Hotărârea nr. 218/2010

Hotărârea Consiliului Local nr. 218 / 2010

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                                

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2011

la nivelul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București  şi

la nivelul instituţiilor publice subordonate Consiliului Local al Sectorului 1

(Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1, Direcţia Generală de Servicii Comunitare Sector 1,

Complexul Multifuncţional Caraiman )

 

        Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum  şi Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Juridică şi  Resurse Umane:

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale şi al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu  ale Consiliului Local al Sectorului 1;

         În conformitate cu prevederile art. 23 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

         Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislative pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

         Potrivit Hotărârii Guvernului României nr. 611/2008 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare; 

         În temeiul prevederilor Ordinului nr. 7660/2006 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice;

         Luând în considerare propunerile privind planul de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2011, înaintate Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici  sub nr.  nr. 504774/18.10.2010, nr. 505780/22.10.2010, nr. 505779/22.10.2010,  nr.506869/28.10.2010 și nr.506870/28.10.2010;

         În baza prevederilor art.45, alin.(1), art.81, alin.(2), lit.”e” şi art.115,  alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;                               

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice pentru aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din  prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice pentru  instituţia publică de interes local Direcţia Generală de Asistenţă şi Protecţia Copilului Sector 1, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice pentru  instituţia publică de interes local Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1, conform Anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice pentru  instituţia publică de interes local Direcţia Generală de Servicii Comunitare Sector 1, conform anexei nr. 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice pentru instituţia publică de interes local Complexul Multifuncţional Caraiman, conform Anexei nr. 5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. Planul de ocupare a funcţiilor publice de la nivelul aparatului de specialitate, precum şi de la nivelul instituţiilor publice subordonate Consiliului Local al Sectorului 1 poate fi modificat semestrial, cu înştiinţarea Agenţiei  Naţionale a Funcţionarilor Publici.

Art.7. Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare de la data  adoptării.

Art.8. Primarul Sectorului 1, Viceprimarul, Secretarul, Direcţia Juridică şi Resurse Umane, întregul aparat de specialitate al Primarului Sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă si Protecţia Copilului Sector 1, Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1, Direcţia Generală de Servicii Comunitare Sector 1, Complexul Multifuncțional Caraiman și Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                 Ion Brad

                                                                                                   SECRETAR,

                                                                                    Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. :   218

Data: 29.10.2010

 

 

 

Anexa nr.1
la Hotărârea Consiliului Local
nr. 218/29.10.2010
"PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,"
Ion Brad
PLAN DE OCUPARE FUNCȚII PUBLICE REALIZAT LA NIVELUL
APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
PENTRU ANUL 2011
Functia publicaNr. maxim de functii publiceNr. de functii publice ocupateNr. de functii publice vacanteNr.maxim de functii publice care vor fi infinţate Nr. maxim de functii publice supuse reorgani-zăriiNr. maxim de functii publice rezervate promovăriiNr. maxim de functii publice rezervate promovării rapideNr.maxim de functii publice care vor fi ocupate prin recrutare
secretar al judetului00000000
secretar al consiliului local11000000
director general00000000
director general adjunct00000000
director executiv in cadrul aparatului propriu al autorităţilor administraţiei publice locale 66000003
director executiv din cadrul instituţiilor publice subordonate00000000
director executiv adjunct din cadrul aparatului propriu al autorităţilor administraţiei publice locale 44000000
director executiv adjunct in cadrul instituţiilor publice subordonate00000000
sef serviciu1414000000
sef birou66000000
functii publice de conducere specifice-arhitect sef11000000
Total categoria functionari publici de conducere3232000003
auditor clasa I grad profesional asistent22002001
auditor clasa I grad profesional principal22000201
auditor clasa I grad profesional superior33000001
consilier juridic clasa I grad profesional debutant11001000
consilier juridic clasa I grad profesional asistent55002103
consilier juridic clasa I grad profesional principal22002201
consilier juridic clasa I grad profesional superior22000200
consilier clasa I grad profesional debutant00000002
consilier clasa I grad profesional asistent7774303012035
consilier clasa I grad profesional principal5050002941025
consilier clasa I grad profesional superior343400029015
expert clasa I grad profesional debutant00000000
expert clasa I grad profesional asistent00000000
expert clasa I grad profesional principal00000000
expert clasa I grad profesional superior00000001
inspector clasa I grad profesional debutant00000001
inspector clasa I grad profesional asistent11000000
inspector clasa I grad profesional principal11001000
inspector clasa I grad profesional superior00000100
functii publice specifice clasa I00000000
alte funcţii publice specifice (manageri publici)00000000
Total functii publice clasa I180177306790086
referent de specialitate clasa II grad profesional debutant00000000
referent de specialitate clasa II grad profesional asistent11001001
referent de specialitate clasa II grad profesional principal00000100
referent de specialitate clasa II grad profesional superior98101004
functii publice specifice clasa II00000000
Total functii publice clasa II109102105
referent clasa III grad profesional debutant00000000
referent clasa III grad profesional asistent1010009006
referent clasa III grad profesional principal99008409
referent clasa III grad profesional superior222200145012
functii publice specifice clasa III00000000
Total functii publice clasa III414100319027
Total functii publice executie231227401001000118
Total functii publice263259401001000121
"Prin Hotararea Consiliului Local a Sectorului 1 nr. 410/13.12.2007, Directia Inspectie unde era prevazuta functia publica de sef birou, a fost preluata de Directia Generala de Politie Comunitara Sector 1."
"Prin Dispozitia Primarului Sectorului 1 nr. 1442/03.04.2006, domnul Dinca Emanoil a fost suspendat din functia publica pe care o detinea, pana la scoaterea de sub urmarire penala ori incetarea urmaririi penale sau pana la achitarea sau incetarea procesului penal dispusa de catre instantele de judecata."
"Prin Dispoziţia Primarului Sectorului 1 nr. 2732/01.04.2010, potrivit prevederilor Legii 330/2009, domnul Dincă Emanoil beneficiază de o indemnizaţie echivalentă cu salariul anterior suspendarii raporturilor de serviciu, drept pentru care precizăm că acesta este un post finanţat."

