Hotărârea nr. 226/2010

Hotărârea Consiliului Local nr. 226 / 2010

                                                                                   

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                    

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1           

 

 

 

HOTĂRÂRE

pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 191/30.08.2010 privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 1 în consiliile de administraţie ale Spitalelor Publice aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1

 

 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, precum şi Raportul de specialitate întocmit de Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Sanitare Publice Sector 1;

Având în vedere Raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu a Consiliului Local al Sectorului 1;

            Conform prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu art.16, coroborat cu art. 18, alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Văzând cererea de chemare în judecată formulată de către Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti în contradictoriu cu Consiliul Local al Sectorului 1 aflată pe rolul Tribunalului Bucureşti – Secţia a IX-a Contencios Administrativ şi Fiscal – dosar nr. 46736/3/2010 având ca obiect anularea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 191/2010 privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 1 în consiliile de administraţie ale Spitalelor Publice aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1;

În temeiul art. 45, alin. (1), art.80, art.81, alin.(1) şi art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se revocă Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1                                                   nr. 191/30.08.2010 privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 1 în consiliile de administraţie ale Spitalelor Publice aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1

Art.2.  Primarul Sectorului 1, Viceprimarul Sectorului 1, Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Sanitare Publice Sector 1 şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                  CONTRASEMNEAZĂ,

                 Ion Brad

                                                                                                   SECRETAR,

                                                                                    Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. :   226

Data: 29.10.2010