Hotărârea nr. 193/2010

Hotărârea Consiliului Local nr. 193 / 2010

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                       

Consiliul Local al Sectorului 1

 

 

HOTĂRÂRE

cu privire la validarea mandatului de consilier al

domnului GHEORGHE ALEXE

 

            Având în vedere prevederile art.96, punctul (9) din Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată;

            Văzând Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.192/29.09.2010 cu privire la încetarea mandatului de consilier al doamnei Iulia Huiu ;

            Având în vedere adresa Partidului Naţional Liberal  - Filiala Sector 1, nr.136/22.09.2010, înregistrată la  Sectorul 1 al Muncipiului București sub nr.25418/23.09.2010;

            Luând în considerare Raportul Comisiei de Validare prin care se propune validarea mandatului de consilier al domnului Gheorghe Alexe;

            În temeiul art.45, alin.(1) şi art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 

            Consiliul Local al Sectorului 1

 

HOTĂRĂŞTE :

 

            Art.1 Se validează mandatul de consilier al domnul GHEORGHE ALEXE.

            Art.2. Domnul GHEORGHE ALEXE o va înlocui pe doamna Iulia Huiu în toate comisiile în care aceasta a fost membru, după cum urmează:

-                           Secretar al Comisiei de sănătate și protecție socială, conform Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.220/03.07.2008;

-                           Membru în Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte, conform Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.220/03.07.2008;

-                           Membru  al Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, conform Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.225/03.07.2008;

-                           reprezentant al Consiliului Local al Sectorului 1 în Consililul de Administraţie şi în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii instituţiilor de învăţământ preuniversitar din sectorul 1 la Grădinița de Hipoacuzici nr.65, Grădinița de copii nr.281 și Colegiul Teoretic ”Nicolae Iorga”, conform Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.242/10.07.2008.

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                     CONTRASEMNEAZĂ,

       Ion Brad

                         SECRETAR,

                                                                                                  Bogdan Nicolae Grigorescu

 

Nr.:    193

Data:  29.09.2010