Persoane de contact - Compartimentul Evidenţă Informatizată
Numele şi prenumeleTelefon mobilTelefon fixInstituţii publice locale (judeţe)
Tunaru Nelu07262210510374112828BRĂILA
BUZĂU
CONSTANŢA
MEHEDINŢI
OLT
SIBIU
TELEORMAN
TULCEA
VÂLCEA
Stan Adrian07236560880374112828BISTRIŢA-NĂSĂUD
BRAŞOV
DÂMBOVIŢA
GIURGIU
ILFOV
SĂLAJ
Muşat Marian0374112828CĂLĂRAŞI
CARAŞ -SEVERIN
IAŞI
TIMIŞ
VRANCEA
Cojocaru Gabriel0374112826BIHOR
BUCUREŞTI
GALAŢI
HARGHITA
HUNEDOARA
SUCEAVA
Moise Bogdan07248123560374112826ARAD
ARGEŞ
BACĂU
BOTOŞANI
CLUJ
COVASNA
GORJ
IALOMIŢA
Pavel Bogdan07228416460374112828ALBA
DOLJ
PRAHOVA
MARAMUREŞ
MUREŞ
NEAMŢ
SATU MARE
VASLUI

Anexa nr.2
la Hotărârea Consiliului Local
nr.218/29.10.2010
"PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,"
Ion Brad
PLAN DE OCUPARE FUNCTII PUBLICE REALIZAT LA NIVELUL DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 1
PENTRU ANUL 2011
Functia publicaNr. maxim de functii publiceNr. de functii publice ocupateNr. de functii publice vacanteNr.maxim de functii publice care vor fi infiinţate Nr. maxim de functii publice supuse reorganizăriiNr. maxim de functii publice rezervate promovăriiNr. maxim de functii publice rezervate promovării rapideNr.maxim de functii publice care vor fi ocupate prin recrutare
director general 11000000
director general adjunct66003000
şef serviciu 28271813005
şef birou14131311002
Total categoria funcţionari publici de conducere494721127007
consilier juridic clasa I grad profesional debutant10101000
consilier juridic clasa I grad profesional asistent64203000
consilier juridic clasa I grad profesional principal42202100
consilier juridic clasa I grad profesional superior10101000
consilier clasa I grad profesional debutant12111111000
consilier clasa I grad profesional asistent193149444632900
consilier clasa I grad profesional principal6049111117900
consilier clasa I grad profesional superior 2119258000
Total funcţii publice clasa I29822474211063900
referent de specialitate clasa II grad profesional superior11000000
Total funcţii publice clasa II11000000
referent clasa III grad profesional debutant21101000
referent clasa III grad profesional asistent2217504000
referent clasa III grad profesional principal 98103000
referent clasa III grad profesional superior 36306216000
Total funcţii publice clasa III 695613024000
Total funcţii publice execuţie368281872130000
Total funcţii publice 41732889341573907
"NOTĂ: Având în vedere că Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 se află în procedură amplă de reorganizare, la finalizarea acesteia se va face aplicarea prevederilor art. 11 alin. (2) din Ordinul Preşedintelui ANFP nr. 7660/2006" 

