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, soseaua Nicolae Titulescu, nr. 92, blocul 13/2"soseauaNicolae Titulescu92132197640"3,575.00"ultrashFara ITE aprobati"1,370,405.00""123,337.00"4.4032.9352.00014.67751.37065.231"1,793.860""1,934.476""1,630.782"468.550395.0006HCLS1 ____/2010
304316288"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, soseaua Nicolae Titulescu, nr. 92, blocul 13/4"soseauaNicolae Titulescu92134197640"3,575.00"ultrashFara ITE aprobati"1,370,405.00""123,337.00"4.4032.9352.00014.67751.37065.231"1,793.860""1,934.476""1,630.782"468.550395.0006HCLS1 ____/2010
210317289"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, soseaua Nicolae Titulescu, nr. 92, blocul 13/3"soseauaNicolae Titulescu92133197644"3,575.00"ultrashFara ITE aprobati"1,370,405.00""123,337.00"4.4032.9352.00014.67751.37065.231"1,793.860""1,934.476""1,630.782"468.550395.0007HCLS1 ____/2010
341318290"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, soseaua Nicolae Titulescu, nr. 39-49, blocul 12/C"soseauaNicolae Titulescu39-4912C198150"14,879.00"ultrashFara ITE aprobati"5,703,568.00""513,322.00"18.32612.2172.00061.085213.798271.490"7,465.971""8,044.887""6,787.246""1,948.580""1,643.960"7HCLS1 ____/2010
211319291"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, soseaua Nicolae Titulescu, nr. 95-103, blocul 8/C"soseauaNicolae Titulescu95-1038C50"4,500.00"modificat suprafataFara ITE aprobati"1,724,985.00""155,249.00"5.5423.6952.00018.47564.66182.109"2,258.005""2,434.487""2,052.732"589.660497.2007HCLS1 ____/2010
328320292"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, soseaua Nicolae Titulescu, nr. 95-103, blocul 8/A"soseauaNicolae Titulescu95-1038A55"4,500.00"modificat suprafataFara ITE aprobatiexclus"1,724,985.00""155,249.00"5.5423.6952.00018.47564.66182.109"2,258.005""2,434.487""2,052.732"589.660497.2007HCLS1 ____/2010
9321293"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Nicolae Titulescu, nr. 95-103, blocul 8/B"bulevardulNicolae Titulescu95-1038B55"4,500.00"introdus nouFara ITE aprobati"1,724,985.00""155,249.00"5.5423.6952.00018.47564.66182.109"2,258.005""2,434.487""2,052.732"589.660497.2007HCLS1 ____/2010
212322294"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, soseaua Nicolae Titulescu, nr. 16, blocul 22/A"soseauaNicolae Titulescu1622A198056"5,600.00"ultrashFara ITE aprobati"2,146,648.00""193,199.00"6.8974.5982.00022.99180.467102.180"2,809.962""3,029.095""2,554.511"733.690618.7407HCLS1 ____/2010
393323295"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, soseaua Nicolae Titulescu, nr. 115, blocul 6/"soseauaNicolae Titulescu115657"4,300.00"Fara ITE aprobati"1,648,319.00""148,349.00"5.2963.5312.00017.65461.78778.460"2,157.650""2,326.378""1,961.500"563.480475.1007HCLS1 ____/2010
363325296"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, soseaua Nicolae Titulescu, nr. 89-91, blocul 9/"soseauaNicolae Titulescu89-91986"8,400.00"Fara ITE aprobati"2,498,076.00""249,808.00"8.0265.3512.00026.75493.640118.908"3,269.981""3,524.660""2,972.710"853.720720.0307HCLS1 ____/2010
213326297"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, soseaua Nicolae Titulescu, nr. 64, blocul 24/"soseauaNicolae Titulescu6424198390"5,115.00"Fara ITE aprobati"1,521,150.00""152,115.00"4.8873.2582.00016.29257.02072.407"1,991.185""2,147.049""1,810.168"520.040438.4507HCLS1 ____/2010
68327298"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, soseaua Nicolae Titulescu, nr. 14, blocul 21/A,B"soseauaNicolae Titulescu1421"A,B"1980102"10,400.00"modificat suprafataultrashFara ITE aprobatiexclus"3,092,856.00""309,286.00"9.9376.6252.00033.124115.936147.220"4,048.549""4,363.391""3,680.499""1,056.870"891.4607HCLS1 ____/2010
139328299"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, soseaua Nicolae Titulescu, nr. 155, blocul 21/A,B,C"soseauaNicolae Titulescu15521"A,B,C"1976119"10,033.00"ultrashFara ITE aprobati"2,983,714.00""298,372.00"9.5876.3912.00031.956111.845142.025"3,905.682""4,209.486""3,550.620""1,019.590"860.0107HCLS1 ____/2010
384329300"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, soseaua Nicolae Titulescu, nr. 94, blocul 14-14A/1,2,3"soseauaNicolae Titulescu9414-14A"1,2,3"1976119"15,697.00"Fara ITE aprobati"4,668,131.00""466,814.00"14.9999.9992.00049.996174.985222.203"6,110.583""6,584.765""5,555.075""1,594.910""1,345.510"7HCLS1 ____/2010
299330301"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, soseaua Nicolae Titulescu , nr. 78, blocul 1/"soseauaNicolae Titulescu 781197953"3,927.00"Fara ITE aprobati"1,505,337.00""135,481.00"4.8373.2242.00016.12256.42871.654"1,970.486""2,124.751""1,791.351"514.640433.8907HCLS1 ____/2010
255331302"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Pajurei, nr. 14, blocul 19/B"stradaPajurei1419B196116"1,300.00"modificat suprafataultrashFara ITE aprobati"569,322.00""39,853.00"1.8291.2192.0006.09721.34127.100745.242804.828677.493194.940164.1005HCLS1 455/2009
28332303"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Pajurei, nr. 14, blocul 19/A"stradaPajurei1419A196116"1,300.00"modificat suprafataultrashFara ITE aprobati"569,322.00""39,853.00"1.8291.2192.0006.09721.34127.100745.242804.828677.493194.940164.1005HCLS1 ____/2010
