Hotărârea nr. 2/2010

Hotărârea Consiliului Local nr. 2 / 2010

MUNICIPIUL BUCUREŞTI

 

 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1

nr.27/ 03.02.2009 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 400/14.10.2008 privind aprobarea de către Consiliul Local al Sectorului 1 a unui împrumut intern/extern în valoare de 76 500 000 euro sau echivalentul în lei la cursul de schimb euro al BNR din data semnării contractului de împrumut în vederea finanţării unor obiective de investiţii

 

În temeiul art.45, alin.(1), art.80, art.81, alin.(1) şi (2), lit.”d”, coroborat cu art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale Capitolului IV din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare şi cu cele ale Hotărârii Guvernului României nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarean Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile art. 41, art. 44 alin. (4) și art. 45 alin (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 5/2010 pentru completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe;

Luând în considerare prevederile art. 9, pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg pe 15 octombrie 1985, ratificată de Parlamentul României prin Legea nr. 199/1997;

Ținând seama de prevederile art. 942 și următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenții;

Luând act de prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 30/2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile Locale privind aprobarea exercitării de către Consiliile Locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite și modului de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 400/14.10.2008 privind aprobarea contractării de către Consiliul Local al Sectorului 1 a unui împrumut intern/extern în valoare de 76 500 000 euro sau echivalentul în lei la cursul de schimb euro al Băncii Naționale a României din data semnării contractului de împrumut în vederea finanțării unor obiective de investiții, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 27/03.02.2009;

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 68/31.03.2005 prin care s-au aprobat indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Cartier de locuințe Odăi”;

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 516/23.12.2008 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții din cadrul Programului de reabilitare termică a imobilelor din sectorul 1, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 301/23.07.2009;

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 22/29.01.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții din cadrul Programului de reabilitare termică a imobilelor din sectorul 1, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 302/23.07.2009;

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 455/26.11.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții din cadrul Programului de reabilitare termică a imobilelor din sectorul 1;

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 317/18.10.2007 prin care s-au aprobat indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Modernizarea Pieței agroalimentare Amzei“;

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 395/14.10.2008 prin care s-au aprobat indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Reabilitare pasarelă pietonală km 7+650, linia CF 300 București – Ploiești“;

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 396/14.10.2008 prin care s-au aprobat indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Canalizare şi evacuare ape pluviale pasaj inferior situat pe DN1 la intersecţia Bulevardului Aerogării cu Bulevardul Ion Ionescu de la Brad“ , modificată de Hotărârile Consiliului Local al Sectorului  1 nr. 03/01.09.2009 și nr. 502 din 10.12.2009;

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 136/29.05.2007 prin care s-au aprobat indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Consolidare imobil situat în strada Piața Amzei nr. 13“;

Ținând seama de Hotărârile Consiliului Local nr. 1 nr. 2/25.01.2007, 277/28.08.2008, 392/14.10.2008, 517/23.12.2008, 79/24.03.2009 și 257/25.06.2009 prin care s-au aprobat indicatorii tehnico-economici ai unor obiective de investiții privind modernizare sistemului rutier al străzilor din sectorul 1;

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și Raportul de specialitate întocmit de Direcția Investiții;

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂTĂȘTE:

Art. 1. Din bugetul local al sectorului 1 se asigură integral plata:

a)      serviciului anual al datoriei publice locale;

b)      oricăror impozite și taxe aferente realizării obiectivelor de investiții de interes local;

c)      altor cheltuieli neeligibile ale împrumutului.

Art. 2. (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligația să publice pe pagina de internet a Primăriei Sectorului 1 următoarele date:

a)      Hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum și orice modificări și/sau completări ale acesteia;

b)      valoarea împrumutului contractat, în valuta de contract;

c)      gradul de îndatorare a sectorului 1 al Municipiului București;

d)     durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de grație și a perioadei de rambursare a împrumutului;

e)      dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente împrumutului;

f)       plățile efectuate din împrumutul contractat.

            (2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancțiunile prevăzute de lege.

            Art. 3. (1) Anexa nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 27/03.02.2009 se înlocuiește cu Anexa nr. 1 care face parte din prezenta hotărâre – Repartizarea finanțării rambursabile pe programe/obiective de investiții și dotări.

            (2) În funcție de modul de derulare a fiecărui program/obiectiv de investiții, ordonatorul principal de credite stabilește cheltuielile anuale necesare pentru fiecare program/obiectiv în cadrul proiectelor de buget și/sau anexelor la bugetul inițial sau rectificat.

            (3) Ordonatorul principal de credite poate modifica repartizarea sumelor prevazute în Anexa nr. 1, prezentând modificările spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 1 în cadrul anexelor la bugetul inițial sau rectificat.

Art. 4. Anexa nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 27/03.02.2009 se înlocuiește cu Anexa nr. 2 care face parte din prezenta hotărâre – Lista obiectivelor de investiții incluse în Programul de reabilitare termică a căror finanțare se asigură integral sau parțial din împrumut.

Art. 5. Anexa nr. 3 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 27/03.02.2009 se înlocuiește cu Anexa nr. 3 care face parte din prezenta hotărâre – Lista obiectivelor de investiții incluse în Programul de modernizare a străzilor din sectorul 1 a căror finanțare se asigură integral sau parțial din împrumut.

Art. 6. Începând cu data prezentei Hotărârea Consiliului Local nr. 303/23.07.2009 pentru modificarea şi completarea anexelor Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 27 din 03.02.2009 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr 400 din 14.10.2008 privind aprobarea de către Consiliul Local al Sectorului 1 a unui împrumut intern/extern în valoare de 76 500 000 euro sau echivalentul în lei la cursul de schimb euro al BNR din data semnării contractului de împrumut în vederea finanţării unor obiective de investiţii își încetează aplicabilitatea.

Art. 7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Sectorului 1, Direcția Investiții, Direcția Management Economic și Serviciul Secretariat General, Audiențe.

Art. 8. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului Sectorului 1, în termenul prevăzut de lege, Primarului Sectorului 1 și Prefectului Municipiului București și se aduce la cunoștință publică prin publicarea în Monitorul Oficial al Municipiului București și pe pagina de internet www.primariasector1.ro

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                    CONTRASEMNEAZĂ,

                                Ion Brad

                                                                                                               SECRETAR

                                                                                                  Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

            Nr.:    2

            Data: 21.01.2010