Hotărârea nr. 205/2010

Hotărârea Consiliului Local nr. 205 / 2010

MUNICIPIUL BUCUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind  trecerea cu titlu gratuit a spațiului situat la adresa Piața Aurel Vlaicu,

Str.Borșa nr.27, în suprafață de 45 mp, de la Direcția Generală de Impozite și

Taxe Locale a Sectorului 1 către Administrația Piețelor  Sector 1,

în scopul desfășurării activității

 

 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și Raportul de specialitate întocmit de Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1;

           Având în vedere prevederie Legii nr.231/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

             Ținând seama de prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr.55/2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și pe cele ale Ordonanței de Urgență  a Guvernului României nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, la nivelul instituțiilor publice;

            Văzând dispozițiile Ordonanței Guvernului României nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;

            Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.193/23.09.2003 privind înființarea unei piețe agro-alimentare în zona Aviației, sector 1;

            Având în vedere Procesul verbal de predare-primire nr.55/04.01.2005 a spațiului din Piața Aurel Vlaicu, Str.Borșa nr.27 încheiat  în data de 23.12.2004, între Administrația Piețelor Sector 1 și  Direcția de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1;

În temeiul art.45, alin.( 3),  art.80, art.81, alin.(2), coroborate cu art.115, alin.(1), lit.”b”  din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂȘTE:

 

 

Art.1. Se aprobă trecerea cu titlu gratuit  a spațiului situat la adresa Piața Aurel Vlaicu, Str. Borșa nr.27, în suprafață de  45 mp, de la Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1 către Administrația Piețelor Sector 1, în scopul desfășurării activității.

 

Art.2. Trecerea cu titlu  gratuit a spațiului menționat la art.1 se va face în baza unui  protocol încheiat între Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a  Sectorului 1 și Administrația Piețelor Sector 1.

Art.3. Se împuternicește doamna Nicoleta Văduva – Directorul General al Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1, respectiv domnul Robert Nițu – Directorul Administrației Piețelor  Sector 1 să semneze protocolul menționat la art.2.

Art.4. Primarul Sectorului 1, Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1, Administrația Piețelor Sector 1 și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                         CONTRASEMNEAZĂ,

                    Ion Brad

                                                                                                       SECRETAR,

                                                                                         Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. :   205

Data: 12.10.2010