Hotărârea nr. 206/2010

Hotărârea Consiliului Local nr. 206 / 2010

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                        

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1

 

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea cu titlu gratuit a unui autovehicul din patrimoniul

Direcţiei Generale de Servicii Comunitare Sector 1 în patrimoniul

Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale Sector 1

 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Generală de Servicii Comunitare Sector 1;

Având în vedere prevederile Legii nr.371/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Poliţiei Comunitare, cu modificările şi completările ulterioare;

Ținând seama de dispoziţiile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ţinând cont de dispoziţiile Codului de procedură civilă;

În baza Anexei nr. 1 privind Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local aprobat prin Hotărârea Guvernului României nr.955/2004 pentru aprobarea regulamentului cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului României nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local;

Văzând dispoziţiile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 382/2004 privind înfiinţarea Direcţiei Poliţie Comunitară Sector 1;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 411/13.12.2007 privind modificarea denumirii Direcţiei Poliţie Comunitară Sector 1 şi aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Poliţie Comunitară Sector 1;

Ţinând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 154/26.07.2010 privind schimbarea denumirii Direcţiei Generale de Poliţie Comunitară Sector 1 în Direcţia Generală de Servicii Comunitare Sector 1 şi aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Servicii Comunitare Sector 1;

Luând în considerare adresa nr. 299772/2218/06.09.2010 emisă de Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale Sector 1 prin care solicită instituţiei noastre transmiterea fără plată a unei autovehicul;

Având în vedere Nota de fundamentare nr.718/13.09.2010 întocmită de Biroul Administrativ din cadrul Direcţiei Generale de Servicii Comunitare Sector 1;

În temeiul art.45, alin.(3), art.81, alin.(1) și art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicatã, cu modificările şi completările ulterioare

 

Consiliul Local al Sectorului 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1. Se aprobă trecerea cu titlu gratuit din patrimoniul Direcţiei Generale de Servicii Comunitare Sector 1 în patrimoniul Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale Sector 1 a unui autovehicul ale cărui caracteristice sunt prevăzute în Anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. (1). Autovehiculul în cauză va fi radiat din evidenţele Direcţiei Generale de Servicii Comunitare Sector 1 şi înmatriculat în evidenţele Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale Sector 1.

(2). Până la data îndeplinirii obligaţiei de la alin.(1) taxele, impozitele, asigurările aferente autovehiculului în cauză vor fi suportate de Direcţia Generală de Servicii Comunitare Sector 1, după data respectivă acestea vor fi în sarcina noului proprietar, respectiv Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale Sector 1.

(3). La data radierii/înmatriculării cele două instituţii vor încheia un proces-verbal de predare-primire al autovehiculului transmis.

(4). Procesul-verbal de predare-primire va fi semnat de personalul de specialitate din cadrul Direcţiei Generale de Servicii Comunitare Sector 1, respectiv Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale Sector 1.

Art.3. Primarul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale Sector 1, Direcţia Generală de Servicii Comunitare Sector 1 şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                           CONTRASEMNEAZĂ,

                 Ion Brad

                                                                                                         SECRETAR,

                                                                                           Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. :   206

Data: 12.10.2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 Anexa nr. 1

la Hotărârea Consiliului Local

          nr.206/12.10.2010

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

                   Ion Brad

 

 

 

 

 

CARACTERISTICI AUTOVEHICUL

 

 

 

 1. Categoria                     –          autoutilitară;
 2. Caroseria                     –          camion, 2 uşi;
 3. Marca                          –          Dacia;
 4. Tipul    / varianta         –          D46167 / PICK UP 1.90 4X4;
 5. Numărul de omologare / anul fabricaţiei – FADA2N1111T4AE3 / 2005;
 6. Numărul de identificare – UU1D461675A482544;
 7. Masele (kg) – Proprie – 1175;              Total max. autorizată – 2250;      

                           Sarcină utilă max. autorizată – 1075;

                           Sarcină pe cârligul de remorcare – 50;

                           Maximă autorizată pe axe: faţă – 760; spate – 1550;

   Remorcabilă cu dispozitiv de frânare – 1075;

   Remorcabilă fără dispozitiv de frânare – 450;

 1. Numărul de locuri: Total – 2; În faţă – 2; pe scaune – 2;
 2. Dimensiunile de gabarit (mm): L – 4674; l – 1636; h – 1550;
 3.  Motorul: Tipul – F8Q-P6; Serie – UA57984; Cilindree (cm3) – 1870; 

                          Putere max. (kw)/turaţie (min-1) – 45 / 4500;

                               Surse de energie – motorină;

 1.  Numărul axelor – 2;
 2.  Tracţiunea – integrală;
 3.  Dimensiunea anvelopelor: Faţă – 175 R14C 99/98 N;

     Mijloc-spate – 175 R14C 99/98 N;

 1.  Zgomotul (dB(A)): În mers – 76; În staţionare – 83;
 2.  Presiunea aerului la cupla de frânare (bar)
 3.  Viteza max. constructivă (km/h) – 136;
 4.  Capacitatea rezervorului (l) – 50;
 5.  Culoarea – alb.