Hotărârea nr. 200/2010

Hotărârea Consiliului Local nr. 200 / 2010

MUNICIPIUL BUCUREȘTI                                                                     

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea  modificării  Statului de funcții al

Complexului Multifuncțional Caraiman

 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, Raportul de specialitate întocmit de Complex Multifuncțional Caraiman, precum și Raportul de specialitate al Direcției Juridice și Reurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale şi al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu  ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând seama de prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr.330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;

În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile  Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr.1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcții ale unor categorii de personal din sectorul bugetar și stabilirea salariilor acestora, precum și alte măsuri în domeniul bugetar;

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 16/12.02.2008 privind înființarea în subordinea Consiliului Local al Sectorului 1 a Complexului Multifuncțional Caraiman, ca instituție publică cu personalitate juridică;

Având în vedere avizul favorabil eliberat sub nr. 482281/28.06.2010 de către Agenția Națională a Funcționarilor Publici, precum și adresa nr. 491956/24.08.2010 a Agenției Naționale a Funcționarilor Publici;

În temeiul prevederilor art.45, alin.(1), art.81, alin.(2), lit.”e” și art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

CONSILIUL LOCAL  AL SECTORULUI  1

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Se aprobă modificarea  Statului de funcții al Complexului Multifuncțional Caraiman, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.2. Celelalte hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 1 privind aprobarea  Statului de functii  al Complexului Multifuncțional Caraiman își vor înceta aplicabilitatea începând cu data prezentei hotărâri.

 

Art.3 Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Complexul Multifuncțional Caraima, Direcția Juridică și Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                    CONTRASEMNEAZĂ,

  Ion Brad                              

                           SECRETAR,

                                                                                                    Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.:   200

Data: 29.09.2010

 

Anexa nr.1
la Hotărârii Consiliului Local
nr.200/29.09.2010
"PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,"
Ion Brad
STAT DE FUNCȚII COMPLEXUL MULTIFUNCȚIONAL CARAIMAN
I. FUNCȚII PUBLICE:
functie publicanivel de studiiclasagrad/ treapta profesionalanr posturi total
executieconducere
DIRECTOR SII1
SEF SERVICIUSII4
SEF BIROUSII1
TOTAL FUNCTII CONDUCERE6
CONSILIERSIDEBUTANT6
SIASISTENT19
SIPRINCIPAL7
SISUPERIOR4
CONSILIER JURIDICSIDEBUTANT1
SIASISTENT1
SIPRINCIPAL1
REFERENTMIIIDEBUTANT1
MIIIASISTENT2
MIIIPRINCIPAL2
MIIISUPERIOR1
TOTAL FUNCTII PUBLICE51
Act normativ aplicabil: Legea nr. 330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din
fonduri publice - Anexa III/3

II. FUNCTII CONTRACTUALE
functie contractualanivel de studiigrad/ treapta profesionalanr posturi total
executieconducereclasa
12345
DIRECTOR ADJUNCTS(MEDIC PRIMAR) I1
SEF SERVICIUS(MEDIC PRIMAR) I2
SEF SERVICIUS(BIOLOG) I1
SEF SERVICIUS(INSPECTOR SPECIALITATE) I 1
SEF BIROUS(INSPECTOR SPECIALITATE) I 1
INSPECTOR SPECIALITATESIA1
MEDICSPRIMAR8
MEDICSSPECIALIST9
KINETOTERAPEUTSPRINCIPAL3
BIOLOGSPRINCIPAL1
PSIHOLOGSPRINCIPAL1
FARMACISTSPRIMAR1
ASISTENT FARMACIEPLPRINCIPAL1
ASISTENT MEDICALPLPRINCIPAL22
ASISTENT MEDICAL IGIENAPLPRINCIPAL1
SORA MEDICALAPRINCIPAL1
TEHNICIAN DENTARSSDPRINCIPAL2
REGISTRATOR MEDICALMPRINCIPAL3
OPERATOR REGISTR. URGENTAMPRINCIPAL3
REFERENTMIA5
INGRIJITORGI4
MUNCITORGI6
INGRIJITOR LA DOMICILIUG47
SOFER G3
SOFER AUTOSANITARAGII6
AMBULANTIERG1
TOTAL FUNCTII CONTRACTUALE135
Act normativ aplicabil: Legea nr. 330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din
"fonduri publice - Anexa I/3, Anexa II/2, Anexa II/14."
Functii publice:
Director Executiv: 1 post
Sef Serviciu: 4 posturi
Sef Birou: 1 post
Functii publice de executie: 45 posturi
TOTAL functii publice: 51 posturi
TOTAL personal contractual: 135 posturi
TOTAL POSTURI Centrul Multifunctional Caraiman = 186 posturi