Hotărârea nr. 208/2010

Hotărârea Consiliului Local nr. 208 / 2010

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                             

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea continuării derulării Proiectului Centrul de Zi ”Un Pas Împreună”, 

de către Fundaţia ESTUAR şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi

 Protecţia Copilului Sector 1, în spaţiul în suprafaţă de 34,27  mp din imobilul situat în Bucureşti, Sector 1, Calea Dorobanţilor nr. 187, parter,

aflat în folosinţa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

 

 

            Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanei cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, republicată;

            Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 427/2009 privind transmiterea în folosinţă gratuită, pe termen de 5 (cinci) ani, a spaţiului  în suprafață de 128,77 mp din imobilul situat în Bucureşti, Sector 1, Str. Dobrogeanu Gherea nr. 74 - sediul Complexului Social de Servicii “Sf. Nicolae” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, către Fundaţia ESTUAR, în scopul continuării Proiectului Centrul de Zi ”Un Pas Împreună”;

Având în vedere solicitarea nr.756/21.09.2010, formulată de Fundaţia ESTUAR, înregistrată la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 sub nr. 37604/22.09.2010 ;

În temeiul  art.45, alin.(1), art.81, alin.(2), lit.”n”, corroborate cu art.115, alin.(1), lit.”b” și art.124 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1. Se aprobă continuarea derulării Proiectului Centrul de Zi “Un Pas Împreună”,  de către Fundaţia ESTUAR şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, în spaţiul în suprafaţă de 34,27  mp din imobilul situat în Bucureşti, Sector 1, Calea Dorobanţilor nr. 187- parter- aflat în folosinţa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1.

            Art.2. Începând cu data adoptării prezentei hotărâri, încetează efectele Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 427/2009 privind transmiterea în folosinţă gratuită, pe termen de 5 (cinci) ani, a spaţiului  în suprafață de 128,77 mp din imobilul situat în Bucureşti, Sector 1, Str. Dobrogeanu Gherea nr. 74 - sediul Complexului Social de Servicii “Sf. Nicolae” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, către Fundaţia ESTUAR, în scopul continuării Proiectului Centrul de Zi ”Un Pas Împreună”.

            Art. 3 Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, Fundaţia ESTUAR şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                           CONTRASEMNEAZĂ,

                    Ion Brad

                                                                                                         SECRETAR,

                                                                                           Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. :   208

Data: 12.10.2010