Hotărârea nr. 223/2010

Hotărârea Consiliului Local nr. 223 / 2010

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                       

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea cofinantării de către Consiliul Local al Sectorului 1,

prin Complexul  Multifuncțional Caraiman a

Proiectului “Să învățăm să ne îngrijim seniorii!”

 

 

Având în vedere Expunerea de motive  a Primarului Sectorului 1, precum și Raportul de specialitate întocmit de către Directorul Executiv al Complexului Multifuncțional Caraiman;

Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale, al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecţie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Luând în considerare prevederile Legii nr.47/2006 privind sistemul național de asistență socială;

În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului României nr.68/2003 privind serviciile sociale, modificatã si completată prin Ordonanța Guvernului României  nr.86/2004;

Văzând Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr.16/12.02.2008 privind înființarea în subordinea Consiliului Local Sector 1 a Complexului Multifuncțional Caraiman, ca instituție public cu personalitate juridicã;

În temeiul prevederilor art.45, alin.(1), art.81, alin.(2), lit. “n” și “q”, coroborate cu art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Se aprobă cofinanțarea de către Consiliul Local al Sectorului 1, prin Complexul  Multifuncțional Caraiman, a Proiectului “Să învățăm să ne îngrijim seniorii”, în parteneriat cu  Asociația Habilitas – Centrul de resurse și formare profesională, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din  prezenta hotărâre.

Art.2. Resursele financiare alocate cofinanțării de către Consiliul Local Sector 1 - prin Complexul  Multifuncțional Caraiman  sunt de 24884 lei, exclusiv TVA.

Art.3. Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Complexul Multifuncțional Caraiman, Asociația Habilitas – Centrul de resurse și formare profesională și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                  CONTRASEMNEAZĂ,

                 Ion Brad

                                                                                                   SECRETAR,

                                                                                    Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

Nr. :   223

Data: 29.10.2010

Dosarul meu

ID

83306

Titlul proiectului

Sa invatam sa ne ingrijim seniorii!

Profilul meu

ID

20207

Denumire organizație

ASOCIAȚIA HABILITAS-Centrul de resurse si formare profesionala

Adresă poștă electronică

asoc.habilitas@yahoo.com

Cod de înregistrare fiscală

22364401

Număr de înregistrare în registrul comerțului

-

Anul înființării

2007

Adresa poștală

Municipiul București,sector 6 str.Aleea Roșie, nr4,bloc M 11 B 814 ,scara A, etaj 5, apartament 24

Cod

061737

Localitate

București

Județele

București

Regiune

București-Ilfov

Nr. de la Registrul Asociațiilor și Fundațiilor

73

TIPUL SOLICITANTULUI

Tipul solicitantului

Persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial

REPREZENTANTUL LEGAL

Prenume și Nume

Funcție

Număr de telefon

Număr de fax

Adresă poștă electronică

Document de identitate

Emis de

La data de


ACORDUL PRIVIND UTILIZAREA DATELOR

Sunt de acord ca datele cuprinse în prezenta înregistrare și în formularele referitoare la aplicant și la proiect să fie utilizate în conformitate cu Legea nr.

677/2001 privind protecția DA persoanelor cu privire la

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date cu modificările și completările ulterioare


ALTE INFORMAȚII

Anul n*-2

Număr mediu de angajați

Cifra de afaceri/venituri din activități fără scop patrimonial

Profitul sau pierderea net(ă) a exercițiului financiar / excedent reportat pe anul următor (conform bilanț)

Anul n*-l

Număr mediu de angajați

Cifra de afaceri/venituri din activități fără scop patrimonial

Profitul sau pierderea net(ă) a exercițiului financiar / excedent reportat pe anul următor (conform bilanț)


15000


încadrarea in categoriile eligibile, conform Ghidului Solicitantului

ONG-uri


Partenerii

PARTENERII IMPLICAȚI ÎN DERULAREA PROIECTUI^^X

4


Implementarea proiectului se face în parteneriat?ID Partener

Denumire organizație

Număr înregistrare Adresa poștală

Persoana de contact

Descrierea activității partenerului, relevantă pentru acest proiect


30013


Complexul multifuncțional Caraiman

CUI 23410107 str. Caraiman, nr. 33A, Sector 1 București

Angelica Juracopschi

Complexul Multifuncțional Caraiman este instituție publica in subordinea Consiliului Local Sector 1 infiintata prin Hotararea Consiliului Local nr. 16/12.02.2008, prin reorganizarea Direcției de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 1. Pornind de la nevoi reale ale comunității locale, Complexul Multifuncțional Caraiman reprezintă un concept nou de abordare a problemelor socio-medicale ale populației- un centru comunitar care completează pachetul de servicii sociale existente deja cu un pachet vast de servicii medicale furnizate grupurilor defavorizate. Grupul tinta vizat cu prioritate este constituit din : persoane vârstnice, persoanele cu dizabilitati, copii si persoane institutionalizate, copii, familii si persoane cu venituri reduse din comunitate, aflate in situație de risc de marginalizare sociala. Astfel persoanele vârstnice reprezintă un procent de 21% din populația Sectorului 1 iar nevoile socio-medicale ale acestui grup social necesita intervenția specializata si personalizata. In acest sens o rețea vasta de ingrijitori la domiciliu oferă servicii specializate pentru un număr de aproximativ 170 de beneficiari, persoane vârstnice cu diferite grade de dependenta, avand un risc crescut de marginalizare sociala. Alături de serviciile specializate de ingrijire la domiciliu instituția oferă servicii de consiliere sociala, psihologica, servicii medicale specializate (stomatologie, imagistica medicala, psihiatrie, oftlamologie, asistenta si transport medical la domiciliu, ingrijiri paliative, medicina de familie) pentru persoanele vârstnice.

Experiența relevanta a partenerului pentru domeniul proiectului


Complexul Multifuncțional Caraiman este o structura nou infiintata prin reorganizare, insa ianinte de momentul reorganizării a participat prin Serviciul Asistenta si Consiliere persoane Vârstnice la implementarea proiectului O alta Șansa"- servicii socio-medjsale de ingrijire la domiciliul persoanelor vărs

Proiectul a fost aprobat de Ministerul sociale si familiei in anul 2004,

Mondiala, valoare totala 30^£dJ^^!i^ proiectului- acordarea de


consiliere socio-medicala la. vârstnice dependente sj general- dezvoltarea si cfurnizare de servicii c persoanelor depened integrate socio-medicale] format din persoane v

avansat (aflate in imp' de a-si satisface propriile

, y_____i. Scopul

tMjea|rate de asistenta si ui persoanelor


de&en regțf

ș as/gure aco prin acordare domiciliu. Grupul tinta este ice, cu grad jtatea de a se


Ui

...... ~ste

se deplasa si/sau


’ARK

l&Znt-clvwâ

domiciliu avand diferite patologii, ce nu fac obiectul internării in spital sau nu pot fi spitalizate pe termen lung.