Anexa nr.3  

la Hotărârea Consiliului Local

nr.218/29.10.2010

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE OCUPARE FUNCTII PUBLICE

REALIZAT LA NIVELUL DIRECŢIEI GENERALE DE IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE A SECTORULUI 1

PE ANUL 2011

 

 

FUNCTIA PUBLICĂ

CLASA

GRAD PROF.

NR.MAXIM DE FUNCTII PUBLICE

NR DE FUNCTII PUBLICE OCUPATE

NR DE FUNCTII PUBLICE VACANTE

NR. MAXIM DE FUNCTII PUBLICE CARE VOR FI INFIINTATE

NR.MAXIM DE FUNCTII PUBLICE SUPUSE REORGANIZARII

NR. MAXIM DE FUNCTII PUBLICE REZERVATE PROMOVARII

NR. MAXIM DE FUNCTII PUBLICE REZERVATE PROMOVARII RAPIDE

NR. MAXIM DE FUNCTII PUBLICE CARE VOR FI OCUPATE PRIN RECRUTARE

DIRECTOR GENERAL

I

 

1

1

0

0

0

0

0

0

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

I

 

3

2

1

0

0

0

0

1

SEF SERVICIU

I

 

15

14

1

0

0

0

0

5

SEF BIROU

I

 

1

1

0

0

0

0

0

1

TOTAL FUNCTII PUBLICE DE CONDUCERE

20

18

2

0

0

0

0

7

CONSILIER

I

SUPERIOR

16

16

0

0

0

0

0

8

CONSILIER

I

PRINCIPAL

2

2

0

0

0

0

0

1

CONSILIER

I

ASISTENT

0

0

0

0

0

0

0

0

CONSILIER

I

DEBUTANT

0

0

0

0

0

0

0

0

CONSILIER JURIDIC

I

SUPERIOR

3

3

0

0

0

1

0

2

CONSILIER JURIDIC

I

PRINCIPAL

1

1

0

0

1

0

0

0

CONSILIER JURIDIC

I

ASISTENT

3

3

0

0

0

0

0

2

CONSILIER JURIDIC

I

DEBUTANT

0

0

0

0

0

0

0

0

INSPECTOR

I

SUPERIOR

4

4

0

0

0

17

0

2

INSPECTOR

I

PRINCIPAL

37

37

0

0

17

25

0

15

INSPECTOR

I

ASISTENT

30

29

1

0

15

22

0

18

INSPECTOR

I

DEBUTANT

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL FUNCTII PUBLICE CLASA I

96

95

1

0

33

65

0

48

REFERENT SPECIALITATE

II

SUPERIOR

0

0

0

0

0

0

0

0

REFERENT SPECIALITATE

II

PRINCIPAL

0

0

0

0

0

0

0

0

REFERENT SPECIALITATE

II

ASISTENT

0

0

0

0

0

0

0

0

REFERENT SPECIALITATE

II

DEBUTANT

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL FUNCTII PUBLICE CLASA II

0

0

0

0

0

0

0

0

REFERENT

III

SUPERIOR

17

15

2

0

10

5

0

8

REFERENT

III

PRINCIPAL

15

15

0

0

15

8

0

8

REFERENT

III

ASISTENT

20

17

3

0

20

0

0

10

REFERENT

III

DEBUTANT

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL FUNCTII PUBLICE CLASA III

52

47

5

0

45

13

0

26

TOTAL FUNCŢII PUBLICE DE EXECUŢIE

148

142

6

0

78

78

0

74

TOTAL FUNCŢII PUBLICE

168

160

8

0

78

78

0

81

 

 

 

