Hotărârea nr. 199/2010

Hotărârea Consiliului Local nr. 199 / 2010

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                     

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificării Statului de funcţii al

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

 

 

 

            Văzând Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 1,       Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, precum și Raportul de specialitate al Direcției Juridice și Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 ;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale şi al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu  ale Consiliului Local al Sectorului 1;

            Ţinând seama de prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr.53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare;

            În temeiul prevederilor Legii nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;            

În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

            Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, republicată;

Ținând seama de prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcţii a unor categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariilor acestora, precum şi alte măsuri în domeniul bugetar;

            Având în vedere prevederile Hotărârii Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 nr. 11/16.09.2010;

            În temeiul prevederilor  art.45, alin.(1), art.81, alin.(2), lit.”e”, coroborate cu  art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1. Se aprobă  modificarea Statului de funcţii al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  Sector 1, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

            Art.2.  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 va înştiinţa Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în ceea ce priveşte funcţiile publice.

 

            Art. 3 Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

            Art. 4 Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, Direcția Juridică și Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                    CONTRASEMNEAZĂ,

  Ion Brad                              

                           SECRETAR,

                                                                                                    Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.:   199

Data: 29.09.2010

 

 

                                                                                                                                                                                      Anexa nr.1

   la Hotărârea Consiliului Local  

                                                                                                                                                                                 nr.199/29.09.2010

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                                Ion Brad

 

 

 

 

 

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SECTOR 1

 

STATUL DE FUNCŢII

 

 

FUNCŢII PUBLICE

 

 

FUNCŢII PUBLICE DE CONDUCERE

FUNCŢIA PUBLICĂ

Nivel Studii

Număr total de funcţii

Treapta de salarizare

DIRECTOR GENERAL

S

1

1

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

S

6

1

ŞEF SERVICIU

S

28

1

ŞEF BIROU

S

14

1

Total funcţii publice de conducere:49

 

 

FUNCŢII PUBLICE DE EXECUŢIE

FUNCŢIA PUBLICĂ

Nivel Studii

Grad profesional

Număr total functii

CONSILIER

S

SUPERIOR

21

CONSILIER

S

PRINCIPAL

60

CONSILIER

S

ASISTENT

193

CONSILIER

S

DEBUTANT

12

CONSILIER JURIDIC

S

SUPERIOR

1

CONSILIER JURIDIC

S

PRINCIPAL

4

CONSILIER JURIDIC

S

ASISTENT

6

CONSILIER JURIDIC

S

DEBUTANT

1

REFERENT DE SPECIALITATE

SSD

SUPERIOR

1

REFERENT

M

SUPERIOR

36

REFERENT

M

PRINCIPAL

9

REFERENT

M

ASISTENT

22

REFERENT

M

DEBUTANT     

2

Total funcţii publice de execuţie: 368

 

TOTAL FUNCŢII PUBLICE DE CONDUCERE ŞI EXECUŢIE: 417

 

 

 

 

FUNCŢII DE NATURĂ CONTRACTUALĂ

 

FUNCŢII DE CONDUCERE

FUNCŢIA

NIVEL STUDII

GRAD

NR. TOTAL FUNCŢII

ŞEF SERVICIU

S

I

26

ŞEF BIROU

S

I

7

ŞEF SERVICIU ( FARMACIST)

S

primar

1

ŞEF SERVICIU ( MEDIC)

S

primar

2

 

    TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE CONDUCERE:  36

 

 

 

 

FUNCŢII DE EXECUŢIE

 

FUNCŢIA

NIVEL STUDII

GRAD /TREAPTA

NR. TOTAL FUNCŢII

INSPECTOR SPECIALITATE

S

IA

116

REFERENT

SSD

IA

12

INSPECTOR

M

IA

7

REFERENT

M

IA

132

 

FUNCTIA

NIVEL STUDII

GRAD /TREAPTA

NR. TOTAL FUNCŢII

EDUCATOR

M

definitiv

3

 

FUNCŢIA

NIVEL STUDII

GRAD /TREAPTA

NR. TOTAL FUNCŢII

MEDIC

S

primar

22

PSIHOLOG

S

principal

4

SOCIOLOG

S

principal

1

LOGOPED

S

principal

1

KINETOTERAPEUT

S

principal

15

FIZIOKINETOTERAPEUT

S

principal

1

ASISTENT MEDICAL (B.F.T)

SSD

principal

1

EDUCATOR PUERICULTOR

PL

principal

5

ASISTENT SOCIAL

PL

principal

1

ASISTENT MEDICAL

PL

principal

130

INSTRUCTOR EDUCAŢIE

M

principal

13

INSTRUCTOR ERGOTERAPIE

M

principal

1

SORA MEDICALĂ

M

principal

2

REGISTRATOR MEDICAL

M

principal

2

INFIRMIERĂ

G

 

292

ÎNGRIJITOARE

G

 

41

SPĂLĂTOREASĂ

G

 

21

ASISTENT MATERNAL PROFESIONIST

 

 

180

ASISTENT PERSONAL

 

 

475

FARMACIST

S

primar

2

ASISTENT FARMACIE

PL

principal

10

 

FUNCŢIA

NIVEL STUDII

GRAD /TREAPTA

NR. TOTAL FUNCŢII

PREOT

S

I

1

PREOT

M

I

1

 

FUNCŢIA

NIVEL STUDII

GRAD /TREAPTA

NR. TOTAL FUNCŢII

ADMINISTRATOR

M

I

3

MAGAZINER

M

I

11

POMPIER

 

I

2

PAZNIC

 

I

21

PORTAR

 

I

4

ÎNGRIJITOR

 

I

129

ŞOFER

 

 I

34

MUNCITOR CALIFICAT

 

I

163

MUNCITOR NECALIFICAT

 

 

74

                   

 

TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE EXECUŢIE:  1933

 

TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE CONDUCERE ŞI EXECUŢIE:  1969

 

 

 

TOTAL GENERAL: 2386