Hotărârea nr. 174/2010

Hotărârea Consiliului Local nr. 174 / 2010

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                             

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Proiectului  „Activ pe piața muncii”, 

cu finanțare nerambursabilă, precum şi a cheltuielilor legate de implementare

 

 

Ținând seama de Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum si Raportul de specialitate întocmit de Direcția Juridică și Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului  Sectorului 1;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale şi al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu  ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Văzând dispoziţiile Legii nr.339/2007 privind promovarea aplicării strategiilor de management de proiect la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale judeţene şi locale, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art. 53 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile  Legii nr.24/2000 privind  Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr.260/2009;

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr.759/11.07.2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare;

Văzând prevederile Hotărârii Guvernului României nr.457/21.04.2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale;

Luând în considerare Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU), Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul major de intervenție 5.1. ”Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare”;

În temeiul art.45, alin.(2), lit.”d”, art.81, alin.(2), lit.”j” şi art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1. Se aprobă Proiectul „Activ pe piața muncii”, cu finanțare nerambursabilă, precum şi cheltuielile legate de implementare.

Art.2. (1) Se aprobă studiul de analiză, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, precum și susţinerea cofinanţării din bugetul local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti pentru pregătirea şi implementarea corespunzătoare a Proiectului  „Activ pe piața muncii”.

(2) Cofinanţarea proiectului constă în :

-          Contribuţia proprie aferentă costurilor eligibile ale proiectului în valoare de  37.029,00 lei;

-          Costuri neeligibile ale proiectului în valoare de 48.550,00 lei,  la care se adaugă plata taxei pe valoare adăugată (TVA) în valoare de 456.000,00 lei.

            (3) Valoarea totală a Proiectului este de 1.900.000,00 lei, din care finanțare nerambursabilă de 1.814.421,00  lei.

 

 

Art.3. Se împuterniceşte doamna Ioana Costescu – Serviciul Cabinet Primar să semneze cererea de finanţare şi anexele aferente acesteia, contractul de finanţare, precum şi orice alte acte care sunt necesare în vederea derulării şi implementării Proiectului „Activ pe piața muncii” .

 

Art.4. Primarul Sectorului 1, iar în lipsa acestuia înlocuitorul său de drept, Direcţia Management Economic,  Direcția Juridică și Resurse Umane şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                             CONTRASEMNEAZĂ,

                           Ion Brad

                                                                                                          SECRETAR

                                                                                             Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

            Nr.:    174

            Data: 26.08.2010

 

 

Studiu de analiza pentru proiectul " Activ pe piata muncii."

Cuprins

1      INFORMATII DESPRE PROIECT. 3

1.1        JUSTIFICARE - DESCRIEREA PROIECTULUI. 3

1.2        GRAFICUL ACTIVITATILOR PROIECTULUI. 18

1.3        DATE FINANCIARE.. 46

1.4        INDICATORI 47

1.5        GRUP TINTA.. 48

2      PARTENERI 52

2.1        JUSTIFICARE.. 52

2.2        DESCRIEREA ACTIVITATILOR PARTENERULUI 55

 


 

1         INFORMATII DESPRE PROIECT

 

1.1       JUSTIFICARE - DESCRIEREA PROIECTULUI

 

Dezvoltarea resurselor umane reprezinta una dintre prioritatile nationale de dezvoltare pentru perioada 2007-2013.

Unul din obiectivele principale ale politicii economice, in orice tara, este acela al asigurarii ocuparii depline a fortei de munca. Problema ocuparii fortei de munca constituie una din preocuparile importante ale analizei mocroeconomice. In cazul analizei macroeconomice prin ocuparea deplina a fortei de munca se intelege o situatie cand rata somajului are un anumit nivel, acceptat (circa 4% este considerata rata naturala a somajului). De aceea se considera mai indicat termenul de ocupare inalta a fortei de munca in locul celui de ocupare deplina (totala).

Factorul de productie munca – conditie generala a oricarei activitati – se asigura, ca si ceilalti factori de productie, prin intermediul pietei. Piata muncii se intemeiaza, de asemenea, pe intâlnirea si confruntarea cererii cu oferta. Ea functioneaza in fiecare tara, pe diferite grupuri de tari si la scara mondiala. Uniunea Europeana este o comunitate de state europene independente – astazi reunite in jurul unor valori politice, economice, culturale si sociale comune, in urma procesului de cooperare si integrare inceput in 1951, odata cu semnarea Tratatului de la Paris. Principalele obiective de atins ale Uniunii Europene sunt: sa promoveze progresul economic si social; sa afirme identitatea Uniunii Europene pe scena internatioala; sa introduca cetatenia europeana; sa extinda zona libertatii, securitatii si justitiei; sa pastreze si sa intareasca legislatia Uniunii Europene existente. In perspectiva aderarii la structurile europene, obiectivele majore ale tarii noastre sunt: consolidarea sistemului democratic si al institutiilor democratice; crearea unui climat economic si social care sa confere maximum de beneficii; intarirea cooperarii politice, economice si culturale cu statele membre ale UE; consolidarea statutului României pe scena europeana si internationala in termeni de maxima securitate; eficientizarea structurilor si mecanismelor economiei de piata. In România, exista cinci directii de actiune prin care se pot imbunatati conditiile de pe piata muncii: (a) imbunatatirea cadrului legislativ; (b) aducerea la nivel european a mecanismelor prin care se stabilesc standardele de munca; (c) asigurarea unei mai mari mobilitati a fortei de munca; (d) asigurarea accesului de lucratori straini (mai ales din afara UE) pe piata interna si (e) crearea de locuri de munca de o mai buna calitate.

In statisticile nationale si internationale se opereaza simultan cu mai multi indicatori privind numarul somerilor si rata somajului.

In ceea ce priveste numarul somerilor, cei mai utilizati indicatori sunt:

Numarul somerilor in sens BIM - Biroul International la Muncii – (sau definitia standard a somajului) este alcatuit din toate persoanele de 14 ani si peste, care, in cursul perioadei de referinta, indeplinesc simultan urmatoarele conditii:

-        nu lucreaza, neavand un loc de munca

-        sunt disponibile sa inceapa imediat lucrul

-        sunt in cautarea unui loc de munca

In consecinta, sunt cosiderate someri:

-        persoanele concediate

-        persoanele in cautarea primului loc de munca (absolventi ai invatamantului secundar, profesional, universitar)

-        persoanele (de regula femei) care, dupa o intrerupere voluntara a activitatii, solicita reluarea acesteia

-        persoanele ocupate cu timp partial, temporar sau sezonier, aflate in cautarea unui loc de munca cu timp complet

-        persoanele care si-au pierdut sau au renuntat la statutul anterior (lucrator independent, patron, lucrator familial neremunerat) si cauta pentru prima data loc de munca salariat

Numarul somerilor inregistrati este alcatuit din toate persoanele care au declarat ca in perioada de referinta erau inscrise la oficiile de forta de munca si somaj (Legea nr. 1/1991 republicata in anul 1994), indiferent daca primeau sau nu ajutor de somaj sau alocatie de sprijin.

Numarul somerilor – asa cum a fost definit de primii doi indicatori – ascunde o parte importanta din timpul de munca neutilizat. Astfel, ca urmare a recesiunii economice, un segment mai mare sau mai mic al populatiei ocupate este afectat de reducerea numarului de ore prestate, fara a fi cuprins din punct de vedere statistic in categoria de someri. Aceste persoane se afla ,de fapt, in somaj partial, fenomen manifestat in special prin intreruperea temporara a lucrului, ca urmare a conjuncturii economice, a penuriei de materii prime si energie etc. In aceste conditii, pentru cuantificarea in intregime a somajului, se utilizeaza indicatorul “timp de munca disponibil neutilizat”, care cumuleaza atat timpul de munca neutilizat de catre populatia neocupata (somerii), cat si timpul de munca neutilizat de catre o parte din populatia ocupata (aflata in stare de somaj).

Rata somajului este un indicator prin intermediul caruia se masoara intensitatea somajului, calculandu-se sub forma unui raport intre numarul de someri si populatia de referinta (de obicei populatia activa).

In practica mondiala, pentru colectarea informatiilor privind somajul, sunt utilizate trei surse de date:

1.     Recensamantul  populatiei, ca inregistrare totala, la care criteriul prin care o persoana este considerata in stare de somaj este acela ca, in perioada de referinta (de obicei un an), numarul saptamanilor in care persoana respectiva a fost neocupata sa fie predominant in raport cu numarul saptamanilor in care aceasi persoana a avut o slujba. Pe baza acestei surse de date de obtine numarul somerilor ca medie a anului de referinta.

2.     Ancheta asupra ocuparii fortei de munca efctuata in gospodariile populatiei este considerata cea mai adecvata sursa de date si metoda de investigare pentru masurarea, sub diferite aspecte si cu ajutorul a diversi indicatori, a somajului.

3.     Sursele administrative de colectare a informatiilor, desi sunt cel mai accesibile, au limite in caracterizarea complexa a somajului, oferind numai informatii partiale privind proportiile acestui fenomen.