Activitatea/activitățile din cadrul proiectului în care este implicat

In cadrul proiectului prezentat mai sus, Complexul Multifuncțional Caraiman (Partener 1 -PI) a fost implicat in realizarea următoarelor activitati: 1.dezvoltarea si planificarea proiectului prin analiza nevoilor de formare si elaborare a proiectului; 2.implementarea proiectului;

3.pregătirea si organizarea proiectului 4.identificare spatii 5.promovarea proiectului 6.resurse financiare

Tipul partenerului

Partener național

Regiune/Țara

București-Ilfov

Anul n*-2

Număr mediu de angajați

118

Cifra de afaceri

11972824 lei

Profitul sau pierderea net(ă) a exercițiului financiar

(conform bilanț)

7646822 lei

Anul n*-l

Număr mediu de angajați

154

Cifra de afaceri

790.627,00 lei

Profitul sau pierderea net(ă) a exercițiului financiar

(conform bilanț)

338.871,00 lei

2

generala, toaleta intima, toaleta bucala, ingrijirea unghiilor si a parului etc) ajutor la hrănit, ajutor pentru imbracare/dezbracare, ajutor pentru a utiliza w.c. -ul/plosca, comunicare permanenta cu persoana ingrijita etc. b) serviciile de consiliere psihologica EVALUARE PSIHOLOGICA INIȚIALA SI PERIODICA CONSILIERE c) serviciile de mic menaj la domiciliu (prin intermediul ingrijitorului la domiciliu) shimbarea sau ajutor la schimbarea lenjeriei de pat si de corp; prepararea sau ajutor la prepararea hranei, aranjarea si intretinera locuinței,(maturat,spalat pardoseli, alte suprafețe,etc.) spalarea si calcarea rufelor, efectuarea sau ajutor la efectuarea unor servicii; cumpărături, achitarea unor note de plata etc. d) serviciile de informare; 1 ) pentru beneficiarii directi; efectele pozitive ale ingrijirii si asistentei la domciliu asupra calitatii vieții;detalii despre oferirea efectiva a sreviciilor de ingrijire si asistenta la domiciliu;informare despre serviciile de sanatete publica, asistenta sociala, asigurări sociale de la nivel local si național. 2) pentru comunitatea lărgită si potențialii beneficiari EVITAREA RISCULUI DE MARGINALIZARE SOCIALA SI/SAU INSTRUTIONALIZAREA A

PERSOANELOR VÂRSTNICE PRIN ÎNGRIJIRE SI

Experiența relevanta a partenerului pentru domeniul proiectului


Activitatea/activitățile din cadrul proiectului în care este


ASISTENTA LA DOMICILIU procesul natural al imbatranirii si modalitatti de prevenire a imbatranirii precoce.

După o experiența de 6 ani in domeniul ingrijirii bătrânilor la domiciliu misiunea noastra ramane redobândirea sănătatea și bunăstarea persoanelor vârstnice, a capacității creative, a trăirilor pozitive, inclusiv momente de fericire. MARIA HELP fost implicata in diferiteactiuni de acordarea de servicii integrate de asistenta si consiliere socio-medicala la domiciliul persoanelor vârstnice dependente si semidependente. In toate acțiunile in care s-a implicat MARIA HELP a urmărit dezvoltarea si consolidarea programelor de furnizare de servicii care sa asigure accesul la ingrijire a persoanelor depenedente, prin acordarea de servicii integrate socio-medicale la domiciliu. In parteneriat cu parohia bisericii Teiul D-nei Ghika, asociația Maria Help a participat la implementarea proiectelor:Socializare vârstnici si Ajutor penrtu vârstnicii dezavantajați fizic si material.

Finanțarea s-a făcut din resursele proprii ale asociației ( SPONSORIZĂRI) Scopul - acordarea de servicii de organizare penrtu participatea varstnj bisericii mai sus amintite dar nujnumș] excursii, pelerinaje cu care oca

hrana dar si o masa calda organizat participarea unui' la clubul seniorilor din parc participarea la centrul punctura (gratuit) Cu oc au oferit varsticilor 18 .Pentru pacientii din Nectarie , s-au oferit a aceeași ocazie.

MARIA HELP (Partener" de: 1.dezvoltare si planif

a*r

--.e^gSemenea__

r«^fe de varstnici(36) /uita dar si


a s-a k?


as

SA^ÂWÎ.tfifB'Ș et’c'cu produse tradiționale I de ingrijiri

§te si produse tradiționale cu

ADDS NO

) ^fost implicat in activitati

h^nt-dv^


implicat

de formare si elaborare a proiectului; 3. implementarea proiectului; 4. pregătirea si organizarea proiectului; 5. identificare spatii; 6. promovarea proiectului.

Tipul partenerului

Partener național

Regiune/Țara

București-Ilfov

Anul n*-2

Număr mediu de angajați

0

Cifra de afaceri

2843

Profitul sau pierderea net(ă) a exercițiului financiar

(conform bilanț)

3

Anul n*-l

Număr mediu de angajați

0

Cifra de afaceri

738.080

Profitul sau pierderea net(ă) a exercițiului financiar

(conform bilanț)

0

INFORMAțII PROIECT

ID

83306

Titlul proiectului

Sa invatam sa ne ingrijim seniorii!

DATELE DE CONTACT ALE PERSOANEI DESEMNATE PENTRU MANAGEMENTUL PROIECTULUI

Prenume și Nume

Funcție

Număr de telefon


ID Partener

Denumire organizație

Număr înregistrare Adresa poștală


30014


MARIA HELP SRL


J40/15887/2004


D-na Ghica nr. 3, bl. 2, sc. D, ap. 46, sector 2 ,București


Persoana de contact

Descrierea activității partenerului, relevantă pentru acest proiect


Maria Motoi

Serviciile din centrul de ingrijin pentru persoane vârstnice sunt următoarelor activitati; a) medicala si de ingrijire ASI: intermediul asistentului funcțiilor vitale(respirati evaluări medicale ,dete injectabile, urmărirea INGRIJIRE(prin intermei mobilizare activa si p interiorul casei si in a in efectuarea activitatilor


aerul a re* &&asistenta

iC/MEDICALA (prin


.T.AfTfeEăpWSfrSM I

, ros?glicemiei, tratamente mebtelor,

I ingrijitorului la domiciliu);

ajutor in daalaE^iSa<?: A/O Acesteia, efeirtSffl'etfSăw ajucor


Ied


CLASIFICAREA DOMENIILOR

Clasificarea domeniilor

Urban

LOCAȚIA PROIECTULUI

Regiunea principala

București-Ilfov

Țara

Romania

Regiunile

București-Ilfov

Județele

București

Altele


OBIECTIVE ORIZONTALE ALE POS DRU

Obiective orizontale ale POS DRU

Egalitate de șanse

Dezvoltare durabilă

Inovație și TIC

îmbătrânire activă

Abordare interregională

DURATA PROIECTULUI

Durata

12 (în luni)

Exeriența relevantă a solicitantului pentru domeniul proiectului

Solicitantul este o asociație care a fost infiintata cu scopul de a dezvolta programe de formare continua a adultilor si de a oferi consultanta in programe si proiecte sociale. Un alt scop complementar al solicitantului este acela de a mari numărul persoanelor angajate, oferind metode profesionale de formare continua, concept in care se crede cu tărie. Se dorește îmbunatatirea calitatii


vieții persoanelor nevoiașe prin ridican profesionalizare a specialiștilor pe catg Solicitantul lucrează cu profesioi programe si proiecte de intervej tineri, adulti si persoane v

educație non-formala, califi profesionala. In prezen pe care le-a identificat i serviciilor sau profesiorr prevenirii izolarii/însi vârstnice; lipsa progra specifice vârstei a trei care sa lucreze cu vad medicala); persoane var:sistemul centralizat de intervenție; cazuri de abuz asupra persoanelor vârstnice nesemnalate si fara suport legislativ de protecție; programe insuficiente din partea autoritatilor locale și statale. Fiind acreditat de către CNFPA ca furnizor de programe de formare profesionala pentru ingrijitori la domiciliu, solicitantul a cumulat in acest domeniu o vasta experiența. De asemenea, solicitantul este implicat, prin profesioniștii voluntari, experti atrași in activitati si in diverse alte programe destinate persoanelor cu dizabilitati, copii si tineri. Permanent este in contact cu cele mai noi practici in instituții similare din Europa informandu-se in permanenta cu legislația romaneasca si UE.

