Hotărârea nr. 191/2010

Hotărârea Consiliului Local nr. 191 / 2010

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                             

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1                                           

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 1 în

Consiliile de Administraţie  ale Spitalelor Publice aflate în administrarea

Consiliului Local al Sectorului 1

 

 

 

            Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti;

            Analizând Raportul de specialitate al Administraţiei Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice – Sector 1;

Având în vedere Raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecţie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

            Luând în considerare dispoziţiile art. 186, alin.(3), lit.”b” din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănatăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând Hotărârea Guvernului României nr.1096/2002 privind trecerea imobilelor în care îşi desfaşoară activitatea unele unităţi sanitare de interes local din domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei în domeniul public al Municipiului Bucureşti şi în administarea consiliilor locale ale sectoarelor Municipiului Bucureşti ;

Ținând seama de adresa Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii ”Grigore Alexandrescu” nr.11532/24.08.2010, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului sub nr.22576/25.08.2010, respectiv adresa Spitalului Clinic de Urgență  nr.11470/26.08.2010, înregistrată  la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr.22843/26.08.2010;

  În temeiul prevederilor art.45, alin.(1) și alin.(5), teza a II-a şi art.115 alin. (1) lit.”b”  din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

Consiliul Local al Sectorului 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1. Se aprobă numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliile de Adminstraţie ale Spitalelor Publice aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezentă hotărâre.

 

            Art. 2. De la adoptarea prezentei, Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.241/2008 îşi încetează aplicabilitatea.

            Art. 3. Primarul Sectorului 1, Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice –  Sector 1,  persoanele nominalizate în art.1 şi  Serviciul Secretariat General, Audienţe  vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                             CONTRASEMNEAZĂ,

                           Ion Brad

                                                                                                          SECRETAR

                                                                                             Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

            Nr.:   191

            Data: 30.08.2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUNICIPIUL BUCURESTI                                                                      Anexa nr.1

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1                           la Hotărârea Consiliului Local

                                                                                                                    nr.191/30.08.2010

                                                                                                        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                                                                                                                          Ion Brad

 

 

 

 

LISTA

cu reprezentanţii în Consiliile de Administraţie ale Spitalelor Publice aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1

 

 

 

Nr. crt.

Denumirea unităţilor sanitare publice

Numele şi prenumele

Membru/ membru supleant

1.

Spitalul Clinic de Chirurgie Plastica, Reparatorie și Arsuri

 

DAN MIRCEA STĂNCESCU

Membru

 

NICULAE PUPĂZĂ

 

 

Membru supleant

2.

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii “Grigore Alexandrescu”

 

CRISTIAN DUMITRESCU

Membru

 

MARINELA ADAM

 

Membru supleant

3.

Spitalul Clinic de Urgențe Oftalmologice

 

CRISTINA STELIANA DINU

Membru

 

CRISTIAN ADRIAN TUDOSE

 

Membru supleant

4.

Spitalul Clinic de Urgență București

 

ALECSANDRU DIACONESCU

Membru

 

DAN ION VASILE

 

Membru supleant