Masurile de calificare si recalificare pentru someri au fost primele masuri active puse in functiune chiar de la inceputul perioadei de tranzitie. Nevoia de alte masuri, care sa duca la sprijinirea ocuparii, a aparut progresiv si a devenit urgenta dupa 1996-1997 când s-a accelerat procesul de privatizare si restructurare ce a condus la concedieri masive. Atunci România a introdus stimulente in cazul angajarii de tineri absolventi, precum si imprumuturi acordate IMM-urilor pentru a angaja someri. Acordul de imprumut cu Banca Mondiala din 1995 a reprezentat adevaratul inceput al programelor de masuri active la un nivel semnificativ. Totusi, acestea au ramas limitate la persoanele care primeau ajutor de somaj. Acordul nu a oferit doar resurse financiare ci a si ajutat la diversificarea tipurilor de programe de masuri active oferite si la intarirea capacitatii institutionale a SPO (cu privire la echipamente si la pregatirea personalului implicat in implementarea programelor de masuri active). Noul acord incheiat in 2001 precum si contributiile din partea altor donatori continua sa sprijine masurile active in completarea reformei recente.

Strategia europeana de ocupare a fortei de munca si implicit cea nationala vizeaza flexibiltiatea pietei muncii si sustinerea proceselor de ocupare,de anticipare a miscarii organismului economic si al diverselor sale componente (piete), ce are ca mecanisme educatia, formarea profesionala, reconversia, dezvoltarea umana. La nivel mondial sporesc considerabil rolul si insemnatatea componentei intelectuale a muncii, ceea ce impune ca in comensurarea si evaluarea resurselor de munca sa se tina cont de nivelul de pregatire, calificare, experienta, abilitate.

Strategia pe termen scurt si mediu pentru formare profesionala continua 2005-2010, aprobata prin HG nr. 875/2005, urmareste dezvoltarea unui sistem structurat de formare profesionala continua, transparent si flexibil, cu un nivel adecvat de finantare si o puternica implicare a partenerilor sociali, care sa asigure cresterea ocupabilitatii, adaptabilitatii si mobilitatii fortei de munca si care sa raspunda nevoilor companiilor de forta de munca calificata, luând in considerare viitoarea restructurare economica si alinierea la piata europeana. Orientarea catre o societate bazata pe cunoastere presupune investitii in dezvoltarea resurselor umane cu scopul de a incuraja angajatii sa dobândeasca noi competente si sa accepte mobilitatea ocupationala. In acelasi timp, este important sa se promoveze calitatea ofertei de formare si sa se asigure relevanta acesteia in raport cu abilitatile, cunostintele si nevoile persoanei  In acest sens proiectul de fata isi aduce contributia prin consilierea cetatenilor in cautarea unui loc de munca, ghidarea lor spre cursuri de formare profesionala adecvate cererii pietei si promovarea lor fata de firmele angajatoare cu scopul de a-si gasi locul de munca potrivit.

Prin proiectul propus: Activ pe piata muncii  se doreste sa vina in intampinarea nevoilor cetatenilor sectorului 1 in cautarea unui loc de munca.

Toate serviciile mentionate anterior au ca scop atingerea atat a obiectivului general al proiectului cat si a obiectivelor specifice:

Obiectivul general i-l reprezinta cresterea capacitatii de ocupare a persoanelor care isi cauta un loc de munca.

Astfel, infiintarea prin proiect a biroului de consiliere profesionala va ajuta cetatenii interesati din sectorul 1 si nu numai sa se orienteze profesional cat mai bine. Rolul acestui birou este de a pastra o comunicare clara intre viitorii angajati si angajatorii reprezentati de firmele din sectorul 1. Pe termen lung Primaria va continua sa sprijine cetatenii in gasirea unui loc de munca si in procesul de formare profesionala si formare continua. Aplicatia si baza de date vor fi utile pe termen lung si actualizate cu informatii privind cetatenii in cautarea unui loc de munca si firmele angajatoare.

 

Obiectivele specifice

1.   Cresterea ratei de ocupare a fortei de munca specializate prin atragerea pe piata muncii a persoanelor indeosebi cele din grupurile dezavantajate (persoane care traiesc singure avand in intretinerea sa una sau mai multe persoane, persoane care au fost somere pe parcursul ultimelor 24 de luni sau mai mult,  maxim 3 grupuri) sau nu a avut loc de munca regulat remunerat in ultimele 6 luni)

2.   Consilierea a aproximativ 40% dintre persoanele care se prezinta si sunt luate in evidenta biroului de consiliere al comunitatii sectorului 1 cu privire la prevenirea somajului

3.   Instruirea si reformarea profesionala ca instrument de crestere a capacitatii de ocupare a unui procent de 20% de persoane in cautarea unui loc de munca.

 

Biroul de consiliere se va ocupa de cetatenii din sectorul 1 si nu numai, persoane care isi cauta loc de munca si, prin cursurile de formare, consiliere si comunicarea cu firmele angajatoare, va contribui la cresterea ratei de ocupare a fortei de munca.

Intr-un mediu economic dinamic piata muncii este in continua transformare, de aceea multi cetateni au nevoie de consiliere pentru a se reorienta, a se pregati professional cu scopul de a preveni pierderea locului de munca. Acest birou ofera consiliere profesionala si ghideaza cetatenii spre formare continua necesara pastrarii locului de munca.

Instruirea profesionala sta la baza gasirii unui loc de munca, atat pentru persoanele care au deja pregatire profesionala dar nu mai este de actualitate, cat si pentru cele care au nevoie de reformare profesionala, in urma consilierii se vor decide cursurile la care pot participa gratuit crescand astfel capacitatea de ocupare a celor care-si cauta un loc de munca.

Pentru atingerea obiectivelor se vor aduce beneficii grupurilor tinta prin consilierea cetatenilor si pregatirea lor cu scopul de a-si gasi loc de munca, si in final prin facilitarea comunicarii in vederea angajarii lor de catre firme din sectorul 1 si nu numai.

In actiunile pe care le intreprinde, Solicitantul urmareste in mod constant promovarea abordarii integrate a principiului egalitatii de sanse in scopul eliminarii inegalitatilor de gen si a oricarei forme de discriminare, dar si aplicarea politicilor si programelor specifice de promovare a principiului egalitatii.

In acest context, implementarea proiectului propus se va face cu respectarea principiului general al egalitatii de sanse, iar accentul va fi pus pe trei elemente cheie:

-      Accesul tuturor categoriilor de oameni care vor sa lucreze, la consiliere din partea biroului infiintat prin proiect

-      Lipsa oricarui tratament discriminatoriu, direct sau indirect, pe criterii de rasa, origine, sex, religie, dizabilitati, varsta, orientare sexuala in realizarea activitatilor proiectului si in managementul proiectului;

-      Lipsa oricarui tratament discriminatoriu in cadrul procedurilor de achizitie.

 

(a) Accesul tuturor categoriilor de oameni care vor sa lucreze, la consiliere din partea biroului infiintat prin proiect:

Prin acest proiect vor avea acces la consiliere si vor fi chiar incurajate si prioritizate persoanele cu disabilitati care sunt totusi apte sa lucreze in anumite conditii/medii, absolventii, persoanele care au situatii financiare speciale. Solicitantul respinge categoric discriminarea in procesul si procedura de angajare de catre firme si de aceea va promova prin proiect avantajele angajatorilor in cazul in care acestia integreaza in munca cetateni ai sectorului 1 cu disabilitati. Cadrul legislativ cu privire la angajarea persoanelor cu dizabilitati a intrat in vigoare in decembrie 2006 (Legea 448), fiind prea putin cunoscut in randul angajatorilor. Potrivit Legii 448/2006, persoanele cu dizabilitati se pot incadra in munca tinand cont de pregatirea profesionala si capacitatea lor de munca. Orice angajator cu peste 50 de angajati este obligat, prin aceasta lege, sa angajeze persoane cu dizabilitati intr-un procent de cel putin 4% din numarul total de angajati. Legea 448/2006 aduce o serie de beneficii fiscale companiilor care angajeaza persoane cu dizabilitati si acestea vor fi promovate catre angajatori.

Prin consilierea psihologica si orientarorul profesional, se ghideaza viitorul angajat spre o formare care sa-i permita gasirea in timp scurt a unui loc de munca fara nici un fel de discriminare. Biroul de consiliere si intocmire a CV-ului este deschis pentru femei si barbati in egala masura, indiferent de rasa, nationalitate, etnie, limba, religie, categorie sociala, convingeri, gen, orientare sexuala, vârsta, handicap, boala cronica necontagioasa, infectare HIV, apartenenta la o categorie defavorizata.

Pentru a se pastra integritatea, atat a persoanelor fizice venite in cautarea unui loc de munca, cat si a firmelor in cautare de personal in vederea angajarii, se va pastra confidentializatea datelor atat ale firmelor cat si ale cetatenilor care vor apela la serviciile biroului de consiliere;

 

(b)1 Lipsa oricarui tratament discriminatoriu, direct sau indirect, pe criterii de rasa, origine, sex, religie, dizabilitati, varsta, orientare sexuala in realizarea activitatilor proiectului si in managementul proiectului

In vederea respectarii principiului tratamentului egal atat in realizarea activitatilor proiectului, cat si in managementul acestuia, solicitantul are in vedere interzicerea oricarei forme de discriminare directa sau indirecta pe criterii de rasa, origine, sex, religie, dizabilitati, varsta, orientare sexuala.