168333304"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Pajurei, nr. 2, blocul 1/"stradaPajurei21195932"2,434.00"Fara ITE aprobati"1,065,946.00""74,617.00"3.4252.2832.00011.41639.95750.739"1,395.323""1,505.143""1,268.475"364.560307.2406HCLS1 ____/2010
4334305"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Pajurei, nr. 4, blocul 6/"stradaPajurei46195932"2,439.00"Fara ITE aprobati"1,068,136.00""74,770.00"3.4322.2882.00011.44040.03950.843"1,398.190""1,508.232""1,271.082"365.310307.8706HCLS1 ____/2010
70335306"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Pajurei, nr. 11, blocul F4/"stradaPajurei11F460"5,370.00"Fara ITE aprobati"1,740,417.00""156,638.00"5.5923.7282.00018.64065.24082.844"2,278.206""2,456.250""2,071.096"594.940501.6507HCLS1 ____/2010
344337307"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Pecetei, nr. 4, blocul 27/B"stradaPecetei427B196116"3,439.00"Fara ITE aprobati"1,506,076.00""105,426.00"4.8393.2262.00016.13056.45571.689"1,971.453""2,125.792""1,792.230"514.890434.1005HCLS1 ____/2010
351338308"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Pecetei, nr. 6, blocul 7/"stradaPecetei67195932"2,439.00"Fara ITE aprobati"1,068,136.00""74,770.00"3.4322.2882.00011.44040.03950.843"1,398.190""1,508.232""1,271.082"365.310307.8706HCLS1 ____/2010
114339309"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Pecetei, nr. 8, blocul 8/"stradaPecetei88195932"2,439.00"Fara ITE aprobati"1,068,136.00""74,770.00"3.4322.2882.00011.44040.03950.843"1,398.190""1,508.232""1,271.082"365.310307.8706HCLS1 ____/2010
215340310"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Pecetei, nr. 4, blocul 27/A,C,D"stradaPecetei427"A,C,D"1960144"9,836.00"Fara ITE aprobati"2,925,129.00""292,513.00"9.3986.2662.00031.328109.648139.236"3,828.994""4,126.870""3,480.904"999.580843.1207HCLS1 ____/2010
214343311"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Pietei, nr. 37-39, blocul A6/"stradaPietei37-39A6196888"5,238.00"Fara ITE aprobati"1,557,729.00""155,773.00"5.0053.3372.00016.68358.39174.148"2,039.067""2,198.631""1,853.697"532.540448.9907HCLS1 ____/2010
432344312"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, soseaua Pipera, nr. 15, blocul 3C/"soseauaPipera153C198511"1,444.00"Fara ITE aprobatiexclus"632,386.00""44,268.00"2.0321.3552.0006.77323.70530.102827.793893.760752.539216.480182.2705HCLS1 ____/2010
433345313"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, soseaua Pipera, nr. 3-5, blocul 1E/"soseauaPipera3-51E198427"1,752.00"Fara ITE aprobati"767,271.00""53,709.00"2.4651.6432.0008.21728.76136.522"1,004.358""1,083.966"913.053262.550221.1506HCLS1 ____/2010
83346314"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Poligrafiei, nr. 20, blocul /"bulevardulPoligrafiei20197782"7,700.00"Fara ITE aprobati"2,289,903.00""228,991.00"7.3574.9052.00024.52585.837108.999"2,997.483""3,231.106""2,724.985"782.620660.0307HCLS1 ____/2010
77347315"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Polona, nr. 92, blocul 18/A+B"stradaPolona9218A+B132"9,017.00"modificat suprafataFara ITE aprobatiexclus"2,681,566.00""268,157.00"8.6165.7442.00028.720100.519127.643"3,510.170""3,783.412""3,191.064"916.390772.9207HCLS1 ____/2010
82348316"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Presei, nr. 10, blocul 30/"stradaPresei10308920.00exclusFara ITE aprobatiexclus"273,599.00""27,360.00"0.8790.5862.0002.93010.25613.023358.141387.815325.58393.93078.8605HCLS1 ____/2010
80349317"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Presei, nr. 2, blocul 26/A"stradaPresei226A196116"1,200.00"Fara ITE aprobati"525,528.00""36,787.00"1.6891.1262.0005.62819.69925.015687.916743.073625.378179.980151.4705HCLS1 ____/2010
78350318"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Presei, nr. 1, blocul 28/C"stradaPresei128C196016"4,812.00"exclusFara ITE aprobati"2,107,368.00""147,516.00"6.7714.5142.00022.57078.995100.311"2,758.545""2,973.706""2,507.768"720.270607.4105HCLS1 ____/2010
321351319"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Presei, nr. 1, blocul 28/D"stradaPresei128D195816"4,812.00"exclusFara ITE aprobati"2,107,368.00""147,516.00"6.7714.5142.00022.57078.995100.311"2,758.545""2,973.706""2,507.768"720.270607.4105HCLS1 ____/2010
392352320"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Presei, nr. 3, blocul 20/"stradaPresei32032"2,400.00"Fara ITE aprobati"1,051,056.00""73,574.00"3.3772.2512.00011.25739.39950.030"1,375.832""1,484.146""1,250.756"359.480302.9506HCLS1 ____/2010
434353321"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Presei, nr. 2, blocul 26/"stradaPresei22632"2,400.00"Fara ITE aprobati"1,051,056.00""73,574.00"3.3772.2512.00011.25739.39950.030"1,375.832""1,484.146""1,250.756"359.480302.9506HCLS1 ____/2010
75354322"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Presei, nr. 5-7, blocul 21-22/"stradaPresei5-721-22196064"2,820.00"Fara ITE aprobati"913,962.00""82,257.00"2.9371.9582.0009.78934.26043.505"1,196.376""1,290.825""1,087.615"312.650263.4307HCLS1 ____/2010
405356323"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Prometeu, nr. 8-10, blocul 12F/"stradaPrometeu8-1012F198534"3,620.00"Fara ITE aprobati"1,585,343.00""110,975.00"5.0943.3962.00016.97959.42775.462"2,075.214""2,237.572""1,886.558"541.970456.9506HCLS1 ____/2010
