Hotărârea nr. 211/2010

Hotărârea Consiliului Local nr. 211 / 2010

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                       

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

 

HOTĂRÂRE

pentru  modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.22/1998

privind delimitarea perimetrelor în cadrul cărora funcţionează

pieţele administrate de Administraţia Pieţelor Sector 1,

cu modificările şi completările ulterioare

 

                                                                                                                                      

Având în vedere  Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum  şi Raportul de specialitate întocmit de Administraţia Pieţelor Sector 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului  României nr.348/2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice, modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului României nr.1334/2004; 

În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului României nr.71/2002 privind organizarea  şi funcţionarea serviciilor publice de administrare  a domeniului public şi privat de interes  local, aprobată prin Hotărârea Guvernului României nr.955/2004;                       

Ţinând seama de prevederile Hotărârii Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.22/1998 privind delimitarea  perimetrelor  în cadrul cărora funcţionează pieţele administrate de Administraţia Pieţelor Sector 1, modificată şi completată prin Hotărârile Consiliului Local al Sectorului 1 nr.382/30.11.2007, nr.37/12.02.2008 și nr.409/24.09.2009;

Având în vedere necesitatea unei mai exacte delimitări a perimetrelor în cadrul cărora funcţionează pieţele administrate de Administraţia Pieţelor Sector 1, pentru a se asigura un control  mai eficient al curăţeniei, al gospodăririi acestor pieţe şi al încasării veniturilor de la utilizatorii pieţelor, precum şi necesitatea intabulării şi înscrierii în cartea funciară a acestor bunuri imobile;

În temeiul prevederilor art.45, alin.(1), coroborate cu art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

                             HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Începând cu data prezentei se modifică art.1, lit.(n) din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.22/1998 privind delimitarea perimetrelor în cadrul cărora funcţionează pieţele administrate de Administraţia Pieţelor Sector 1, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:

             -  Piaţa Dorobanti are o suprafaţă  totală de 1584.78 mp, delimitată conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, având perimetrul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,  12, 13, 14, 15, 16, 17,  18 ,19 , 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30  din care 1138.70 mp -  complex agroalimentar delimitat între punctele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,  18 ,19 și  446.08 mp zona de tarabe delimitată între punctele 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.

       

 

        Art.2. Se înlocuiește  Anexa nr. 14  din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.22/1998 cu Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

       Art.3. Primarul Sectorului 1, Administraţia Pieţelor Sector 1 şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                           CONTRASEMNEAZĂ,

                    Ion Brad

                                                                                                         SECRETAR,

                                                                                           Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. :   211

Data: 12.10.2010

 

     

 

 

 

 

 

 


ANEXA LA HCLS1 NR...

PLAN DE SITUAȚIE PIAȚA DOROBANȚI

COMPLEX AGROALIMENTAR DELIMITAT INTRE


PUNCTELE 1 SI 19 IN SUPRAFAȚA 1138.70 MPj

ZONA TARABE DELIMITATĂ INTRE PUNCTELE 20 SI 30 IN SUPRAFTA 446.08 MP


■ ».n(X    • VfeJS© -H-