 

                                                                                                                                                                Şef Serviciu,                      

                                                                                                                                                               Cristina Ispas

 

 

 

Anexa nr.4
la Hotărârea Consiliului Local
nr. 218/29.10.2010
"PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,"
Ion Brad
PLAN DE OCUPARE FUNCTII PUBLICE REALIZAT LA NIVELUL DIRECTIEI GENERALE DE SERVICII COMUNITARE SECTOR 1
PENTRU ANUL 2011
FUNCTIECLASAGRAD PROF.NR. MAXIM DE FUNCTII PUBLICENR DE FUNCTII PUBLICE OCUPATENR DE FUNCTII PUBLICE VACANTENR. MAXIM DE FUNCTII PUBLICE CARE VOR FI INFIINTATENR. MAXIM DE FUNCTII PUBLICE SUPUSE REORGANI-ZARIINR. MAXIM DE FUNCTII PUBLICE REZERVATE PROMO-VARII NR. MAXIM DE FUNCTII PUBLICE REZERVATE PROMOVA-RII RAPIDENR. MAXIM DE FUNCTII PUBLICE CARE VOR FI OCUPATE PRIN RECRUTARE SAU TRANSFER
DIRECTOR GENERALISUPERIOR11000000
DIRECTOR GENERAL ADJUNCT00000000
DIRECTOR EXECUTIVISUPERIOR22000000
DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCTISUPERIOR00000000
DIRECTOR ECONOMICISUPERIOR00000000
SEF SERVICIUISUPERIOR1515000000
SEF BIROUISUPERIOR1111000000
TOTAL FUNCTII PUBLICE DE CONDUCERE2929000000
CONSILIER/ INSPECTORISUPERIOR77000000
CONSILIERIPRINCIPAL1313000000
CONSILIERIASISTENT3535000000
CONSILIERIDEBUTANT22000000
CONSILIER JURIDICISUPERIOR00000000
CONSILIER JURIDICIPRINCIPAL11000000
CONSILIER JURIDICIASISTENT00000000
CONSILIER JURIDICIDEBUTANT00000000
REFERENT SPECIALITATEIISUPERIOR00000000
REFERENT SPECIALITATEIIPRINCIPAL00000000
REFERENT SPECIALITATEIIASISTENT00000000
REFERENT SPECIALITATEIIDEBUTANT00000000
REFERENT/ AGENT COMUNITARIIISUPERIOR3838000000
REFERENT/ AGENT COMUNITARIIIPRINCIPAL2222000000
REFERENT/ AGENT COMUNITARIIIASISTENT8181000000
REFERENT/ AGENT COMUNITARIIIDEBUTANT1616000000
TOTAL FUNCTII PUBLICE DE EXECUTIE215215000000
00000
00000
TOTAL FUNCTII PUBLICE244244000000

Anexa nr.5
la Hotărârea Consiliului Local
nr.218/29.10.2010
"PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,"
Ion Brad
PLAN DE OCUPARE FUNCTII PUBLICE REALIZAT LA NIVELUL
COMPLEXULUI MULTIFUNCTIONAL CARAIMAN
PE ANUL 2011
Functia publica Nr. maxim de functii publice Nr. de functii publice ocupate Nr. de functii publice vacanteNr. maxim de functii publice care vor fi infiintate Nr. maxim de functii publice supuse reorganizarii Nr. maxim de functii publice rezervate promovarii Nr. maxim de functii publice rezervate promovarii rapideNr. maxim de functii publice care vor fi ocupate prin recrutare
director 11000000
sef serviciu44000000
sef birou11000000
Total categoria functionari publici de conducere 66000000
consilier clasa I grad profesional debutant60600006
consilier clasa I grad profesional asistent1914500005
consilier clasa I grad profesional principal73400204
consilier clasa I grad profesional superior44000100
consilier juridic clasa I grad profesional debutant 10100001
consilier juridic clasa I grad profesional asistent 11000000
consilier juridic clasa I grad profesional principal 11000100
Total functii publice clasa I392316004016
referent clasa III grad profesional debutant 10100001
referent clasa III grad profesional asistent 21100001
referent clasa III grad profesional principal 22000000
referent clasa III grad profesional superior 11000000
Total functii publice clasa III 64200002
Total functii publice executie 452718004018
Total functii publice 513318004018