276357324"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Prometeu, nr. 20-22, blocul 13F/"stradaPrometeu20-2213F34"2,400.00"Fara ITE aprobati"1,051,056.00""73,574.00"3.3772.2512.00011.25739.39950.030"1,375.832""1,484.146""1,250.756"359.480302.9506HCLS1 455/2009
322358325"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Prometeu, nr. 21-23, blocul 16D/1,2"stradaPrometeu21-2316D1.2198738"1,530.00"Fara ITE aprobati"586,495.00""52,785.00"1.8841.2562.0006.28121.98527.917767.722829.045697.929200.810169.0506HCLS1 ____/2010
170359326"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Prometeu, nr. 16-18, blocul 13G/"stradaPrometeu16-1813G63"7,000.00"Fara ITE aprobati"2,268,700.00""204,183.00"7.2894.8602.00024.29885.042107.990"2,969.728""3,201.207""2,699.753"775.370653.9107HCLS1 ____/2010
102360327"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Prometeu, nr. 25-31, blocul 16G/"stradaPrometeu25-3116G198766"2,382.00"Fara ITE aprobati"772,007.00""69,481.00"2.4801.6542.0008.26828.93936.748"1,010.557""1,090.646"918.688264.170222.5207HCLS1 ____/2010
76361328"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Prunaru, nr. 6, blocul 8/1,2"stradaPrunaru681.2197772"4,608.00"Fara ITE aprobati"1,493,453.00""134,411.00"4.7983.1992.00015.99555.98271.088"1,954.930""2,107.992""1,777.209"510.580430.4607HCLS1 ____/2010
182362329"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Prunaru, nr. 1, blocul 9/"stradaPrunaru191962102"4,863.69"ultrashFara ITE aprobatiexclus"1,446,413.00""144,642.00"4.6473.0982.00015.49154.21968.849"1,893.355""2,041.659""1,721.232"494.520416.9007HCLS1 ____/2010
183363330"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Prunaru, nr. 2-4, blocul 6-7/"stradaPrunaru2-46-71977144"9,234.00"ultrashFara ITE aprobati"2,746,100.00""274,610.00"8.8235.8822.00029.411102.938130.714"3,594.645""3,874.413""3,267.859"938.430791.5207HCLS1 ____/2010
24364331"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Radu Beller, nr. 19, blocul /"stradaRadu Beller1910"1,297.00"exclusFara ITE aprobatiexclus"385,715.00""38,572.00"1.2390.8262.0004.13114.45918.360504.901545.916459.001132.230111.1805HCLS1 ____/2010
104367332"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Radu Boiangiu, nr. 8, blocul 38/"stradaRadu Boiangiu838108"11,200.00"Fara ITE aprobatiexclus"3,330,768.00""333,077.00"10.7027.1352.00035.673124.854158.545"4,359.975""4,698.884""3,963.614""1,138.130"960.0407HCLS1 ____/2010
92368333"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Radu Popescu, nr. 17, blocul 24A/1+2"stradaRadu Popescu1724A1+279"7,700.00"modificat suprafataFara ITE aprobati"2,495,570.00""224,602.00"8.0185.3462.00026.72893.546118.789"3,266.701""3,521.128""2,969.728"852.860719.3107HCLS1 ____/2010
93370334"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Schitu Magureanu, nr. 27-33, blocul Diham/A,B,C"stradaSchitu Magureanu27-33Diham"A,B,C"S+P+8/9147"11,076.00"Fara ITE aprobatiexclus"3,293,892.00""329,390.00"10.5837.0562.00035.278123.472156.789"4,311.705""4,646.883""3,919.732""1,125.530"949.4107HCLS1 ____/2010
111371335"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, intrarea Serdarului, nr. 7, blocul 51/"intrareaSerdarului75119798"1,250.00"Fara ITE aprobatiexclus"371,738.00""37,174.00"1.1940.7962.0003.98113.93517.695486.605526.206442.368127.450107.1505HCLS1 ____/2010
279372336"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Serdarului, nr. 7, blocul 46/"stradaSerdarului746197722"2,200.00"Fara ITE aprobati"963,468.00""67,443.00"3.0962.0642.00010.31936.11645.861"1,261.180""1,360.636""1,146.527"329.560277.7006HCLS1 455/2009
103373337"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Serdarului, nr. 11, blocul 47/"stradaSerdarului114744"4,865.00"Fara ITE aprobati"1,864,901.00""167,842.00"5.9923.9952.00019.97369.90688.769"2,441.155""2,631.790""2,219.232"637.450537.5307HCLS1 ____/2010
94374338"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Serdarului, nr. 9, blocul 46B/"stradaSerdarului946B197849"4,485.00"Fara ITE aprobati"1,719,236.00""154,732.00"5.5243.6832.00018.41364.44681.836"2,250.480""2,426.382""2,045.891"587.700495.5407HCLS1 ____/2010
95375339"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Sfanta Maria, nr. 1-5, blocul 10A4/"stradaSfanta Maria1-510A454"4,800.00"Fara ITE aprobati"1,839,984.00""165,599.00"5.9123.9412.00019.70668.97287.583"2,408.539""2,596.653""2,189.581"628.940530.3407HCLS1 ____/2010
216376340"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Sfintii Voievozi, nr. 49-51, blocul /A,B"stradaSfintii Voievozi49-51"A,B"197233"3,486.00"Fara ITE aprobati"1,526,659.00""106,867.00"4.9053.2702.00016.35157.22772.669"1,998.397""2,154.819""1,816.725"521.920440.0306HCLS1 ____/2010
266378341"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Siriului, nr. 17-19, blocul 17C/"stradaSiriului17-1917C198633"2,960.00"Fara ITE aprobati"1,296,303.00""90,742.00"4.1652.7772.00013.88348.59261.704"1,696.861""1,829.982""1,542.601"443.250373.6406HCLS1 455/2009
268379342"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Siriului, nr. 21-23, blocul 17D/"stradaSiriului21-2317D198633"2,735.00"Fara ITE aprobati"1,197,766.00""83,844.00"3.8482.5662.00012.82844.89857.014"1,567.876""1,691.030""1,425.342"409.590345.2406HCLS1 455/2009