PARTENERIATUL ÎN CADRUL PROIECTULUI

Descrieți parteneriatul pentru Parteneriatul in cadrul proiectului a fost dezvoltat in proiect funcție de activitatile acestuia, in scopul atingerii

obiectivelor, fiind selectate astfel, acele organizații care dispun de experiența, expertiza si resursele necesare atingerii obiectivelor proiectului in cele mai bune condiții. Astfel, Solicitantul impreuna cu partenerii (PI si P2) s-au implicat in definirea ideii de proiect, stabilirea activitatilor, realizarea bugetului si a indicatorilor. Solicitantul impreuna cu cei 2 parteneri vor participa la dezvoltarea si implementarea acestui proiect aducandu-si aportul atat cu capital material cat si cu resurse umane calificate. In acest context, vor fi implicate direct in derularea proiectului, specialiști in domeniul consilierii sociale, psihologiei, oftalmologiei, a ingrijirii paliative si a medicinei geriatrice. Capitalul material, aport in activitatile desfășurate, va fi constituit din mijloace de transport si alte resurse materiale necesare pentru desfasurarea in condiții optime a proiectului.

DESCRIERE PROIECT 1

Obiectivul proiectului


Obiectivul general al proiectului este creșterea calificării asistenților sociali angajați pentru ingrijirea bătrânilor la domiciliu, de la nivelul I de calificare la nivelul II de calificare (obținere certificat de calificare) si pe termen lung, conștientizarea nevoii de FPC la nivelul sectorului asistenților sociali pentru ingrijirea batraniloj; domiciliu, in special a bolnavilor de Alt

imbunatatirea nivelului de calificare, serviciilor sociale de ingrijire precum si creșterea numarc pregătiți sa ofere asistenta! tendințelor demografice cercetări de prognoze d OslFurnizarea de FPC p^J in domeniul asistentei la domiciliu, care sa cS competitivității acestora sociala, în contextul s Os2Sprijinirea accesu orientare profesionala si


in vederea cunoașterii si respectării de către asistenții sociali a standardelor de calitate in serviciile de asistenta sociala, in concordanta cu necesitățile serviciilor de asistenta sociala; Os3Pregatirea cadrului necesar pentru creșterea numărului de asistenți calificați prin FPC, in contextul creșterii gradului de imbatranire al populației si a creșterii ingrijoratoare a numărului de bolnavi de Alzhaimer; Os4Promovarea si conștientizarea in rândul membrilor grupului tinta si a opiniei publice a accesului angajatilor la formare profesionala continua pentru o calificare completa in scopul practicării cu succes a activitatilor de ingrijire a bătrânilor la domiciliu, oferite de participarea la programe de formare finanțate din Fonduri Europene (FSE); Os5Certificarea cunoștințelor dobândite in cadrul programelor de FPC de către membri grupului tinta (75) de la nivel 1 la nivel 2;

Os6Imbunatatirea calitatii programelor de calificare ale angajatilor din domeniul aistentei sociale pentru ingrijirea bolnavilor la domiciliu prin diseminarea bunelor practici si schimb de experiența legate de FPC si consiliere pentru orientarea profesionala in sectorul asistenților sociali pentru ingrijirea bătrânilor la domiciliu. Prin obiectivele specifice, proiectul se inscrie in obiectivele specifice ale AP 2, DMI 2.3. formarea de specialiști in domenii care sa contribuie la dezvoltarea economiei sociale intr-o societate bazata pe cunoaștere si oferă oportunități de recalificare si specializare pentru beneficiarii proiectului. Proiectul răspunde obiectivului general POSDRU prin care se urmărește dezvoltarea capitalului uman si creșterea competitivității acestuia prin corelarea FPC cu cerințele pieței muncii si tendințele dezvoltării viitoare ale României.

Activitățile proiectului


Activitati si subactivitati specifice:Al. Activitati de management proiect (Responsabil: S,P1,P2 durata: Ll-L12). Subactivitati:Al.l.Constituirea echipei de proiect (stabilire echipa de management (EM)si experti din echipa de implementare (EI),intocmirea planului de lucru;Al.2.Coordonarea si monitorizare proiectului;A1.3 întâlniri operative;Al.4 Realizare raportări tehnice;A1.5 Realizare raportări financiar contabile;Al .6 Asigurare legătură cu Autoritatea de Management; A1.7planificarea cursului de calificare in domeniul ingrijirii bătrânilor la domiciliu,(4 module care vor urmări: insusirea unor cunoștințe teoretice despre boala Alzheimer^i evoluția acesteia; familiarizarea cu noțiunile dsacom

limbaj, relationare sociala; insusjjea realizare a serviciilor adiacente optimizarea propriei person/dit relațiilor interpersonale; in legislația muncii; capacitab asupra varstnicului);Al curs si stabilirea comisieAcordare subvenții Iun cu rezultate deosebit furnizorilor pentru achiz (Responsabil: S,P1,P


:8^35irlicarii si a unilor legate de identifica un abuz ?n-i«fficaijgg|

e^aluaffS* a'C'-sn premii Activitati de

prevăzute in proiect,


IED

ta: Ll-L3):>

procedurilor de achiziff^lKntru servicii^

realizare si adaptare pag^^df^WEXJ*

&


£2nt-dvV*ăl


Oferta;A2.2Derularea procedurilor de achiziție pentru serviciile de audit proiect-Cerere de Oferta;A2.3Achizitii echipamente si consumabile necesare pentru o buna desfășurare a proiectului-Cumparare directa;A3.

Activitati de informare si publicitate privind cursul de formare profesionala(Responsabil: S, durata:Ll-L12)in care se vor concepe materiale si distribui materialele de promovare, organiza activitati de informare si publicitate.Subactivitati:A3.1Conferinta si comunicat de presa la lansarea proiectului; A3.2Concepere de materiale (pliante, flyere, afișe, anunțuri) privind proiectul si distribuția acestora; A3.3Inchirire spațiu publicitar;A3.4Realizare si adaptare pagina de WEB;A3.5Conferinta si comunicat de presa la finalizarea proiectului.A4.Activitati de achiziționare dotări necesare desfășurării proiectului (Responsabil: S, durata: L1-L3) (achiziții FEDR), care vor consta in următoarele: 1 laptop, 1 videoproiector, 1 echipament de sonorizare,100 stick-uri, 100cd-uri,100dvd-uri, 150 cârti de specialitate, 150 reviste de specialitate, 20 topuri hârtie A4, pixuri, agende, 75 abonamente la publicații de specialitate pe o perioada de 1 an pentru cursanti.A5.Activitati de selectare a grupului tinta, (Responsabil: S,P2 durata:

L2). Subactivitati: A5.1Elaborare chestionar selectare grup tinta si elaborare procedura

selecție;A5.2Identificare si selectare grup tinta: 75 de ingrijitori de batrani la domiciliu cu nivelul 1 de pregătire (inclusiv minorități). Persoanelor din grupul tinta li se vor testa cunoștințele in domeniu, pe baza unui formular care va fi completat la momentul prezentării in punctele de consiliere infiintate in cadrul proiectului.A6. Activitati de elaborare materiale suport de invatare pentru consilierea si orientarea profesionala a grupului tinta(Responsabil: S,PI,P2 durata: L2-L4); Subactivitati: A6.1Elaborare materiale suport de invatare (cursuri) in urma analizei necesităților, pentru stagiile de instruire teoretica; A6.1.1Curs Comunicare cu beneficiarul; A6.1.2Curs Managementul stresului;A6.1.3Evolutia maladiei Alzheimer;A6.1.4Abuzul asupra vârstnicului.

