Hotărârea nr. 215/2010

Hotărârea Consiliului Local nr. 215 / 2010

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind extinderea programului de salubrizare pe unele străzi de pe raza administrativă a Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti

 

 

Luând în considerare Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 precum şi raportul de specialitate întocmit de Direcţia Utilităţi Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Sectorului 1 al Municipiului București;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale a Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Conform prevederilor Legii serviciului de salubrizare a localităţilor                                nr. 101/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

Ţinând seama de prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului public de salubrizare a Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.358/21.11.2007;

Văzând contractul de delegare a gestiunii prestării serviciilor de salubrizare pe raza administrativă a Sectorului 1 Bucureşti nr. J077/S/30.06.2008 având ca părţi Consiliul Local al Sectorului 1 şi SC. Compania Romprest Service S.A. şi art. 5, alin.(3) din Actul Adițional nr. 1 la contractul de delegare a gestiunii prestării serviciilor de salubrizare pe raza administrativă a Sectorului 1 Bucureşti nr. J077/S/30.06.2008;

Ţinând seama de procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor                                              nr. 7/21.07.2010 transmis de către Primăria Municipiului Bucureşti;

În temeiul prevederilor art. 45, art. 80 şi art. 81, alin.(1), coroborate cu prevederile art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1.  Se aprobă extinderea programului de salubrizare pe străzile din Ansamblul Băneasa - Contract B1 recent reabilitate de către Primăria Municipiului Bucureşti, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.  S.C. Compania Romprest Service S.A va efectua operaţiunile de salubrizare pe străzile menţionate în Anexa nr.1 la prezenta hotărâre, în conformitate cu prevederile contractului nr. J077/S/ din 30.06.2008 şi a celorlalte acte adiţionale la acesta.

Art.3.  Se mandatează Primarul Sectorului 1 să semneze în numele Consiliului Local al Sectorului 1 un act adițional la contractul nr. J077/S/din 30.06.2008, în care să se consemneze cele menţionate la art. 1 şi 2.

Art.4.  Primarul Sectorului 1, Viceprimarul Sectorului 1, Direcţia Utilităţi Publice, Directia Investiţii, Direcţia Management Economic, Direcţia Inspecţie din cadrul Direcției Generale de Servicii Comunitare Sector 1 şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                   CONTRASEMNEAZĂ,

                 Ion Brad

                                                                                                   SECRETAR,

                                                                                     Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. :   215

Data: 29.10.2010

 

 

 

Anexa nr.1
la Hotărârea Consiliului Local
nr.215/29.10.2010
"PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,"
Ion Brad
Nr. CrtTip arterăDenumire arterăStadiu arterăCantonDimensiuni stradăMăturat mecanizat stradăMăturat manual trotuareMăturat manual stradăÎntreţinere curăţenieStropit stradăSpălat carosabilSpălat trotuareRăzuit rigola
Lungime [m]Lăţime cartosabil [m]Lăţime trotuar [m]Frecv/ săptZileSuprafaţa [mp]Frecv/ săptZileSuprafaţa [mp]Frecv/ săptZileSuprafaţa [mp]Frecv/ săptZileSuprafaţa [mp]Frecv/ săptZileSuprafaţa [mp]Frecv/ săptZileSuprafaţa [mp]Frecv/ lunăZileSăptămânaSuprafaţa [mp]Frecv/ lunăZileSăptămânaSuprafaţa [mp]
S1S2S3S4S1S2S3S4
Străzi nou realizate/modernizate - Ansamblul Băneasa
1strada Agronomiei (tronson Str. Neculai Stamatin - Piața Aurel Popoviciu)M1225.0011.136.747"L,MA,MI,J,VI,S,D"0.004"L,MI,VI,D""6,066.00"000.003"MA,J,S""12,062.25"7"L,MA,MI,J,VI,S,D""17,529.75"1J"1,350.00"1J1"1,516.50"1J1337.50
2strada Vasile Gheție (tronson Str. Corneliu Roman - Piața Popoviciu)M1158.007.028.12000.004"L,MI,VI,D""5,131.84"4"L,MI,VI,D""2,528.00"3"MA,J,S""7,176.36"7"L,MA,MI,J,VI,S,D""7,764.12"1J948.001J1"1,282.96"1J1237.00
3strada Corneliu Roman (tronson Str. Agronomiei - Str. Lascăr Buruiană)M1400.004.674.18000.004"L,MI,VI,D""6,688.00"4"L,MI,VI,D""6,400.00"3"MA,J,S""10,620.00"7"L,MA,MI,J,VI,S,D""13,076.00"1J"2,400.00"1J1"1,672.00"1J1600.00
4strada Neculai Stamatin + Piața Ion Maier (tronson Șos. București-Ploiești - Str. Agronomiei)M1931.0014.003.337"L,MA,MI,J,VI,S,D"0.004"L,MI,VI,D""12,400.92"000.003"MA,J,S""48,402.69"7"L,MA,MI,J,VI,S,D""91,238.00"1J"5,586.00"1J1"3,100.23"1J1"1,396.50"
5strada Lascăr Buruiană (tronson Str. Radu Vlădescu - Piața Aurel Popoviciu)M1275.008.244.64000.004"L,MI,VI,D""5,104.00"4"L,MI,VI,D""4,400.00"3"MA,J,S""10,626.00"7"L,MA,MI,J,VI,S,D""15,862.00"1J"1,650.00"1J1"1,276.00"1J1412.50
6strada Ion Zăvoi (tronson Șos. București-Ploiești - Str. Radu Vlădescu)M1660.008.092.25000.004"L,MI,VI,D""5,940.00"4"L,MI,VI,D""10,560.00"3"MA,J,S""20,473.20"7"L,MA,MI,J,VI,S,D""37,375.80"1J"3,960.00"1J1"1,485.00"1J1990.00
7strada Radu Vlădescu (tronson Str. Ion Zăvoi - acces Metrou)M1"1,336.00"11.442.837"L,MA,MI,J,VI,S,D"0.004"L,MI,VI,D""15,123.52"000.003"MA,J,S""57,194.16"7"L,MA,MI,J,VI,S,D""106,986.88"1J"8,016.00"1J1"3,780.88"1J1"2,004.00"
8strada Vlad MunteanuM1330.0011.990.007"L,MA,MI,J,VI,S,D"0.00000.00000.007"L,MA,MI,J,VI,S,D""27,696.90"7"L,MA,MI,J,VI,S,D""27,696.90"1J"1,980.00"000.001J1495.00
TOTAL SUPRAFEŢE [mp]0.00"56,454.28""23,888.00""194,251.56""317,529.45""25,890.00""14,113.57""6,472.50"