Hotărârea nr. 173/2010

Hotărârea Consiliului Local nr. 173 / 2010

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Proiectului  „Calitate prin educatie”,  cu finanțare nerambursabilă,

precum şi a cheltuielilor legate de implementare

 

 

 

Ținând seama de Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum si Raportul de specialitate întocmit de Administraţia Unitaţilor de Învăţământ Preuniversitar şi al Unităţilor Sanitare Publice Sector 1;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale şi al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu  ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Văzând dispoziţiile Legii nr.339/2007 privind promovarea aplicării strategiilor de management de proiect la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale judeţene şi locale, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art. 53 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile  Legii nr.24/2000 privind  Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr.260/2009;

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr.759/11.07.2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare;

Văzând prevederile Hotărârii Guvernului României nr.457/21.04.2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale;

Luând în considerare Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane  2007-2013, Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1 „Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate ”.

Ținând seama de oportunitatea accesării de fonduri europene prin intermediul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane  2007-2013, Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1 „Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate ”.

În temeiul art.45, alin.(2), lit.”d”, art.81, alin.(2), lit.”j” şi art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1.  Se aprobă Proiectul „ Calitate prin educaţie”, cu finanțare nerambursabilă, precum şi cheltuielile legate de implementare.

            Art.2. (1) Se aprobă studiul de analiză, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, precum și susţinerea cofinanţării din bugetul local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti pentru pregătirea şi implementarea corespunzătoare a Proiectului  „Calitate prin educaţie”.

 

(2) Cofinanţarea Proiectului constă în :

-          Contribuţia proprie aferentă costurilor eligibile ale Proiectului în valoare de  37.399,20 lei  - 2%;

-          Costuri neeligibile ale Proiectului în valoare de 48.850,00 lei,  la care se adaugă plata taxei pe valoare adăugată (TVA) în valoare de 448.790,40 lei.

            (3) Valoarea totală a Proiectului este de 1.918.810,00 lei, din care finanțare nerambursabilă de 1.832.560,80 lei – 98% ;

 

Art.3. Se împuterniceşte doamna Ioana Costescu – Serviciul Cabinet Primar să semneze cererea de finanţare şi anexele aferente acesteia, contractul de finanţare, precum şi orice alte acte care sunt necesare în vederea derulării şi implementării Proiectului Calitate prin educaţie ”  .

 

Art.4. Primarul Sectorului 1, iar în lipsa acestuia înlocuitorul său de drept, Direcţia Management Economic, Direcţia Investiții, Administraţia Unitaţilor de Învăţământ Preuniversitar şi al Unităţilor Sanitare Publice Sector 1 şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                             CONTRASEMNEAZĂ,

                           Ion Brad

                                                                                                          SECRETAR

                                                                                             Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

            Nr.:    173

            Data: 26.08.2010

 

 

Asistenta tehnica

Studiu de analiza:

 „Calitate prin Educatie”

Cuprins

1      INFORMATII DESPRE PROIECT 

1.1                 JUSTIFICARE - DESCRIEREA PROIECTULUI. 3

1.2                 GRAFICUL ACTIVITATILOR PROIECTULUI. 14

1.3                 DATE FINANCIARE.. 45

1.4                 INDICATORI. 46

1.5                 GRUP TINTA.. 46

2                     PARTENERI 

2.1                 JUSTIFICARE.. 51

2.2                 DESCRIEREA ACTIVITATILOR PARTENERULUI. 55

 


 

1           INFORMATII DESPRE PROIECT

 

1.1     JUSTIFICARE - DESCRIEREA PROIECTULUI

 

Se stie foarte bine ca programul de incepere a orelor de curs la copii din clasele I-VIII incepe fie dimineata de la ora 8:00, fie dupa-masa, de la ora 12:00 sau 13:00. In majoritatea unitatilor de invatamant se lucreaza in doua schimburi, in general clasele I-IV au program de dimineata iar clasele V-VIII dupa-masa. Programul de lucru al parintilor, in functie de domeniul in care lucreaza, in general, este de 8 ore pe parcursul zilei timpul zilei. Pauza de pranz si distantele intre unitatile de invatamant, locul de munca si casa nu permite luarea si aducerea copiilor la si de la scoala. Pentru cei mai multi dintre parinti, este aproape imposibil sa-si intrerupa programul pentru a-si lua copiii de la scoala, pentru ca apoi sa-i duca la diverse cluburi de sport sau la bunici, iar seara sa stea cu ei sa-i ajute la lectii. Care este consecinta acetor lucruri?

