Hotărârea nr. 195/2010

Hotărârea Consiliului Local nr. 195 / 2010

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                     

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1

 

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.418/29.10.2009   privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ”Liceul de Arte Plastice Nicolae Tonitza – corp B”, din cadrul Programului de modernizare a unităților de învățământ preuniversitar din Sectorul 1

 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate întocmit de Administrația Unităților pentru Învățământul Preuniversitar și  Unităților Sanitare Publice Sector 1;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale  a Consiliului Local al Sectorului 1;

Ţinând seama de prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art.44, alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art.45, alin (2), art.81, alin.(2), lit.“i” şi art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1

 

HOTĂRĂŞTE :

 

Art.1. Se aprobă modificarea  Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.418/29.10.2009   privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ”Liceul de Arte Plastice Nicolae Tonitza – corp B”, din cadrul Programului de modernizare a unităților de învățământ preuniversitar din Sectorul 1, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Finanțarea lucrărilor se va face din fondurile bugetului local și din alte fonduri legal constituite cu această destinație.

Art.3. Primarul Sectorului 1, Direcţia  Management Economic, Direcţia Investiţii, Administrația Unităților pentru Învățământul Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

  Ion Brad                              

                           SECRETAR,

                                                                                               Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

Nr.:   195

Data: 29.09.2010

 

Anexa nr.1

       la Hotărârea Consiliului Local

        nr.195/29.09.2010

        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

              Ion Brad

 

 

 

 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

PENTRU CONSOLIDARE LA

LICEUL DE ARTE PLASTICE NICOLAE TONITZA - CORP B

 

 

 

VALOAREA INVESTIȚIEI

 

 

Valoarea totală a lucrărilor de consolidare - corp B  ( inclusiv T.V.A) în Mii lei:                   

 

3.490,00 Mii Lei

Din care C+M:      3.189,97 Mii Lei

 

 

Valoarea totală a lucrărilor de consolidare – corp B (inclusiv T.V.A) în Mii EURO: 

 

838,34 Mii Euro

Din care : C+M:    766,27 Mii Euro

 

 

Unde 1Euro = 4,1630 lei din data de 20.05.2009

 

 

DURATA DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR: 10  LUNI