Hotărârea nr. 210/2010

Hotărârea Consiliului Local nr. 210 / 2010

 

MUNICIPIUL BUCURESTI                                                                 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1           

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea încheierii contractului de închiriere pentru imobilul din

Str. Feroviarilor nr. 37 Bis, Sector 1, Bucureşti, în vederea desfăşurării activităţii

Grupului Şcolar Industrial Construcţii Căi Ferate

           

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti şi Raportul de specialitate al directorului Administraţiei Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1;

            În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            Potrivit dispoziţiilor Legii învăţământului nr. 84/1995 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Luând în considerare adresa S.C. CORD S.A. BUZĂU – România   nr. 3252/13.09.2010, înregistrată la Sectorul 1 sub  nr. 25662/24.09.2010;

Având în vedere dobândirea sediului Grupului Şcolar Industrial Construcţii Căi Ferate de către S.C. CORD S.A. BUZĂU, precum şi necesitatea funcţionării în continuare a acestei unităţi de învăţământ în actualul sediu;

Văzând încheierea de intabulare a dreptului de proprietate nr. 132149, pronunţată în dosarul nr. 132149/08.02.2010 şi extrasul de carte funciară pentru informare nr. 65628, eliberat în baza cererii nr. 139343/15.02.2010;

În temeiul art.45, alin.(2) și alin.(5), teza a II-a,  art.80, art.81, alin.(1) și art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

Consiliul Local al Sectorului 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1. Se aprobă închirierea, în condiţiile legii, pe o perioadă de 5 (cinci) ani, cu posibilitatea de prelungire prin act adiţional la contractul de închiriere, a imobilului compus din construcţii şi teren, conform extrasului de carte funciară pentru informare nr. 65628, eliberat în baza cererii nr. 139343/2010, situat în Str. Feroviarilor nr. 37 Bis, Sector 1, Bucureşti, în vederea desfăşurării în condiţii corespunzătoare a activităţii Grupului Şcolar Industrial Construcţii Căi Ferate.

            Art.2. (1) Se numeşte Comisia pentru negocierea preţului de închiriere, comisie ce va fi alcătuită din:

-          Paul Olteanu                     -  consilier local;

-          Cristian Tudose                 -  consilier local;

-          Mihai Bâzgan                    -  consilier local;

-          Mihai Dan Cucu                - reprezentant al Administraţiei Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1;

-          Mary Janne Iordache        -  reprezentant al Administraţiei Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1;

 

 (2) În caz de imposibilitate de exercitare a atribuţiilor referitoare la negocierea preţului de închiriere de către vreunul dintre membrii comisiei, acesta va fi înlocuit de către angajatul în drept să-l substituie.

            Art.3 Se aprobă modelul-cadru de contract de închiriere, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre de consiliu.

Art.4. Se mandatează Directorul Administraţiei Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1 să semneze, în numele şi pe seama Consiliului Local al Sectorului 1, contractul de închiriere la preţul de negociere stabilit de către Comisia de negociere.

Art.5. Primarul Sectorului 1, Viceprimarul Sectorului 1, Directorul Administraţiei Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1, Direcţia Management Economic, persoanele menționate la art.1 și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

                

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                  CONTRASEMNEAZĂ,

                    Ion Brad

                                                                                                         SECRETAR,

                                                                                           Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. :   210

Data: 12.10.2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           Anexa nr.1

                                                                                             la Hotărârea Consiliului Local

                                                                                                      nr.210/12.10.2010

                                                                                           PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

                                                                                                           Ion Brad

                                      

 

 

 

 

 

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE

 

 

 

Încheiat între:

S.C. CORD S.A. Buzău – România, cu sediul în Aleea Industriilor nr. 1 Bis, Oraş Buzău, Jud. Buzău, Nr. de înregistrare în Registrul Comerţului………………., Cont………….deschis la…………………….., reprezentată legal prin………………………, în calitate de ……………………., denumit în cuprinsul prezentului contract LOCATORUL

 

şi

 

