Hotărârea nr. 207/2010

Hotărârea Consiliului Local nr. 207 / 2010

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                             

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită, pentru perioada anului şcolar 2010-2011, a spaţiului în suprafaţă de 70 mp din incinta Centrului de Asistare şi Protecţie a Copilului cu Deficienţe Auditive  “Sf.Mihail”, din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și protecția Copilului  Sector 1,  cu sediul în Bucureşti, Sector 1, Str. Neatârnării, nr.5,

către Liceul Greco-Catolic “Timotei Cipariu”,

cu sediul in Bucureşti, Sector 1, Str. Bucegi nr. 97

 

 

            Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1;

            Având în vedere prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul- cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, republicată;

            Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 341/17.08.2009 privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită, pentru perioada anului şcolar 2009-2010, a spaţiului în suprafaţă de 140 mp din incinta Centrului de Asistare şi Protecţie a Copilului cu Deficienţe Auditive  “Sf.Mihail”, din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului  Sector 1,  cu sediul în Bucureşti, Sector 1, Str. Neatârnării, nr.5, către Liceul Greco-Catolic “Timotei Cipariu”, cu sediul în Bucureşti, Sector 1, Str. Bucegi nr. 97;  

            Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr.123/27.05.2010, privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere/ copil din cadrul structurilor de tip rezidenţial şi în sistemul de asistenţă maternală din cadrul din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 ;

Ținând seama de adresa nr.793/27.08.2010 a Liceului Greco-Catolic “Timotei Cipariu”,  înregistrată la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 sub nr.34920/27.08.2010;

            În temeiul  art.45, alin.(3), art.81, alin.(2), lit.”n”, corroborate cu art.115, alin.(1), lit.”b” și art.124 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

           Art.1. Se aprobă transmiterea în folosinţă gratuită, pentru perioada anului şcolar 2010-2011, a spaţiului în suprafaţă de 70 mp din incinta Centrului de Asistare şi Protecţie a Copilului cu Deficienţe Auditive  “Sf.Mihail”, din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și protecția Copilului Sector 1,  cu sediul în Bucureşti, Sector 1, Str. Neatârnării, nr.5, către Liceul Greco-Catolic “Timotei Cipariu”, cu sediul în Bucureşti, Sector 1, Str. Bucegi nr. 97, în scopul asigurării cazării unui număr de 8 elevi. 

            Art.2. Liceul Greco-Catolic “Timotei Cipariu”, cu sprijinul Asociaţiei Timotei Cipariu, se obligă să platească contravaloarea cheltuielilor de hrană în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr.123/27.05.2010 privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere/copil din cadrul structurilor de tip rezidenţial şi în sistemul de asistenţă maternală din cadrul din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1.

            Art.3. Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială și Protecția Copilului Sector 1, Liceul Greco-Catolic “Timotei Cipariu”, Asociaţia Timotei Cipariu şi Serviciul Secretariat General  vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                           CONTRASEMNEAZĂ,

                    Ion Brad

                                                                                                         SECRETAR,

                                                                                           Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. :   207

Data: 12.10.2010