Hotărârea nr. 209/2010

Hotărârea Consiliului Local nr. 209 / 2010

MUNICIPIUL BUCUREȘTI                                                                           

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

HOTĂRÂRE

privind darea în folosință gratuită, pentru o perioadă de 6 (șase) luni, a două autobuze,

de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului  Sector  1 către

Administrația Unităților de Învățământ preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1,

 în scopul desfășurării activității Grădiniței nr.285, situată în Str.Witting nr.15

 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și Raportul de specialitate întocmit de Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1;

           Având în vedere prevederie Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

            Ținând seama de prevederile Legii nr.84/1995 a învățământului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

             Ținând seama de prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr.55/2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și pe cele ale Ordonanței de Urgență  a Guvernului României nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, la nivelul instituțiilor publice;

În temeiul art.45, alin.(3),  art.80, art.81, alin.(2), coroborate cu art.115, alin.(1), lit.”b” și art.124 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. (1) Se aprobă darea în folosință gratuită, pentru o perioadă de 6 (șase) luni, a două autobuze deservite de conducători auto, de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 către Grădinița nr.285, situată în Str.Witting nr.15, după cum urmează:

- Autobuz  M3 B-98-NHW – Marca HIGER, Locuri 44+1, consum 38,5%

- Autobuz  M3 B-99-HNW – Marca HIGER, Locuri 32+1, consum 32,5%;

           

            (2) Autobuzele menționate la alin. (1) vor efectua în zilele lucrătoare transportul dus-întors al preșcolarilor  de la sediul Grădiniței nr.285, din Str. Witting nr.15 în Str.Jiului nr.63.

            (3) Direcția  Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 va asigura cota de combustibil afectată lunar fiecărui autobuz în funcție de consumul lunar specific raportat la distanța dintre cele două adrese, în baza foilor de parcurs întocmite de catre conducătorii celor două autobuze.

            (4) Pentru a asigura securitatea copiilor în timpul transportului Grădinița nr.285 va asigura personal de supraveghere și suport.

Art.2. Darea în folosință gratuită a autobuzelor menționate la art.1 se va realiza în  baza unui contract de comodat încheiat între Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 și Grădinița nr.285, situată în Str. Witting nr.15.

Art.3. Se împuternicește domnul Dănuț Fleacă – Directorul General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului  Sector 1, respectiv Directorul Grădiniței nr.285, situată în Str.Witting nr.15 să semneze contractul de comodat menționat la art.2.

Art.4. Primarul Sectorului 1, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, Grădinița de copii nr.285 și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                         CONTRASEMNEAZĂ,

                  Ion Brad

                                                                                                       SECRETAR,

                                                                                         Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. :   209

Data: 12.10.2010