Consiliul Local al Sectorului 1, cu sediul în Bucureşti, Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 9-13, Sector 1, reprezentat prin doamna Ancuţa Comănici, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.210/12.10.2010 în calitate director al Administraţiei Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1, denumit în cuprinsul prezentului contract CHIRIAŞUL

 

a intervenit următorul contract de închiriere, în următoarele condiţii:

 

Având în vedere hotărârile judecătoreşti prin care construcţiile şi terenul în care îşi desfăşoară activitatea Grupul Şcolar Industrial Căi Ferate situat în Str. Feroviarilor nr. 37 Bis au fost dobândite de către S.C. CORD S.A. BUZĂU, precum şi necesitatea funcţionării în continuare a acestei unităţi de învăţământ;

Potrivit Legii învăţământului nr. 84/1995 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

 

1.Obiectul închirierii: locatorul oferă şi chiriaşul ia cu chirie imobilul (construcţii si teren) situat în Bucureşti, str. feroviarilor nr. 37 Bis, sector 1, compus din C1 – şcoală cu suprafaţă construită la sol de 649,78 mp (compus din P+3E); C2 – atelier cu o suprafaţă construită la sol de 30,99 mp, C3 – atelier cu o suprafaţă construită la sol de 19,77 mp; C4 – magazie cu o suprafaţă construită la sol de 9,00 mp şi teren în suprafaţă de 1893,1 mp.

 

2. Destinaţia: Spaţiul închiriat va fi folosit de chiriaş pentru desfăşurarea activităţii Grupului Şcolar Industrial Construcţii Căi Ferate..

(2) Destinaţia spaţiului locativ închiriat nu va putea fi schimbată fără consimţământul scris al locatorului, orice toleranţă nu implică renunţarea la această clauză şi la sancţiunile prevăzute în contract.

 

3. Durata. Termenul de închiriere este 5 (cinci) ani cu posibilitatea prelungirii prin act adiţional la contract.

 

4. Chiria. Chiria negociată şi datorată locatorului este de …………….. EURO, platibili lunar între 5 si 10 ale lunii la cursul BNR din ziua plăţii. Chiria se va achita în contul arătat de către locator.

(2) Neplata chiriei până la termenul de 25 ale fiecarei luni va fi considerată încălcare materială a acestui contract şi atrage după sine plata unei penalităţi de 0,1 % pentru fiecare zi de întârziere.

 

5. Plata consumurilor şi serviciilor. Pe lângă plata chiriei, chiriaşul se obligă să plătească lunar, la termenele de plata din facturi, consumul de apă rece, apă caldă, energie electrică, energie termică, gaze naturale, telefon etc. Locatorul are dreptul să verifice lunar achitarea facturilor pentru energie electrică, apă, gaz, telefon, cablu etc.

 

6. Interdicţia subînchirierii sau cedării spaţiului.

Este absolut interzisă subînchirierea sau cedarea sub orice formă, totală sau parţială, a suprafeţelor locative închiriate, fără aprobarea scrisă a locatorului.

 

7. Predarea-primirea.  Starea în care se predă spaţiul închiriat se consemnează într-un proces-verbal de predare-primire. La expirarea contractului restituirea imobilului se va face tot prin proces verbal.

 

8. Îmbunătăţiri. Reparatiile si alte amenajari ale cladirii efectuate de chiriaş nu vor modifica structura de rezistenta a cladirii şi/sau obiectul prezentului contract.

 

9. Instalarea de antene, firme, reclame. Instalarea de antene pentru recepţionarea de semnale audio-vizuale, altele decât cele cu care au fost dotate imobilele din construcţie se face numai cu acordul locatorului, pe cheltuiala chiriaşului, acesta din urmă având obligaţia să obţină şi celelalte avize necesare şi să plătească taxele şi costul abonamentelor, conform reglementărilor  legale.

(2) Chiriaşul va putea monta firme sau reclame numai cu acordul locatorului, în locurile acceptate de acesta şi după obţinerea avizului organelor locale.