112381343"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Smaranda Braescu, nr. 36, blocul 20H/3"stradaSmaranda Braescu3620H314"2,500.00"Fara ITE aprobati"1,094,850.00""76,640.00"3.5182.3452.00011.72641.04052.115"1,433.159""1,545.903""1,302.872"374.440315.5705HCLS1 ____/2010
184382344"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Smaranda Braescu, nr. 40, blocul 20H/1"stradaSmaranda Braescu4020H114"2,500.00"Fara ITE aprobati"1,094,850.00""76,640.00"3.5182.3452.00011.72641.04052.115"1,433.159""1,545.903""1,302.872"374.440315.5705HCLS1 ____/2010
13383345"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Smaranda Braescu, nr. 38, blocul 20H/2"stradaSmaranda Braescu3820H214"2,500.00"Fara ITE aprobati"1,094,850.00""76,640.00"3.5182.3452.00011.72641.04052.115"1,433.159""1,545.903""1,302.872"374.440315.5705HCLS1 ____/2010
169384346"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Smaranda Braescu, nr. 8, blocul 2C/1"stradaSmaranda Braescu82C115"2,004.00"exclusFara ITE aprobati"877,632.00""61,435.00"2.8201.8802.0009.39932.89841.775"1,148.820""1,239.592""1,044.382"300.250252.9605HCLS1 ____/2010
339385347"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Smaranda Braescu, nr. 26, blocul 12A/"stradaSmaranda Braescu2612A15"2,100.00"Fara ITE aprobati"919,674.00""64,378.00"2.9551.9702.0009.85034.47443.776"1,203.853""1,298.878""1,094.412"314.600265.0805HCLS1 ____/2010
98386348"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Smaranda Braescu, nr. 34, blocul 20H/4"stradaSmaranda Braescu3420H419"2,500.00"Fara ITE aprobati"1,094,850.00""76,640.00"3.5182.3452.00011.72641.04052.115"1,433.159""1,545.903""1,302.872"374.440315.5705HCLS1 ____/2010
23387349"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Smaranda Braescu, nr. 18B, blocul 2A/"stradaSmaranda Braescu18B2A198429"2,800.00"Fara ITE aprobati"1,226,232.00""85,837.00"3.9402.6272.00013.13345.96558.369"1,605.138""1,731.172""1,459.216"419.310353.4406HCLS1 ____/2010
217388350"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Smaranda Braescu, nr. 44, blocul 20F/"stradaSmaranda Braescu4420F32"3,100.00"Fara ITE aprobati"1,357,614.00""95,033.00"4.3622.9082.00014.54050.89064.622"1,777.117""1,916.439""1,615.561"464.190391.3106HCLS1 ____/2010
218389351"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Smaranda Braescu, nr. 11A, blocul 11/"stradaSmaranda Braescu11A1142"5,000.00"Fara ITE aprobati"1,916,650.00""172,499.00"6.1584.1052.00020.52771.84691.233"2,508.895""2,704.764""2,280.814"655.130552.4407HCLS1 ____/2010
356390352"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Smaranda Braescu, nr. 29-33, blocul 11G/"stradaSmaranda Braescu29-3311G198548"4,725.00"Fara ITE aprobati"1,811,235.00""163,012.00"5.8193.8802.00019.39867.89486.215"2,370.907""2,556.113""2,155.370"619.120522.0607HCLS1 ____/2010
376391353"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Smaranda Braescu, nr. 8, blocul 2C/C"stradaSmaranda Braescu82CC48"5,800.00"exclusFara ITE aprobati"2,223,314.00""200,099.00"7.1444.7622.00023.81283.341105.830"2,910.318""3,137.207""2,645.744"759.870640.8307HCLS1 ____/2010
27392354"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Smaranda Braescu, nr. 25, blocul 10H/1,2,3"stradaSmaranda Braescu2510H"1,2,3"198653"4,000.00"Fara ITE aprobati"1,533,320.00""137,999.00"4.9273.2842.00016.42257.47772.986"2,007.116""2,164.212""1,824.651"524.200441.9507HCLS1 ____/2010
281393355"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, aleea Somesul Rece, nr. 17-25, blocul 8/"aleeaSomesul Rece17-258197180"3,940.00"Fara ITE aprobati"1,276,954.00""114,926.00"4.1032.7352.00013.67647.86760.783"1,671.533""1,802.697""1,519.575"436.640368.0607HCLS1 455/2009
122394356"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, aleea Somesul Rece, nr. 1-9, blocul /"aleeaSomesul Rece1-984"9,100.00"Fara ITE aprobati"2,706,249.00""270,625.00"8.6955.7972.00028.984101.444128.817"3,542.480""3,818.217""3,220.436"924.820780.0307HCLS1 ____/2010
391395357"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Stefan Burileanu, nr. 7, blocul 20A/B"stradaStefan Burileanu720AB198619"3,405.00"Fara ITE aprobati"1,491,186.00""104,384.00"4.7913.1942.00015.97155.89770.980"1,951.962""2,104.795""1,774.511"509.810429.8105HCLS1 ____/2010
219396358"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Stefan Burileanu, nr. 13, blocul 20C/"stradaStefan Burileanu1320C32"2,200.00"Fara ITE aprobati"963,468.00""67,443.00"3.0962.0642.00010.31936.11645.861"1,261.180""1,360.636""1,146.527"329.560277.7006HCLS1 ____/2010
337397359"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Stefan Burileanu, nr. 2-4, blocul 11i/"stradaStefan Burileanu2-411i33"2,200.00"Fara ITE aprobati"963,468.00""67,443.00"3.0962.0642.00010.31936.11645.861"1,261.180""1,360.636""1,146.527"329.560277.7006HCLS1 ____/2010
220398360"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, soseaua Stefan Cel Mare, nr. 2, blocul 13/B"soseauaStefan Cel Mare213B44"4,100.00"Fara ITE aprobati"1,571,653.00""141,449.00"5.0503.3662.00016.83258.91374.811"2,057.294""2,218.266""1,870.267"537.290453.0007HCLS1 ____/2010
221399361"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, soseaua Stefan Cel Mare, nr. 4, blocul 14/"soseauaStefan Cel Mare414100"9,800.00"Fara ITE aprobatiexclus"2,914,422.00""291,443.00"9.3646.2432.00031.213109.247138.726"3,814.978""4,111.771""3,468.162"995.920840.0307HCLS1 ____/2010
