Hotărârea nr. 220/2010

Hotărârea Consiliului Local nr. 220 / 2010

MUNICIPIUL BUCUREȘTI                                                           

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea reorganizării serviciilor sociale acordate în cadrul

Complexului  Social de Servicii Odăi - Centrul de  Urgenţă pentru

Persoane fără Adăpost din cadrul  Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi

Protecţia Copilului Sector 1, precum şi pentru acordarea unor ajutoare de urgenţă

 

 

           Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum si Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  Sector 1;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale, al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecţie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

           Ţinând seama de prevederile Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale;

Având în vedere prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 47/2006 privind sistemul naţional de asistenţă social;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul - cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 120/2004 privind acordarea unor sume cu titlu de ajutor de urgenţă ca măsură de prevenire şi combatere a marginalizării sociale, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 305/2004 privind aprobarea modificării Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială Sector 1;

În temeiul prevederilor art.45, alin.(2), art.81, alin.(2), lit.”n” şi ale art.115, alin.(1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aprobă reorganizarea serviciilor sociale acordate în cadrul Complexului  Social de Servicii Odăi - Centrul de  Urgenţă pentru Persoane Fără Adăpost din cadrul  Direcţiei Generale de Asistenţă  Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, conform Regulamentului de organizare funcţionare al Centrului, prevăzut în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.  (1) Se aprobă acordarea unor sume, cu titlu de ajutor de urgenţă, ca măsură de prevenire şi combatere a marginalizării sociale, constând în plata chiriei, în cuantum de 700-900 lei/lunar/familie, pentru închirierea unei locuinţe de pe piaţa liberă, pentru o perioadă de până la 1 ( unu) an de la data încheierii contractului de închiriere. Modelul orientativ al contractului de închiriere constituie Anexa nr.2 și care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

                        (2) Beneficiarii pot închiria o locuinţă în municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov.

 

Art.3. Pot beneficia de acordarea ajutorului de urgentă, prevăzut la art.2, familiile care la data de 01.10.2010 erau beneficiare ale serviciilor sociale oferite în Centrul de Urgenţă pentru Persoane Fără Adăpost din cadrul Complexului Social de Servicii Odăi situat în Bucureşti, Sector 1, Şoseaua Odăi nr. 3-5. Persoanele care la data solicitării ajutorului de urgenţă prevăzut la art. 2 sunt înregistrate în evidenţele Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 ca având debite faţă aceasta, nu pot beneficia de acest ajutor. Lista beneficiarilor constituie Anexa nr. 3 şi face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.4 (1) Suma acordată cu titlu de ajutor de urgenţă pentru fiecare familie  se calculează conform criteriilor menţionate  în Anexa nr.4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

                        (2) Dacă în urma punctajului obţinut reiese o sumă mai mare decât chiria convenită conform contractului de închiriere, se va acorda suma prevăzută în contract.


            Art.5. Acordarea ajutorului de urgenţă, în condiţiile prevăzute de prezenta hotărâre, se va face lunar, prin Directia Generala de Asistentă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, care va instrumenta dosarul constituit în acest scop, va urmări încheierea şi derularea contractului de închiriere, precum şi îndeplinirea obligaţiilor asumate de către beneficiarii ajutorului de urgenţă. Lista conţinând documentele necesare acordării ajutorului de urgenţă pentru plata chiriei constituie Anexa nr. 5 şi face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.6 (1) În vederea respectării condiţiilor care au stat la baza acordării ajutorului de urgenţă, se va proceda la reevaluarea situaţiei beneficiarilor ajutorului de urgenţă ori de câte ori se impune, dar nu mai târziu de 6 luni de la data acordării ajutorului de urgenţă.

          (2) În urma reevaluării şi numai pentru motive temeinice consemnate în raportul de anchetă socială, acordarea ajutorului de urgenţă poate fi prelungită pentru o perioadă de cel mult 12 luni.

 

Art.7. Începând cu data adoptării prezentei hotărâri, încetează prevederile referitoare la organizarea şi funcţionarea Complexului Social de Servicii Odăi aprobate prin Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 305/2004 privind aprobarea modificării Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială Sector 1.

Art.8. Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 și Serviciul Secretariat General, Audienţe din cadrul Primăriei Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                  CONTRASEMNEAZĂ,

                 Ion Brad

                                                                                                   SECRETAR,

                                                                                    Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

Nr. :   220

Data: 29.10.2010

    Anexa nr. 1

la Hotărârea Consiliului Local

           nr.220/29.10.2010

             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                  Ion Brad

 

 

 

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

A COMPLEXULUI SOCIAL DE SERVICII “ODĂI”

 

 

 

CAPITOUL I – PREVEDERI GENERALE

 

            ART. 1. Complexul Social de Servicii “ODĂI” este organizat şi funcţionează în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului – Sector 1, ca măsură activă de prevenire şi combatere a sărăciei extreme în rândul populaţiei sectorului.

            Complexul Social de Servicii “ODĂI” este unitate de asistenţă socială (compartiment cu rang de serviciu), fără personalitate juridică, a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului – Sectorul 1.

            Complexul Social de Servicii “ODĂI” este coordonat de Directorul General Adjunct Protecţia Persoanei şi Familiei al D.G.A.S.P.C. – Sector 1.

            ART. 2. Complexul funcţionează în Bucureşti, şoseaua Odăi, nr. 3-5, Sectorul 1.

 

 

CAPITOLUL II – STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A COMPLEXULUI

 

            ART. 3. Capacitatea Complexului este de 348 de locuri repartizate astfel: pentru Centrul de Urgenţă sunt repartizate 60 de locuri (Pav. 1, Anexa + 4 camere  pentru infirmerie urgenţă în pavilionul 4 ) Căminul pentru Persoane Vârstnice 288 locuri (parte Pav. 4, Pav. 5, Pav. 8, şi Pav 9) dintre care 48 pe Infirmeria Căminului pentru Persoane Vârstnice cu o capacitate de 48 de locuri (Pav. 6 şi Pav. 7).

