Hotărârea nr. 214/2010

Hotărârea Consiliului Local nr. 214 / 2010

MUNICIPIUL BUCUREŞTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea programului de deszăpezire pentru sezonul rece,

 respectiv iarna 2010-2011

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, respectiv Raportul de specialitate al Direcţiei Inspecţie din cadrul Direcţiei Generale de Servicii Comunitare Sector 1;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale a Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Conform prevederilor Legii serviciului de salubrizare a localităţilor                                nr. 101/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

Potrivit Ordinului Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 110/2007 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor;

Ţinând seama de prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului public de salubrizare a Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.358/21.11.2007;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1                                   nr. 185/26.08.2010 privind adoptarea unor măsuri pentru preîntâmpinarea efectelor sezonului rece – iarna 2010-2011.

Văzând contractul de delegare a gestiunii prestării serviciilor de salubrizare pe raza administrativă a Sectorului 1 Bucureşti nr. J077/S/30.06.2008 având ca părţi Consiliul Local al Sectorului 1 şi S.C. Compania Romprest Service S.A. şi art. 5, alin. (3) din Actul Adițional nr. 1 la contractul de delegare a gestiunii prestării serviciilor de salubrizare pe raza administrativă a Sectorului 1 Bucureşti nr. J077/S/30.06.2008;

Luând act de adresa S.C. COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A. nr. 5258/13.10.2010, înregistrată la sediul Sectorului 1 al Municipiului București cu    nr. 27307/13.10.2010 având ca obiect suplimentarea parcului de utilaje specifice cu un număr de 10 (zece) tractoare tip CASE dotate cu plug şi sărăriţă;

Văzând solicitarea venită din partea Administraţiei Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1 nr. 7.509/29.09.2010, înregistrată la sediul S.C. Compania Romprest Service S.A. cu nr. 7.040/29.09.2010;

Având în vedere adresa Administraţiei Domeniului Public Sector 1                                  nr. 15.810/15.10.2010, înregistrată la Direcţia Utilităţi Publice din cadrul  aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București cu nr. 577/18.10.2010.

Ţinând cont de adresa S.C. COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A.                  nr.5219/08.10.2010, înregistrată la sediul Sectorului 1  al Municipiului București cu  nr. 26931/08.10.2010.

În temeiul prevederilor art. 45, art. 80 şi art. 81, alin. (1), coroborate cu prevederile art. 115, alin. (1), lit. ”b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale , republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1.  Se aprobă programul de deszăpezire pentru sezonul rece, respectiv iarna 2010-2011, conform  Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Faţă de cele 40 de utilaje trecute în oferta tehnică şi financiară, anexe la contractul nr. J077/S/30.06.2008, se aprobă decontarea orelor de așteptare şi pentru cele 10 (zece) utilaje suplimentare, conform adresei S.C. COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A. nr. 5258/13.10.2010, înregistrată la autoritatea contractantă sub   nr. 27307/13.10.2010, la tarifele din oferta financiară anexă la contractul de delegare a gestiunii prestării serviciilor de salubrizare pe raza administrativă a Sectorului 1 București nr. J077/S/30.06.2008.

Art.3. Se mandatează Primarul Sectorului 1 să semneze în numele Consiliului Local al Sectorului 1 toate documentele necesare în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4. Începând cu data prezentei hotărâri, orice prevedere contrară îşi încetează aplicabilitatea.

Art.5.  Primarul Sectorului 1, Viceprimarul Sectorului 1, Direcţia Utilităţi Publice, Direcţia Inspecţie din cadrul Direcţiei Generale de Servicii Comunitare Sector 1, Direcţia Management Economic şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

                                 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                 Ion Brad

                                                                                                   SECRETAR,

                                                                                    Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. :   214

Data: 29.10.2010