A7.Activitati de furnizare servicii de consiliere si orientare profesionala (instruire) pentru grupul tinta: (Responsabil: S, durata: L5-L10); A.7.1Furnizarea serviciilor teoretice de informare, consiliere si orientare profesionala, va fi realizata de către un FCP acreditat. In

cadrul acestei subactivitati vor fi consiliati 7« de batrani la domiciliu, impartiti in 5 cursanti, care vor beneficia de zi. Subactivitati:A7.1.1 Curs Ele^ comunicare, 25 ore (Aserti comunicării; Deficiente de

jgiL]


_ je ale    X

Er&^re; Comunicare pe Ij^cTgementul stresului, 25

Se    TERED

tere a stresului in


etape de varsta);A7.1. ore (Emoții si manifestă? manifestare; Metode de^ activitatea profesionali Alzheimer, 40 ore (Durei maladiei Alzheimer: iniț îngrijirea persoanei ci) incontinenta, utilizarea re

7.1.3Curs Evo’M'j [maladiei; Cele intermediara s iieimer: alim.OTts ridrtilor; Efectuarea toaletei:


»w


î'jS/VO


lORjlor; Efectuarea toaletei:

WATERMARK

„o°


gura, parul, hainele, etc.; Ameliorarea calitatii bolnavului; îngrijirea in faza terminala);A7.1.4Curs Abuzul asupra vârstnicului, 40 ore (Definiția abuzului; Tipuri de abuz: fizic, psihologic, financiar; Consecințe ale abuzului asupra vârstnicului; Categorii vulnerabile de vârstnici la abuz; Simptome si semne ale abuzului, modalitati de identificare ale abuzului; Managementul abuzului, proceduri de urmat in cazul identificării abuzului asupra vârstnicului; Modalitati de prevenire a abuzului: instruirea personalului pe tehnici de relaxare, de management al stresului, prevenire burn - out), 40 ore;A7.2Furnizarea serviciilor practice de informare, consiliere si orientare profesionala. Subactivitati: A7.2.1Campanii de informare/constientizare cu privire la stagiile de practica, adresate atat ingrijitorilor de batrani la domiciliu cat si publicului larg. A7.2.20rganizarea de acțiuni de mobilitate si aplicații practice in cadrul a patru centre de batrani, pentru cei 75 ingrijitori care vor face parte din grupul tinta al proiectului. îngrijitorii de batrani vor vor beneficia de 100 ore de practica, 2 ore pe zi.A7.3Evaluare stagiilor de pregătire a cursantilor. Subactivitati:A7.3.1Evaluarea rezultatelor obținute in cadrul stagiilor de practica. Se acorda note de către comisia de verificare, pe baza unui test (scris) si a unei lucrări practice executate de cursant. Se obține certificat de calificare cu media minima 6, pe o scara de notare de la 1 la 10. Se incheie proves-verbal de examinare pentru toti cursantii. A7.3.2Evaluare utilitate curs: evaluare din partea cursantilor care sa releve utilitatea cursului si calitatea instruirii, astfel încât sa se poata efectua corecții, daca este nevoie, pentru seriile urmatoare.A8.Activitati de diseminare a rezultatelor proiectului (Responsabil: S, durata: LII), constau in: organizarea unui seminar, cu 100 invitați 100, prin care sa se promoveze si sensibilizeze cetățenii referitor la abuzul asupra vârstnicilor; sensibilizarea si conștientizarea asupra servciilor de ingrijire la domiciliu ca alternativa viabila la sistemul rezidențial; promovarea si dinamizarea rețelei de servcii la domiciliu destinate varstnicilor.A9.Activitati de audit extern al proiectului (Responsabil: S, durata:L6; L12), vor fi subcontractate de către solicitant unui auditor extern acreditat.

Rezultate anticipate


Activitățile implementate in cadrul proiectului generează rezultate. Atingerea obiectivelor specifice alșjproiectului este asigurata de generarea urmatoaj

imediate: Rl.Formarea profesio^ de membri ai grupului tinta, in sociale pentru ingrijirea baton tk a bătrânilor bolnavi de Alznț suporturi de curs (CI.Corni beneficiarul,C2.Manage^ maladiei Alzheimer,C4.AEI!

FPC care se vor folosi


grupului tinta in cadri continuare in programei! zone; R3. 230 ore insia grupa de 15 cursanti


levojle

Biectului si se

pe formare implementate alte (12 saptams®il îfita din maxiîrrlo pHrsuant


grupe X 15 cursanti), dinP^rsg..3O «ce.zi) si 100 ore practica (2 ore pe zi); R4.Certificate de calificare pentru programele de pregătire inițiate in cadrul proiectului pentru un număr de 75 de membri ai grupului tinta; R5.înființarea a 2 birouri/puncte de consiliere si orientare profesionala a grupului tinta;

R6.Elaborarea a trei studii de consiliere si orientare profesionala avand următoarele teme: " însușirea modalităților de realizare a serviciilor adiacente ingrijirii la domiciliu Oportunități de ocupare", "Nevoia de formare profesionala la toate nivelurile", "însușirea noțiunilor legate de legislația muncii in domeniul asistentei sociale pentru îngrijirea" in zonele de dezvoltare din care provin membri grupului tinta; R7.Promovarea a 2 campanii de informare si conștientizare in București si Județul Ilfov, vizate in cadrul proiectului sub denumirea generic de "Formare profesionala in domeniul asistentei sociale pentru ingrijirea bătrânilor la domiciliu, in special a bătrânilor bolnavi de Alzheime, finanțata în cadrul Domeniu Major de Intervenție 2.3-Acces si participare la formare profesionala continua" si "Nevoia de formare profesionala - modalitati de calificare si recalificare";

R8.Organizarea unui seminar pe teme de transfer de bune practici si schimb de experiența cu organizații similare domeniului proiectului.

Contextul proiectului


Proiectul va asigura creșterea calificării asistenților sociali angajați pentru ingrijirea bătrânilor la domiciliu, de la nivel I de calificare la nivelul II de calificare, conștientizarea nevoii de FPC la nivelul sectorului asistenților sociali pentru ingrijirea bătrânilor la domiciliu, in special a bolnavilor de Alzheimer, imbunatatirea nivelului de calificare, creșterea calitatii serviciilor sociale de ingrijire a persoanelor vârstnice precum si creșterea numărului de asistenți sociali pregătiți sa ofere asistenta calificata in contextul tendințelor demografice relevate de studii statistice si cercetări de prognoze demografice. Profesorul universitar doctor Vergiliu Voineag, președintele INS, arata intr-un studiu tendințele demografice ale României: "-scade continuu numărul si ponderea populației tinere in total populatie;-creste continuu numărul si ponderea populației vârstnice in total populatie;-se accentuează fenomenul de imbatranire a populației in varsta de munca". Ca urmare va creste dramatic necesarul de personal calificat in domeniul asistentei soci persoane vârstnice dar si posibilitate^g^n locurilor de munca sa fie acoperite de

de munca, calificate, cu varsta isi găsesc un mai greu un loc, d principalele priorități ale p este imbunatatirea adaptab, promovarea invatarii p profesionale continue. & direcții de acțiune, car operaționale ale DMI profesională continuă calificare si recalificări