                        ART. 4. În subordinea Complexului funcţionează 2 birouri:

            Birou de Deservire, care are următoarele atribuţii şi sarcini:

            Asigură curăţenia, încălzirea şi iluminatul clădirilor cât şi curăţenia exterioară;

            Asigură păstrarea şi justa folosire a bunurilor unităţii,

            Răspunde de recepţia produselor alimentare şi nealimentare, asigurându-se că sunt îndeplinite cerinţele privind calitatea,

            Stabilirea şi asigurarea de meniuri variate în funcţie de vârstă şi patologia asistaţilor;

            Depozitarea în condiţii igienico-sanitare a alimentelor;

            Pregătirea la timp şi în condiţii corespunzătoare a meselor;

            Păstrarea probelor alimentare pentru control,

            Spălarea şi dezinfectarea vaselor şi tacâmurilor utilizate de asistaţi, cât şi curăţenia încăperilor destinate blocului alimentar;

            Asigură instruirea periodică a personalului asupra normelor de protecţie a muncii şi P.S.I..

            Biroul Intervenţie în Regim de Urgenţă Adulţi, care are următoarele atribuţii şi sarcini:

            Intervine de urgenţă în cazul în care sunt sesizări ale persoanelor adulte fără adăpost, prin internarea într-un cămin pentru persoane fără adăpost;

            Oferă servicii de urgenţă persoanelor adulte aflate în dificultate, la domiciliu, în cazul în care este pusă în pericol securitatea lor;

asigură de urgenţă sprijin sociomedical pentru persoanele vârstnice care nu au întreţinători legali ;

            Facilitează accesul la servicii medicale de urgenţă în baza Convenţiei încheiate cu Serviciul de Ambulanţă al Municipiului Bucureşti;

 

 

CAPITOLUL III. – ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA

CENTRULUI DE URGENŢĂ PENTRU PERSOANE FĂRĂ ADĂPOST (denumit în continuare C.U.P.F.A.)

 

 

            ART. 5. Persoana Adultă Fără Adăpost (denumită în continuare P.A.F.A.), este persoana care nu are locuinţă şi care locuieşte pe stradă (parcuri, pieţe, scări de bloc, etc.) sau într-un adăpost temporar (locuinţă improvizată, clădiri dezafectate, chirie, etc.), care se află într-o situaţie de criză la nivel psihic, social, relaţional, juridic, biologic, situaţie determinată de absenţa unui adăpost sau de imposibilitatea procurării acestuia.

            Situaţia de criză este înţeleasă ca fiind incapacitatea de a-şi mobiliza resursele interne precum şi excluderea de la resursele externe (servicii sociale externe).

            În cadrul acestor categorii de persoane se includ:

P.A.F.A. dependente cronic de stradă, care sunt afectate fizic şi psihic, care sunt deprofesionalizate, fără şanse reale pentru o reinserţie socio-profesională. Pentru aceste persoane se pot oferi pachete de servicii minimale de subzistenţă (adăpost de urgenţă pe timp de iarnă, hrană, îmbrăcăminte, asistenţă medicală);

Persoane care, deşi nu au un adăpost de un timp relativ îndelungat, nu au stat numai în stradă şi au avut temporar locuri de muncă, care sunt tinere (20 – 45 ani), care au o calificare profesională. Pentru aceste persoane reuşita unui program de reinserţie socio-profesională presupune o activitate îndelungată (mai multe luni);

Persoane care stau de puţină vreme în stradă, au o reţea de suport social, nu sunt deprofesionalizate, au o calificare profesională, dar nu au învăţat încă să se adapteze străzii. Cu acestea se poate acţiona de urgenţă.

            ART. 6. Pentru persoanele fără adăpost care au avut domiciliul sau reşedinţa în raza altor sectoare ale Municipiului Bucureşti, se vor oferii servicii sociale în Centru, numai pe baza unor convenţii încheiate cu Consiliile Locale ale sectoarelor respective, prin care acestea se obligă la plata serviciilor, din bugetele locale.

 

 

            ART. 7. Categorii de beneficiari ai C.U.P.F.A.:

Tineri peste 18 ani etichetaţi drept „copii ai străzii” sau externaţi din centrele de plasament şi care nu au fost incluşi într-o formă de protecţie şi asistenţă socială;

Femeile însărcinate alungate/fugite de la domiciliu;

Femeile supuse violenţei domestice;

Persoanele vârstnice;

Persoane care suferă de boli cronice netransmisibile;

Persoane care prezintă handicap fizic, cărora nu le sunt afectate posibilităţile de deplasare;

Familii cu copii ajunse în stradă, după evacuarea din locuinţe;

Persoane cu tulburări (fără a fi grave) de sănătate mentală, persoane amnezice, traumatizate, alungate sau fugite de la domiciliu.

            ART. 8. Persoane care nu pot beneficia de serviciile C.U.P.F.A.:

Persoanele aflate sub influenţa băuturilor alcoolice şi a drogurilor;

Persoane cu boli contagioase sau parazitare;

Persoane aflate în episod psihotic;

Persoanele care au fost violente pe durata găzduirii anterioare în C.S.S. Odăi;

Persoanele care au adus prejudicii materiale, anterior, D.G.A.S.P.C. sector 1.

            ART. 9. Capacitatea C.U.P.F.A. este de 60 locuri, fiindu-i alocate Pavilionul 1,  Anexa + 4 camere  pentru infirmerie urgenţă în Pavilionul 4. Beneficiarii Centrului de Urgenţă pot servi masa la cantina amenajată în incinta Centrului.

