Hotărârea nr. 197/2010

Hotărârea Consiliului Local nr. 197 / 2010

 

 

MUNICIPIUL BUCUREȘTI                                 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1

 

 

 

HOTĂRÂRE

pentru  modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local Sector 1  nr.455/26.11.2009 prin care s-au aprobat  indicatorii tehnico–economici aferenţi unor obiective de investiţii din cadrul Programului de reabilitare termică a imobilelor din  sectorul 1,

modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 1  nr. 161/ 29.07.2010

 

 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, precum și Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Investiţii;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale  a Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând seama de prevederile art.44, alin 1 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.455/26.11.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții din cadrul Programului de reabilitare termică a imobilelor din sectorul 1, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.161/29.07.2010;

În temeiul art. 45 alin (2) , art. 81 alin (2) lit “i” si a art. 115, alin. (1) lit.”b”, , din Legea nr. 215/ 2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile ulterioare;

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE :

 

Art.1. Se modifică Anexa nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local Sector 1  nr. 455/26.11.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico–economici aferenţi unor obiective de investiţii din cadrul Programului de reabilitare termică a imobilelor din  sectorul 1, modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 1  nr. 161/29.07.2010, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 161/29.07.2010 rămân neschimbate.

 

Art.3. Finanțarea lucrărilor se va face din fondurile bugetului local şi din alte fonduri legal constituite cu această destinație.

Art.3. Primarul Sectorului 1, Direcția Investiţii, Direcţia Management Economic și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                   CONTRASEMNEAZĂ,

  Ion Brad                              

                           SECRETAR,

                                                                                                  Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

Nr.:   197

Data: 29.09.2010

 

Anexa nr.1
la Hotărârea Consiliului Local
nr.197/29.09.2010
"PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,"
Ion Brad
1 euro =4.26589/18/2009
Nr. crt.Nr. dosarAnul construiriiSistem constructivNr. ap.Nr. scăriNr. niv.A.c.Aria utilăAria desfășuratăValori fără TVAValori cu TVAIndiciDuratafirmaNr. Dosar
Obiectivtotală imobilîncălzităInvestiţie fără TVA C+M fără TVA InvestiţieC+MInvestiţie cu TVA 24%C+M cu TVA 24%InvestiţieC+MInvC+MAd din tabeleAd din AA3Ad ale lor"Ad din devize, sf"
m2m2m2 mii lei mii lei mii euromii euro mii lei mii lei mii euromii euroEuro/mpEuro/mpluni
14"Reabilitare termică a imobilului din bulevardul Ion Mihalache nr. 58, Blocul 35A, sc. 1"1977-1978"fundaţii de b.a., cadre cu stâlpi şi grinzi b.a., pereţi exteriori din zidărie de bca, terasa necirculabilă"47S+P+M+10E582.30"4,850.40""5,957.00""2,860.796""2,354.565"670.635551.963"3,547.387""2,919.660"831.588684.4341401155eurobuildingeurobuilding"3,668.48""3,668.48""3,668.48"P+41
211Reabilitare termică a imobilului din bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 23A1961rezistenţa din beton armat monolit cu diafragme în sistem fagure cu pereţi exteriori din panouri mari prefabricate120S+P+8E+9E"1,034.20""8,215.33""10,071.00""3,676.965""3,026.308"861.964709.4354559.4363752.622"1,068.835"879.69910687ICPMICPM"1,308.00""1,308.00""1,308.00"P+32
317"Reabilitare termică a imobilului din bulevardul Iancu de Hunedoara nr. 25, Blocul 2, sc. A+B"1960zidărie portantă longitudinală şi transversală din cărămidă169D+P+8E"1,284.41""6,884.00""11,559.71""3,444.772""2,835.203"807.532664.6364271.5173515.652"1,001.340"824.1488771ICPMICPM"1,185.00""1,185.00""1,185.00"P+43
414"Reabilitare termică a imobilului din strada Nicolae Titulescu nr. 10, Blocul 20, sc. C"1985"structura în cadre din beton armat, stâlpi turnaţi monolit, grinzi prefabricate şi planşee turnate monolit"44S+P+10E416.75"2,779.02""4,129.25"929.050783.239217.790183.609"2,357.896""1,940.655"552.744454.9331341105mid instalmid instal"3,461.00""3,461.00""3,461.00"S+P+44
TOTAL"3,317.66""22,728.75""31,716.96""10,911.582""8,999.315""2,557.922""2,109.643""14,736.236""12,128.589""3,454.507""2,843.216"
DIRECŢIA INVESTIŢII
BOGDAN PIŢIGOI
DIRECTOR INVESTIȚII
BOGDAN PIȚIGOI