54400362"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Stefan Protopopescu, nr. 3, blocul C5/"stradaStefan Protopopescu3C5196249"4,676.00"ultrashFara ITE aprobati"1,792,452.00""161,321.00"5.7593.8392.00019.19767.19085.321"2,346.320""2,529.626""2,133.018"612.710516.6407HCLS1 ____/2010
53401363"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Stefan Protopopescu, nr. 9, blocul C2/"stradaStefan Protopopescu9C249"3,500.00"Fara ITE aprobati"1,341,655.00""120,749.00"4.3112.8742.00014.36950.29263.863"1,756.226""1,893.935""1,596.569"458.740386.7107HCLS1 ____/2010
302402364"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Stefan Stoika, nr. 20, blocul 17A/A"stradaStefan Stoika2017AA198448"4,000.00"modificat suprafataFara ITE aprobati"1,533,320.00""137,999.00"4.9273.2842.00016.42257.47772.986"2,007.116""2,164.212""1,824.651"524.200441.9507HCLS1 ____/2010
254403365"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Stefan Stoika, nr. 22, blocul 17B/B"stradaStefan Stoika2217BB48"4,000.00"modificat suprafataFara ITE aprobati"1,533,320.00""137,999.00"4.9273.2842.00016.42257.47772.986"2,007.116""2,164.212""1,824.651"524.200441.9507HCLS1 455/2009
253404366"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Stirbei Voda, nr. 162, blocul 22A/"stradaStirbei Voda16222A198829"3,180.00"ultrashFara ITE aprobati"1,392,650.00""97,486.00"4.4752.9832.00014.91552.20466.290"1,822.979""1,965.846""1,657.254"476.150401.4106HCLS1 455/2009
308405367"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Stirbei Voda, nr. 154, blocul 26A/"stradaStirbei Voda15426A30"3,110.00"ultrashFara ITE aprobati"1,361,994.00""95,340.00"4.3762.9172.00014.58751.05464.831"1,782.850""1,922.615""1,620.773"465.680392.5706HCLS1 ____/2010
222406368"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Stirbei Voda, nr. 158, blocul 23A/"stradaStirbei Voda15823A198930"3,110.00"ultrashFara ITE aprobati"1,361,994.00""95,340.00"4.3762.9172.00014.58751.05464.831"1,782.850""1,922.615""1,620.773"465.680392.5706HCLS1 ____/2010
269407369"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Stirbei Voda, nr. 160, blocul 22B/"stradaStirbei Voda16022B198830"4,179.00"ultrashFara ITE aprobati"1,830,152.00""128,111.00"5.8803.9202.00019.60168.60387.115"2,395.669""2,582.788""2,177.881"625.580527.5106HCLS1 455/2009
289408370"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Stirbei Voda, nr. 97, blocul 25C/"stradaStirbei Voda9725Cnu30"4,400.00"Fara ITE aprobati"1,926,936.00""134,886.00"6.1914.1272.00020.63772.23191.722"2,522.359""2,719.267""2,293.054"658.640555.4106HCLS1 ____/2010
180409371"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Stirbei Voda, nr. 152, blocul /"stradaStirbei Voda15264"4,000.00"Fara ITE aprobati"1,296,400.00""116,676.00"4.1652.7772.00013.88448.59661.709"1,696.988""1,830.119""1,542.716"443.280373.6707HCLS1 ____/2010
37410372"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Stirbei Voda, nr. 103,105,107, blocul 24A,24B,24C/"stradaStirbei Voda"103,105,107""24A,24B,24C"S+P+890"12,300.00"Fara ITE aprobati"3,657,897.00""365,790.00"11.7537.8352.00039.176137.116174.116"4,788.187""5,160.183""4,352.897""1,249.860""1,054.330"7HCLS1 ____/2010
326411373"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Subcetate, nr. 62-70, blocul A10/"stradaSubcetate62-70A10196788"6,407.00"Fara ITE aprobati"1,905,378.00""190,538.00"6.1224.0812.00020.40771.42390.696"2,494.140""2,688.869""2,267.400"651.280549.1907HCLS1 ____/2010
40412374"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Surorilor, nr. 9-15, blocul A2/"stradaSurorilor9-15A2196788"6,380.00"Fara ITE aprobati"1,897,349.00""189,735.00"6.0964.0642.00020.32171.12290.314"2,483.630""2,677.547""2,257.845"648.540546.8807HCLS1 ____/2010
414413375"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Tache Ionescu, nr. 8, blocul /"stradaTache Ionescu840"2,450.00"exclusFara ITE aprobati"939,159.00""84,525.00"3.0182.0122.00010.05835.20444.704"1,229.359""1,326.355""1,117.599"321.260270.7006HCLS1 ____/2010
223415376"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Turda, nr. 118, blocul 37/A"stradaTurda11837A198235"3,300.00"Fara ITE aprobati"1,264,989.00""113,850.00"4.0642.7102.00013.54847.41860.213"1,655.871""1,785.824""1,505.337"432.550364.6106HCLS1 ____/2010
274416377"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Turda, nr. 118, blocul 37/C"stradaTurda11837C198235"2,396.00"Fara ITE aprobati"918,459.00""82,662.00"2.9511.9672.0009.83734.42843.719"1,202.263""1,297.165""1,092.966"314.190264.7306HCLS1 455/2009
1417378"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Turda, nr. 114, blocul 35/B"stradaTurda11435B198235"2,346.00"Fara ITE aprobati"899,293.00""80,937.00"2.8891.9262.0009.63133.71042.806"1,177.175""1,270.137""1,070.159"307.640259.2106HCLS1 ____/2010
60418379"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Turda, nr. 100, blocul 30B/"stradaTurda10030B198140"5,500.00"modificat suprafataFara ITE aprobati"2,108,315.00""189,749.00"6.7744.5162.00022.58079.030100.356"2,759.784""2,975.040""2,508.895"720.590607.6906HCLS1 ____/2010
262419380"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Turda, nr. 102, blocul 30A/"stradaTurda10230A40"4,600.00"Fara ITE aprobati"1,763,318.00""158,699.00"5.6663.7772.00018.88566.09883.934"2,308.183""2,488.543""2,098.348"602.760508.2506HCLS1 455/2009