            ART. 10. Centrul de Urgenţă pentru Persoane Fără Adăpost oferă următoarele servicii:

            Servicii de asistenţă socială:

            Identifică persoanele care se află în situaţie de sărăcie extremă prin acţiuni de asistenţă socială stradală; identifică motivele care au determinat sărăcia extremă;

            Pentru persoanele găzduite în Centrul de Urgenţă pentru Persoane Fără Adăpost, poate oferi 3 mese/zi cu respectarea angajamentului de plată, la recomandarea medicului C.S.S. Odăi;

            Însoţeşte/asigură spijin pentru transportul persoanelor fără adăpost cu probleme grave de sănătate la spitalele de urgenţă pentru rezolvarea nevoilor medicale prioritare;

            Stabileşte identitatea persoanei amnezice sau cu probleme de sănătate mentală (fără a avea tulburări mentale grave), adresându-se în acest sens Direcţiei Generale de Evidenţă Informatizată a Persoanei;

            Sprijină asistatul în procurarea documentelor de identitate pierdute sau furate, prin intervenţie la D.G.E.I.P.;

            În colaborare cu Serviciile de Autoritate Tutelară din cadrul primăriilor, sprijină persoana asistată în a i se stabili un reprezentant legal, când acest lucru este necesar pentru reprezentarea intereselor sale;

            În colaborare cu Serviciul Rezidenţial Adulţi din cadrul D.G.A.S.P.C. – Sector 1, sprijină asistatul în întocmirea dosarului său de internare într-o instituţie de asistenţă socială sau instituţie de protecţie specială, în funcţie de vârsta sau gradul de dependenţă al acestuia;

            Face intervenţiile necesare la ONG-urile sociale pentru cuprinderea asistatului într-o formă de asistenţă socială în funcţie de vârsta şi gradul de dependenţă al acestuia;

            În colaborare cu Serviciul Prevenire Marginalizare Socială din cadrul D.G.A.S.P.C. – Sector 1, sprijină asistaţii cu domiciliul în Sectorul 1 să-şi întocmească dosarul de ajutor social sub forma venitului minim garantat; face propuneri pentru acordarea unor ajutoare de urgenţă pentru cazurile deosebite;

            Sprijină asistaţii să se întoarcă în localităţile lor de domiciliu, în colaborare cu primăriile şi secţiile/posturile de poliţie din localităţile de domiciliu;

 

Servicii de asistenţă medicală primară, infirmerie şi servicii igienico-sanitare care se asigură prin Cabinetul Medical al Centrului:

            Eliberează aviz medical pentru internarea în C.U.P.F.A., persoanelor a căror sănătate nu este de natură să pună în pericol sănătatea celorlalţi asistaţi;

            Asigură un control medical general;

            Asigură asistenţă medicală de urgenţă (prim ajutor);

            Eliberează trimiteri către medicii specialişti sau pentru internarea în spital;

            Contribuie la educarea asistaţilor pentru autoîngrijirea şi păstrarea igienei personale, a îmbrăcămintei şi habitatului;

 

Activităţi de gospodărire.

 

Asigură orice alte tipuri de servicii tipice centrelor de asistenţă socială de urgenţă.

            ART. 11. Persoanele care au domiciliul legal în Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti, pot beneficia de cazare gratuită, fără a depăşi 6 luni în an calendaristic, iar cele din alte localităţi/sectoare, numai la solicitarea direcţiilor de domiciliu cu suportarea costurilor.

            ART. 12. Beneficiarilor C.U.P.F.A., persoane singure, le este interzis să stea în Centru pe perioada lunilor octombrie – martie între orele 09:00 – 19:00 şi pe perioada lunilor aprilie – septembrie între orele 09:00 – 20:00. Excepţie fac perioadele perioadele cu temperaturi extreme, cald sau frig.

            ART. 13. Toţi beneficiarii C.U.P.F.A. primesc micul dejun. Persoanele adulte singure, beneficiare ale C.U.P.F.A., care posedă Certificat de Încadrare în Grad de Handicap (acc/grav) pot rămâne în Complex pe toată perioada zilei, precum şi persoanele care se află într- o stare de sănătate precară dovedită prin acte medicale sau la recomandarea medicului C.S.S. Odăi.

            ART. 14. Persoanele care au îndeplinit vârsta de pensionare şi pentru care nu s-a definitivat dosarul de vârstnici, dacă refuză Căminul de Vârstnici se vor supune regulilor C.U.P.F.A. pentru persoane singure.

Alocaţia de hrană/asistat/zi este stabilită prin reglementările legale în vigoare privind consumurile colective din instituţiile publice de asistenţă socială.

            ART. 15. Dosarul asistaţilor în C.U.P.F.A. va cuprinde:

Cerere tip;

Fişă de observaţie;

Anchetă socială;

Copii acte (stare civilă, buletin/carte de identitate);

Acte medicale;

Angajament individual de plată;

Evaluare medicală;

Fişă de evaluare periodică;

Adeverinţă că nu sunt beneficiari ai C.C.A.S. pe Legea 208/1997 privind Cantinele de Ajutor Social.

Contract de servicii;

Luarea la cunoştinţă a drepturilor şi obligaţiilor.

Accesul în Centrul de Urgenţă se face prin cerere aprobată de Directorul General al D.G.A.S. – Sector 1.

 

 

 

CAPITOLUL IV – DREPTURI ŞI OBLIGAŢII ALE BENEFICIARILOR

 

            ART. 16. Drepturile asistaţilor din C.U.P.F.A.:

            Asistenţă socială;

            Respectarea demnităţii personale şi a confidenţialităţii informaţiilor;

            Sesizarea conducerii privind neregulile din comportamentul personalului angajat;    Sesizările vor fi trecute într-un caiet aflat la dispoziţia beneficiarilor;

 

            ART. 17. Obligaţiile asistaţilor din C.U.P.F.A.:

            Să păstreze curăţenia spaţiilor proprii şi comune;

            Să nu se afle în stare de ebrietate sau sub influenţa drogurilor;

            Să nu consume în incinta Centrului alcool sau droguri;

            Să nu fumeze în incinta Pavilioanelor;

            Este interzis cu desăvârşire accesul în Centru cu arme, obiecte contondente, alcool, droguri sau alte obiecte care ar putea pune în pericol sănătatea sau viaţa beneficiarilor sau a personalului;

            Să respecte programul de funcţionare şi planificare a activităţilor;

            Să respecte personalul şi pe ceilalţi beneficiari;

            Să-şi declare sincer identitatea şi actele şi să ofere alte informaţii solicitate;

            Să nu aibă o atitudine recalcitrantă sau violentă faţă de personal sau faţă de ceilalţi asistaţi;

            Să colaboreze cu personalul angajat şi să pună la dispoziţia acestuia toate informaţiile şi actele necesare;