Pe toata durata implementarii proiectului si a mentinerii destinatiei acestuia, Solicitantul:

-      va aplica tratament egal membrilor echipei si persoanelor angajate prin proiect, asigurand confidentialitatea datelor privind rasa, etnia, religia, sexul, orientarea sexuala a acestora;

-      va respecta drepturile cetatenilor asa cum sunt ele prevazute in legea 48 din 16.01.2002 pentru aprobarea OUG 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare;

-      va media prin solutionarea pe cale amiabila a conflictelor de munca aparute;

-      va sanctiona comportamentul discriminatoriu.

(b)2 Lipsa oricarui tratament discriminatoriu in cadrul procedurilor de achizitie

Principiul egalitatii de sanse se aplica si in relatia cu operatorii economici, solicitantul dorind sa asigure o participare egala si echitabila a acestora la orice proces de selectie organizat, in vederea de relatii contractuale eficiente si mutual profitabile.

In vederea atribuirii contractelor de bunuri sau servicii din cadrul proiectului, procedurile de achizitie vor fi organizate si orice decizie va fi adoptata tinandu-se seama de urmatoarele principii:

-      nediscriminare;

-      tratament egal;

-      recunoastere reciproca;

-      transparenta;

-      proportionalitate;

-      asumarea raspunderii;

-      eficienta utilizarii fondurilor publice prin aplicarea procedurilor de atribuire competitionale si utilizarea de criterii care sa reflecteze avantajele de natura economica ale ofertelor, in vederea obtinerii raportului optim intre calitate si pret.

Se va urmari eliminarea situatiilor care ar putea genera conflicte de interese, respectiv situatiile in care interesele de natura patrimoniala sau nepatrimoniala a persoanelor implicate in procesul de achizitie ar putea influenta desfasurarea procedurii si adoptarea deciziilor de pe parcursul acesteia.

 

Alte obiective orizontale

Inovare si TIC – acest obiectiv este atins prin pariticiparea cetatenilor in cautarea unui loc de munca la programe de formare in domeniul TIC organizate prin proiect. Cursurile vor fi organizate de biroul de consiliere. Calificarile in acest domeniu sunt printre cele mai cautate. Accesul la aceste cursuri se va face pe baza clasificarilor din baza de date a biroului de consiliere. Astfel, in functie de necesitate, doritori, situatii critice, se vor stabili anumite criterii de participare. Costurile de organizare si sustinere ale cursurilor sunt suportate prin proiect. Pe masura ce România inainteaza in dezvoltarea unei economii moderne, este evident faptul ca este absolut necesara o forþa de munca calificata, capabila sa foloseasca in mod optim noile tehnologii, si flexibila, adaptându-se cu usurinta noilor situatii. Pentru aceasta cursurile de instruire in domeniul informatic au devenit foarte intâlnite in cadrul companiilor si se vor organiza si in cadrul acestui proiect.

Dezvoltare durabila – pe baza informatiilor din baza de date se vor identifica tipurile de programe de pregatire ce vor fi organizate. In procesul de invatare se va tine cont de toate domeniile fundamentale ale invatarii, respectiv a invata pentru a cunoaste, pentru a actiona, pentru a convietui si de se innoi pe sine si societate. In implementarea programelor de pregatire se vor avea in vedere: dezvoltarea economica echilibrata si echitabila; nivele inalte de ocupare, coeziune sociala si incluziune; un inalt nivel de protectie a mediului si o utilizare responsabila a resurselor naturale; o politica coerenta care genereaza un sistem politic deschis, transparent si justificabil; cooperare internationala efectiva in vederea promovarii dezvoltarii durabile globale (Strategia Gothenburg, 2001).

Imbatranire activa – proiectul contribuie la atingerea acestui obiectiv prin evidenta si incurajarea persoanelor varstnice de a participa la viata economica si sociala, incurajand abilitatea de a-si continua munca. Chiar si pensionatii, varstnicii pot contribui activ la binele comunitatii din care fac parte. Prin proiect, acei varstnici care vor si sunt capabili din punct de vedere fizic si psihic pot participa la procesele de formare profesionala, li se va ofer sansa cautarii unui loc de munca potrivit. Biroul de consiliere ii va ajuta sa se integreze in viata economica deoarece exista avantaje atat pentru angajati cat si pentru angajatori.

 

Sustenabilitatea proiectului

Din momentul instalarii si finalizarii testelor bazei de date si aplicatiei implementate, activitate specifica a biroului de consiliere se va desfasura eficient.

Pentru asigurarea sustenabilitatii tehnice in contextul potentialei extinderi ulterioare a sistemului si a necesitatii interfatarii sale cu alte sisteme centrale sau locale, proiectul tehnic prevede obligativitatea proiectarii unor mijloace de comunicare cu sisteme externe utilizand standardele de interoperabilitate acceptate in industria IT.

Sustenabilitatea financiara este realizata prin noi proiecte demarate de catre Primaria Sectorului 1, prin atragerea de formatori ca voluntari pentru viitoare cursuri. Din punct de vedere operational, obligatia administrarii si a imbunatatirii permanente a bazei de date si consiliere profesionala va fi asumata de catre Primaria Sectorului 1. Aceasta va asigura personalul specializat pentru operarea in baza de date, consiliere si chiar formare profesionala pentru cetatenii care-si cauta loc de munca.

Structurile proiectului vor putea functiona si dupa finalizarea proiectului din punct de vedere financiar si institutional: - institutia solicitanta va valorifica experienta dobandita in cadrul acestui proiect pentru accesarea ulterioara a POS DRU si a altor programe nationale si europene; solicitantul va continua organizarea de consiliere si cursuri de formare profesionala si va valorifica experienta dobandita in cadrul acestui proiect pentru imbunatatirea programelor de formare profesioanala existente, precum si pentru dezvoltarea unor noi programe.

 


1.2        GRAFICUL ACTIVITATILOR PROIECTULUI


In continuare vom detalia activitatile

1.   Elaborarea unui studiu privind implementarea proiectului

Activitatea de pregatire a unui studiu in vederea implementarii proiectului de fata consta in analiza situatiei actuale a cetatenilor in cautarea unui loc de munca din sectorul 1 si a institutiei initiatoare a proiectului, prin prisma necesitatilor implementarii acestui proiect. Analiza cuprinde justificare si descrierea proiectului cat si detaliile privind activitatile, resursele financiare si umane implicate si aspecte privind indicatorii si partenerii necesari finalizarii implementarii cu succes a proiectului.  Pentru identificarea problemelor, a nevoilor cetatenilor sectorului 1 cu privire la gasirea unui loc potrivit de munca, a obiectivelor Solicitantului in concordanta cu obiectivele POSDRU s-au folosit interviuri cu diferite persoane in cautarea de locuri de munca, S-au realizat astfel interviuri cu functionari din cadrul Primariei Sectorului 1 din departamente direct vizate de acest proiect, cum ar fi Asistenta Sociala si Protectia Copilului sau Directia de Evidenta a Persoanelor. Aceste interviuri ajuta la identificarea corecta a grupurilor tinta ( beneficiarii directi ai acestui proiect ) si a nevoilor acestora.

Grupul tinta poate fi constituit din someri de lunga durata, persoane inactive pe piata muncii, tineri si adulti, persoane care au parasit scoala si nu se pot incadra in cerintele angajatorilor sau care nu stiu ce slujba li se potriveste cel mai bine.

S-au identificat alaturi de Primaria Sectorului 1 rolurile pe care trebuie sa le aibe un birou de consiliere si formare profesionala. Acest birou, va trebui sa colaboreze cu partenerii din cadrul acestui proiect. Partenerii pot fi : Organizatii Non Guvernamentale, Centre de formare si consiliere profesionala, Agentii de Ocupare a Fortei de Munca de pe aria Sectorului 1.

Prin intermediul acestor interviuri se va stabili rolul Biroului de Consiliere in viata cetatenilor ce doresc orientare profesionala.

Se vor utiliza cu precadere urmatoarele tipuri de interviuri, in care se evidentiaza urmatoarele personaje (intervievatorii – echipa de consultanti si canditatul, sau repondentul (firme, ONG-uri, centre de formare profesionale, agentii de ocupare a fortei de munca) ):

 

Interviul dublu:  De obicei sunt doi intervievatori, unul va pune intrebari legate de activitatea serviciului de resurse umane, celalalt din domeniul departamentului de interes. Aceasta metoda de intervievare nu este atât de subiectiva ca si intervievarea structurata, insa are o atmosfera mai amicala decât interviul panel.

