Hotărârea nr. 203/2010

Hotărârea Consiliului Local nr. 203 / 2010

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                     

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

                                                                                                                       

 

HOTĂRÂRE

pentru  modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local Sector 1  nr.160/29.07.2010 prin care s-au aprobat indicatorii tehnico–economici aferenţi unor obiective de investiţii din cadrul programului de reabilitare termică a                     imobilelor din  sectorul 1

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și Raportul de specialitate al Direcţiei Investiţii;

Ținând seama de prevederile art.44, alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.140, alin.(1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr.58/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local Sector 1  nr.160/29.07.2010 prin care s-au aprobat indicatorii tehnico–economici aferenţi unor obiective de investiţii din cadrul programului de reabilitare termică a  imobilelor din  sectorul 1;

În temeiul art.45, alin.(2), art.81, alin.(2), lit.“i” și  art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările  și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se modifică Anexa nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local Sector 1  nr.160/29.07.2010 prin care s-au aprobat indicatorii tehnico–economici aferenţi unor obiective de investiţii din cadrul programului de reabilitare termică a imobilelor din  sectorul 1, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Finanțarea lucrărilor se va face din fondurile bugetului local şi din alte fonduri legal constituite cu această destinație.

Art.3. Primarul Sectorului 1, Direcția Management Economic, Direcția Investiții și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                   CONTRASEMNEAZĂ,

  Ion Brad                              

                           SECRETAR,

                                                                                                  Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

Nr.:   203

Data: 12.10.2010

 

 

Anexa nr.1
la Hotărârea Consiliului Local
nr.203/12.10.2010
"PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,"
Ion Brad
1 euro =4.2234lei6/24/2010
Nr. crt.Nr. crt. DanaObiectivAnul construiriiSistem constructivNr. ap.Nr. niv.A.c.A.c.A.u.A.d.Valori fără TVAValori cu TVAIndiciDurata
totală imobiltotală apart.totală încălzităInvestiţie C+M InvestiţieC+MInvestiţie C+M InvestiţieC+MInvC+M
m2m2m2m2 mii lei mii lei mii euromii euro mii lei mii lei mii euromii euroEuro/mpEuro/mpluni
1"Reabilitare termică a imobilului din Bulevardul Ion Mihalache nr. 92, Blocul 44A2, scara B"1979"structura de rezistenta in cadre: stalpi, grinzi, B.A. Pereti de inchidere si compartimentare din B.C.A."55S+P+M+11E+Et. tehnic parţial470.00"2,212.43""3,860.89""6,253.36""1,639.344""1,322.052"388.157313.030"2,032.787""1,639.344"481.315388.157
2"Reabilitare termică a imobilului din Bulevardul Ion Mihalache nr. 92, Blocul 44A2, scara C"1979"structura de rezistenta in cadre: stalpi, grinzi, B.A. Pereti de inchidere si compartimentare din B.C.A."20S+P+M+10E+Et. tehnic parţial227.38955.20"1,652.70""2,800.20""1,032.874"832.963244.560197.226"1,280.764""1,032.874"303.254244.560
3"Reabilitare termică a imobilului din Calea Dorobanților nr. 134-145, Blocul10, scara A și C"1977"structura in cadre - sâlpi, grinzi, planşee turnate monolit - beton armat"109S+P+M+9E+Et. tehnic parţial925.82"4,297.08""5,136.03""7,903.60""2,660.299""2,145.402"629.895507.980"3,298.771""2,660.299"781.070629.895
TOTAL184"1,623.20""7,464.71""10,649.62""16,957.16""5,332.517""4,300.417""1,262.612""1,018.236""6,612.322""5,332.517""1,565.639""1,262.612"
1376.111
754.262
2446.407