r dâSJÎia din iefriale de ocupare b?jj’&zrtei de munca, prin riiîfesawiwi


nd obiectivelor

cces si Dartiâi^^y^-yftifO^J


ED


sprijin si stimulente ai FPC; (c) sprijinirea angajS


furnizare de cursuri de gajatilor; (M

Stilor în vedereauaTficTuar


tR/WARK


cunoștințelor dobândite anterior; (d) sprijinirea furnizorilor de FPC pentru dezvoltarea si diversificarea ofertelor de FPC; (e) acordare de facilități pentru persoanele „greu de motivat" (aduIții necalificati sau cu un nivel scăzut de calificare); (f) sprijinirea campaniilor de conștientizare si informare precum si a serviciilor de consiliere în carieră; (g) sprijinirea activităților inovatoare privind accesul si participarea la FPC si dobândirea de noi competente. „Potrivit ipotezelor care stau la baza prognozelor pana in anul 2013, populația totala va continua sa scada cu aproximativ 0,4 puncte procentuale anual. Importante modificări vor avea loc si in structura pe vârste a populației, care va fi caracterizata de continuarea procesului de imbatranire demografica, prin reducerea populației tinere sub 15 ani si a creșterii celei vârstnice", arata un raport al CNP (Centrul National de Prognoze).

Justificarea necesității implementării proiectului


Necesitatea implementării acestui proiect provine din nevoia conștientizării, informării si formarii profesionale in domeniul asistentei sociale pentru ingrijirea bolnavilor la domiciliu, in special a bolnavilor de Alzheimer, in contextul in care aceasta boala este parțial neglijata de autoritati, iar efectele, modul de tratare si ingrijire a bolnavilor nu sunt cunoscute de asistenții sociali.

Proiectul este urgent din cauza numărului ridicat de batrani afectați de Alzheimer, a marginalizarii acestora datorita necunosterii caracteristicilor bolii, evoluției, modului de ingrijire, contextului legislativ, impunandu-se aftfel formarea profesionala a asistenților sociali pentru ingrijirea acestora la domiciliu. Obiectivele proiectului răspund nevoilor identificate, astfel: 1.proiectul orientează, consilieaza profesional si obține calificări pentru 75 de asistenți sociali pentru ingrijirea bătrânilor la domiciliu; 2.pentru a răspunde nevoii de flexibilitate si relevanta in proiect se vor realiza 4 cursuri in concordanta cu nevoile asistentei sociale pentru ingrijirea bătrânilor la domiciliu, in special a celor bolnavi de Alzheimer. Programele vor avea o componenta teoretica si o componenta practica; 3.proiectul asigura egalitate de sanse pentru calificare tuturor indiferent de apartenența etnica, religiosa, gen sau de zona georgrafica in care locuiesc si are o componenta puternica de informare asupra oportunităților oferite de proiect; 4.Proiectul impune prin bunele pracj dezvoltate anumite criterii de calitate^


angajatilor. Valoarea adaugata contribuie la creșterea număr beneficiază de consiliere si domeniu care nu a avut cai asistenților sociali pentru bătrânilor afectați de Aii acestora pe piața muncii^ creșterea nr. de progrj sociali fata de perioa elaborează, se autorizea) calificare. 3.proiectul activitatea de evaluări in cadrul sau; Potrivit Th

Alzheimer este una dintre cele mai mari amenințări medicale, dar și sociale ale secolului 21. Aceștia au realizat un studiu in urma caruia au constatat ca numărul populației afectate de dementa se va dubla către anul 2030, iar inca peste 20 de ani, se va tripla, comparativ cu cel din prezent. Costurile pentru asistenta medicala vor creste mai repede, in special in tarile in curs de dezvoltare. In prezent, aceasta cifra constituie 604 miliarde de dolari, suma care depășește incasarile anuale ale corporațiilor Wal-Mart si ExxonMobil. Datele colectate din diferite tari arata ca boala Alzheimer este una dintre cele care folosesc cele mai multe resurse financiare in lumea moderna. Realizatorii studiului au lansat un apel către OMS pentru a declara oficial lupta contra acestei maladii drept una din priorități globale. Expertii au chemat guvernele statelor lumii sa elaboreze individual strategii pentru a combate boala Alzheimer, dar si sa monitorizeze executarea acestor proiecte. Potrivit ultimelor statistici ale Organizației Mondiale a Sanatatii, boala Alzheimer afecteaza peste 24,3 milioane de persoane din intreaga lume, iar specialiștii estimează ca pana in 2025, numărul suferinzilor se va dubla. In Romania, datele deținute de Societatea Romana Alzheimer (SRA) evidențiază ca 150.000 de persoane suferă de aceasta maladie, insa avand in vedere ca o mare parte a bolnavilor nu sunt inca diagnosticați, se estimează ca numărul total al acestora ar putea ajunge la 350.000. Statisticile SRA arata ca gradul de risc al bolii Alzheimer creste odata cu inaintarea in varsta, persoanele cele mai predispuse afecțiunilor specifice maladiei, fiind cele trecute de 60 de ani. Astfel, se estimează ca la nivel național, acest tip de dementa afecteaza aproape 5% din populația de varsta a treia. Pe langa tratamentul medicamentos, persoanele care suferă de dementa au nevoie de servicii de ingrijire comunitara in centre de zi, sau de ingrijire la domiciliu. Necesitatea acestui proiect decurge din nevoia de FPC a asistenților sociali pentru ingrijirea bătrânilor la domiciliu. Cea mai valoroasa resursa a unei societăți este cea umana, de acea investițiile in oameni se dovedesc a fi cele mai eficiente si cu rezultate deosebite pe termen lung si mediu.

Resursele alocate și achiziții de bunuri, servicii și lucrări necesare pentru implementarea proiectului


In elaborarea proiectului, resursele au fost alocate conform principiului cost-eficienta aplicat de^splicits


ît in


toate activitatile sale. De asemenea, fonduri suficiente pentru imlemejjtartj din proiect. Estimările pentru cc s-au realizat plecând de la realizate de către solicitan implementarea altor activiț prezent si de la valori d^

umane sunt reprezentat solicitantului (manage_ responsabil financiar, in activitatea de achizitiî informare/publicitate) ceilalți membri ai echi funcție de competente;


«sturil


Joss


pentru


samare derulate pana in


snbj □hi*

^ct, asistent manac


IED

er.


Ier juridic caiț/^^jJ blice, coordonatori formare ara managen


r personal exțem7"serectao rrr Ich&a


(coordonator monitorizare, specialiști consiliere si orientare profesionala, specialiști elaborare materiale formare, specialiști suport consiliere, specialist achiziții publice, experti formatori) de asemenea selectați din exterior in funcție de competente. Resursele financiare sunt prevăzute detaliat in bugetul proiectului. Partea de cofinantare si TVA,asigurate de beneficiar si PI insumeaza 42.642 lei. Principalele categorii de costuri sunt: salarii ale echipei de management si expertilor din echipa de implementare; cheltuieli aferente managementului de proiect; cheltuieli financiare si juridice (audit, achiziții); cheltuieli de tip FEDR; chirie; cheltuieli de informare/publicitate(pliante, broșuri, si activitati de informare prin workshop-uri, evenimente de lansare proiect si finalizare proiect). De asemenea, au fost prevăzute resurse financiare si pentru monitorizarea desfășurării activitatilor proiectului. Pentru informarea si publicitatea asupra proiectului sunt alocate de asemenea atat resurse umane cat si financiare, prezentate detaliat in bugetul proiectului, corelate cu activitatile de informare/publicitate.Resurse materiale: vor fi achizitionate:2 laptop-uri; 1 videoproiector, echipamente de sonorizare,100 stick-uri,100cd-uri, lOOdvd-uri. Serviciile pentru care se desfasoara procedura de achiziție publica sunt: servicii financiare; servicii juridice; servicii de auditare a proiectului si servicii pentru consiliere si orientare in baza competentelor descrise la capitolul Managementul proiectului.