 

Intervievare in grup mic: Intervievarea executata de un grup mai mic este considerata o posibilitate pentru discutarea problemelor de tip tehnic. In procesul de selectare vor fi atrase si persoanele care nu vor avea o influenta directa in luarea deciziei, insa parerile lor vor ajuta decizia. Acest tip de interviu este aplicat in cazul acelor angajati care vor lucra impreuna cu mai multi colegi, clienti sau furnizori. Dupa fixarea obligatiilor de serviciu si a criteriilor referitoare la persoana cautata, comisia va planifica itinerarul interviului care va fi parcurs de catre candidat. In cazul postului de key account de exemplu, candidatul va vizita, in prima faza a selectarii, unul dintre clienti, ca sa faca cunostinta cu colegii si consultantii de acolo. Scopul inerviului este de a dezvalui cunostintele profesionale ale candidatului, competenta si perpectivele . In cele ce urmeaza va intâlni câtiva dintre angajati – vor fi si dintre cei mai noi si dintre primii angajati ai firmei- si va raspunde la intrebari pe diferite teme: teambuilding, comunicare, conceptii inovatoare si posibilitati de dezvoltare. Membrii celui de-al treilea tur de interviu vor fi viitorii superiori ai candidatului, care vor testa atitudinea lui fata de conducere si vor oferi posibilitate de a formula intrebari referitoare la post.

Dupa interviu, câte un membru al fiecariu grup intervievator va prezenta agentilor de decizie concluziile trase – managerilor teritoriali si/sau personalului de la serviciul personal. In unele cazuri se aplica si un formular pe care sunt insirate toate criteriile, iar grupurile de intervievatori vor completa aceste formulare, eventual vor evalua candidatul.

Cea mai frecventa critica fata de intervievarea in grup mic este lipsa unui leader, formularea concreta si faptul ca decizia va fi influentata de divergentele dintre diferitele servicii si departamente. Insa, in cazul in care colegii sunt antrenati in mod corespunzator in procesul de angajare, tototadata sunt siguri ca parerea lor va fi luata in serios, ei vor putea contribui in mod eficient in derularea procesului.
Din punctul de vedere al candidatului este foarte important numarul mare de interviuri, totodata cunoasterea celorlalti angajati, clienti, superiori, deoarece va avea o imagine clara despre postul la care a candidat si va putea decide daca doreste cu siguranta acest post.

Sirul de interviuri

Aceasta metoda se aseamana cu intervievarea in grup mic, deosebirea consta in faptul ca in sir, deseori in aceeasi zi, candidatul va intâlni diferiti specialisti din cadrul intreprinderii si fiecare interviu va fi condus de catre o singura persoana. Sarcina fiecaruia este de a dezbate o anumita tematica: cunostinte profesionale, capacitatea de tratare a conflictelor, angajamentul fata de calitatea muncii, atitudinea fata de conducere. Sirul de interviuri este eficace doar daca pe parcursul fiecaruia dintre interviuri vor fi introduse elemente noi si se vor putea afla noi informatii referitoare la candidat.

 

2.   Constituirea echipei de management a proiectului

Scopul activitatii este constituirea unei echipe performante, instruite corespunzator in vederea derularii proiectului. Echipa de management a proiectului este nucleul echipei de implementare a proiectului. Ea va coordona superviza, monitoriza si controla activitatile desfasurate in cadrul proiectului.

 Echipa de management a proiectului trebuie sa cuprinda cel putin un manager de proiect, un responsabil financiar si un consilier juridic.

Responsabilul financiar implicat in echipa de management a proiectului trebuie sa fie licentiat al unei facultati cu profil economic sau tehnic si sa aiba experienta profesionala relevanta in domeniu.

Consilierul juridic implicat in echipa de management a proiectului trebuie sa fie consilier juridic definitiv si sa fie membru al unei asociatii profesionale a consilierilor juridici (constituita in conformitate cu reglementarile legale privind asocierea si constituirea de persoane juridice); trebuie sa aiba experienta profesionala si bune cunostinte de drept civil, drept comercial, dreptul muncii si cunostinte temeinice in domeniul achizitiilor publice.

In prima sedinta se va face cunoscut proiectul, activitatile si planul de actiune, se vor desemna responsabilii pentru fiecare actiune. De asemenea, se va realiza bugetul proiectului in functie de eventualele modificari si sugestii ale finantatorului cu privire la sumele aprobate.

 

3.   Organizarea procedurilor de achizitii

Echipa de management va asigura gestionarea intregului proces de achizitii, care consta in: elaborarea documentatiei de atribuire, lansarea si derularea procedurii de achizitie si in contractarea furnizorilor pentru achizitionarea urmatoarele bunuri si servicii: echipamente TIC, instalarea, dezvoltarea, testarea bazei de date si a aplicatiei de utilizat de catre Biroul de consiliere, Achizitiile de servicii de asistenta privind implementarea proiectului (manager operational, expert financiar, expert juridic),materiale de informare si publicitate, serviciile de audit, organizarea de seminarii de training si targ de job-uri.

Managerul de proiect si echipa sa vor fi responsabili cu derularea intregului proces de achizitii, atât pentru contractele de consultanta, cât si pentru contractele de achizitie a bunurilor si serviciilor enumerate mai sus. Procedurile mentionate mai sus se vor derula cu stricta respectare a legislatiei in vigoare.

Input:

·   informatii privind sistemele informatice existente;

·   cerinte de asistenta privind implementarea proiectului;

·   caiete de sarcini si documentatii de atribuire pentru servicii si bunuri.

Output:

·   contracte de achizitie bunuri si servicii

Fiind organizare de catre echipa de management a proiectului achizitiile publice nu vor presupune cheltuieli. Aceste achizitii se fac in conformitate cu prevederile OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.

 

4.   Procedura de achizitie a serviciilor de audit

Echipa de management va asigura gestionarea intregului proces de achizitii, care consta in: elaborarea documentatiei de atribuire, lansarea si derularea procedurii de achizitie si in contractarea furnizorilor pentru serviciile de auditare intermediara si finala a proiectului.

Managerul de proiect si echipa sa vor fi responsabili cu derularea intregului proces de achizitii pentru contractele de achizitie a serviciilor de auditare.

Procedurile mentionate mai sus se vor derula cu stricta respectare a legislatiei in vigoare.

Input:

·   cerinte de asistenta privind auditarea proiectului;

·   caiete de sarcini si documentatii de atribuire pentru servicii.

Output:

·   contracte de achizitie bunuri si servicii

Fiind organizare de catre echipa de management a proiectului achizitiile publice nu vor presupune cheltuieli. Aceste achizitii se fac in conformitate cu prevederile OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.

 

 

5.    Managementul de proiect

Managementul de proiect reprezinta procesul de coordonare, organizare si gestionare a activitatilor interdependente si a resurselor alocate, pentru a asigura atingerea obiectivelor stabilite la standardele de calitate solicitate, in conditiile existentei unor constrângeri referitoare la timp, resurse si costuri.

Managementul de proiect va fi o activitate permanenta, care se va derula pe intreaga perioada de desfasurare a proiectului - 24 de luni, constând in urmatoarele componente:

·        Activitati de lansare a proiectului, constând in organizarea biroului de proiect si mobilizarea echipei de proiect din partea institutiei beneficiare; informarea factorilor interesati cu privire la startul proiectului, la obiectivele stabilite si la rezultatele asteptate si solicitarea suportului pentru realizarea proiectului; respectiv de inchidere a proiectului constand in semnarea actelor de acceptanta, intocmirea rapoartelor finale, informarea factorilor interesati cu privire la rezultatele proiectului;

·        Activitati generale de management de proiect (planificare, organizare si coordonare, monitorizare si control, raportare, incheierea proiectului), imbinate cu activitati specifice proiectelor europene: management financiar, asigurarea vizibilitatii proiectului si asigurarea calitatii proiectului.

In cadrul activitatilor generale de management de proiect, vor fi stabilite modalitatile de organizare si coordonare a resurselor umane implicate in realizarea activitatilor proiectului.

Planificarea activitatilor consta in realizarea planurilor proiectului: planul de activitati, ca baza generala de implementare, planul de jaloane (milestones), ca baza de monitorizare, planul activitatilor de achizitii, planul de informare si publicitate, etc.

Organizarea proiectului consta in stabilirea procedurilor de lucru, stabilirea rolurilor si limitarilor fiecarei parti interesate (Beneficiar, Furnizor de echipamente hardware/Furnizor de solutii,Partener, etc.) si a modalitatilor de comunicare, monitorizare si raportare in cadrul proiectului.

Coordonarea activitatilor consta in antrenarea tuturor partilor interesate ale proiectului in realizarea acestuia si in dezvoltarea si mentinerea unor bune legaturi in interiorul si in afara proiectului, inclusiv cu alte initiative inrudite si corelarea cu alte programe si proiecte destinate acelorasi scopuri.

Monitorizarea, controlul si evaluarea activitatilor are ca scop identificarea si rezolvarea rapida a oricarei probleme legate de organizarea si coordonarea proiectului.

Asigurarea calitatii proiectului urmareste realizarea unor sisteme eficiente de verificare si pastrare a documentatiilor tehnice si financiare ale proiectului, care sa asigure siguranta si un acces facil la aceste documentatii, in cazul vizitelor de monitorizare sau al auditurilor partiale si finale.