388420381"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Turda, nr. 118, blocul 37/B"stradaTurda11837B44"1,250.00"Fara ITE aprobati"479,163.00""43,125.00"1.5401.0262.0005.13217.96122.808627.224677.691570.204164.150138.1107HCLS1 ____/2010
389421382"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Turda, nr. 122, blocul 39/"stradaTurda1223945"2,400.00"Fara ITE aprobati"919,992.00""82,800.00"2.9561.9712.0009.85334.48643.792"1,204.270""1,299.328""1,094.791"314.710265.1707HCLS1 ____/2010
390422383"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Turda, nr. 108, blocul 33/"stradaTurda10833198286"6,600.00"modificat suprafataFara ITE aprobati"1,962,774.00""196,278.00"6.3064.2042.00021.02173.57593.428"2,569.271""2,769.805""2,335.701"670.880565.7407HCLS1 ____/2010
343423384"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Turda, nr. 119, blocul 6/"stradaTurda11961983119"13,074.00"Fara ITE aprobati"3,888,077.00""388,808.00"12.4928.3282.00041.641145.745185.072"5,089.493""5,484.771""4,626.812""1,328.480""1,120.670"7HCLS1 ____/2010
350424385"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Turda, nr. 121, blocul 5/"stradaTurda12151982150"7,290.00"Fara ITE aprobati"2,167,974.00""216,798.00"6.9664.6442.00023.21981.267103.196"2,837.878""3,059.170""2,579.889"740.970624.8807HCLS1 ____/2010
387425386"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, intrarea V. I. Miciurin, nr. 1, blocul /"intrareaV. I. Miciurin119586824.00exclusFara ITE aprobatiexclus"245,050.00""24,505.00"0.7870.5252.0002.6249.18611.664320.770347.556291.60984.18070.6305HCLS1 ____/2010
66426387"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Vasile Sion, nr. 1-9, blocul 15/1,2,3,4,5"stradaVasile Sion1-915"1,2,3,4,5"1961171"11,700.00"ultrashFara ITE aprobati"3,479,463.00""347,947.00"11.1807.4532.00037.265130.428165.622"4,554.617""4,908.565""4,140.561""1,188.920""1,002.900"7HCLS1 ____/2010
402427388"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Veronica Micle, nr. 22, blocul M5/B"stradaVeronica Micle22M5B34"3,371.40"Fara ITE aprobati"1,476,471.00""103,353.00"4.7443.1632.00015.81355.34670.280"1,932.701""2,084.047""1,757.001"504.780425.5706HCLS1 ____/2010
398429389"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Veronica Micle, nr. 20, blocul M6/"stradaVeronica Micle20M6220"9,675.00"Fara ITE aprobatiexclus"2,877,249.00""287,725.00"9.2456.1632.00030.815107.854136.957"3,766.319""4,059.353""3,423.926"983.230829.3207HCLS1 ____/2010
74430390"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, calea Victoriei, nr. 97, blocul 97/"caleaVictoriei9797S+P+1018"3,864.00"Fara ITE aprobati"1,692,201.00""118,455.00"5.4373.6252.00018.12363.43280.549"2,215.091""2,388.257""2,013.719"578.470487.7505HCLS1 ____/2010
386431391"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, calea Victoriei, nr. 105, blocul 105/"caleaVictoriei10510534"3,400.00"Fara ITE aprobati"1,488,996.00""104,230.00"4.7843.1892.00015.94755.81570.876"1,949.096""2,101.707""1,771.905"509.060429.1806HCLS1 ____/2010
121432392"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, calea Victoriei, nr. 85, blocul 1/"caleaVictoriei851197936"4,019.00"ultrashFara ITE aprobati"1,540,604.00""138,655.00"4.9503.3002.00016.50057.75073.333"2,016.651""2,174.484""1,833.319"526.690444.0506HCLS1 ____/2010
134433393"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, calea Victoriei, nr. 136, blocul Macul Rosu/"caleaVictoriei136Macul RosuS+P+758"3,684.00"Fara ITE aprobati"1,412,188.00""127,097.00"4.5373.0252.00015.12552.93667.220"1,848.554""1,993.397""1,680.504"482.830407.0407HCLS1 ____/2010
313434394"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Victoriei, nr. 103-105, blocul /"stradaVictoriei103-10578"8,400.00"Fara ITE aprobati"2,722,440.00""245,020.00"8.7475.8312.00029.157102.051129.588"3,563.674""3,841.048""3,239.704"930.350784.7007HCLS1 ____/2010
5435395"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Zablovski, nr. 1, blocul 13B/"stradaZablovski113B36"3,780.00"Fara ITE aprobati"1,448,988.00""130,409.00"4.6563.1042.00015.51954.31568.972"1,896.725""2,045.291""1,724.295"495.400417.6506HCLS1 ____/2010
3592"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Alexandru Averescu, nr. 1, blocul 1/A"bulevardulAlexandru Averescu11A64"5,136.80"HCLS1 - 40 imobile"1,664,837.00""149,836.00""1,522.559""1,159.746"5.3493.5662.00017.83062.40679.246"2,179.272""1,522.559""1,159.746"368.780280.9107HCLS1 ____/2010
3859"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Alexandru Popisteanu, nr. 1, blocul 1/"stradaAlexandru Popisteanu1144"5,013.00"HCLS1 - 40 imobile"1,921,634.00""172,948.00""1,555.047""1,247.609"6.1744.1162.00020.58172.03291.470"2,515.419""1,555.047""1,247.609"376.650302.1907HCLS1 ____/2010
40731"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Baiculesti, nr. 25, blocul E13/"stradaBaiculesti25E1380"6,219.24"HCLS1 - 40 imobileexclus"2,015,656.00""181,410.00""1,774.407""1,362.501"6.4764.3182.00021.58875.55795.945"2,638.494""1,774.407""1,362.501"429.780330.0207HCLS1 ____/2010
40644"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Banul Manta, nr. 39, blocul 30/"bulevardulBanul Manta393027"2,643.60"HCLS1 - 40 imobile"1,157,739.00""81,042.00"985.934799.0493.7202.4802.00012.39943.39855.108"1,515.480"985.934799.049238.810193.5406HCLS1 ____/2010
