Hotărârea nr. 217/2010

Hotărârea Consiliului Local nr. 217 / 2010

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                     

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificării Statului de funcţii  al

Direcţiei Generale de Servicii Comunitare Sector 1,

  prin transformarea unei funcţii publice

 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, Raportul de specialitate întocmit de Biroul Resurse Umane şi Protecţia Muncii din cadrul Direcţiei Generale de Servicii Comunitare Sector 1, precum și Raportul de specialitate al Direcției Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 ;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale şi al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu  ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 371/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Poliţiei Comunitare, cu modificările şi completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor Legii nr.53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii nr.330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Văzînd prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 223/2008 privind unele măsuri de reducere a unor cheltuieli bugetare;

În temeiul Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă, cu modificările şi completările ulterioare;

Ţinând cont de prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcţii a unor categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariilor acestora, precum şi alte măsuri în domeniul bugetar;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 154/26.07.2010 privind schimbarea denumirii Direcţiei Generale de Poliţie Comunitară Sector 1 în Direcţia Generală de Servicii Comunitare Sector 1 şi aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Servicii Comunitare Sector 1  ;

În temeiul art.45, alin.(1), art.81, alin.(2), lit.”e” şi art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare

                                                                                                                                                           

Consiliul Local al Sectorului 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

Art.1. Se aprobă modificarea Statului de funcții al Direcției Generale de Servicii Comunitare Sector 1 prin transformarea unei funcţii publice, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.2. Începând cu data prezentei hotărâri celelalte hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 1 privind aprobarea Statului de funcții al Direcției Generale de Servicii Comunitare Sector 1 își încetează aplicabilitatea.

Art.3. Primarul Sectorului 1, Direcţia Generală de Servicii Comunitare Sector 1, Direcţia Juridică şi Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                 Ion Brad

                                                                                                   SECRETAR,

                                                                                    Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. :   217

Data: 29.10.2010

 