Concret, activitatile specifice proiectelor finantate din fonduri europene vor fi realizate astfel:

Managementul financiar

Responsabili: beneficiarul, prin responsabilul financiar asistat de managerul de proiect, expertul financiar

Pentru o buna gestionare a bugetului alocat proiectului, pâna la rambursarea sumelor solicitate, responsabilul financiar va fi ajutat de asistenta expertului financiar achizitionat. Acestia vor elabora un registru de cheltuieli, pentru inscrierea cronologica a tuturor cheltuielilor efectuate, defalcate in eligibile si neeligibile, precum si a detaliilor documentelor justificative, si a datelor platilor efective. Totodata, vor fi elaborate cererile de rambursare, care vor insoti rapoartele de progres si care vor fi inaintate spre aprobare catre Autoritatea de Management al Programului.

Input:

·   documente contabile (facturi, ordine de plata, etc.);

·   planul de cheltuieli;

·   bugetul.

Output:

·        registrul de cheltuieli;

·        cererile de rambursare.

Elaborarea rapoartelor de progres si a cererilor de rambursare

Responsabilii desemnati pentru aceasta activitate vor intocmi rapoarte de progres si rapoarte tehnice de progres stabilite prin contractul de finantare.  Rapoartele de progres se vor fundamenta pe informatiile din rapoartele de activitate transmise lunar de catre membrii echipei de proiect si discutate in cadrul intâlnirilor de monitorizare.

Aceste rapoarte vor respecta intocmai cerintele specificate in Ghidul Solicitantului si in contractul de finantare semnat cu Autoritatea de Management  si vor fi depuse la AM in termenele stabilite conform contractului, impreuna cu toate celelalte documente solicitate in mod expres in contractul de finantare.

Cererile de rambursare, care vor fi atasate rapoartelor de progres, vor fi elaborate de catre managerul de proiect, cu sprijinul expertului financiar, iar dosarul de rambursare va fi pregatit in conformitate cu cerintele specificate in contract si va contine toate documentele justificative necesare verificarii eligibilitatii cheltuielilor efectuate si efectuarii platii.

Input:

·   bugetul proiectului, registrul de cheltuieli, documente contabile – in copie certificata;

·    contractul de finantare;

·   rapoartele de activitate ale furnizorilor de servicii si bunuri.

Output:

·        rapoarte de progres;

·        cereri de rambursare.

Arhivarea documentelor aferente proiectului

Responsabili: managerul de proiect, responsabilul financiar, expertul financiar

Conform regulamentelor comunitare circuitul auditului (pista de audit) reprezinta stabilirea fluxurilor informatiilor, atributiile si responsabilitatile referitoare la acestea, precum si arhivarea documentatiei justificative complete pentru toate stadiile desfasurarii unei actiuni, care sa permita totodata reconstituirea operatiunilor de la suma totala pâna la detalii individuale si invers. Pista de audit este deci o inregistrare cronologica a activitatilor din proiect pentru a permite reconstructia si examinarea succesiunii de evenimente si/sau schimbari. Solicitantul va pregati si asigura o pista de audit adecvata prin masuri de pastrare si arhivare a documentelor astfel incât acestea sa nu fie alterate de factorul uman si de timp.

Conform art. 19 alin. 4 din Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1828/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, documentele care contin informatii privitoare la modul de utilizare a finantarilor nerambursabile, si care se vor pastra si se vor arhiva, vor fi:

·   fotocopii ale documentelor originale;

·   microfise ale documentelor originale;

·   versiuni electronice ale documentelor originale;

·   documente existente numai in versiune electronica

·     exemplarele originale ale facturilor si documentelor care atesta efectuarea platilor vor fi pastrate de catre beneficiar, la locatia proiectului, impreuna cu o copie certificata, atât pe suport de hârtie, cât si electronic (CD/DVD etc.).

·     documentele elaborate in cadrul proiectului vor fi pastrate astfel: 1 exemplar original si 1 copie, cât si in varianta electronica.

·     rapoartele, cererile de rambursare si alte documente oficiale solicitate de catre Organismul Intermediar. vor fi elaborate in original si in numarul de copii stabilite prin contractul de finantare, care vor fi predate la AM, câte o copie certificata a acestora pastrându-se la sediul proiectului.

·     arhivarea se va face la finalizarea proiectului, dosarul complet cu documentele in original va fi pastrat intr-o spatiu protejat, impreuna cu un CD/DVD cu toate documentele scanate, acesta ramânând la locatia proiectului pe perioada legala de arhivare si pastrare. Perioada de pastrare a dosarelor proiectului si a tuturor documentelor ce reies din durata de viata a proiectului/proiectelor va fi de 3 (trei) ani de zile dupa inchiderea oficiala a POSDRU.

Input:

·        bugetul proiectului si registrul de cheltuieli, documente contabile – in original si  in copie certificata;

·        contractul de finantare;

·        rapoarte de progres si cereri de rambursare, alte documente realizate in cadrul proiectului;

·        procedura de arhivare

Output:

·        dosarele/cutia de arhiva, corect inscriptionate si pastrate;

·        copia in suport electronic a arhivei hard-copy a proiectului.

Monitorizarea implementarii proiectului va fi realizata prin urmatoarele instrumente de monitorizare externa:

1.   Proceduri standard de monitorizare:

·        raport tehnic de progres trimestrial;

Raportul tehnic de progres va fi remis trimestrial, dupa incheierea fiecarui trimestru calendaristic, in care vor fi descrise activitatile realizate si cele aflate in desfasurare si vor fi precizate valorile indicatorilor pentru activitatile finalizate in trimestrul precedent.

·        raport tehnic de progres (la fiecare cerere de rambursare);

·        raport final (la finalul proiectului, cu ultima cerere de rambursare);

·        formulare statistice privind participantii la activitatile finantate de FSE prin POSDRU

2.   Proceduri specifice de monitorizare:

o   vizite in teritoriu;

o   verificari suplimentare;

Monitorizarea interna se va face prin discutii cu personalul implicat in derularea proiectului, prin inregistrarea rezultatelor si a problemelor aparute, prin observarea activitatilor derulate. Monitorizarea permanenta a proiectului (se monitorizeaza activitatile, stadiul realizarii planurilor, costurile, rezultatele proiectului) permite raportarea realizarii acestuia, astfel obtinându-se informatiile a caror procesare sprijina procesul de raportare.

Monitorizarea se va face pe tot parcursul desfasurarii proiectului (24 luni) si va cuprinde:

·        monitorizarea executarii activitatilor proiectului, care tine evidenta utilizarii resurselor proiectului si a obtinerii rezultatelor preconizate (urmarirea indeplinirii planului detaliat de lucru, precum si a eventualelor adaptari ale acestuia care vor fi necesare, identificându-se permanent decalajele si problemele care pot aparea si solutionându-se);

·        monitorizarea financiara care va urmari utilizarea corecta a fondurilor, modul de efectuare a platilor, incadrarea in prevederile capitolelor bugetare de cheltuieli ale proiectului. Se va urmari permanent eficienta cheltuielilor realizate.

·        diagnoza proiectului pentru a vedea, in cazul aparitiei unor probleme de implementare, care sunt noile solutii necesare continuarii implementarii.

 

6.   Livrare

Se vor achizitiona prin procedura de licitatie deschisa 1 server pentru functionarea bazei de date si rularea aplicatiei software de gestiune si operare in baza de date; 1 licenta de sistem de operare pentru server, 1 licente de solutie antivirus pentru 1 server, 5 PC-uri si o multifunctionala pentru echipa din biroul de consiliere, 2 videoproiectoare pentru echipa de management. Furnizorul va asigura livrarea acestora catre Beneficiar, precum si instalarea softurilor de baza, predarea livrabilului constand in demonstrarea functionalitatii la Beneficiar a echipamentelor achizitionate.

In implementarea solutiei IT Furnizorul va avea in vedere instalarea, dezvoltarea, testarea si predarea livrabilului si pregatirea utilizatorilor pentru operarea si intretinerea lui. Managerul operational va superviza si monitoriza pe tot parcursul proiectului buna functionare a aplicatiei, actualizarea datelor din baza de date, analiza de posibile noi module de dezvoltat sau noi modificari la interfata utilizator.

Responsabili de activitate – Managerul operational si Managerul de proiect, furnizorul de echipamente si soft de baza.

 

7.   Informare, promovare, publicitate

Pentru asigurarea vizibilitatii proiectului se vor imprima  autocolante adezive pentru mijloacele fixe achizitionate in cadrul proiectului, banner, elaborare, productie, tehnoredactare, tiparire pliante, brosuri, publicare comunicate de presa in mass-media locala (2 comunicate), organizare conferinte de presa, concepere, dezvoltare buletin electronic informativ bilunar.

