Hotărârea nr. 204/2010

Hotărârea Consiliului Local nr. 204 / 2010

MUNICIPIUL BUCUREȘTI                                                                     

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind darea în folosință gratuită, pentru o perioadă de 10 (zece) ani, a spațiului situat în Calea Griviței nr.208, în suprafață de 494 mp, de la Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1 către Direcția  Generală de Servicii Comunitare a Sectorului 1,

în scopul desfășurării activității

 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și Raportul de specialitate întocmit de Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1;

           Având în vedere prevederie Legii nr.231/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

            În baza dispozițiilor Hotărârii Guvernului României nr.333/1999 privind aprobarea Protocolului-cadru şi a acţiunilor de predare-preluare a exercitării de către consiliile judeţene, consiliile locale şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti a atribuţiilor prevăzute de Legea nr. 189/1998 privind finanţele publice locale;  

             Ținând seama de prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr.55/2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și pe cele ale Ordonanței de Urgență  a Guvernului României nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, la nivelul instituțiilor publice;

            Văzând Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr.221/1999 privind transmiterea unor spații cu altă destinație decât aceea de locuință din administrarea Primăriei Municipiului București în administrarea Primăriilor de Sector – în vederea exercitării atribuțiilor privind stabilirea, constatarea, controlul, urmărirea și încasarea impozitelor, taxelor locale și a altor venituri ale bugetului C.G.M.B.;

            Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr.2/2000 privind transmiterea unor spații cu altă destinație decât aceea de locuință din administrarea Primăriei Municipiului București în administrarea Primăriilor de Sector;

În temeiul art.45, alin.( 3),  art.80, art.81, alin.(2), coroborate cu art.115, alin.(1), lit.”b” și art.124 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Se aprobă darea în folosință gratuită, pentru o perioadă de 10 (zece) ani, a spațiului situat în Calea Griviței nr.208, în suprafață de 494 mp de la Direcția Generală de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1 către Direcția  Generală de Servicii Comunitare a Sectorului 1, în scopul desfășurării activității.

Art.2. Darea în folosință gratuită a spațiului menționat la art.1 se va face în  baza unui contract de comodat încheiat între Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1 și Direcția Generală de Servicii Comunitare Sector 1.

Art.3. Se împuternicește doamna Nicoleta Văduva – Directorul General al Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1, respectiv domnul Andrei Mihail – Directorul General al Direcției Generale de Servicii Comunitare Sector 1 să semneze contractul de comodat menționat la art.2.

Art.4. Primarul Sectorului 1, Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1, Direcția Generală de Servicii Comunitare a Sectorului 1 și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                         CONTRASEMNEAZĂ,

                    Ion Brad

                                                                                                       SECRETAR,

                                                                                         Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. :   204

Data: 12.10.2010