Managementul proiectului


Managementul proiectului este asigurat de Echipa de Management (EM - 4) si Echipa de Implementare (EI-10).EM va fi formata din: Manager de proiect - (1) Atribuții: coordonează echipa de management si implementare a proiectului; este abilitat sa reprezinte beneficiarul proiectului in relația cu finanțatorul; asigura îndeplinirea obiectivelor proiectului si realizarea indicatorilor de performanta; coordonează comunicarea intre echipele proiectului; Experiența: experiența anterioara in implementarea de proiecte si participări in alte echipe de proiect, experiența de peste 10 ani in FPC si managementul organizației; Rol: factor de coordonare al proiectului. Calificare: Expert de tip A; Asistent manager - (1) Atribuții: executa sarcinile formulate de managerul executiv; pregătește și verifica pachetele de informații transmise/primite; asigura procesarea diferitelor materiale necesare bunei dctrfasL activitatilor proiectului; programeazaj

membri echipei de proiect diferi^ formarea profesionala a celrapoartele prevăzute in pr anterioare cu roluri similari managementul operați Responsabil financiar -financiara a proiectuluj, tuturor operațiilor fin (gestionare conturi; tra achiziții; plăti onorarii,

m-'T^Carita; produce clienta: participări «sete; Rol: sprijină peca '

util?

titudinea sjjec -contabile sp’ ruri intre conturi; plăti larii; decontai SBțfiJQ A/O ciar in institffticT^

WĂlERMARK


Experiența: manager solicitantantului; Rol: co financiare a proiectului. Calificare: Expert de tip A. Consilier juridic - (1) Atribuții: asigura expertiza juridica generala si specifica a proiectului; asigura incheierea in condițiile legii a tuturor categoriilor de contracte aferente proiectului.Participa la elaborare documente de achiziții. Experiența: jurist autorizat de minim 3 ani inscris intr-o organizație profesionala de profil; Rol: coordonarea componentei juridice a proiectului. Calificare: Expert de tip C. EI va fi formata din 10 experti pe termen lung si 1 expert pe termen scurt. Experti pe termen lung: Specialiști evaluare formare/monitorizare (2) - Atribuții: specialist formator asociat instituției solicitantului; evalueaza activitatile de formare. Experiența si participări anterioare la implementarea de proiecte formare profesionala in alte organizatii;Rol: factor de verificare a calitatii formarii. Calificare: Expert de tip A. Specialiști consiliere si orientare profesionala (2)

Atribuții: consiliază si orientează profesional membri grupului tinta, monitorizează nevoile grupului tinta si ale tuturor celor care vin in centrul de consiliere. Experiența: psihologica, in domeniul resurselor umane si de lucru cu oamenii; Rol: coordonează activitatile de consiliere si orientare profesionala desfășurate in cadrul proiectului. Calificare: Experți de tip B. Experti formatori (5) -Atribuții: desfasoara activitatile de FPC, tin legătură cu coordonatorii de monitorizare pentru buna desfășurare a activitatilor de formare profesionala. Experiența profesionala in domeniul formarii de peste 5 ani; Rol: coordonează activitatile de FPC desfășurate in cadrul proiectului. Calificare: Experți de tip A. Experti pe termen scurt: Experti tehnici (1): Atribuții: colaborează cu expertul achiziții in vederea elaborării specificațiilor tehnice necesare achizițiilor, asigura mentenanta pârtii tehnice a echipamentelor proiectului, participa in echipa de realizare a website-ului proiectului; Experiența: tehnica in domeniul tehnologiei informației; Rol: coordonează activitatile de tip thenic ale proiectului. Calificare: Experți de tip B.

Metodologia de implementare (inclusiv calendarul monitorizării)


Metodologia de implementare este conceputa astfel incat sa se obțină rezultatele scontate, prin atingerea obiectivelor proiectului. Echipa de management selectata, impreuna cu echipa de management interna, planifica activitatile proiectului si raportările necesare


derulării acestuia, identifica riscurile specific^ si metodele de evitare a acestora, st de control al progresului proiectului, umane, repartizează responsab echipei de proiect, alcatuie Desfasurarea proiectului: de activitati propus, realiza demararea proiectului

pentru FPC si a suporturi Va urma procedura de furnizarea către acest!


)roie££ului kntej


H’iȘZTVT-» acnizitii.

^vederilor planului Urnele 4 luni de la


consiliere si orientare pra

organiza activitati de_

schimb de experiența orientarea profesionala


grupului tinta si programelor psionala. Periodic se vor [linare de bu ie de FPC si acu


MP


si conștientizare in rândul membrilor grupului tinta si a opiniei publice a oportunităților de dezvoltare oferite de participarea la programe de formare finanțate din Fonduri Europene (FSE). Ca parte a componentei de diseminare a rezultatelor proiectului, vor fi elaborate propuneri strategice de extindere a activitatilor de FPC si consiliere in orientarea profesionala. Activitatea de informare/publicitate va avea loc pe toata durata desfășurării proiectului. Finalizarea proiectului: se va realiza un raport privind obținerea rezultatelor preconizate, intocmirea raportului final, inchiderea proiectului din punct de vedere financiar si al rapoartelor contabile. Masurarea progresului proiectului se va realiza prin intermediul rapoartelor de progres periodice (la fiecare 3 luni) prin care se urmărește gradul de indeplinire al activitatilor prevăzute pentru perioada respectiva, incadrarea in limitele bugetului, corectarea anumitor aspecte.

Proiect generator de venit


NU

DESCRIERE PROIECT 2

Sustenabilitatea proiectului


Proiectul a fost elaborat in contextul asigurării sustenabilitatii intervențiilor si mai ales a rezultatelor. Astfel, activitatile proiectului converg către obiectivul general, acela de a creste nivelul calificării asistenților sociali pentru ingrijirea bătrânilor la domiciliu, de la un nivel scăzut de calificare la un nivel mai inalt de calificare (obținerea unui certificat de calificare) si conștientizarea nevoii de FPC la nivel sectorului asistenților sociali pentru ingrijirea bătrânilor la domiciliu, in special a bolnavilor de Alzheimer. Proiectul include operațiuni si activitati pentru a asigura continuarea, valorizarea, abordarea integrata a rezultatelor după finalizare. Rezultatele proiectului pot fi transferate la nivel regional, sectorial si național. Obiectivele propuse in cadrul acestui proiect sunt susținute de indicatori de rezultat pentru fiecare grup tinta atat pe termen mediu si scurt cat si pe termen lung. Cei 75 (saptezecisicinci) de ingrijitori pentru batrani vor fi calificați la nivelul 2 de pregătire. Astfel, se imbunatateste calitatea seviciului prestart prin optimizarea timpului alocat comunicării si reiat io na, sociale, insusirea de noi cunoștințe tegitsticelSLorefcnce precum si dezvoltarea capacitatiLdei^S


eventualelor abuzuri la care su asemenea, prin implement asimilarea si aplicarea sta serviciile de asistenta socia competitivității pe acea integrata. Asigurarea su materializarea formari, adaptarea programei cerințele si nevoile grup creșterea implicării fu implicarea formatorilo’ diseminarea rezultatelor


feiffl^S&rse urmarestel


calitate in creșterea

i-itab

:voltarea4 <

'borate in cadț! i tinta in plan local; ului de FPC Ite activitati's


7&RED
®NO

^,WAlERMARK „G°

Egalitate de șanse


Alte obiective orizontale


workshop-uri, seminarii; - mediatizarea prin campanii de informare; - acordarea de asistenta si consiliere profesionala gratuita pentru identificarea nevoilor de pregătire a viitorilor beneficiari; Transferabilitate locala -proiecte asemanatoare derulate in celelalte județe; Rezultatele locale ale implementării proiectului vor sta la baza replicării proiectului la nivelul celorlalte regiuni corelate cu necesitățile sociale zonale specificate in PRAO precum si cerințelor europene referioare la asistenta sociala pentru ingijirea la domiciliu. Pentru replicarea proiectului se vor incheia parteneriate cu instituții similare si APL din tara unde vor fi implemenatate bunele practici dobândite in cadrul acestui proiect, cuprinse in raportul final.