            Să contacteze (dacă este cazul) organele de poliţie în vederea identificării în termen de 2 zile lucrătoare de la data la care a devenit beneficiar al serviciilor Centrului de Urgenţă;

            Să efectueze în termen de 10 zile lucrătoare analizele medicale (VDRL şi MRF) şi să declare sincer bolile de care suferă;

            Să nu distrugă şi să nu sustragă bunurile din inventarul Centrului;

            Să fumeze numai în locuri special amenajate, să păstreze ordinea şi curăţenia şi să participe la efectuarea curăţeniei conform planificării, să păstreze liniştea;

            Să nu intre bărbaţii în camerele femeilor şi invers;

            Să nu lipsească mai mult de trei zile consecutive neanunţat ( neanunţarea duce la pierderea dreptului de şedere în Centru);

            Să se înscrie în maxim 30 zile la un medic de famile;

            Să îşi instrumenteze dosarul de V.M.G. dacă nu are venit;

            Să respecte programul centrului.

 

            ART. 18. Încălcarea repetată sau gravă a oricăreia dintre obligaţiile prevăzute mai sus, atrage de asemenea pierderea dreptului de şedere în Centru.

 

            ART. 19. Sancţiuni aplicate beneficiarilor:

            Nerespectarea prevederilor privind organizarea, funcţionarea şi regulile aplicabile în Centrul de Urgenţă pentru Persoane Fără Adăpost atrag după sine întocmirea unui raport conţinând informaţii cu privire la abatere şi propunerea de sancţiuni de către personalul de specialitate al C.U.P.F.A..

            Sancţiunile sunt propuse de către cel puţin 3 membrii ai echipei (asistent social, supraveghetor, psiholog sau asistent medical);

 

            Sancţiunile aplicabile sunt:

            Avertisment scris;

            Interdicţia de intrare în Centrul de Urgenţă pentru Persoane Fără Adăpost, pentru nerespectarea obligatiilor menţionate la punctele „b”, „l” şi „s” ale art.17;

            Externare imediată pentru nerespectarea următoarelor obligatii:

 

            Este interzis cu desăvârşire accesul în Centru cu arme, obiecte contondente, alcool, droguri sau alte obiecte care ar putea pune în pericol sănătatea sau viaţa beneficiarilor sau a personalului;

 

            Să nu aibă o atitudine recalcitrantă sau violentă faţă de personal sau faţă de ceilalţi asistaţi;

 

            Să nu distrugă şi să nu sustragă bunurile din inventarul Centrului;

 

            Hotărârea de sancţionare se comunică în timp util asistatului şi intră în vigoare la data comunicării;

 

            Persoanele care fură sau provoacă stricăciuni răspund material şi penal de lipsurile şi deteriorările pricinuite; în cazul spaţiilor comune răspunderea este solidară;

 

            Pentru fiecare caz în parte, personalul de serviciu va întocmi o informare scrisă.

 

 

CAPITOLUL V – STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

A CĂMINULUI PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE

 

            ART. 20. Căminul pentru Persoane Vârstnice este coordonat de şeful complexului a cărui activitate este sprijinită de către reprezentanţii asistaţilor, care îşi pot constitui un comitet de autoconducere.

 

            ART. 21. Pavilioanele 4, 5, 6 şi 7 în care sunt cazaţi asistaţii, sunt împărţite pe secţii de dependenţi, semidependenţi şi de persoane care nu sunt dependente.

 

            ART. 22. Căminul pentru Persoane Vârstnice are o cantină proprie (Pavilionul 3), iar magazia de alimente se află la subsolul Pavilionului 7.

 

            ART. 23. În Pavilionul 6 este amenajată Infirmeria, cu o capacitate de 30 de paturi, şi Spălătoria.

 

CAPITOLUL VI – NORME PENTRU

PRIMIREA ŞI EXTERNAREA PERSOANELOR VÂRSTNICE

 

            ART. 24. Internarea persoanelor vârstnice în Căminul pentru Persoane Vârstnice reprezintă o măsură cu titlu de excepţie pentru persoanele cu domiciliul legal sau reşedinţa în Sectorul 1, Bucureşti, care au îndeplinit vârsta de pensionare şi se află în una din următoarele situaţii:

Nu au familie sau se află în întreţinerea unei/unor persoane obligate la aceasta, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;

Nu au locuinţă şi nici posibilitatea de a-şi asigura condiţiile de locuit pe baza resurselor proprii;

Nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea îngrijirii necesare;

Nu se pot gospodării singure sau necesită îngrijire specializată;

Se află în imposibilitatea de a-şi asigura nevoile socio-medicale, din cauza bolilor fizice sau psihice.

            ART. 25. Internarea în Căminul pentru Persoane Vârstnice se face avându-se în vedere îndeplinirea cumulativă a următoarelor criterii de prioritate:

Persoana vârstnică necesită îngrijire medicală permanentă, care nu poate fi asigurată la domiciliu;

Persoana vârstnică nu se poate gospodării singură;

Persoana vârstnică este lipsită de susţinători legali sau aceştia nu pot să-şi îndeplinească obligaţiile din cauza stării de sănătate sau a situaţiei economice şi a sarcinilor familiale;

Persoana vârstnică nu are locuinţă şi nu realizează venituri proprii.

            ART. 26. Aprobarea pentru internare în această unitate este dispusă de către Primarul Sectorului 1, în baza unui dosar care trebuie să conţină următoarele acte:

Cerere din partea solicitantului;

Declaraţie pe proprie răspundere că nu are copii sau întreţinători legali;

Acte medicale;

Adeverinţă de venit impozabil (certificat fiscal de la Administraţia Finanţelor Publice);

Acte de stare civilă (copie B.I./C.I., copie certificat de naştere, copie certificat de căsătorie, copie hotărâre de divorţ sau certificat de deces, după caz);

Talon de pensie recent;

Acte doveditoare a situaţiei locative;

Ancheta socială.

 

            ART. 27. Externarea vârstnicilor din această unitate se face tot prin dispoziţia Primarului Sectorului 1 la cererea persoanei respective sau a susţinătorului său, ori la propunerea şefului de complex, ca urmare a solicitării majorităţii asistaţilor, în cazul în care un asistat tulbură în mod frecvent liniştea celorlalţi în urma consumului exagerat de alcool sau atunci când acesta devine violent.