Materialele de informare si publicitate vor fi transmise pe e-mail ofiterului de proiect pentru supervizare, inainte de tiparirea sau transmiterea lor catre presa. Materialele de informare si publicitate toate cu exceptia celor mici precum autocolantele  vor contine in mod obligatoriu urmatoarele  element: emblema Uniunii Europene, in conformitate cu standardele grafice stabilite alaturi de mentionarea Uniunii Europene; referinta privind Fondul Structural, respectiv „Fondul Social European” si utilizarea logoului FSE in conformitate cu standardele grafice stabilite; motto-ului stabilit de AM-POSDRU, “Investeste in oameni!”; emblema Guvernului României, in conformitate cu standardele grafice stabilite, alaturi de mentionarea Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse si a Autoritatii de Management pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane abreviat, respectiv „Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse” si „AM-POSDRU”; emblema Instrumentelor Structurale in România, in conformitate cu standardele grafice stabilite, alaturi de textul „Instrumente Structurale 2007-2013”. Autocolantele vor contine doar sigla Uniunii Europene in conformitate cu standardele grafice stabilite alaturi de mentionarea Uniunii Europene

Comunicatele de presa vor fi transmise concomitent presei si AM-POSDRU; Comunicatul de presa va contine in partea de sus data si titlul, iar in partea de jos a documentului persoana de contact (numele, functia, institutia, detalii de contact); Materialele de informare si publicitate vor fi transmise AM-POSDRU spre aprobare in limba româna pentru a asigura accesul tuturor cetatenilor la informatia respectiva;

Pe coperta 1 a publicatiilor (pliante si brosuri) vor aparea cele 3 sigle obligatorii amintite mai sus iar pe ultima coperta va exista o caseta tehnica ce va cuprinde: titlul proiectului; editorul materialului, data publicarii; precum si citatul „Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului României”;

Responsabil proiect – Echipa de implementare (concept grafic, continut, organizare evenimente, tehnoredactare bulletin, contractare bunuri si servicii pentru activitatea  asigurare a vizibilitatii proiectului, servicii de catering evenimente de lansare si inchidere, servicii de tipariri brosuri, pliante, autocolante, banner, spatiu publicitar pentru comunicatele de presa, diseminare produse media in randul publicului tinta, monitorizare participare la evenimente, numar de accesari al web-site-ului (buletinul informativ), efectuare galerie de imagini proiect, revista presei cu articole despre proiect, efectuare plati pentru achizitii de bunuri si servicii, coordonare, supervizare, raportare, publicarea on-line a buletinului pe site-ul institutiei, comunicarea cu echipa tehnica.

 

8.   Asistenta birou consiliere ocupare forta de munca

In procesul de apropiere a comunitatii Primariei de cetatenii din sectorul 1 s-a identificat aceasta posibilitate de a ajuta grupul tinta propus in identificarea nevoilor in ceea ce priveste viata activa pe piata muncii. Primaria se ocupa de contactare, ghidare, pregatire si apoi monitorizarea somerilor de toate varstele, a persoanelor inactive, in cautarea unui loc de munca sau cele care au parasit timpuriu scoala deoarece timpul de acces a informatiilor ce conduc la un disgnostic de pregatire necesara corespunzatoare pentru fiecare persoana este scurt. De remarcat este faptul ca acest birou de consiliere nu ofera  asistenta pentru pregatirea si gasirea unui loc de munca ci monitorizeaza evolutia acelor persoane, fiind alaturi de ei si pe parcurusul angajarii, identificand impreuna oportunitatile de noi specializari sau imbunatatire a calitatii pregatirii profesionale.

Activitatea de consiliere din cadrul biroului incepe din momentul achizitionarii echipamentelor de lucru (echipamentele TIC) pana la finalizarea proiectului. Dupa infiintarea din punct de vedere fizic a biroului, persoanele din echipa de consiliere vor demara activitati de:

-       contactare a firmelor angajatoare din cadrul sectorului 1.

-       contactarea persoanelor reprezentand grupul tinta.

-       inregistrarea noilor persoane care vin pentru consiliere pe piata muncii

-       organizarea si consilierea psihologica daca este cazul pentru persoanele din cadrul grupului tinta (responsabili sunt psihologii)

-       consilierea profesionala – pe baza observatiilor psihologilor, a informatiilor privind situatia in ansamblu a a persoanei in cautarea unui loc de munca, a cererii si ofertei de pe piata muncii si nu in ultimul rand a dorintei personale de formare, consilierul profesional ghideaza acea persoana catre cursul ce i se potriveste cel mai bine

-       consilierea in vederea elaborarii CV-ului. In acest sens, responsabil va fi operatorul de calcul care va sfatui si ghida modalitatea de intocmire a CV-ului.

In urma activitatii de livrare, va exista aplicatia care va permite utilizarea simpla a datelor din baza de date.Toate persoanele fizice sau juridice care se vor folosi de serviciile acestui birou vor avea o fisa de date care va fi actualizata in cadrul biroului ori de cate ori va fi necesar. Fisa va contine date de contact, observatii, istoricul locurilor de munca, situatia sociala, detalii utile in intocmirea CV-ului, rezultate obtinute in urma cursurilor, etc.

Responsabili: echipa de consiliere din cadrul biroului, managerul de proiect, managerul operational.

 

9.   Asistenta tehnica, financiara, juridica privind implementarea proiectului

Activitatea consta in prestarea de servicii de asistenta tehnica financiara si juridica de catre Managerul operational, expertul financiar si cel juridic. Acestia vor corela permanent resursele si activitatile tehnice. financiare si juridice ale  proiectului in vederea atingerii obiectivelor acestuia precum si aplicarea ajustarilor necesare, comunicarea si colaborarea in cadrul echipei de management a proiectului.

Acestia constituie echipa de experti responsabili pentru realizarea activitatilor in cadrul proiectului si fiind pe termen lung, participa pe toata perioada de desfasurare a proiectului. Impreuna cu echipa de management formeaza echipa de implementare a proiectului. 

Monitorizarea va urmari sa identifice atat aspectele pozitive cat si negative (acestea din urma, odata depistate, vor duce la schimbarea strategiei de lucru, astfel incat scopul si obiectivele proiectului sa fie atinse).

Raportarea se va face intern – la nivelul fiecarei activitati a proiectului si extern – rapoartele intermediare si raportul final catre finantator (care vor insuma datele din rapoartele pe fiecare activitate).

Aceste rapoarte vor contine o parte tehnica si una financiara si vor acoperi proiectul in intregime, indiferent de natura finantarii (surse proprii sau Autoritatea Contractanta). Fiecare raport intermediar va furniza justificari complete asupra tuturor aspectelor implemetarii, pentru perioada pentru care este intocmit, precum si datele privind: implicarea resurselor umane, descrierea activitatii si costurile. Rapoartele se vor intocmi in asa fel incat sa permita compararea intre, pe de o parte, obiectivele, mijloacele propuse, rezultatele asteptate si detaliile bugetului, iar pe de alta parte, mijloacele folosite, costurile angajate si rezultatele obtinute, ca si o situatie a cheltuielilor beneficiarului pentru perioada acoperita de raport si un plan de actiune pentru urmatoarea etapa a implementarii proiectului. In plus, beneficiarul va transmite Organismului Intermediar, la fiecare 3 luni, previziuni privind fluxurile financiare pentru trimestrul urmator, in situatia in care sunt diferente fata de graficul de rambursare prevazut in contract.

Raportul final va contine in plus o descriere detaliata a conditiilor in care a fost realizat proiectul, informatii asupra masurilor adoptate pentru a asigura vizibilitatea finantarii Uniunii Europene, informatii care sa permita evaluarea impactului proiectului si un decont final al tuturor costurilor eligibile, plus o recapitulare completa a veniturilor si a cheltuielilor proiectului, precum si a platilor primite.

Fiecare membru al echipei de implementare a proiectului va intocmi rapoarte lunare de activitate si foi de prezenta lunare care vor fi inaintate, impreuna cu rapoartele intermediare si finale, Autoritati Contractante. Documentatia va fi intocmita astfel incat sa ofere o imagine completa a tuturor aspectelor privind implementarea proiectului (obiective, metode propuse si folosite, rezultate asteptate).

De asemenea, vor fi transmise catre OI odata cu Rapoartele de Progres toate materialele de informare si publicitate elaborate in vederea implementarii masurilor de informare si publicitate asumate prin contractul de finantare.

Prestatorii vor respecta si se vor supune tuturor legilor si reglementarilor in vigoare in Romania, precum si reglementarilor direct aplicabile ale CE jurisprudentei Curtii Europene de Justitie si Tribunalului de Prima Instanta si se va asigura ca personalul sau, salariat sau contractat de acesta, conducerea sa, subordonatii acestuia si salariatii din teritoriu vor respecta si se vor supune acelorasi legi si reglementari.

Serviciile furnizate vor fi executate cu atentie, eficienta si diligenta, conform celor mai inalte standarde profesionale.

Zilele si orele lucratoare ale Prestatorilor vor fi stabilite in conformitate cu legile romanesti in vigoare si in acord cu cerintele Serviciilor.

Monitorizarea activitatii Prestatorilor va fi realizata de catre managerul de proiect, responsabilul financiar-contabil si consilierul juridc. Ei vor pune la dispozitia acestora orice informatie/documente solicitate in legatura cu Serviciiile prestate in conformitate cu Contractul de prestari servicii.

