Hotărârea nr. 224/2010

Hotărârea Consiliului Local nr. 224 / 2010

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                                                                            

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1

 

 

 

 HOTĂRÂRE

 privind aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu pentru

construcţii definitive pe terenuri  situate în Sectorul 1

      al Municipiului Bucureşti              

 

 

Având în vedere :

             -Expunerea de motive a  Primarului sectorului 1;

             -Raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Sectorului 1;

             -Raportul nr.84/21.10.2010 al Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător a Consiliului Local al sectorului 1, avizele nr. 17/12/07.09.2010, 15/9/27.07.2010, 10/35/01.06.2010,  17/11/07.09.2010, 10/31/01.06.2010, 15/20/27.07.2010, 17/6/07.09.2010, 10/34/01.06.2010, 19/10/05.10.2010,  2/5/19.01.2010, 17/8/07.09.2010, 18/4/14.09.2010, 14/12/13.07.2010, 14/9/13.07.2010, 18/7/14.09.2010, 16/7/10.08.2010, 17/10/07.09.2010 ale Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului

şi considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a sectorului 1 este un obiectiv prioritar al administraţiei publice locale;

             - Avizele Comisiei de circulaţie PMB, Avizele Comisiei de Precoordonare reţele-PMB 

             Ţinând seama de prevederile:

             -  Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            -  Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului  şi urbanismului, cu modificările şi completările ulterioare;

            - Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            - Hotărârii Guvernului României nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările şi completările ulterioare;

            - Prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Bucureşti, aprobat prin Hotărârea Consiliului General  al Municipiului Bucureşti nr.269/21.12.2000;                  

              - Ordinul nr.91/1991 al MLPAT, cu modificările ulterioare, privind formularele, procedura de autorizare şi conţinutul  documentaţiilor prevăzute la art.2, alin.(2) şi art.6, alin.(1) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor;

            În temeiul prevederilor art. 45, alin. (2), lit.”e”, art.81, alin. (2), lit. “i” şi art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicata, cu modificările si completările ulterioare

                                    

Consiliul  Local al sectorului  1     

      

                                                                       HOTĂRĂŞTE:

 

           Art.1. Se aprobă Planurile Urbanistice de Detaliu pentru construcţii definitive pe terenuri situate în Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti, precum şi avizele Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului prevăzute în Anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre şi conţine  17 poziţii. 

           Art.2. Planurile Urbanistice de Detaliu reprezintă regulament de urbanism şi nu dau dreptul de construire până la obţinerea autorizaţiilor de construire.

           Art.3. Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în proiectele urbanistice anterior aprobate.

           Art.4. Planurile Urbanistice de Detaliu sunt valabile până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice contrare.

            Art.5. Primarul Sectorului 1, Arhitectul Şef al Sectorului 1 şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                CONTRASEMNEAZĂ,

                 Ion Brad

                                                                                                SECRETAR,

                                                                                  Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. :   224

Data: 29.10.2010

 

                 

 

                                                                                                                                                  Anexa nr.1

                                                                                                                                 la Hotararea Consiliului Local

                                                                                                                                            nr.224/29.10.2010

                                                                                                                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                                                                                                                     Ion Brad

 

 

 

 

 

TABEL

 Planuri Urbanistice de Detaliu 

   Construcţii definitive pe terenuri proprietate  situate în Sectorul 1 

al  Municipiului Bucureşti

 

 

 

Nr. crt.

Doc. PUD 

Adresa

Nr.

Poştal

Funcțiunea

Avizat

CTUAT

1

PUD

Str. Lt. col. Răducu Dumitru Durbac

20,

lot 2

Construire locuință parter

17/12/07.09.2010

2

PUD

Str. Lonea

21-25

Construire locuință D+P+1E și dotări aferente

15/9/27.07.2010

3

PUD

Str. Piatra Morii

26A

Construire locuință S+P+2E

10/35/01.06.2010

4

PUD

Str. Golovița

20

Construire locuință D+P+1E

17/11/07.09.2010

5

PUD

Str. Aviației

70

Extindere și reamenajare locuință P, rezultând P+1E

10/31/01.06.2010

6

PUD

Str. Medrești

34

Construire imobil birouri D+P+1E+M

15/20/27.07.2010

7

PUD

Șos. Ghe. I. Sisești, lot 2

266 A

Construire locuință S+P+1E

17/6/07.09.2010

8

PUD

Str. Cernești

3-5

Construire locuință S+P+1E

10/34/01.06.2010

9

PUD

Str. Cricovului

72

Intrare în legalitate pentru lucrări de extindere, supraeta- jare locuință rezultând S+P+1E+pod

19/10/05.10.2010

10

PUD

Str. Dirijorului

57

Service auto P+1E

2/5/19.01.2010

11

PUD

Str. Caraiman

61

Construire locuință Sp+P+1E+pod

17/8/07.09.2010

12

PUD

Str. Bucegi

80

Construire locuință Ds+P+2E+M

18/4/14.09.2010

13

PUD

Str. Dârza

7

Extindere și supraetajare locuință rezultând P+1E

14/12/13.07.2010

14

PUD

Drumul Plaiul Sarului

61

Construire locuință S+P+2E

14/9/13.07.2010

15

PUD

Str. Poetului

27 A

Supraetajare locuință pe conturul existent, rezultând P+1E

18/7/14.09.2010

16

PUD

Str. Durău

36A

Construire imobil S/D+P+2E

16/7/10.08.2010

17

PUD

Str. Surorilor

131

Onstruire locuință D+P+2E+M

17/10/07.09.2010