 

CAPITOLUL VII – ATRIBUŢIILE

CĂMINULUI PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE

 

            ART. 28. Căminul pentru Persoane Vârstnice asigură în condiţiile prevăzute de dispoziţiile legale, următoarele servicii:

Cazarea, hrana, echipamentul şi cazarmamentul necesar;

 

            Asistenţă medicală curentă şi de specialitate, îngrijire şi supraveghere permanentă, recuperarea, asigurarea condiţiilor igienico-sanitare corespunzătoare de viaţă;

            Organizarea de activităţi de ergoterapie, în raport cu posibilităţile persoanelor internate;

            Organizarea de activităţi psiho-sociale şi cultural-educative şi participarea la asemenea activităţi în afara unităţii.

            ART. 29. În cadrul activităţii de îngrijire şi asistenţă socio-medicală, se asigură:

            Cazarea persoanelor vârstnice în condiţiile stabilite prin normele igienico-sanitare;

            Condiţiile de îngrijire şi igienă personală adecvată;

            Condiţii de îngrijire şi izolare a bolnavilor cronici şi a celor dependenţi în infirmeria ce funcţionează în cadrul Complexului.

            ART. 30. În cadrul activităţilor psiho-sociale se asigură:

            Amenajarea spaţiilor destinate activităţilor de destindere şi dotarea acestora cu aparate radio şi televizor, cărţi, ziare, jocuri distractive, etc.;

            Organizarea de întruniri, seri literare, muzicale, etc..

            ART. 31. În cadrul activităţii medicale se asigură:

            Investigarea medicală anuală complexă şi apoi periodic a asistaţilor, tratamentul necesar, gimnastică medicală, masaj, etc.;

            Formalităţi de transfer şi deplasare a asistatului în cadrul unei unităţi de profil în cazul în care afecţiunile se agravează;

            Izolarea în caz de boli contagioase;

            Consultaţii şi îngrijiri stomatologice.

 

CAPITOLUL VIII – DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE ASISTAŢILOR

 

            ART. 32. Vârstnicii au următoarele drepturi:

            Întreţinere completă şi cazare;

            Consultaţii şi tratament medical;

            Îngrijire igienico-sanitară;

            O viaţă activă socio-culturală şi spirituală;

            Constituirea unui comitet de auto-conducere care să le reprezinte interesele;

            Păstrarea legăturii cu exteriorul prin libertatea de a primi vizite sau de a ieşi din unitate, cu excepţia alcoolicilor şi a celor care nu se pot orienta în timp sau în spaţiu;

            Libertatea de a-şi petrece timpul liber cum doresc, fără a-i deranja pe ceilalţi şi în limita posibilităţilor socio-culturale de care dispune unitatea;

            Libertatea de a-şi exprima nemulţumirile şi de a veni cu propuneri pentru remedierea situaţiilor care sunt la baza acestor nemulţumiri;

            ART. 33. Obligaţiile persoanelor vârstnice:

            Să aibă o atitudine demnă şi de respect între ele, cât şi faţă de personalul unităţii;

            Să nu introducă în unitate alcool sau alte materiale şi substanţe periculoase;

            Să nu consume alcool în cantităţi care să-i aducă într-o stare de ebrietate avansată, pentru a nu tulbura liniştea celorlalţi asistaţi;

            Să nu creeze o imagine nefavorabilă unităţii prin cerşit;

            Să îngrijească şi să păstreze în bune condiţii bunurile unităţii şi echipamentul ce le-a fost dat spre folosinţă, iar în caz de externare să-l restituie infirmierelor;

            Să nu înstrăineze sub nici o formă bunurile unităţii;

            Să respecte convingerile religioase şi politice ale celorlalţi;

            La internare, să predea spre păstrare asistentului social buletinul sau cartea de identitate, având posibilitatea să îl/o solicite pentru o scurtă durată, numai în caz de necesitate;

            Să respecte întocmai prevederile angajamentelor semnate la internare.

 

 

CAPITOLUL IX-DISPOZIŢII FINALE

 

            ART. 34. Prin grija şefului Complexului, prezentul Regulament va fi adus la cunoştinţa salariaţilor din cadrul Complexului Social de Servicii Odăi şi a beneficiarilor serviciilor sociale oferite în cadrul acestui centru, care vor semna pentru luare la cunoştinţă.

 

 

                                                                                                          Anexa nr.2

                                                                                           la Hotărârea Consiliului Local

    nr.220/29.10.2010

       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

           Ion Brad

 

 

Model orientativ

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE

 

Încheiat intre

 

Subsemnatii:

______________________________________,domiciliat in ______________________________________________________________________legitimat cu B.I./C.I. seria _______, nr.______________, eliberat de _____________ la data de ______________, in calitate de proprietar si ______________________________________,domiciliat in _______________________________________________, legitimat cu B.I./C.I.  seria _____, nr. ___________, la data de _________________,in calitate de chirias.

 

 

OBIECTUL ÎNCHIRIERII:

 

Primul, in calitate de proprietar, inchiriaza, iar al doilea

in calitate de chirias, ia cu chirie locuinta din _______________________________________________, compusa din ___ camere, in suprafata de _____mp, dependinte in suprafata de ______mp, (______________________________________________).

Locuinta care face obiectul inchirierii va fi folosita de

chirias si membrii familiei, astfel: ___________________, chirias,_______________________,sot/sotie, __________, fiu/fiica______________________(numele si prenumele).

Locuinta descrisa la Cap.I se preda in stare de folosinta, cu instalatiile si inventarul prevazute in procesul-verbal de predare- primire incheiat intre subsemnatii, care face parte integrant din prezentul contract.

Termenul de inchiriere este de _______luni, incepand

cu data de _________.

 

CHIRIA:

 

            Chiria lunara aferenta locuintei inchiriate este de

_______________lei. Plata chiriei se suporta de catre chirias.

Cota parte din valoarea chiriei in cuantum de __________________lei constituie  ajutor de urgenta acordat chiriasului prin Dispozitia nr._______________, emisa de Primarul Sectorului 1 in baza H.C.L. Sector 1 nr…………………………………………………………………………………………..

