Hotărârea nr. 201/2010

Hotărârea Consiliului Local nr. 201 / 2010

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                                                                                

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1

 

 

 

 HOTĂRÂRE

 privind aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu pentru

construcţii definitive pe terenuri  situate în Sectorul 1

      al Municipiului București            

 

 

Având în vedere :

             -Expunerea de motive a  Primarului sectorului 1;

             -Raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

             -Raportul nr.82/23.09.2010 al Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător a Consiliului Local al sectorului 1, avizele  nr. 13/6/29.06.2010, 3/17/1/01.06.2010, 14/6/13.07.2010, 6/2/16.03.2010, 12/3/22.06.2010, 12/10/22.06.2010, 16/10/10.08.2010, 16/5/10.08.2010, 15/18/1/27.07.2010, 15/17/27.07.2010, 15/21/ 27.07.2010, 14/2/13.07.2010, 7/8/30.03.2010,  16/15/10.08.2010, 18/8/1/14.09.2010, 18/9/1/14.09.2010 ale Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului

şi considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a sectorului 1 este un obiectiv prioritar al administraţiei publice locale;

             - Avizele Comisiei de circulație PMB, Avizele Comisiei de Precoordonare rețele-PMB 

             Ţinând seama de prevederile:

             -  Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

            -  Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului  și urbanismului, cu modificările și completările ulterioare;

            - Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

            - Hotărârii Guvernului României nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

            - Prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Bucureşti, aprobat prin Hotărârea Consiliului General  al Municipiului Bucureşti nr.269/21.12.2000;                 

              - Ordinul nr.91/1991 al MLPAT, cu modificările ulterioare, privind formularele, procedura de autorizare şi conţinutul  documentaţiilor prevăzute la art.2, alin.(2) şi art.6, alin.(1) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor;

            În temeiul prevederilor art. 45, alin. (2), lit.”e”, art.81, alin. (2), lit. “i” şi art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicata, cu modificările și completările ulterioare

                                    

Consiliul  Local al sectorului  1     

      

                                                                       HOTĂRĂŞTE:

 

           Art.1. Se aprobă Planurile Urbanistice de Detaliu pentru construcții definitive pe terenuri situate în Sectorul 1 al Municipiului București, precum și avizele Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenajarea Teritoriului prevăzute în Anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre și conține  16 poziții. 

 

           Art.2. Planurile Urbanistice de Detaliu reprezintă regulament de urbanism şi nu dau dreptul de construire până la obţinerea autorizaţiilor de construire.

 

           Art.3. Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în proiectele urbanistice anterior aprobate.

           Art.4. Planurile Urbanistice de Detaliu sunt valabile până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice contrare.

            Art.5. Primarul Sectorului 1, Arhitectul Șef al Sectorului 1 și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                         CONTRASEMNEAZĂ,

                             Ion Brad

                                                                                                                      SECRETAR

                                                                                                          Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Nr.:   201

            Data: 29.09.2010

 

                                                                                                                                                      Anexa nr.1

                                                                                                                                 la Hotararea Consiliului Local

                                                                                                                                             nr.201/29.09.2010

                                                                                                                                  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                                                                                                                                      Ion Brad

 

 

 

 

 

 

TABEL

 Planuri Urbanistice de Detaliu 

   Construcții definitive pe terenuri proprietate  situate în Sectorul 1 

al  Municipiului București

 

 

 

 

Nr. crt.

Doc. PUD 

Adresa

Nr.

Poștal

Functiunea

Avizat

CTU

1

PUD

Str. Izbiceni

147

Loc. P+2E+M

13/6/29.06.2010

2

PUD

Șos. Chitilei

349

Loc. S+P+5E-6R

3/17/1/01.06.2010

3

PUD

Șos. Ghe. I. Sisești

67-69,lot 4

Loc. S+P+4E

14/6/13.07.2010

4

PUD

Str. Radu Dragoș

40

Loc. P+1E

6/2/16.03.2010

5

PUD

Str. Bunești

5

Ext.loc. Ds+P+1E

12/3/22.06.2010

6

PUD

Str. Balsamului

23

Ext.,supraet.loc. P+1E

12/10/22.06.2010

7

PUD

Str. Sfinții Petru și Pavel

4

Loc.P+1E,garaj Intr.in leg.

16/10/10.08.2010

8

PUD

Str. Câmpinița

29

Loc. S+P+1E+M

16/5/10.08.2010

9

PUD

Intr. Ciucului

5

Supraetaj.loc. P+2E

15/18/1/27.07.2010

10

PUD

Str. Ștefan Negulescu

8

Loc. D+P+2E

15/17/27.07.2010

11

PUD

Str. Sfinții Petru și Pavel

60A

Ext.loc. P+M

15/21/27.07.2010

12

PUD

Str. Gala Galaction

14

Locuinta P+2E

14/2/13.07.2010

13

PUD

Str. Avrameni

1

Loc. P+2E

7/8/30.03.2010

14

PUD

Str. Mânzului

33

Intr.leg.supraetaj.loc. P+1E

16/15/10.08.2010

15

PUD

Șos. Ghe.I.Sisești, lot 2 și 1/3

261-263

257-259

Loc. P+2E+3E retras

18/8/1/14.09.2010

16

PUD

Intrarea Valului

10

Loc. S+D+P+2E+M

18/9/1/14.09.2010