Principalele documente pe baza carora se va realiza evaluarea si monitorizarea activitatii sale vor fi:

·        Raportul de inceput care va cuprinde referiri la situatia existenta, problemele identificate, masurile care se impun pentru rezolvarea acestora, programul de activitate;

·        Rapoarte trimestriale prezentand activitatea desfasurata in perioada de raportare;

·        Raport final prezentand gradul de indeplinire al obiectivelor recomandari privind directii viitoare de dezvoltare;

·        Alte raportari si documente in acord cu etapele de dezvoltare ale proiectului.

Prestatorul va organiza arhive si inregistrari cu privire la Serviciile furnizate astfel incat sa se poata stabili cu acuratete ca numarul de zile lucratoare si cheltuielile pentru orice activitate prevazuta in contract, identificate cu facturile sunt reale si in mod corect utilizate pentru executarea Serviciilor.

De asemenea, activitatiile si serviciile prestate vor fi specificate intr-un registru de evidenta care va cuprinde atat rapoartele mai sus mentionate cat si documentele justificative pentru cheltuieli.

 

10.                Dezvoltare de programe de training pentru cetatenii care isi cauta de lucru si au nevoie de formare profesionala, continua, calificare, recalificare, perfectionare si specializare;

 

Pentru aceasta activitate prin partenerul in implementarea acestui proiect se pun la dispozitie urmatoarele cursuri:

Nr. Crt

Nume Curs

1

Brutar

2

Bucatar

3

Cofetar

4

Comerci

5

Confectioner tamplarie din aluminiu si mase plastice

6

Dulgher-tamplar-parchetar

7

Electrician constructor

8

Fierar betonist, montator prefabricate

9

Frizer

10

Frizer –coafor – manichiurist - pedichiurist

11

Instalator instalatii tehnico-sanitare si de gaze

12

Ingrijitor batrâni la domiciliu

13

Ingrijitor bolvani la domiciliu

14

Lucrator in chimie organica

15

Lucrator in alimentatie/ bucatar nivel 1

16

Lucrator in alimentatie/ ospatar  nivel 1

17

Lucrator in comert

18

Lucrator in gospodaria agroturistica

19

Lucrator pentru estetica si igiena corpului omenesc

20

Macelar

21

Manichiurist - pedichiurist

22

Ospatar (chelner) vanzator in unitati de  alimentatie

23

Patiser

24

Peisagist-floricultor

25

Preparator produse din carne si peste

26

Receptioner - distribuitor

27

Zidar, pietrar, tencuitor

28

Utilizarea calculatorului si prelucrarea informatiei (curs de initiere)

29

Altele

 

Alegerea si sustinerea acestor cursuri se va face in functie de necesitatile grupului tinta. Acestea vor fi determinate pe baza informatiilor primite si stocate in baza de date. Faptul ca biroul de consiliere este organizat in cadrul Primariei, datele privind situatia financiara, sociala si economica a persoanelor in cautarea unui loc de munca se pot gasi in timp scurt. Ne referim aici la persoanele care locuiesc in sectorul 1 al capitalei.

Se vor organiza in medie 3 cursuri care vor incepe in fiecare luna incepand cu luna a-4-a de implementare a proiectului. Grupele vor fi de 15 persoane. Locatiile de sustinere a cursurilor sunt fie oferite de Primarie, fie de catre partener. In functie de particularitatile programelor de training, Partenerul pune la dispozitie logistica si materialele necesara sustinereii orelor de curs in conditii normale. Finalizarea cursurilor se va face printr-o testare si acordarea unei diplome participare.

Concret, organizarea unui curs consta in urmatoarele etape:

·        identificarea nominala a grupurilor de training si formarea lor;

·        stabilirea calendarului de derulare a sesiunilor de training;

·        organizarea salilor de training cu dotarile necesare ( manuale, fise de prezenta, chestionare);

·        comandare catering;

·        participarea efectiva la training;

·        examinarea gradului de satisfacere a nivelului de cunostinte pe baza Fisei de examinarea pe parcurs / la final

Responsabili de activitate – echipa de consiliere din cadrul biroului, managerul de proiect,

 

11.               Organizarea a doua seminarii pe tema dezvoltarii durabile si a egalitatii de sanse in contextul asigurarii de locuri de munca pentru cetatenii din sectorul 1 si numai

Se vor organiza 2 seminarii cu o durata de 1 zi fiecare. Lectorii invitati vor avea obligatorii experienta in domeniul dezvoltarii durabile, cetatenie activa, implicare sociala, responsabilitate civica si sociala, resurse umane. Se va asigura o participare minima de 15 de persoane per seminar.

Responsabili de activitate – Echipa de formatori, echipa de management.

 

12.               Seminarii de comunicare a angajatorilor cu posibilii angajati. Seminar de dezvoltarea culturii antreprenoriale.

Seminariile de comunicare se vor desfasura cu scopul informarii tuturor persoanelor rezidente in sectorul 1 al capitalei de oportunitatea gasirii unui loc de munca chiar intr-una din firmele din acelasi sector, de conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca orice aspirant la unul din job-urile disponibile precum si ce trebuie sa faca pentru a indeplinii aceste conditii cerute de angajatori Organizarea si sustinerea lor include activitati de inchiriere a spatiului, de organizarea a logisticii, paza, curatenie, monitorizarea activitatilor de promovare a evenimentului prin materialele publicitare mentionate in proiect (banner, pliante, mentionarea acestui eveniment in primul comunicat de presa si in conferinta de presa).

Firmele participante vor fi in primul rand cele din sectorul 1 iar in functie de disponibiltiatea spatiului, pot veni companii si din alte sectoare ale Bucurestiului. Se va urmari participarea cetateniilor inregistrati in baza de date a biroului de consiliere la acest eveniment si rezultatele (depuneri de CV-uri, interviuri, modificari in domeniul de formare profesionala, noi necesitati de cursuri de formare, etc. ) vor fi inregistrate, evaluate si vor contribui la atingerea obiectivelor proiectului.

Responsabili de activitate – Managerul de proiect, echipa din cadrul biroului de consiliere

 

13.               Auditul proiectului

Auditarile intermediare si cea finala a proiectului presupune evaluarea activitatii de implementare a proiectului si stabilirea de concluzii cu privire la urmatoarele aspecte: daca activitatile si cheltuielile efectuate in cadrul proiectului sunt conforme cu legislatia si regulile aplicabile, daca resursele proiectului au fost utilizate in mod eficient si economic, in concordanta cu principiile unui management financiar corespunzator, daca resursele financiare ale proiectului au fost folosite in mod eficace pentru scopurile mentionate in proiect, corectitudinea derularii procedurilor de achizitii publice in stricta conformitate cu Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare (respectarea legislatiei privind procedura de achizitie publica aleasa; modul de intocmire a documentatiei de atribuire si de desfasurare a procedurii de achizitie; stadiul de executie a contractului de achizitie publica; indeplinirea de catre furnizor/prestator a obligatiilor asumate prin contractul de achizitie publica; eventualele deficiente in executia achizitiilor).

Responsabili: Responsabilul financiar, consilierul juridic si managerul de proiect care vor oferi auditorului extern pista de audit care sa permita verificarea si reconcilierea sumelor totale certificate catre AM, cu inregistrarile contabile detaliate si documentele justificative ale cheltuielilor angajate prin proiect. Auditorul extern va intocmi in baza documentelor justificative prezentate raportul de audit al activitatilor, inregistrarilor si ale conturilor proiectului, care va insoti cererea de rambursare finala a cheltuielilor proiectului.

 

 

1.3    INDICATORI

 

ID

Indicatori [1 output]

Valoare

1

Numarul de persoane inregistrate de catre biroul de consiliere

6100

2

Numarul de firme colaboratoare cu biroul de consiliere

9500

 

ID

Indicatori [2 result]

Valoare

 

Ponderea absolvirii cursuri de formare

98%

 

ID

Indicatori aditionali [result]

Valoare

 

Birou de consiliere

1

 

1.4    GRUP TINTA

 

ID

Grup tinta

 

Persoane inactive;

 

Someri;

 

Someri tineri;

 

Someri peste 45 ani;

 

Someri de lunga durata, tineri si adulti;

 

Persoane care au parasit timpuriu scoala

 

Persoane in cautarea unui loc de munca;

 

Pentru grupul tinta si pentru situatia existenta, proiectul propus contribuie la:

·        cresterea numarului de participanti la formare profesionala  cu 15% prin organizarea de cursuri in functie de cerinte si piata;

·        dezvoltarea unei activitati inovatoare. Consilierea in intocmirea CV-ului este o activitate particulara acestui proiect. Serviciile de consiliere si de orientare catre o specializare adecvata si completarea CV-ului care contribuie in mod esential in gasirea unui loc de munca este o activitate inovatoare.

·        Incurajarea egalitatii de sanse in procesul de recrutare. In prioritizarea persoanelor pentru angajare se va tine cont de probleme sociale, situatii financiare dificile (de exemplu familie cu multi copii sau persoane cu handicap/dezabilitati in intretinere si persoana care-si cauta de lucru este singura aducatoare de venit in respectiva familie) fara a face discriminare. Dimpotriva, ca metoda pentru combaterea discriminarii, biroul va pleda fata de angajatori prin seminariile organizate pe tema dezvoltarii durabile si a egalitatii de sanse in procesul de angajare.

