Hotărârea nr. 22/2010

Hotărârea Consiliului Local nr. 22 / 2010

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                   

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRÂRE

privind schimbarea sediului social al S.C. ECONOMAT 2001 S.R.L.

 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 şi Raportul de specialitate întocmit de Direcția Juridică din cadrul Primăriei Sectorului 1;        

În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;               

Conform Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată (2), cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit Hotărarii Guvernului României nr.469/2002 privind înfiinţarea magazinelor ‘’Economat’’, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.41/07.01.2001 privind înfiinţarea S.C. ECONOMAT 2001 S.R.L, cu modificările şi completările ulterioare;

Luând în considerare adresa UNPIR – Zainea Mihalache, înregistrată sub nr.3763/16.02.2010;

În temeiul art.45, alin.(1) şi art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă schimbarea sediului social al S.C.ECONOMAT 2001 S.R.L. din Str.Radu Beller nr.3-7 în Str.Luncani nr.5, sector 1.

Art.2. Se modifică Actul Constitutiv al S.C.ECONOMAT 2001 S.R.L., în sensul celor menționate la art.1.

Art.3. Primarul Sectorului 1, S.C. "ECONOMAT 2001" S.R.L. şi Serviciul Secretariat General, Audienţe  vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                    CONTRASEMNEAZĂ,

                            Ion Brad

                                                                                                       SECRETAR

                                                                                           Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

            Nr.:    22

            Data: 16.02.2010