 

10. Obligaţiile locatorului.

a) să predea spaţiul în stare de folosinţă pe bază de proces-verbal;

b) să asigure folosinţa liniştita si utila a spaţiului închiriat pe toată durata contractului;

c) declară pe proprie raspundere, ca imobilul se afla in intregime in proprietatea sa nefiind înstrăinat sub nici o forma vreunei alte persoane, nu este sechestrat si nici urmarit, nu face obiectul vreunui litigiu, este liber de orice sarcini şi interdicţii de înstrăinare, fiind in mod legal si continuu in proprietatea si posesia sa, de la data dobândirii si pâna in prezent si că nu existã vreun tert care sã revendice vreun drept de proprietate sau orice alt drept asupra acestuia. De asemenea, declara pe proprie răspundere că nu va face nici un fel de acte şi fapte juridice care sa tulbure regimul actual de proprietate al imobilului, ori să angajeze sau să greveze in vreun fel starea fizica si regimul juridic al imobilului pe întreaga durată a prezentului contract.

d) să execute reparaţiile exterioare la partea de construcţii, instalaţii, împrejmuiri şi căi de acces din incinta imobilului, devenite necesare ca urmare uzurii normale;

 

 

11. Obligaţiile chiriaşului.

a) să achite chiria lunară şi se obligă să achite, în termen legal, contravaloarea serviciilor şi utilităţilor publice contractate de către locator şi aferente imobilului (întreţinere, telefon, energie electrică, salubritate etc) pe toată perioada de derulare a prezentului contract, urmând a-i prezenta, respectiv preda, lunar locatorului facturile achitate, respectiv copiile după acestea.

b) să exploateze normal bunul închiriat, evitând distrugerea, degradarea sau deteriorarea construcţiilor, instalaţiilor şi accesoriilor aferente.

c) să execute pe cheltuiala sa lucrările de întreţinere si de igienizare devenite necesare ca urmare uzurii normale a acestora, pe toată durata contractului;

 d) să permită accesul locatorului în spaţiul închiriat cel puţin o dată pe lună, pentru a verifica modul de folosire şi de respectare a destinaţiei, precum şi ori de câte ori este nevoie pentru a constata defecţiunele sau avariile produse la construcţii sau instalaţii în vederea înlăturării lor. Vizitarea spaţiului de către locator se va face la data stabilită de comun acord, în prezenţa chiriaşului.

e) să respecte normele în vigoare privind prevenirea şi stingerea incendiilor şi protecţia mediului;

f) pentru orice avarie produsă din neglijenţa chiriaşului, întrebuinţarea incorectă a energiei electrice, a apei, a energiei termice (scurgeri de caz, incendiu) sau ca urmare a nerespectării măsurilor şi normelor P.S.I., chiriaşul poartă întreaga răspundere materială şi după caz, penală.

 

12. Modalitatea de restituire.   

La încetarea prezentului contract de închiriere, chiriaşul va preda spaţiul numai locatorului, pe bază de proces-verbal.

 

13. Forţa majoră.

Locatorul nu răspunde pentru nici o cauză de forţă majoră care ar împedica folosinţa spaţiului închiriat şi are dreptul, şi în asemenea cazuri, la întreaga chirie, fără ca chiriaşul să poată cere vreo scădere de chirie sau vreo despăgubire pentru nefolosinţă, parţială sau totală, a încăperilor sau instalaţiilor din ele, în situaţia în care acesta din urmă solicită menţinerea contractului de închiriere.

 

14. Rezilierea.

(1) Neîndeplinirea condiţiilor stabilite prin prezentul contract şi la termenele fixate, dă dreptul oricăreia dintre părţi de a solicita rezilierea prezentului contract.

(2) Solicitarea de reziliere trebuie adusă la cunoştiinţa părţii căreia i se adresează,  în  scris,  cu  30  de  zile înainte; de la data la care se propune predarea spaţiului şi până la data predării cu proces-verbal, chiriaşul va achita locatorului toate sumele datorate.

 

 

 

        LOCATOR,                                                                     CHIRIAŞ,