Hotărârea nr. 190/2010

Hotărârea Consiliului Local nr. 190 / 2010

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                                                                                                       

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1

 

 

 

 HOTĂRÂRE

 privind aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu pentru

construcţii definitive pe terenuri  situate in Sectorul 1

      al Municipiului București              

 

 

Având în vedere :

            Expunerea de motive a  Primarului Sectorului 1;

            Raportul de specialitate al arhitectului şef al Sectorului 1;

             Rapoartele nr.80/22.07.2010 și nr.81/12.08.2010 ale Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător a Consiliului Local al Sectorului 1, avizele 10/27/01.06.2010, 24/5/06.10.2009, 10/36/01.06.2010, 7/9/30.03.2010, 8/7/27.04.2010, 11/9/08.06.2010, 13/12/29.06.2010, 11/3/08.06.2010, 12/21/22.06.2010, 13/9/29.06.2010, 10/23/01.06.2010, 9/7/11.05.2010, 6/12/16.03.2010, 5/6/02.03.2010, , 10/33/01.06.2010, 10/22/01.06.2010, 14/1/13.07.2010, 15/28/27.07.2010,12/12/22.06.2010, 8/10/27.04.2010, 10/14/01.06.2010, 12/23/22.06.2010, 15/21/27.07.2010, 15/11/27.07.2010, 16/13/10.08.2010, 16/12/10.08.2010, 15/7/27.07.2010,  12/5/22.06.2010 ale Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului

şi considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a sectorului 1 este un obiectiv prioritar al administraţiei publice locale;

             Avizele Comisiei de circulație PMB, Avizele Comisiei de Precoordonare rețele-PMB ; 

             Ţinând seama de prevederile:

             Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

            Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului  și urbanismului, cu modificările și completările ulterioare;

            Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

            Hotărârii Guvernului României nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

            Prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Bucureşti, aprobat prin Hotărârea Consiliului General  al Municipiului Bucureşti nr.269/21.12.2000;                  

              Ordinul nr.91/1991 al MLPAT, cu modificările ulterioare,  privind formularele, procedura de autorizare şi conţinutul  documentaţiilor prevăzute la art.2, alin.(2) şi art.6, alin.(1) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor;

            În temeiul prevederilor art. 45, alin. (2), lit.”e”, art.81, alin. (2), lit. “i” şi art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicata, cu modificările și completările ulterioare

 

Consiliul  Local al sectorului  1     

      

                                                                       HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă Planurile Urbanistice de Detaliu pentru construcții definitive pe terenuri situate în Sectorul 1 al Municipiului București, precum și avizele Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenajarea Teritoriului prevăzute în Anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre și conține  28 poziții. 

          Art.2. Planurile Urbanistice de Detaliu reprezintă regulament de urbanism şi nu dau dreptul de construire până la obţinerea autorizaţiilor de construire.

 

           Art.3. Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în proiectele urbanistice anterior aprobate.

 

           Art.4. Planurile Urbanistice de Detaliu sunt valabile până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice contrare.

 

         Art.5. Primarul Sectorului 1, Arhitectul Șef al Sectorului 1, Serviciul Secretariat General, Audiente vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                            CONTRASEMNEAZĂ,

                           Ion Brad

                                                                                                          SECRETAR

                                                                                           Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Nr.:   190

            Data: 30.08.2010

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                   Anexa nr.1

                                                                                                          la Hotararea Consiliului Local

                                                                                                                      nr.190/30.08.2010

                                                                                                         PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                                                                                        Ion Brad

 

 

 

 

TABEL

 Planuri Urbanistice de Detaliu 

pentru  constructii definitive pe terenuri proprietate  situate in

Sectorul 1  al  Municipiului Bucuresti – 28 poziții

 

 

 

Nr. crt.

Doc. PUD 

Adresa

Nr.

postal

Functiunea

Avizat

CTU

1

PUD

Str. Delta Dunarii

18

Loc. P+1E

10/27/01.06.2010

2

PUD

Str. Vizantea

26

Loc. S+P+1E

24/5/06.10.2009

3

PUD

Str. Bauxitei

45A

Ext.loc. P+1E

10/36/01.06.2010

4

PUD

Str. Atlasului

15

Ext.loc. P+1E

7/9/30.03.2010

5

PUD

Str. Hagi Ghita

94

Loc. P+2E+M

8/7/27.04.2010

6

PUD

Str. Golovita

14A

Loc. Sp+P+1E

11/9/08.06.2010

7

PUD

Str. Renasterii

45

Ext.,setaj.loc. Sp+P+2E

13/12/29.06.2010

8

PUD

Str. Automatizarii

6C

Loc. D+P+1E=, garaj

11/3/08.06.2010

9

PUD

Str. Varnita

11

Loc. S+P+1E

12/21/22.06.2010

10

PUD

Str. Perfectionarii

2

Loc. S+P+2E+M

13/9/29.06.2010

11

PUD

Aleea Snagov

34-36

Loc. S+P+1E

10/23/01.06.2010

12

PUD

Bdul Bucurestii Noi

167

Bir.,policlinica S+P+4E+5R

9/7/11.05.2010

13

PUD

Str. Coralilor

105A

Complex - pensiune S+P+2E, spalatorie auto P+M

6/12/16.03.2010

14

PUD

Str. Stefan Holban

38A, lot2

Imobile 2S+P+7e-8,9R

5/6/02.03.2010

15

PUD

Str. Modestiei

8

Loc. D+P+2E

10/33/01.06.2010

16

PUD

Drumul Plaiul Campinei

19,21,21A

Loc. S+P+2E

10/22/01.06.10

17

PUD

Str. Constantin si Elena

50

Loc. P+1E+M

14/1/13.07.2010

18

PUD

Str. Gala Galaction

56

Ex.,supraet.loc. Sp+P+2Ep

15/28/27.07.2010

19

PUD

Str. Dobrogeanu Gherea

55D

Loc. S+P+2E

12/12/22.06.2010

20

PUD

Sos. Gh. I.Sisesti

265-267

Loc. P+2E+3R

8/10/27.04.2010

21

PUD

Sos. Gh.I.Sisesti

71-73

Loc. 2S+P+8E

10/14/01.06.2010

22

PUD

Sos. Nordului

96, lot1,2

Imobil loc. S+P+4E

12/23/22.06.2010

23

PUD

Str. Petru si Pavel

60A

Ext. loc. P+M

15/21/27.07.2010

24

PUD

B-dul Ion Mihalache

126-128

Amplasare post de transformare

15/11/27.07.2010

25

PUD

Str. Smochinului

24A

Ext.loc.P+M

16/13/10.08.2010

26

PUD

Str. Delta Dunarii

22

Ext., supraet.loc. P+M

16/12/10.08.2010

27

PUD

Vorniceni

5

Loc. S+P+1E+M

15/7/27.07.2010

28

PUD

Verbinelor

37

Loc.parter,anexa garaj, conces.139 mp

12/5/22.06.2010