·         Elevii I-IV trebuie adusi la scoala dimineata, o data cu plecarea parintilor la servici.

·         Masa de dimineata a copiilor se transforma intr-un pachet care e mancat in graba sau la scoala, daca este timp,

·         Copii care ajung prea devreme la scoala asteapta nesupravegheati  inceperea orelor

·         La finalizarea orelor, parintii trebuie sa aloce bani sau resurse astfel incat, in special copii din clasele I-IV sa fie adusi acasa

·         Multi copii raman singuri si nesupravegheati pana la intoarcerea parintilor acasa de la servici

·         elevii claselor V-VIII, de obicei invata dupa-masa si merg de multe ori singuri la scoala

·         dupa orele de curs, foarte multe familii nu-si permit ca timp sau bani sa-i duca pe copii la diferite activitati extrascolare

In plus fata de aceste lucruri,

·         sa constatat ca 50% dintre achizitiile copilului se realizeaza in afara orelor de curs.

·         Nu exista o preocupare a scolii. De multe ori, copiii sunt constransi excesiv, orientati doar spre performanta scolara, si nu spre alt fel de experiente.

·         Nu exista nicio preocupare de a sustine parintii, de a le oferi sfaturi.

·         De asemenea, o alta problema la noi este ca aproape nu exista gradinita sau scoala fara TV si DVD or, in alte tari, aceste dotari nu au ce cauta in clase

·         Activitatile extrascolare reprezinta o alternativă pentru îngrijirea copiilor după orele de clasă şi ar putea înlocui şi bonele,

·         in functie de varsta si necesitati activitatile extrascolare se pot adapta astfel incat sa se elimine meditaţiile costisitoare

Dreptul copiilor la educatie este garantat de Constituţia României. Accesul la învăţământul primar şi gimnazial este prevăzut de legea învăţământului şi este gratuit pentru toţi copiii din România.

Educaţia pentru toţi copiii afirmată atât de Convenţia ONU privind drepturile copilului, cât şi de legislaţia internă în materie de educaţie este unul dintre drepturile care vor fi urmărite să se dezvolte cât mai plenar pe parcursul Strategiei prezente a statului roman. Se au în vedere copiii cu dizabilităţi, HIV/SIDA şi boli cronice grave, precum şi copiii care au discontinuităţi în frecventarea învăţământului obligatoriu sau au abandonat şcoala din diverse motive. Totodată sunt avuţi în vedere părinţii acestor copii, cadrele didactice care interacţionează cu aceştia, precum şi relaţia cu ceilalţi copii şi părinţii lor, relaţia cu celelalte servicii din comunitate şi autorităţile responsabile. În consecinţă, se va urmări realizarea unor şcoli incluzive, deschise pentru toţi copiii.

În strânsă relaţie cu educaţia pentru toţi copiii este şi realizarea unor programe constante în ceea ce priveşte promovarea drepturilor copilului în unităţile de învăţământ atât prin efortul direct al sistemului educaţional, cât şi cu sprijinul sistemului de asistenţă socială şi protecţia copilului şi al societăţii civile.

Legea asigura dreptul la educatie al oricarui copil cu dizabilitati, fara educatie copilul nu poate invata deprinderile de autonomie care sa-i permita mai tarziu sa duca o viata independenta de adult. Accesul la educatie inseamna a recunoaste ca orice copil poate invata, nefiind nevoie decat de profesori care sa vada si sa stimuleze capacitatea de invatare si de un mediu in care copilul sa deprinda abilitati de viata independenta.

Participantii la procesul educational sunt atat elevii, profesorii cat si parintii.  Exista o atentie deosebita a pedagogilor nu doar la latura educationala ci si la cea emotionala, fizica si sociala a elevilor. Comunicarea cu elevii si parintii mentine echilibrul si ajuta dezvoltarea armonioasa a copilului. Profesorii sunt primii care pot semnala din timp probleme ale elevilor, fie ca sunt legate de absenteismul scolar, de comportament, de performanta educationala, etc. Sa nu uitam faptul ca parintii au mult mai rar ocazia sa-si vada copii actionand in colectivitate, in cadrul institutional, cadru extern familiei, societate fata de profesori, diriginte sau invatator. De asemnea, pentru copii cu disabilitati comunicarea dintre parinti si dascali este esentiala. Cu cat se cunosc de catre parinti din timp problemele copiilor lor, cu atat pot actiona mai repede, evitandu-se agravarea problemelor.