La elaborarea proiectului s-a tinut cont de principiul egalitatii de sanse, urmând Constituția României, Strategia Naționala Pentru Egalitatea de Sanse intre Femei si Barbati pentru perioada 2006 - 2009, Legea nr. 202/2002 republicata in 2007, privind egalitatea de sanse intre femei si barbati, Directiva 75/11/CE privind aplicarea principiului egalitatii de remunerație pentru barbati si femei, Directiva 76/207/CE privind principiul egalitatii de tratament intre femei si barbati in privința accesului la angajare, formare profesionala si promovare precum si in ceea ce privește condițiile de munca, Directiva 78/2000/CE privind egalitatea in domeniul ocupării si in alte aspecte ale vieții cotidiene, Directiva 43/2000/CE privind tratamentul egal al persoanelor de origine rasiala si etnica si Regulamentul 1083/2006 al Consiliului Uniunii Europene care considera egalitatea de sanse ca unul dintre principiile de intervenție ale Fondurilor Structurale. Astfel, in stabilirea grupului tinta format din 75 de asistenți sociali pentru ingrijirea bătrânilor la domiciliu persoane nu se va face nici o deosebire, excludere sau preferința, indiferent de: rasa, naționalitate, etnie, limba, religie, convingeri, gen, orientare sexuala, varsta, handicap, boala cronica necontagioasa, infectare HIV, apartenența la o categorie defavorizata sau orice alt criteriu care ar avea ca scop restrângerea sau inlaturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării in condiții de egalitate a drepturilor omului si a libertăților fundamentale sau a drepturilor recunoscute prin lege, in domeniul politic, economic, social sau in


orice alt tip de domeniu al vieții publice in cadrul proiectului si după incheiereg conceptul de abordare integrata jn s principiilor egalitatii de sanse dieliminării disparitatilor de gmotive de gen in derularea'

Solicitantul impreuna cu, la formarea grupui tint din diferite regiuni de de experiența, rezultatei asistentei sociale meri coordonate si commune.

Durabila - Din perspe globalizării educației, p5r utilizării eficiente a resura


pror


ova


JG1

ralurilor pe ^nwbr de instruire. *^*contribuie in proiect


5»ira»e prc nele prectic|is JJu-se pe idea afe acest domeniu, dezvoltării dj^jj ^crea premisele necesare

fâs rm^j^ rj!?^    RK


?/ON


h^nt-dv^


constituie într-un demers dinamic ce presupune implicare și responsabilizare, pe de o parte, precum și gândire strategică și control, pe de alta parte, îmbătrânire activa - In elaborarea proiectului se are in vedere abordarea tuturor categoriilor de varsta a personalului in constituirea sa ca grup tinta. S-a respectat principiul conform caruia expertiza existenta si dobândita sa poata fi valorizata cat mai relevant prin proiect, prin încurajarea solidarității intre generații si a participării active si asumate la schimbarea culturala a sistemului.

Complementaritatea cu alte strategii/programe/proiecte


Proiectul este complementar cu Politica Sociala a Uniunii Europene, care pune accent pe rolul educației si instruirii ca mijloc de eliminare a sărăciei, factor cheie al incluziunii sociale. Dezvoltarea competentelor necesare intr-o societate bazata pe cunoatere si evoluție se va realiza in cadrul proiectului prin activitatile propuse. Proiectul este complementar cu Strategia de Dezvoltare a Resurselor Umane, bazandu-se pe analiza situației actuale in acest domeniu in tara noastra si in tarile UE. Prin axele sale POSDRU tine cont, de Agenda de la Lisabona revizuita, Liniile Directoare de Coeziune 2007-2013, Strategia Europeana de Ocupare, Liniile Directoare Integrate pentru Dezvoltare si Ocupare. POSDRU este elaborat in concordanta cu cea de-a patra prioritate tematica din Cadrul Strategic National de Referința 2007- 2013 („Dezvoltarea si utilizarea eficienta a capitalului uman din Romania") pentru obiectivul „Convergenta". In conformitate cu strategia evidențiata in CSNR, creșterea competitivității economice necesita o utilizare mai eficienta a resurselor umane. Ca răspuns la problemele structurale de pe piața muncii privind rata scăzută de participare si lipsa forței de munca calificate in regiuni si sectoare de activitate specifice, se va acorda o atentie sporita promovării dezvoltării resurselor umane in legătură cu piața muncii, in ansamblu. Legătură dintre POS DRU si Orientările Strategice Comunitare privind Coeziunea 2007 - 2013 sunt realizate pentru aceata Axa Prioritara prin AP Atragerea si menținerea a cat mai multor persoane pe piața muncii si modernizarea sistemelor de protecție sociala; Imbunatatirea adaptabilitatii lucratorilor si intreprinderilor si flexibilizarea pieței munci;i Creșterea investiției in capitalul uman prin educație si formare; Capacitate administrativa; Menținerea sanatatii forstei dKna.upffiMn toate cazurile inovația reprezintajo te

complementara in plan național]

3. De asemenea, POSDRU PO precum Dezvoltare Rurei AP 3. Solicitantul urmărește similar cu accent pe FP(î Publice destinat pregătiri] domeniu.


’/'ffRED


Alte informații relevante


La finalul implementa? rapoarte legate de impaj profesionala pe tot part in care acestea pot fi foii sectorial, multiregional sj


Rectului solie*

lil activitatilor de formaj^ jul vieții la ni^OaJ^^'^O fce extinse la nivel regional, iEtiW)L

elabora rapoarte legate de impactul FPC asupra creșterii nivelului de ocupare in zona. Proiectul pune accent pe strategia de dezvoltare a Solicitantului, susținând atat obiectivele strategice pe termen lung, care au in vedere organizarea, planificarea si mobilizarea resurselor umane pentru obținerea performantelor optime stabilite la nivel de management general, dar si obiective operaționale pe termen scurt, de natura tactica si administrativa care au in vedere atragerea celor mai buni candidați, menținerea si motivarea beneficiarilor ingrijitori de batrani la domiciliui pentru imbunatatirea performantelor profesionale. Solicitantul isi fundamentează finalizarea cu succes a acestui proiect pe baza capacitatilor interne dar si pe expertiza si experiența Partenerilor.