Chiria se datoreaza la inceputul fiecarei luni si se achita in numerar catre  proprietarul locuintei.

 

 

OBLIGATIILE PĂRTILOR:

 

Proprietarul se obliga:

sa predea chiriasului locuinta in stare normala de folosinta;

sa ia masuri pentru repararea si mentinerea in

stare de siguranta, in exploatare si functionalitate a locuintei, pe toata durata inchirierii.

 

Chiriasul  se obliga:

sa plateasca chiria in cuantumul si la termenul stabilit;

sa achite cheltuielile lunare privind curentul electric, gaze, apa rece, apa calda, incalzire, telefon, cablu TV, ( in functie de facilitatile oferite);

sa intretina locuinta in buna stare;

sa efectueze lucrarile de intretinere, reparatii sau de inlocuire a elementelor de instalatii date in folosinta pe perioada contractului de inchiriere,deteriorate ca urmare a folosirii lor necorespunzatoare, indiferent daca sunt in interiorul sau in exteriorul locuintei;

sa asigure curatenia in interiorul locuintei;

sa nu cedeze sau subinchirieze locuinta, total sau partial, fara consimtamantul scris al proprietarului;

sa predea, la mutarea din locuinta, proprietarului, locuinta in stare de folosinta si curatenie si cu obiectele de inventar cuprinse in procesul-verbal de predare-primire intocmit la preluarea locuintei. *

         h) sa depuna lunar la dosarul de ajutor de urgenta pentru plata chiriei ,  chitanta cu care a platit proprietarului chiria.

 

 

NULITATE SI REZILIEREA CONTRACTULUI:

 

Sunt nule de drept clauzele incluse in contract care:

- obliga chiriasul sa plateasca proprietarului orice suma cu titlu de reparatie in sarcina proprietarului;

- impun chiriasului sa faca asigurari de daune;

- exonereaza proprietarul de obligatiile ce ii revin potrivit prevederilor legale.

 

In caz de neplata a unei rate lunare a chiriei sau de neachitare a cheltuielior prevazute la Cap.III, lit. B, pct. b) din contract, timp de o luna, contractul  este reziliat de drept in favoarea proprietarului, fara punere in intarziere sau judecata.

In acest caz, executarea silita pentru chiria neachitata si pentru cheltuielile neachitate prevazute la Cap. III, lit. B), pct. b) se va face prin hotarare judecatoreasca prin care chiriasul va fi obligat sa achite chiria restanta, cheltuielile prevazute la Cap. III, lit. B, pct. b) si neachitate, dobanzile si cheltuielile de judecata.

 

In caz de  nerespectare a obligatiilor asumate de catre chirias, cu exceptia celor privind plata chiriei si a celor prevazute la Cap.III, lit. B, pct.b) din contract, contractul se reziliaza la cererea proprietarului cu o notificare de minim 15 zile.

Prezentul Contract poate fi modificat sau completat numai cu acordul partilor, prin Act aditional ce va face parte din prezentul contract.

 

Contractul s-a incheiat astazi,______________, in  3 exemplare.

 

 

 

 

 

 

PROPRIETAR,                                                                                 CHIRIAS,

__________                                                                                           _______ 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

*Conform Legii nr.114/1996 proprietarul este     obligat să declare contractul la organele administrative teritoriale.

 

        Anexa nr. 3

    la Hotărârea Consiliului Local

               nr.220/29.10.2010

               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

          Ion Brad

 

 

 

Evidenţa familiilor care beneficiază în prezent de serviciile Centrului de Urgenţă pentru Persoane Fără Adăpost, din cadrul C.S.S.”Odăi”

 

                                                     PAVILIONUL NR. 1 – FAMILII

 

Nr. crt.

NUME / PRENUME

VÂRSTĂ

DATA INTERNĂRII

1.

familie

 

 

 

Anghel Alexandrina /soţie

55

07.06.2006

 

Anghel Nicolae /soţ

58

07.06.2006

2.

familie

 

 

 

Avram Ligia /mama

55

12.07.2006

 

Neacsu Bogdan Claudiu /fiu

14

12.07.2006

3.

familie

 

 

 

Ferariu Marilena / mamă

52

25.06.2008

 

Ranete Georgiana Madalina / fiică

31

13.01.2009

 

Ranete Elena Gabriela /nepoată  

4

13.01.2009

4.

familie

 

 

 

Florea Laurentiu /soţ

40

14.05.2009

 

Florea Mihaela /soţie

36

14.05.2009

 

Zidaru Alina Georgiana / fiică 

14

14.05.2009

 

Florea Gheorghita Florin / fiică

8

14.05.2009

 

Florea Gina Maria / fiică

6

14.05.2009

 

Florea Flavius Aetius Maximus/ fiu 

1

17.06.2009

5.

familie

 

 

 

Grigore Mariana/soţie

35

17.08.2010

 

Grigore Adrian/soţ

34

17.08.2010

 

Zadarojnea Andreea/fiică  

10

17.08.2010

 

Grigore Lavinia  /fiică  

8

17.08.2010

6.

familie

 

 

 

Ionescu Florin /soţ

33

14.11.2008

 

Ionescu Ioana/soţie

53

14.11.2008

 

Ionescu Simona /fiică 

13

14.11.2008

 

Ionescu Elisa /fiică 

12

14.11.2008

 

Ionescu Lidia Miriam /fiică 

9

14.11.2008

7.

