Hotărârea nr. 228/2010

Hotărârea Consiliului Local nr. 228 / 2010

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                     

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1           

 

 

 

HOTĂRÂRE

prin care se solicită Ministerului Finanţelor Publice – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală transmiterea în domeniul public al Municipiului Bucureşti şi administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 a două bunuri imobile (terenuri)

 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, precum şi Raportul de specialitate întocmit de către Direcţia Investiţii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Având în vedere Raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu a Consiliului Local al Sectorului 1;

            Conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            Potrivit prevederilor Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;            În conformitate cu prevederile art. 175 din Ordonanţa Guvernului României nr. 92/2003 – Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Văzând adresa Societăţii de Construcţii CCCF S.A. nr.235/10.05.2010, înregistrată la  Sectorul 1 al Municipiului București cu nr. 12092/10 mai 2010;

Luând act de adresele Primăriei Sectorului 1 nr. J994//20.05.2010 şi J1130/14.06.2010 înainte către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi răspunsul nr.20077/29.07.2010 emis de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală;

În temeiul art. 45, alin.(3), art.80, art.81, alin.(1) şi art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se solicită Ministerului Finanţelor Publice – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală iniţierea unui proiect de hotărâre de Guvern care să aibă ca obiect transmiterea în domeniul public al Municipiului Bucureşti şi administrarea Consiliului Local al  Sectorului 1 a următoarelor bunuri imobile:

a) teren situat în Str. Fiordului nr. 20-24, Sector 1, Bucureşti, în suprafaţă totală de 16.174 mp, aflat în proprietatea Societăţii de Construcţii CCCF Bucureşti S.A., identificat cu numărul cadastral 4054 din cartea funciară nr. 7049;

b) teren situat în Str. Carierei nr. 28-32, Sector 1, Bucureşti, în suprafaţă totală de 39.107 mp, aflat în proprietatea Societăţii de Construcţii CCCF Bucureşti S.A., identificat cu numărul cadastral 4076 din cartea funciară nr. 7051.

Art.2. Se mandatează Primarul Sectorului 1 al Municipiului București să semneze în numele şi pe seama Consiliului Local al Sectorului 1 toate înscrisurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor art. 1.

Art. 3.  Primarul Sectorului 1, Direcţia Investiţii, Direcţia Management Economic şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                  CONTRASEMNEAZĂ,

                 Ion Brad

                                                                                                   SECRETAR,

                                                                                    Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. :   228

Data: 29.10.2010