·        Creste relevanta a calificarii persoanelor pe piata muncii actuale prin consilierea si indrumarea catre ceea ce li se potriveste ca specializare/curs si se cere.

-         Creste numarul de persoane care in urma cursurilor de specializare isi pastreaza locul de munca si beneficiaza pe viitor de un loc de munca stabil.

Finantarea FSE accelereaza realizarea acestui proiect. Din pacate, fondurile proprii care pot fi alocate in acest scop sunt insuficiente, neacoperind decat o parte din necesar. De aceea, atragerea unei finantari nerambursabile prin intermediul POSDRU, program ale carui obiective coincid cu cele ale proiectului propus, reprezinta modalitatea optima de asigurare a resurselor financiare necesare implementarii si finalizarii proiectului.

 

Beneficiile pentru grupul tinta:

·        Persoanelor inactive li se va oferi posibilitatea inscrierii in baza de date a acestui birou si astfel, fiind luati in evidenta, in urma consilierii efectuate in cadrul biroului de catre personalul abilitat vor putea fi incadrati la anumite tipuri de cursuri de formare profesionala. Astfel ei vor fi pe lista pentru angajatorii care cauta forta de munca.

·        Persoanele in cautarea unui loc de munca voi putea fi ghidate spre eventuale cursuri de formare profesionala in functie de rezultatele consilierii din cadrul biroului infiintat prin proiect. Orientatorul profesional va ghida aceste persoane catre calificari profesionale cautate pe piata muncii la ora actual. Li se va facilita accesul acestor persoane la lista de firme care cauta forta de munca si sunt promovati in functie de cerintele angajatorilor si situatia sociala si economica a lor.

·        Someri de lunga durata, tineri si adulti: vor beneficia de o analiza a situatiei profesionale in care se afla in prezent si vor fi introdusi in baza de date atat pentru eventuale formari profesionale sustinute in cadrul proiectului cat mai ales pentru posibiltatile de angajare de catre firme din sectorul 1 si nu numai.

·        Persoane care au parasit timpuriu scoala – vor beneficia la fel ca si celelalte persoane din grupul tinta de consiliere profesionala si psihologica, de formare profesionala unde este cazul si li se va intermedia comunicarea cu firme angajatoare.

Cetatenii din sectorul 1 si nu numai dornici sa-si gaseasca un loc de munca vor constitui capitalul uman a carei competitivitate va creste prin cursurile de formare profesionala organizate de catre biroul de consiliere infiintat prin proiect. Aceste cursuri de formare profesionala vor fi adaptate la piata muncii actuala permitand cresterea competitivitatii capitalului uman.

2      PARTENERI

 

2.1    JUSTIFICARE

 

Analizand situatia actuala din cadrul Primariei Sectorului 1 prin prisma unui astfel de proiect de resurse umane s-a constatat ca pentru implementarea cu succes in termen de doi ani a proiectului prezentat sunt necesari parteneri.

In analiza potentialilor parteneri care sa fie capabili sa atinga cu succes obiectivele proiectului alaturi de Primaria Sectorului 1 s-a avut in vedere experienta in astfel de proiecte de formare, capacitatea de organizare si personalul formator. Astfel ca indicam un partener cu experienta in aceste tipuri de activitati, care presteaza servicii de formare profesionala in diverse domenii de activitate, avizate de Ministerul Educatiei si Cercetarii si Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale oferind cursuri de calificare cat si cursuri de specializare si perfectionare.

 

ANOFM la randul ei organizeaza cursuri de formare profesionala si de asemenea, va sprijini biroul de consiliere in identificarea somerilor, date din baza de date ANOFM.

In proiectul propus activitatea de formare profesionala si continua a membrilor grupului tinta este o activitate importanta prin care persoanele monitorizate si consiliate beneficiaza de pregatire cu scopul de a nu pierde locul de munca sau de a-si gasi de lucru. De asemenea, activitatea este relevanta si pentru ca prin ea se atinge obiectivul proiectului de crestere a capacitatii de ocupare a persoanelor in cautarea unui loc de munca. Cei care-si cauta un loc de munca, dupa ce sunt indrumati de echipa de consiliere din cadrul biroului infiintat prin proiect se pot inscrie si beneficia de cursuri gratuite. Pregatirea acumulata le permite angajarea in timp scurt. Unul dintre scopurile biroului este de a identifica necesitatea organizarii anumitor cursuri care dupa absolvire sa devina o garantie in gasirea unui loc de munca.

Prin monitorizarea realizata de catre biroul de consiliere, vor fi anuntate persoanele a caror specializare nu este actuala sau care in vederea pastrarii/reintegrarii in munca au nevoie sa urmeze o serie de cursuri de formare profesionala. Persoanele inactive, cele care au parasit timpuriu scoala, somerii de lunga durata, tineri si adulti si nu in ultimul rand persoanele in cautarea unui loc de munca vor avea nevoie de cursuri fie ca participa la unul sua mai multe, vor  beneficia de crestere a pregatirii totodata cresterea sanselor de angajare.

2.2    DESCRIEREA ACTIVITATILOR PARTENERULUI

 

Partenerul va fi implicat in acest proiect in doua activitati majore:

 

Asistenta birou consiliere ocupare forta de munca – activitate in care Partenerul va furniza personalul care va lucra in biroul de consiliere: cel putin 2 psihologi (care vor sfatui si identifica problemele persoanelor din grupul tinta, vor completa fisa fiecarei persoane consiliate astfel ca pe baza acestor observatii celilalti membrii ai biroului isi vor putea finaliza activitatile), 1 orientator profesional (care in functie de fisa fiecarei persoane va putea indruma si inscrie persoana respectiva la cursurile de formare profesionala adecvate), 1 operator de calcul (care va ajuta la nevoie redactarea unui CV dar si introducerea de date, scanarea anumitor documente, operatii in baza de date pusa la dispozitia biroului de consiliere).

Fisa fiecarei persoane va avea suficiente date pentru indrumarea lui catre specializarea care sa-i permita angajarea si cresterea profesionalismului la locul de munca. De asemenea, un lucru important de mentionat, grupul tinta de persoane consiliate vor fi monitorizate si pe parcurs vor fi identificate eventuale noi specializari sau modificari ale fisei astfel incat Primaria sa ramana aproape de cetatean si acesta sa fie ajutat nu doar in gasirea unui loc de munca ci in mentinerea lui.

Dezvoltare de programe de training pentru cetatenii care isi cauta de lucru si au nevoie de formare profesionala, continua, calificare, recalificare, perfectionare si specializare;

Este o activitate complementara celei mentionate mai sus. In urma consilierii si a cererii pe paita muncii, se pot stabili ce cursuri sunt necesare si care sunt persoanele care participa. Partenerul pune la dispozitie atat lectori autorizati si pregatiti pentru sustinerea unui training de calitate cat si in anumite cazuri logistica si materialele de curs. Locatiile de sustinere a cursurilor sunt decise de comun acord cu membrii de proiect si cei ai biroului de consiliere si depind de caracteristicile cursului.

Partenerul va elabora materialele de curs si va testa finalizarea cu succes a insusirii informatiilor prezentate pe parcursul orelor de pregatire profesionala.

Bugetul propus:

Tipuri de cheltuieli

An1

An2

Total

Resurse umane

1.1. Cheltuieli cu personalul

 

 

1.269.600,00

1.2. Cheltuieli cu cazarea, transportul şi diurna

 

 

 

TOTAL 1

 

 

 

1.269.600,00

Participanţi

2.1. Cheltuieli cu cazarea şi transportul (aferente participanţilor)

 

 

 

TOTAL 2

 

 

 

0,00

Alte tipuri de costuri

3.1. Cheltuieli aferente managementului de proiect -Întreţinere, actualizare şi
dezvoltare aplicaţii informatice

 

 

239.400,00

3.2. Taxe

 

 

 

3.3. Cheltuieli financiare şi juridice (Onorarii pentru consultanţă
juridică,  Expertize tehnice si financiare )

 

 

208.555,00

3.4. Cheltuieli pentru închirieri, amortizări,leasing

 

 

 

3.5. Cheltuieli de informare şi publicitate

 

 

30.895,00

3.6 Cheltuieli cu auditul proiectului

 

 

63.000,00

Din care FEDR (10% pentru AP 1-5 inclusiv, 15% pentru AP 6)

 

 

 

40.000,00

TOTAL 3

 

 

 

581.850,00

Rezervă de contingentă (maximum 5%)

 

 

 

 

Total costuri directe (1 + 2 + 3 + 4)

 

 

 

1.851.450,00

Total cheltuieli generale de administraţie

 

 

 

 

VALOAREA ELIGIBILĂ A PROIECTULUI (5 + 6)

 

 

 

1.851.450,00

Din care activităţi transnationale

 

 

 

0,00

CONTRIBUŢIA SOLICITANTULUI

 

 

 

37.029,00

ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ (7 - 9)

 

 

 

1.814.421,00

VALOAREA NEELIGIBILĂ A PROIECTULUI

 

 

 

48.550,00

VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI (7 + 11)

 

 

 

1.900.000,00

 tva=

               456.000,00