Hotărârea nr. 194/2010

Hotărârea Consiliului Local nr. 194 / 2010

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                                 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii

 „Lucrări de consolidare, restaurare şi refuncţionalizare Pavilion 2,

Pavilioanele Poartă 1 şi 2, Porţi Triumfale” de la Complexul Social de Servicii Sf. Ecaterina,

cu sediul în Bucureşti, Sector 1, B-dul Mareşal Al. Averescu nr. 17

 

 

 

                Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale  a Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile art.44 din Legea nr.273/2006 a finanţelor publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Ţinând seama de prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin (2) , art. 81 alin (2) lit “i” si a art. 115, alin. (1) lit.”b” din Legea nr.215/200 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE :

 

            Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Lucrări de consolidare, restaurare şi refuncţionalizare Pavilion 2, Pavilioanele Poartă 1 şi 2, Porţi Triumfale” de la Complexul Social de Servicii Sf. Ecaterina, cu sediul în Bucureşti, Sector 1,   B-dul Mareşal Al. Averescu nr. 17, conform Anexei nr.1, care este parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.2. Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                  CONTRASEMNEAZĂ,

  Ion Brad                              

                           SECRETAR,

                                                                                                 Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

Nr.:   194

Data: 29.09.2010

 

    Anexa nr.1

la Hotărârea Consiliului Local

           nr.194/29.09.2010

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                  Ion Brad

               

 

 

 

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

Obiectivul de investiţii „Lucrări de consolidare, restaurare şi refuncţionalizare

Pavilion 2, Pavilioanele Poartă 1 şi 2, Porţi Triumfale”

de la Complexul Social de Servicii Sf. Ecaterina,

cu sediul în Bucureşti, Sector 1, B-dul Mareşal Al. Averescu nr. 17

 

 

 

 

BENEFICIAR : DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI

                             PROTECŢIA COPILULUI SECTOR 1

 

OBIECTIV :      CONSOLIDARE, RESTAURARE ŞI REFUNCŢIONALIZARE

                             PAVILION 2, PAVILIOANELE POARTĂ 1 ŞI 2, PORŢI       

                             TRIUMFALE

 

 

VALOAREA  TOTALĂ  A  INVESTIŢIEI

 

 

 

fara TVA

 

 

cu TVA

 

in mii RON

 

in mii EURO

 

in mii RON

 

in mii EURO

 

5.911,00

 

1.382,366

 

7.329,64

 

1.714,134

 

 

                  Din care C+M :

 

 

fara TVA

 

 

cu TVA

 

in mii RON

 

in mii EURO

 

in mii RON

 

in mii EURO

 

5.313,928

 

1.242,733

 

6.589,270

 

1.540,989

 

 

 

§  EŞALONAREA  INVESTIŢIEI ( INV/C+M )

 

 

ANUL 1

Investitie

 

cu TVA

 

in mii RON

 

in mii EURO

 

 

3.300,0

 

 

771,749

C+M

 

cu TVA

 

in mii RON

 

in mii EURO

 

 

3.000,0

 

 

701,590

 

                       

ANUL 2

Investitie

 

cu TVA

 

in mii RON

 

in mii EURO

 

 

4.029,64

 

 

      942,385

C+M

 

cu TVA

 

in mii RON

 

in mii EURO

 

 

3.589,27

 

 

839,399

 

§  DURATA DE REALIZARE : 24 luni