Hotărârea nr. 225/2010

Hotărârea Consiliului Local nr. 225 / 2010

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                     

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea susţinerii financiare de către Consiliul Local al Sectorului 1 prin

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

a Proiectului „Protecţia copilului - de la teorie la practică”

           

 

            Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale, al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecţie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

            Ținând seama de prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare;

            În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul - cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            Având în vedere Strategia Naţională privind Cercetarea, Dezvoltarea, Inovarea 2007-2013 ;

            Ținând seama de Acordul de parteneriat înregistrat sub nr. 12.085/01.09.2009;

            Luând în considerare Contractul de Finanţare înregistrat sub nr. E5575/08.07.2010;

            Având în vedere Proiectul „Protecţia copilului-de la teorie la practică” şi proiectul de buget aferent acestuia al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1;

În temeiul prevederilor art.45, alin.(2), art.81, alin.(2), lit.”n” şi ale art.115, alin.(1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1. Se aprobă susţinerea financiară de către Consiliul Local al Sectorului 1 prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 a Proiectului „Protecţia copilului - de la teorie la practică”, în valoare totală de LEI 279.849,00 + TVA 4.779,0, sumă care va fi ulterior rambursată, pe baza documentelor justificative, de către Universitatea din Oradea-Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane.

            Art.2. Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                  CONTRASEMNEAZĂ,

                 Ion Brad

                                                                                                   SECRETAR,

                                                                                    Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. :   225

Data: 29.10.2010