5757"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Belizarie, nr. 16, blocul 10/1/3"stradaBelizarie1610/1310"1,088.64"HCLS1 - 40 imobile"476,760.00""33,374.00"409.448311.5941.5321.0212.0005.10617.87122.694624.079409.448311.59499.17075.4705HCLS1 ____/2010
32458"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Belizarie, nr. 20, blocul 10/1/1"stradaBelizarie2010/1115"1,747.27"HCLS1 - 40 imobile"765,200.00""53,564.00"581.266444.2842.4591.6392.0008.19528.68436.424"1,001.647"581.266444.284140.790107.6105HCLS1 ____/2010
22466"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Borsa, nr. 25, blocul 8F/B"stradaBorsa258FB10925.77HCLS1 - 40 imobile"405,432.00""28,381.00"338.814253.3491.3030.8682.0004.34215.19819.299530.710338.814253.34982.07061.3605HCLS1 ____/2010
41577"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Bucurestii Noi, nr. 15, blocul 1/"bulevardulBucurestii Noi15170"4,374.00"HCLS1 - 40 imobile"1,417,614.00""127,586.00""2,089.240""1,726.525"4.5553.0372.00015.18353.13967.478"1,855.657""2,089.240""1,726.525"506.040418.1907HCLS1 ____/2010
228143"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Feleacu, nr. 25-27, blocul 13B/1+2"stradaFeleacu25-2713B1+229"2,669.30"HCLS1 - 40 imobile"1,168,994.00""81,830.00""1,211.439"999.7013.7562.5042.00012.52043.82055.644"1,530.213""1,211.439"999.701293.430242.1406HCLS1 ____/2010
225144"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Feleacu, nr. 9-13, blocul 12B/1+2+3"stradaFeleacu9-1312B1+2+348"4,246.73"HCLS1 - 40 imobile"1,627,900.00""146,511.00""1,211.125"908.5435.2303.4872.00017.43561.02277.488"2,130.921""1,211.125"908.543293.350220.0607HCLS1 ____/2010
226164"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Gheorghe Stalpeanu, nr. 4, blocul 4/"stradaGheorghe Stalpeanu4420"2,250.00"HCLS1 - 40 imobile"985,365.00""68,976.00"771.663606.3833.1662.1112.00010.55336.93646.903"1,289.843"771.663606.383186.910146.8705HCLS1 ____/2010
227165"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Gheorghe Stalpeanu, nr. 3, blocul 3/"stradaGheorghe Stalpeanu3320"2,250.00"HCLS1 - 40 imobile"985,365.00""68,976.00"771.663606.3833.1662.1112.00010.55336.93646.903"1,289.843"771.663606.383186.910146.8705HCLS1 ____/2010
296166"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Gheorghe Stalpeanu, nr. 2, blocul 2/"stradaGheorghe Stalpeanu2220"2,250.00"HCLS1 - 40 imobile"985,365.00""68,976.00"771.663606.3833.1662.1112.00010.55336.93646.903"1,289.843"771.663606.383186.910146.8705HCLS1 ____/2010
348172"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, calea Grivitei, nr. 210, blocul L2/"caleaGrivitei210L228"2,440.35"HCLS1 - 40 imobile"1,068,727.00""74,811.00"699.415527.6963.4342.2892.00011.44640.06150.871"1,398.964"699.415527.696169.410127.8106HCLS1 ____/2010
294176"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, calea Grivitei, nr. 226, blocul 5/C"caleaGrivitei2265C32"2,039.07"HCLS1 - 40 imobile"892,991.00""62,510.00"794.828646.6662.8691.9132.0009.56433.47442.506"1,168.925"794.828646.666192.520156.6306HCLS1 ____/2010
31183"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, calea Grivitei, nr. 226, blocul 5/A+B"caleaGrivitei2265A+B64"4,096.44"HCLS1 - 40 imobile"1,327,657.00""119,490.00""1,503.562""1,190.638"4.2662.8442.00014.21949.76763.196"1,737.903""1,503.562""1,190.638"364.180288.3907HCLS1 ____/2010
229222"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Hrisovului, nr. 32, blocul 9/"stradaHrisovului32924"2,567.55"HCLS1 - 40 imobile"1,124,433.00""78,711.00"948.843767.6463.6132.4092.00012.04342.14953.523"1,471.883"948.843767.646229.820185.9306HCLS1 ____/2010
335223"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Hrisovului, nr. 26, blocul H4/"stradaHrisovului26H480"5,472.78"HCLS1 - 40 imobile"1,773,728.00""159,636.00""1,865.909""1,460.684"5.6993.7992.00018.99766.48884.429"2,321.810""1,865.909""1,460.684"451.950353.8007HCLS1 ____/2010
265227"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Iacob Felix, nr. 61, blocul B1/"stradaIacob Felix61B144"4,152.20"HCLS1 - 40 imobile"1,591,663.00""143,250.00""1,478.591""1,200.072"5.1143.4092.00017.04759.66375.763"2,083.487""1,478.591""1,200.072"358.130290.6707HCLS1 455/2009
232228"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Iacob Felix, nr. 41, blocul C2/1+2+3+4"stradaIacob Felix41C21+2+3+4135"13,895.52"HCLS1 - 40 imobileexclus"4,132,389.00""413,239.00""3,689.987""2,951.051"13.2778.8522.00044.258154.903196.702"5,409.297""3,689.987""2,951.051"893.760714.7807HCLS1 ____/2010
233231"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, soseaua Iancu de Hunedoara, nr. 25, blocul 2/A+B"soseauaIancu de Hunedoara252A+B169"11,559.71"HCLS1 - 40 imobile"3,437,743.00""343,775.00""2,865.894""2,217.548"11.0457.3642.00036.818128.864163.637"4,500.006""2,865.894""2,217.548"694.160537.1207HCLS1 ____/2010
287261"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Ion Mihalache, nr. 315, blocul 1/"bulevardulIon Mihalache315118"2,206.00"HCLS1 - 40 imobile"966,096.00""67,627.00"445.964345.3133.1042.0692.00010.34736.21445.986"1,264.620"445.964345.313108.02083.6405HCLS1 ____/2010
230262"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Ion Mihalache, nr. 38, blocul 33A/B"bulevardulIon Mihalache3833AB40"3,265.00"HCLS1 - 40 imobile"1,251,573.00""112,642.00""1,024.658"824.1994.0212.6812.00013.40446.91559.575"1,638.309""1,024.658"824.199248.190199.6306HCLS1 ____/2010
