Hotărârea nr. 21/2010

Hotărârea Consiliului Local nr. 21 / 2010

MUNICIPIUL BUCUREȘTI                                                                  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1         

 

HOTĂRÂRE

prin care se aprobă denumirea „S.C. Administrația Fondului Imobiliar Sector 1 S.A.” pentru societatea ce va fi înființată conform Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 35/27.01.2010 și Hotărârii Consiliului Local al  Sectorului 1 nr.500/03.12.2009

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, precum şi Raportul de specialitate întocmit de Direcția  Juridică din cadrul Primăriei Sectorului 1;

            În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            Potrivit dispoziţiilor art.8, alin.(1), lit.”b” și art.17, alin.(1) din Legea   nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.500/03.12.2009 privind  înaintarea către Consiliul General al Municipiului București a solicitării de mandare a Consiliului Local al Sectorului 1 în vederea înființării unei societăți comerciale pe acțiuni, în scopul achiziționării de imobile de pe piața liberă, a administrării și a repartizării acestora;

Ţinând seama de prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 35/27.01.2010 privind mandatarea Consiliului Local al Sectorului 1 de a cumpăra pentru și în numele Municipiului București imobile de pe piața liberă cu destinația de locuințe sociale în vederea repartizării acestora și de a înființa o societate comercială pe acțiuni în vederea administrării acestora;

Văzând dovada  privind disponibilitatea și rezervarea denumirii „S.C. Administrația Fondului Imobiliar Sector 1 S.A.” eliberată de Oficiul Registrului Comerțului București sub nr.61191/16.02.2010;

În conformitate cu prevederile art.81, alin.(2), lit.”h” din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin.(1), art.80, art.81, alin.(1) și art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

Consiliul Local al Sectorului 1

 

HOTĂRĂȘTE:

 

            Art.1. Se aprobă denumirea „S.C. Administrația Fondului Imobiliar                      Sector 1 S.A.”, pentru societatea ce urmează a fi înființată conform Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 35/27.01.2010 și Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.500/03.12.2009  privind  înaintarea către Consiliul General al Municipiului București a solicitării de mandatare a Consiliului Local al Sectorului 1 în vederea înființării unei societăți comerciale pe acțiuni, în scopul achiziționării de imobile de pe piața liberă, a administrării și a repartizării acestora, cu obiect principal de activitate administrarea bunurilor imobile achiziționate de către Consiliul Local al Sectorului 1.

Art.2. Primarul Sectorului 1, Viceprimarul Sectorului 1, Direcţia Management Economic, Direcția Juridică și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                               CONTRASEMNEAZĂ,

                            Ion Brad

                                                                                                       SECRETAR

                                                                                           Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Nr.:    21

            Data: 16.02.2010