Hotărârea nr. 222/2010

Hotărârea Consiliului Local nr. 222 / 2010

MUNICIPIUL BUCUREȘTI                                                                     

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind prelungirea transmiterii în folosinţă gratuită,  până la data de 31.12.2010 inclusiv, a imobilului situat în Bucureşti, Sector 1, Str. Vrancea nr. 9 către Fundaţia „Viaţă şi Lumină” pentru derularea Proiectului „Centrul de Reintegrare Socioprofesională a  Tinerilor Instituţionalizaţi şi Postinstituţionalizaţi”

 

 

 

            Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate întocmit de Secretarul Sectorului 1;

Având în vedere Raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecţie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul - cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

          Ținând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr.385/27.10.2005 privind darea în folosinţă gratuită pe o perioadă de 5 ani a imobilului din Str. Vrancea nr. 9 către Fundaţia „Viaţă şi Lumină” pentru derularea Proiectului „Centrul de Reintegrare Socioprofesională al Tinerilor Instituţionalizaţi şi Postinstituţionalizaţi”;

            Având în vedere adresa nr. 638/21.09.2010 a Fundaţiei „Viaţă şi Lumină”,   înregistrată la Sectorul 1 sub nr. 25301/22.09.08.2010;

Văzând adresa nr.727/13.10.2010 a Fundaţiei „Viaţă şi Lumină”,   înregistrată la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 sub nr. 40333/14.10.2010;

În temeiul art.45, alin.(3), art.81, alin.(2), lit.”n” și art.115, alin.(1), lit.”b” și art. 124 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

           Art.1. Se aprobă prelungirea transmiterii în folosinţă gratuită, până la 31.12.2010 inclusiv,  a imobilului situat în Bucureşti, Sector 1, Str. Vrancea nr.9 către Fundaţia „Viaţă şi Lumină” pentru continuarea Proiectului „Centrul de Reintegrare Socioprofesională al Tinerilor Instituţionalizaţi şi Postinstituţionalizaţi”, după această perioada proiectul urmând a se desfășura într-un imobil identificat de către Fundaţie.

 

Art.2. În perioada 01.11.2010 - 31.12.2010 Fundaţia „Viaţă şi Lumină” şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 vor efectua inventarierea şi vor încheia Procesul-Verbal de predare-primire a imobilului, urmând ca acesta să fie amenajat în vederea deschiderii unei creşe.

 

 Art.3. Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială si Protecţia Copilului Sector 1, Fundaţia „Viaţă şi Lumină” şi Serviciul Secretariat General, Audienţe  vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                 Ion Brad

                                                                                                 SECRETAR,

                                                                                  Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. :   222

Data: 29.10.2010