367263"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Ion Mihalache, nr. 58, blocul 35A/"bulevardulIon Mihalache5835A47"5,957.00"HCLS1 - 40 imobile"2,283,497.00""205,515.00""1,920.032""1,569.780"7.3374.8912.00024.45685.597108.694"2,989.098""1,920.032""1,569.780"465.060380.2207HCLS1 ____/2010
358267"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Ion Mihalache, nr. 111, blocul 12A/"bulevardulIon Mihalache11112A90"8,342.35"HCLS1 - 40 imobile"2,480,932.00""248,094.00""2,246.167""1,732.116"7.9715.3142.00026.57192.998118.092"3,247.540""2,246.167""1,732.116"544.050419.5407HCLS1 ____/2010
411269"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Ion Mihalache, nr. 158, blocul 4/"bulevardulIon Mihalache1584160"10,643.00"HCLS1 - 40 imobileexclus"3,165,122.00""316,513.00""3,457.790""2,756.965"10.1706.7802.00033.898118.645150.660"4,143.145""3,457.790""2,756.965"837.520667.7707HCLS1 ____/2010
231286"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, soseaua Kiseleff, nr. 22, blocul /"soseauaKiseleff226"1,974.15"HCLS1 - 40 imobileexclus"587,093.00""58,710.00"777.758635.1731.8861.2582.0006.28822.00727.946768.505777.758635.173188.380153.8505HCLS1 ____/2010
234302"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, bulevardul Nicolae Balcescu, nr. 23A, blocul /"bulevardulNicolae Balcescu23A120"10,071.00"HCLS1 - 40 imobile"2,995,015.00""299,502.00""2,478.931""1,916.171"9.6236.4152.00032.077112.268142.563"3,920.475""2,478.931""1,916.171"600.430464.1207HCLS1 ____/2010
133324"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, soseaua Nicolae Titulescu, nr. 10, blocul 20/C"soseauaNicolae Titulescu1020C44"4,129.25"HCLS1 - 40 imobile"1,582,866.00""142,458.00""1,380.884""1,107.564"5.0863.3902.00016.95259.33475.344"2,071.972""1,380.884""1,107.564"334.470268.2707HCLS1 ____/2010
45336"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Pajurei, nr. 22, blocul G3/"stradaPajurei22G360"4,121.12"HCLS1 - 40 imobile"1,335,655.00""120,209.00""1,265.441"973.5514.2912.8612.00014.30550.06763.577"1,748.372""1,265.441"973.551306.510235.8107HCLS1 ____/2010
235341"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Pietei, nr. 33-35, blocul A7/"stradaPietei33-35A788"7,001.01"HCLS1 - 40 imobile"2,082,031.00""208,204.00""2,300.669""1,842.003"6.6904.4602.00022.29978.04599.105"2,725.379""2,300.669""1,842.003"557.250446.1607HCLS1 ____/2010
275342"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Pietei, nr. 36-42, blocul A8/"stradaPietei36-42A888"7,001.50"HCLS1 - 40 imobile"2,082,177.00""208,218.00""1,930.423""1,475.954"6.6904.4602.00022.30078.05099.112"2,725.570""1,930.423""1,475.954"467.570357.5007HCLS1 ____/2010
236355"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Presei, nr. 4, blocul 18/A+B"stradaPresei418A+B32"2,430.57"HCLS1 - 40 imobile"1,064,444.00""74,512.00""1,149.960"953.8793.4202.2802.00011.40039.90150.668"1,393.357""1,149.960"953.879278.540231.0406HCLS1 455/2009
332365"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Radu Boiangiu, nr. 10, blocul 39A/"stradaRadu Boiangiu1039A38"3,789.35"HCLS1 - 40 imobile"1,452,572.00""130,732.00""1,183.182"951.1294.6673.1112.00015.55754.45069.142"1,901.417""1,183.182"951.129286.580230.3806HCLS1 ____/2010
293366"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Radu Boiangiu, nr. 14-16, blocul 39/"stradaRadu Boiangiu14-163942"3,838.40"HCLS1 - 40 imobile"1,471,374.00""132,424.00""1,233.308"962.2704.7283.1522.00015.75855.15470.037"1,926.029""1,233.308"962.270298.720233.0707HCLS1 ____/2010
347369"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Saradei, nr. 53-61, blocul A9/"stradaSaradei53-61A988"7,001.01"HCLS1 - 40 imobile"2,082,031.00""208,204.00""1,933.333""1,475.954"6.6904.4602.00022.29978.04599.105"2,725.379""1,933.333""1,475.954"468.280357.5007HCLS1 ____/2010
8377"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Sfintii Voievozi, nr. 37, blocul /"stradaSfintii Voievozi3712"1,526.35"HCLS1 - 40 imobile"668,450.00""46,792.00"492.101393.2122.1481.4322.0007.15925.05731.818875.001492.101393.212119.19095.2405HCLS1 ____/2010
290380"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Siriului, nr. 37-39, blocul 19D/1+2"stradaSiriului37-3919D1+228"3,210.60"HCLS1 - 40 imobile"1,406,051.00""98,424.00""1,088.840"840.2414.5183.0122.00015.05952.70666.928"1,840.521""1,088.840"840.241263.730203.5206HCLS1 ____/2010
295414"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Teodosie Rudeanu, nr. 3, blocul 1C/"stradaTeodosie Rudeanu31C105"8,717.96"HCLS1 - 40 imobile"2,592,635.00""259,264.00""2,167.105""1,677.472"8.3305.5532.00027.76797.185123.409"3,393.759""2,167.105""1,677.472"524.900406.3107HCLS1 ____/2010
371428"Reabilitare termica a imobilului situat in Bucuresti, sectorul 1, strada Veronica Micle, nr. 22, blocul M5/A"stradaVeronica Micle22M5A197455"3,371.40"HCLS1 - 40 imobile"1,292,359.00""116,313.00"999.516758.8804.1522.7682.00013.84148.44461.516"1,691.698"999.516758.880242.100183.8107HCLS1 ____/2010
TOTAL"21,384.00""1,744,189.00""613,549,044.00""54,300,906.00"0.0000.000"1,971.336""1,314.206"790.000"6,571.106""22,998.888""29,204.930""803,135.697""865,986.163""730,123.368""209,752.930""176,845.240"