Familie-au primit repartiţie pt. locuinţă socială

 

 

 

Pavel Lucian  /soţ

40

27.10.2005

 

Pavel Ileana /soţie

36

27.10.2005

 

Pavel Florin Alexandru / fiu 

12

27.10.2005

 

Pavel Denisa Maria  /fiică  

5

27.10.2005

8.

familie

 

 

 

Mihai Constantin/soţ

34

28.07.2010

 

Florea Laura /soţie

39

28.07.2010

 

Gheţu Marian   / fiu

20

28.07.2010

 

Mihai Orlando  / fiu

14

28.07.2010

 

Mihai Andrada  /fiică  

12

28.07.2010

 

Mihai Antonia /fiică  

11

28.07.2010

9.

familie

 

 

 

Pisică Adrian/soţ

34

30.07.2007

 

Boghiu Gabriela Maria/soţie

28

30.07.2007

 

Pisica Andrei Marian Robert  / fiu

8

30.07.2007

 

Pisica Elena Diana  /fiică  

6

30.07.2007

 

Pisica Ioana Maria /fiică  

6

30.07.2007

10.

familie

 

 

 

Racau Gherghina /bunică

62

08.08.2007

 

Racau Nicoleta Flori  /nepoată

9

08.08.2007

11.

familie

 

 

 

Serban Aurelia /mamă

41

26.10.2005

 

Serban Cristian /fiu

20

26.10.2005

 

Serban Oana Madalina/fiică    

15

26.10.2005

 

Serban Catalin Marian /fiu 

13

26.10.2005

 

Andrei Liliana Ana Maria/fiică    

6

26.10.2005

12.

familie

 

 

 

Stefan Niculae/ soţ

35

20.05.2009

 

Stefan Valentina /soţie

31

20.05.2009

 

Stefan Elena Roxana  /fiică    

8

20.05.2009

 

Stefan Letitia Georgiana /fiică    

6

20.05.2009

 

Ştefan Claudiu

0

 

13.

familie

 

 

 

Vasile Mirel /concubin

27

21.08.2008

 

Neacsu Alexandra / concubină

19

21.08.2008

 

Vasile Mario /fiu 

2

21.08.2008

14.

familie

 

 

 

Aspriţoiu Cornelia /mamă

54

18.05.2009

 

Tudorache Mihaela  /fiică

15

08.07.2009

 

 

PAVILIONUL ANEXĂ -FAMILII

Nr. crt

NUME PRENUME

VÂRSTA

DATA INTERNĂRII

15.

familie

 

 

 

Badea Nicolae George /soţ

31

04.05.2007

 

Badea Marina Carmen/soţie

29

04.05.2007

 

Badea Alexandru Daniel /fiu 

7

26.07.2007

 

Badea Marian Razvan /fiu       

5

04.05.2007

 

Badea Rebeca Ana Maria /fiică  

2

21.06.2008

16.

familie

 

 

 

Caragheorghe Viorica  /soţie

29

29.03.2006

 

Caragheorghe Marius/soţ

34

29.03.2006

 

Caragheorghe Cristina Stefania /fiică  

11

29.03.2006

 

Caragheorghe Ionuţ Alexandru /fiu  

9

29.03.2006

 

Caragheorghe  Ana Maria /fiică   

7

29.03.2006

 

Caragheorghe Andreea Petruta /fiică  

5

29.03.2006

 

Caragheorghe Petre Gabriel  /fiu  

4

29.03.2006

17.

familie

 

 

 

Mateescu Ion /soţ

49

11.08.2003

 

Mateescu Camelia /soţie

43

11.08.2003

 

Mateescu George /fiu 

15

11.08.2003

 

Mateescu Ionela /fiică   

12

11.08.2003

 

Mateescu Vasile /fiu 

9

11.08.2003

                             

 

 

 

 

 

PAVILIONUL NR. 4 - FAMILII

 

Nr. crt.

NUME / PRENUME

VÂRSTA

DATA INTERNĂRII

18.

familie

 

 

 

Gălăţeanu Elena/ bunică a copiilor

61

10.05.2010

 

Slapciu Florian / soţ

41

07.05.2010

 

Slapciu Mihaela –Angela /soţie

35

07.05.2010

 

Slapciu Emil-Marian /fiu

14

07.05.2010

 

Slapciu Viorel-Mihail  /fiu

9

07.05.2010

 

Slapciu Dana  /fiică        

3

07.05.2010

19.

familie

 

 

 

Cristea Liliana /soţie

25

29.08.2007

 

Cristea Sandu/ soţ

31

29.08.2007

 

Bolmandar Rahela /fiică        

7

29.08.2007

 

Cristea Debora  /fiică        

5

29.08.2007

 

Cristea Ruben  /fiu

5

29.08.2007

 

Cristea Daniel Elisei  /fiu

4

29.08.2007

 

Cristea Eremia /fiu

0,4

26.06.2010

20.

familie

 

 

 

Stan Stancu /concubin

41

16.04.2010

 

Stan Daniel Iulian /fiu

16

16.04.2010

 

Stan Alexandru Nicuşor

6

16.04.2010

 

Stan Clara Emelina

4

16.04.2010

 

Păun Alina-Florentina /concubina

31

16.04.2010

21.

familie

 

 

 

Ionescu Adrian Doru /soţ

45

25.03.2005

 

Ionescu Gica/soţie

43

25.03.2005

 

familie

 

 

 

Marin Dumitru/soţ

50

20.07.2007

 

Marin Monica /soţie

32

20.07.2007

 

Marin Andrei Dan  /fiu

2

10.11.2007

22.

familie

 

 

 

Murgu Alexandru/soţ

29

29.06.2009

 

Murgu Carmen Mihaela/soţie

30

08.07.2009

 

Sau Antonio Gabriel /fiu

10

08.07.2009

 

Murgu Alexandra Francisca /fiică

6

08.07.2009

 

Sau Marian Emil /fiu

4

08.07.2009

 

Sau Carina Ioana /fiică

2

08.07.2009

23.

familie

 

 

 

Murgu Stelian /tată

55

30.06.2010

 

Murgu Antonio-Ion/fiu

4

30.06.2010

24.

familie

 

 

 

Varga Ella /mamă

35

19.11.2009

 

Varga Alexandra /fiică

11

19.11.2009

 

Dănilă Adriana Florentina /fiică

3

19.11.2009

 

Dănilă Ana Maria /fiică

6

19.11.2009

 

PAVILIONUL NR. 9

Nr. crt.

NUME / PRENUME

VÂRSTĂ                               

DATA INTERNĂRII

25.

Familie-au primit repartiţie pt. locuinţă socială

 

 

 

Pădureţ Mihai/soţ

71

19.06.2008

 

Paduret Valeria/soţie

71

19.06.2008

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

NUME / PRENUME

VÂRSTĂ                               

DATA INTERNĂRII

26.