GRAFICUL ACTIVITĂȚILOR PROIECTULUI

Activitatea (*)


Durată


Organizația care implementează proiectul (*)


1 Partener național 2

2

A2. Activitati de selectare a furnizorilor pentru achizițiile prevăzute in proiect

Solicitantului Partener național

1 Partener național 2

3

A3. Activitati de informare si publicitate privind cursul de formare profesionala

Solicitantului

4

A4.Activitati de achiziționare dotări necesare desfășurării proiectului

Solicitantului

5

A5.Activitati de selectare a grupului tinta

Solicitantului Partener național

2

6

A6. Activitati de elaborare materiale suport de invatare pentru consilierea si orientarea profesionala a grupului tinta

Solicitantului Partener național

1 Partener național 2

7

A7.Activitati de furnizare servicii de consiliere si orientare profesionala (instruire) pentru grupul tinta

Solicitantului

8

A8.Activitati de diseminare a rezultatelor proiectului

Solicitantului

9

A9.Activitati de audit extern al proiectului

Solicitantului

10

A8.Activitati de diseminare a rezultatelor proiectului

Solicitantului

Anul - 2 Anul - 3

Date Financiare
PACHETUL DE FINANȚARE A PROIECTULUI
Total

1 Resurse umane


Participanți


Alte tipuri de costuri


3.1


Din care FEDR (10% pentru AP 1-5 inclusiv, 15% pentru AP 6)


7

8

9

10


Rezerva de contingența 5% max.

Total costuri directe (1+2+3+4)

Total cheltuieli generale de administrație VALOAREA ELIGIBILĂ A PROIECTULUI (5+6) Din care activități transnaționale

Din care activități externalizate

Contribuția solicitantului11

ASISTENȚĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ (7 - 10)

1219300.34

12

Valoarea neeligibilă a proiectului

17758.00

13

Valoarea totală a proiectului (7 + 12)

1261942.34

Justificarea bugetului cererii de finanțare


In cadrul bugetului la capitolul resurse umane a fost inclus salariul managerului de proiect Manager de proiect 12 luni x 105 ore/luna x 200lei =252.000 lei (expert categoria A ) Al La capitolul Participanti s-au luat in calcul acordarea de subvenții si prime (Subvenții 75 cursanti x900 lei x 3luni = 202.500 + 8000 premii = 210500.00 lei. La capitolul alte costuri sunt incluse costurile activitatilor externalizate (Treineri 3 luni x 5 x 85ore x 150lei = 191.250 lei Jurist 12luni x 70ore x lOOlei = 84.000 lei Expert ctb 12luni x 70ore x 200lei = 168.000 lei Evaluatori 2 x 64 ore x 200 lei= 25.600 Consilieri 2 x 80 ore x 200lei = 32.000lei 1 webdesigner IT 6 luni x 80 ore x 150lei = 72.000lei; Chelt

externalizate ( incluse in grupa Alte chelt) sunt de 572 850 lei + 8500 audit +23400 pagina web =604750 lei ;Cheltuieli pentru derularea proiectului; chirie Săli 12.000 lei (4luni x 3000 lei) cheltuieli aferente activitatilor externalizate (subcontractate): 1. conferințe, 8.346 lei 2. informare proiect -pagina da web dezvoltare, realizare si intretinere website. Informare si publicitate: 23.400 lei cheltuieli de informare si publicitate; a. 16.000 lei(160 ore x 100) - 1 specialist IT (80 ore/pers) si 1 specialiști TIC (80 ore/pers) pentru pregătire de flyere, broșuri, materiale publicitare, organizare conferințe si intretinere website proiect ;Cheltuieli de tip FEDR. 1) 2 x laptop 4000 lei =8000 lei

2)    video proiector 4500 lei 3)ecran proiecție 2500lei 4)sonorizare:- Mixer cu amplificare, 2x500W / 4 ohmi, 8 intrări mic/line + 4 intrări stereo/line, 2 procesoare de efecte digitale, 2 Aux, phantom power +48V 3300lei -4 Boxe pasive, 300W / 8 ohmi, 50Hz-20kHz, SPL 98dB / 131dB, sistem: 12\\\"+1: 4 X 950.085lei = 3800.34 lei -4 Stative de boxa pentru podea : 4 X 182 LEI =728 LEI -2 Cabluri de boxe cu conectori Speakon, 15m: 2X 129 lei=258lei - 2 seturi microfon wireless: receptor + emitator tip handheld, UHF, diversity, 16 frecvente pre-setate, raza ~100m. 2x 1316 lei = 2632 lei

microfon pentru podea cu baza solida^2 Xj lei Total = 22 148,34+4000 =26_148,

aferente personalului administr. ____,

auxiliar : - chelt sal administra^^^arașa (50 lei x 12 luni x 170    1

2.00Lneil . jaraOTte la publicații de sjraăte : 150 x 15 teile


specialitate 150 reviste de lei=2250 lei; Materiale

100 x 60 lei = 6000lei 2Ț

0®-îei 4) hârtie flyerejorosuri,

50lei=100lei^^^o/OAZ

de specialitate /an: 50 lei x i : 150 x 3

lei 8) hartie2(^îJr-Wi 22 3^


3)    100 cd-uri: lOOx 1 li materiale publicitare: «$•] abonamente la 2 publici 12luni=600 lei 6) 1502fl agende: 150 x 16lei=^BI 20 =440 lei Total 10190 @

este de 24884 (2% x 1244184,34) si TVA estimat la 17758 lei. Atât externalizarile cat si achizițiile de echipamente si/sau soft se vor face respectând legea 34/2006, raportul calitate/pret optim. Achizițiile de echipamente se vor realiza analizand consumul de energie scăzut si alte aspecte de achiziție durabila si ecoeficienta.

Indicatori
Indicatori
ID

Indicatori adiționali [output]

Valoare

ID

Indicatori [1 output]

Valoare

286

Numărul participanți la programe de FPC (calificare și recalificare)

75

287

Numărul participanți la programe de FPC (calificare și recalificare), din care femei

75

291

Număr de persoane asistate pentru validarea cunoștințelor dobândite anterior - formare profesională continuă

0

292

Număr de persoane care beneficiază de consiliere/orientare - formare profesională continuă

75

ID

Indicatori [2 result]

Valoare

289

Ponderea participanților la programe de FPC certificați (%)

75

294

Număr de participanți la instruire certificați -formare profesională continuă

75

295

Numărul de programe de calificare/recalificare autorizate - formare profesională continuă

0

296

Parteneri transnaționali implicați în proiect - formare profesională continuă

0

Număr intalniri regionale de informare

Număr de materiale de consiliere si orientare profesionala dezvoltate

Număr rapoarte generale de activitate privind consilierea vocation^ realizate

Număr pagini web dedicata redactării materialelor de ci cele 8 centre regionale ale Solicitantului

Număr rapoarte de monitorizare si evaluare a progr^ realizate

. e^ealificare    .

s? REGISTERED Q


ID

Indicatori adiționali [resi

VfcKjWM'y

6

Numărul de persoane care declara in urma orelor mai adaptați la realitatea pieței muncii

isiliere ca


WATERMARK

;X>


^nt-dv'lâ


7

Număr minim de persoane care considera ca si-au imbunatatit poziția pe piața forței de munca in umra proiectului

75

8

Numărul de angajați ale căror calificări sunt in acord cu piața muncii din sector

75

9

Numărul de persoana care integrează lecțiile invatate din acest proiect in programele de calificare

75

10

Numărul de angajați care declara ca aplica in activitate de zi cu zi ceea ce au invatat prin programul de calificare

75

Grup țintă
GRUP ȚINTĂ

ID

Grup țintă

Valoare

4

Angajați

75

41

Manageri

0

Finanțare anterioara
ASISTENȚĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ PRIMITĂ ÎN PREZENT SAU ANTERIOR DIN FONDURI PUBLICE

Ați beneficiat de asistență nerambursabilă din fonduri publice sau de împrumut din

partea Institutelor Financiare NU Internaționale în ultimii 3 ani,

relevantă pentru domeniul proiectului?