Hotărârea nr. 185/2010

Hotărârea Consiliului Local nr. 185 / 2010

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

HOTARÂRE

privind adoptarea unor măsuri pentru preîntâmpinarea efectelor sezonului rece

– iarna 2010-2011

 

 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și Raportul de specialitate al Direcţiei Inspecţie din cadrul Direcţiei Generale de Servicii Comunitare Sector 1;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale şi al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu  ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit Ordinului Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 110/2007 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor;

Văzând contractul de delegare a gestiunii prestării serviciilor de salubrizare pe raza administrativă a Sectorului 1 Bucureşti nr. J077/S/30.06.2008 având ca părţi Consiliul Local al Sectorului 1 şi SC. Compania Romprest Service S.A. şi art. 5 din Actul Adițional nr. 1 la contractul de delegare a gestiunii prestării serviciilor de salubrizare pe raza administrativă a Sectorului 1 Bucureşti nr. J077/S/30.06.2008;

Având în vedere adresa SC. Compania Romprest Service S.A. nr. 4743/20.08.2010, înregistrată la Sector 1 cu nr. 22398/23.08.2010;

În temeiul prevederilor art.45, alin.(1), art.80 şi art.81, alin.(1), coroborate cu prevederile art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea administraţiei publice locale  nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. În vederea constituirii de către S.C. COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A. a stocului de materiale antiderapante ce vor fi utilizate pe raza Sectorului 1 pentru prevenirea şi combaterea poleiului în perioada de iarnă 2010-2011, se mandatează Directorul Direcţiei Inspecţie din cadrul Direcţiei Generale de Servicii Comunitare Sector 1 să aprobe materialele antiderapante ce vor fi utilizate pe raza Sectorului 1, respectiv cantităţile estimate de material antiderapant precum şi tarifele de transport şi achiziţie a acestora, în baza fişei de calcul ce va fi prezentată de catre operatorul SC. COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A.

 

Art.2. Primarul Sectorului 1, Viceprimarul Sectorului 1, Direcţia Inspecţie din cadrul Direcţiei Generale de Servicii Comunitare Sector 1, Direcţia Management Economic şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                             CONTRASEMNEAZĂ,

                           Ion Brad

                                                                                                          SECRETAR

                                                                                             Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Nr.:    185

            Data: 26.08.2010