Familie-externaţi în 20.10.2010

 

 

 

Ionescu Ion/soţ

53

25.05.2010

 

Ionescu Vasilica/soţie

50

25.05.2010

 

 

PAVILIONUL NR.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL FAMILII C.U.P.F.A. = 26

 

 

                                                                                   

 Anexa nr.4

       la Hotărârea Consiliului Local

         nr.220/29.10.2010

        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                          Ion Brad

 

 

 

CRITERII

 

PRIVIND CALCULAREA

AJUTOARELOR DE URGENŢĂ PENTRU PLATA CHIRIEI

pentru familiile care la data de  01 10 2010 beneficiau de servicii sociale în Centrul de Urgenţă pentru Persoane Fără Adăpost din cadrul Complexului Social de Servicii Odăi situat în Bucureşti, Sector 1, Şoseaua Odăi nr. 3-5

 

Condiţii generale ce trebuie îndeplinite de solicitanti:

            nu au în proprietate o locuinţă;

            nu au moştenit o cotă parte dintr-o locuinţă

            nu au înstrăinat o locuinţă după data de 01.01.1990;

            nu au beneficiat de sprijinul statului în obţinerea de credite pentru închiriere/construire locuinţă;

            nu deţin în calitate de chiriaş o altă locuinţă socială

                                                            

 

Situaţie locativă

contract de închiriere pe raza sectorului 1

5 puncte

contract de închiriere in alte sectoare ale municipiului Bucureşti  şi judeţul Ilfov               

3 puncte

Stare civilă

familie lărgită cu peste 4 membri (până la gradul IV)                   

6 puncte

familie monoparentală                                                                    

 

5 puncte

familie (legal constituită)şi  uniune consensuală                                                  

4 puncte

persoana singura                                                                               

2 puncte

Număr copii în întreţinere

1 copil

2 puncte

2 copii

4 puncte

3 copii

6 puncte

4 copii

8 puncte

mai mult de 4 copii

10 puncte

Venit lunar/membru de familie

mai mic decât venitul minim garantat calculat la data la data depunerii si/sau reevaluării  cererii

5 puncte

între venitul minim garantat si 150 lei                                                                      

 

4 puncte

între 151 lei – 250 lei                                                                                                

3 puncte

între 251 lei – 350 lei                             

2 puncte

între 351 lei- salariu mediu net pe economie             

1 punct

Vârsta solitantului (cf Legii nr. 116/2002)

până în 35 de ani

4 puncte

peste 35 ani

5 puncte

Pentru familiile în care există persoane încadrate în grad de handicap

Se acordă 2 puncte

Pentru familiile în care există persoane care provind din centrele de plasament

Se acordă 2 puncte

 

Cuantumul ajutorului de urgenţă în funcţie de punctajul calculat

 

Între 10 şi 15 puncte

700 lei

Între 16 şi 20 puncte

750 lei

Între 21 şi 25 puncte

800 lei

Între 26 şi 30 puncte

850 lei

Pentru 30 puncte

900 lei

 

 

 

Anexa nr.5

       la Hotărârea Consiliului Local

       nr.220/29.10.2010

        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                          Ion Brad

 

 

 

 

LISTA

cuprinzând actele necesare constituirii Dosarului

 în vederea acordării ajutorului de urgenţă 

 

 

 

Privind situaţia familială

            1.carte identitate/buletin identitate pentru toţi membrii familiei care au împlinit vârsta de 14 ani ;

            2.certificate de naştere ;

            3.certificat de căsătorie (dacă este cazul) ;

            4.certificatul de deces al soţului/soţiei (dacă este cazul);

            5.hotărâre de divorţ/hotărâre judecătoreasca definitivă de încredinţare a copilului (dacă este cazul);

            6.adeverinţa de studii/diplomă de absolvire pentru titularul cererii;

           

Privind situaţia locativă

            1.contractul de închiriere a locuinţei;

 

Privind  veniturile (acte în original)

            1.adeverinţa  eliberată de angajator (din care să rezulte salariul), talon de pensie,  talon de şomaj ( dacă este cazul ) ;

            2.adeverinţă de la casa de pensii pentru persoanele care au împlinit vârsta de pensionare dar nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru a se pensiona ;

            3.ultimul talon  de alocaţie de stat pentru copii.

            4.ultimul talon alocaţie monoparentală /complementară ;

            5.pentru fiecare membru al familiei care a împlinit vârsta de 18 ani, se vor depune 2 certificate fiscale - unul eliberat de Administraţia Financiară a Sectorului 1 (din  str. Roma nr. 7) şi celalalt de Direcţia Generală  de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1;

            6.pensie alimentară/ultimul talon de alocaţie de plasament ( dacă este cazul )  ;

            7.acte doveditoare privind alte surse de venit-cu titlu de exemplu: convenţii civile de întreţinere, creanţe legale, chirii, arenda, produse în natură, indemnizaţii de orice fel (dacă este cazul )  ;

            8.adeverinţă din care să rezulte calitatea de beneficiar al Legii nr. 416/2001- privind venitul minim garantat ( dacă este cazul )  ;

            9.declaraţie notarială pe proprie răspundere a membrilor familiei/persoanei singure asistate privind lipsa unei locuinţe conform criteriilor stabilite de Legea nr. 114/1996:

o   nu are în proprietate o locuinţă

o   nu a înstrăinat o locuinţă după 01 01 1990

o   nu a beneficiat de sprijinul statului în obţinerea de credite pentru închiriere/ construire locuinţă

o   nu deţine în calitate de chiriaş sau mostenitor o altă locuinţă

o   pentru persoanele care nu pot face dovada veniturilor declarate, prin documentele mai sus menţionate, declaraţia va cuprinde şi valoarea veniturilor realizate lunar din activităţi ocazionale.

            10.declaraţie notarială pe proprie răspundere privind situaţia veniturilor în cazul persoanelor fără loc de muncă;

            11.numărul de înregistrare al dosarului întocmit în vederea obţinerii unei locuinţe sociale.