Hotărârea nr. 227/2010

Hotărârea Consiliului Local nr. 227 / 2010

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1           

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea din domeniul public al Municipiului Bucureşti şi administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 în domeniul public al Municipiului Bucureşti şi în administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti a unor unităţi sanitare

 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, precum şi Raportul de specialitate întocmit de Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Sanitare Publice Sector 1;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale, al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecţie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

            Conform prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            Potrivit prevederilor Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

Ţinând seama de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1096/2002 privind trecerea imobilelor în care îşi desfăşoară activitatea unele unităţi sanitare de interes local din domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei în domeniul public al municipiului Bucureşti şi în administrarea consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, rectificată în 2003;

În conformitate cu art. 16 coroborat cu art. 18 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului  României nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Ţinând cont de prevederile Hotărârii Guvernului României  nr. 529/2010 pentru aprobarea menţinerii managementului asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale care au desfăşurat faze-pilot, precum şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se menţine managementul asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale şi la Primăria Municipiului Bucureşti şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistenţei medicale către autorităţile administraţiei publice locale şi către Primăria Municipiului Bucureşti, rectificată în 2010;

Luând în considerare Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 910/2010 pentru aprobarea modelului Protocolului de predare-preluare între direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi autorităţile administraţiei publice locale şi Primăria Municipiului Bucureşti în vederea transferului managementului asistenţei medicale al unităţilor sanitare publice;

Văzând Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 168/19.07.2010 privind desemnarea a cinci reprezentanţi ai Consiliului General al Municipiului Bucureşti în Comisia de predare-preluare a unităţilor sanitare publice, potrivit Hotărârii Guvernului             nr. 1567/2008, a Ordonanţei Guvernului nr. 162/2008, Hotărârii Guvernului nr. 529/2010 şi Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 910/2010;

În temeiul art. 45, alin.(3) și alin.(5), teza a II-a,  art.80, art.81, alin.(1) şi art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă trecerea unităţilor sanitare menţionate în Anexa nr. 1 a prezentei hotărâri din domeniul public al Municipiului Bucureşti şi administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 în domeniul public al Municipiului Bucureşti şi în administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti.

Art.2. (1) Se numeşte Comisia de predare-preluare a unităţilor sanitare menţionate la art. 1 în următoarea componenţă:

 

1. Steliana Cristina Dinu         - consilier local;

2. Laura Cristina Mara            - consilier local;

3. Nicoleta Stancu                   - consilier local;

4. Dan Mihai Cucu – reprezentant al Administraţiei Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Sanitare Publice Sector 1;

5. Janne-Mary Iordache - reprezentant al Administraţiei Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Sanitare Publice Sector 1;

6. Florica Vârlan - reprezentant al Administraţiei Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Sanitare Publice Sector 1;

7. Ionela Raboj - reprezentant al Administraţiei Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Sanitare Publice Sector 1;

 

(2) Pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 18 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului Romăniei  nr. 162/2008, Comisia desemnată la alin. (1) va încheia cu comisia desemnată de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti câte un protocol de predare-preluare pentru fiecare unitate sanitară în parte după modelul aprobat prin Ordinul Ministerului Sănătăţii   nr. 910/2010, în termen de 30 zile de la data adoptării prezentei hotărâri.

Art.3. Primarul Sectorului 1, Viceprimarul Sectorului 1, Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Sanitare Publice Sector 1, Direcţia Management Economic şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                  CONTRASEMNEAZĂ,

                 Ion Brad

                                                                                                   SECRETAR,

                                                                                    Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

Nr. :   227

Data: 29.10.2010

 

   Anexa nr.1

la  Hotărârea Consiliului Local

            nr.227/29.10.2010

             PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

      Ion Brad

 

 

 

 

Lista unităţilor sanitare aflate în administrarea

Consiliului Local al Sectorului 1  care se vor transmite în administrarea

 Consiliului General al Municipiului Bucureşti

 

 

 

 1. Spitalul Clinic de Urgenţă;                                           

 2. Spitalul Clinic Universitar de Stomatologie "Prof. Dr. Dan Theodorescu";                                       

 3. Spitalul Clinic de Urgenţă, Chirurgie Plastică, Reparatorie şi Arsuri;                                                

 4. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "Gr. Alexandrescu";          

 5. Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie Filantropia;                

 6. Spitalul Clinic de Urgenţe Oftalmologige;                           

 7. Spitalul Clinic de Nefrologie "Dr. Carol Davila";                     

 8. Spitalul Clinic "Sf. Maria";