Anexa nr.1
la Hotărârea Consiliului Local
nr.217/29.10.2010
"PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,"
Ion Brad
DIRECŢIA GENERALĂ DE SERVICII COMUNITARE SECTOR 1 BUCUREŞTI
STATUL DE FUNCŢII AL DIRECŢIEI GENERALE DE SERVICII COMUNITARE SECTOR 1 BUCUREŞTI
Nr. crt.STRUCTURAFUNCŢIE DE DEMNITATE PUBLICĂFuncţia publicăClasaGradul profesionalTreapta de salarizareNivelul studiilorFuncţia contractualăTreapta profesionalăNivelul studiilor
înalt funcţionar publicde conducere **de execuţie de conducerede execuţie
CONDUCERE
1DIRECTOR GENERAL1
2DIRECTOR EXECUTIV2
"SERVICIUL JURIDIC, ORGANIZARE, PREGĂTIRE, ARMAMENT"
3SEF SERVICIU1
4CONSILIER JURIDIC PRINCIPAL1
BIROUL PREGĂTIRE
5SEF BIROU1
6AGENT COMUNITAR ASISTENT2
7REFERENT SUPERIOR1
8REFERENT 1IAM
9MUNCITOR CALIFICAT1III
BIROUL RESURSE UMANE ŞI PROTECŢIA MUNCII
10ŞEF BIROU1
11INSPECTOR ASISTENT1
12CONSILIER PRINCIPAL1
13REFERENT SUPERIOR2
14REFERENT1IAM
SERVICIUL ECONOMIC
15ŞEF SERVICIU1
16REFERENT ASISTENT1
BIROUL BUGET
17ŞEF BIROU1
18CONSILIER PRINCIPAL2
19INSPECTOR ASISTENT1
20REFERENT1IAM
SERVICIUL RELAŢII PUBLICE SECRETARIAT ADMINISTRATIV
21ŞEF SERVICIU1
22INSPECTOR ASISTENT1
BIROUL ADMINISTRATIV
23ŞEF BIROU1
24REFERENT SUPERIOR1
25INSPECTOR ASISTENT1
26REFERENT1IIM
27INSPECTOR SPECIALITATE1IAS
28MUNCITOR CALIFICAT1III
DIRECŢIA POLIŢIEI COMUNITARE
SERVICIUL INTERVENŢII ÎNSOŢIRE
29ŞEF SERVICIU1
BIROUL REGLEMENTĂRI
30ŞEF BIROU1
31INSPECTOR ASISTENT4
32AGENT SUPERIOR10
33REFERENT SUPERIOR1
34AGENT PRINCIPAL8
35AGENT ASISTENT33
SERVICIUL 1 POLIŢIA COMUNITARĂ CARTIER
37ŞEF SERVICIU1
38INSPECTOR ASISTENT3
39AGENT SUPERIOR5
40AGENT PRINCIPAL2
41AGENT COMUNITAR ASISTENT7
SERVICIUL 2 POLIŢIA COMUNITARĂ CARTIER
43ŞEF SERVICIU1
44INSPECTOR ASISTENT2
45CONSILIER PRICIPAL1
46AGENT COMUNITAR PRINCIPAL5
47AGENT COMUNITAR ASISTENT8
49MUNCITOR CALIFICAT1III
SERVICIUL 3 POLIŢIA COMUNITARĂ CARTIER
50ŞEF SERVICIU1
51INSPECTOR ASISTENT2
52AGENT COMUNITAR SUPERIOR1
53AGENT COMUNITAR PRINCIPAL3
54AGENT COMUNITAR ASISTENT9
56MUNCITOR CALIFICAT1III
57ÎNGRIJITOR1
SERVICIUL 4 POLIŢIA COMUNITARĂ CARTIER
58ŞEF SERVICIU1
59CONSILIER SUPERIOR 2
60CONSILIER PRINCIPAL1
61AGENT COMUNITAR SUPERIOR4
62AGENT COMUNITAR ASISTENT9
64INSPECTOR SPECIALITATE1IIS
SERVICIUL 5 POLIŢIA COMUNITARĂ CARTIER
65ŞEF SERVICIU1
66CONSILIER PRINCIPAL2
67INSPECTOR ASISTENT1
68AGENT COMUNITAR SUPERIOR3
69AGENT COMUNITAR PRINCIPAL2
70AGENT COMUNITAR ASISTENT8
72INSPECTOR SPECIALITATE1IIS
73REFERENT ASISTENT1
SERVICIUL DISPECERAT ŞI ANALIZA INFORMAŢIEI
74SEF SERVICIU1
75AGENT COMUNITAR SUPERIOR3
76AGENT COMUNITAR ASISTENT5
77REFERENT ASISTENT1
78INSPECTOR SPECIALITATE1IIIS
SERVICIUL PROXIMITATE PROCEDURI
79ŞEF SERVICIU1
80CONSILIER SUPERIOR 2
81INSPECTOR ASISTENT2
82AGENT COMUNITAR ASISTENT1
83INSPECTOR SPECIALITATE1IAS
BIROUL PROCEDURI
84ŞEF BIROU1
85CONSILIER PRINCIPAL1
86INSPECTOR ASISTENT1
87REFERENT ASISTENT3
SERVICIUL CÂINI DE SERVICIU
88ŞEF SERVICIU1
89AGENT COMUNITAR SUPERIOR4
90AGENT COMUNITAR ASISTENT3
91REFERENT 1IAM
BIROUL INSTRUIRE
92ŞEF BIROU1
93CONSILIER PRINCIPAL1
94INSPECTOR ASISTENT1
95REFERENT SUPERIOR1
96REFERENT2IAM
BIROUL VOLUNTAR PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
97ŞEF BIROU1
98CONSILIER PRINCIPAL1
99INSPECTOR DEBUTANT1
100AGENT COMUNITAR SUPERIOR1
101REFERENT 1IAM
102MUNCITOR CALIFICAT1I
DIRECŢIA INSPECŢIE
SERVICIUL INSPECŢIA ÎN CONSTRUCŢII
103ŞEF SERVICIU1
104CONSILIER PRINCIPAL2
105INSPECTOR ASISTENT1
106REFERENT ASISTENT1
BIROUL RECEPŢIE REGULARIZĂRI TAXE
107ŞEF BIROU1
108CONSILIER SUPERIOR 1
109CONSILIER PRINCIPAL1
110INSPECTOR ASISTENT1
111REFERENT SUPERIOR1
112AGENT COMUNITAR PRINCIPAL1
SERVICIUL INSPECŢIE LUCRĂRI EDILITARE ŞI DE MEDIU
113ŞEF SERVICIU1
114CONSILIER SUPERIOR 1
115INSPECTOR ASISTENT3
116REFERENT ASISTENT1
BIROUL INSPECTIE COMERCIALĂ SI GOSPODĂRIE COMERCIALĂ
117ŞEF BIROU1
118CONSILIER SUPERIOR 1
119INSPECTOR ASISTENT3
120REFERENT ASISTENT1
SERVICIUL POLIŢIA ANIMALELOR
121ŞEF SERVICIU1
BIROUL MEDICINĂ VETERINARĂ
122ŞEF BIROU1
BIROUL INTERVENŢIE PREVENŢIE
123ŞEF BIROU1
124INSPECTOR ASISTENT8
125REFERENT ASISTENT1
126AGENT COMUNITAR ASISTENT2
127MUNCITOR NECALIFICAT5
128REFERENT2IAM
129MUNCITOR CALIFICAT2III
130ÎNGRIJITOR1
NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE243
NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE DE CONDUCERE29
NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE DE EXECUŢIE214
NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE CONDUCERE 1"NUMELE ŞI PRENUMELE, FUNCŢIA DEŢINUTĂ ŞI "
NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE EXECUŢIE29 SEMNĂTURA ŞI ŞTAMPILA (în original)
NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE30CONDUCĂTORULUI
NR. TOTAL FUNCŢII ÎN INSTITUŢIE273AUTORITĂŢII / INSTITUŢIEI PUBLICE SOLICITANTE