Pornind de la principiul dreptului egal la educatie pentru toti copiii, metodele activ-participative permit elevului satisfacerea  interesului pentru  cunoastere, faciliteaza contactul cu realitatea inconjuratoare sporind gradul de socializare a elevilor, stimuleaza si dezvolta invatarea prin cooperare.

Metodele  care favorizeaza intelegerea conceptelor si ideilor, valorifica experienta proprie a elevilor sunt: discutia, dezbaterea, jocul de rol.

Metodele care stimuleaza gandirea si creativitatea, ii determina pe elevi sa caute si sa dezvolte solutii pentru diferite probleme, sa compare si sa analizeze situatii date sunt: studiul de caz, rezolvarea de probleme, exercitiul.

Metodele prin care elevii sunt invatati sa lucreze productiv unii cu altii si sa-si dezvolte abilitati de colaborare sunt:mozaicul, proiectul in grupuri mici.

In conditiile unei educatii incluzive, metodele active de invatare prin cooperare au o mare eficienta si de aceea sugeram recurgerea la cateva posibile strategii de invatare care pot fi aplicate cu succes.

1.         Predictiile in perechi. Elevii vor fi grupati in perechi,avand fiecare o foaie de hartie si un creion.Profesorul le ofera o lista de cateva cuvinte dintr-o povestire. In urma discutiilor elevii va trebui sa alcatuiasca o compunere sau un scenariu pe baza unor predictii in jurul unei liste oferite.  

2.         Stiu/vreau sa stiu/am invatat. Elevii scriu pe o coloana ceea ce stiu despre o tema, pe alta coloana ceea ce vor sa stie si pe alta ce au invatat. La sfarsitul lectiei se verifica ce cunostinte noi au dobandit elevii.

3.         Brainstormingul. Individual sau in perechi, elevii prezinta sau scriu pe hartie toate lucrurile pe care le stiu despre un anumit subiect.

4.         Interviul in etape. Profesorul adreseaza o intrebare elevilor grupati cate trei-patru. Fiecare elev gandeste o solutie si o formuleaza in scris. Apoi elevii se intervieveaza reciproc in legatura cu raspunsul, dupa care perechile se alatura altor perechi formand grupuri in care fiecare elev prezinta solutia partenerului.

5.         Turul galeriei. Grupuri de 3-4 elevi lucreaza la o problema care are drept rezultat un produs(schema,desen,compunere). Dupa expunerea produselor, fiecare grup examineaza produsele celorlalte grupe, discuta, face comentarii.

In cadrul institutiilor de invatamant traditionale, nu totdeauna se folosesc aceste metode dar in activitatile extrascolare, jocuri educative, aceste metode pot fi aplicate cu succes.

Invatarea prin cooperare, ascultarea si acceptarea opiniilor, luarea impreuna a deciziilor constituie momente active ale predarii si invatarii.

Daca strategiile traditionale isi propun cultivarea relatiilor de prietenie si intelegere intre copii, strategiile incluzive au o implicatie mai profunda. Ele ii invata pe copii sa se accepte asa cum sunt, indiferent de etichetele pe care societatea le pune, si sa colaboreze in vederea realizarii obiectivelor de interes comun.

Pentru rezolvarea problemelor mai sus mentionate o solutie optima ar fi existenta programelor „after-school” in cadrul scolilor, programe care sa permita prezenta fara discriminare a copiilor.

În Bucureşti există 85 de şcoli care oferă program de după-amiază. Proiectul de fata, initiat de catre Consiliul Local al Sectorului 1 vine in intampinarea acestei solutii, ba mai mult, ofera atat supraveghere de la inceputul orelor de curs a copiilor din clasele I-VIII cat si o serie de activitati educativ-recreative in timpul ramas de la termnarea orelor pana vin parintii sa ia copii de la scoala.

Acest proiect este un raspuns la nevoile elevilor din ciclul pre-universitar, cu precadere clasele 1-8, ce invata in scolile din sector. O mare parte din acesti copii ajung prea devreme la scoala, sau sunt nevoiti sa isi astepte parintii sa vina sa ii ia, pana la ore tarzii. Pe durata unei zile normale de scoala micii elevi pot interactiona cu alti elevi sau grupuri de persoane care le pot influenta conduita, ii pot distrage de la activitatile educationale, si ii invata cu totul altceva decat ar trebui sa asimileze in timpul orelor de curs.

Institutiile de invatamant din care fac parte elevii au responsabilitatea de a-i monitoriza atat in timpul orelor de curs si in pauze, cat si in afara acestora, de cand sunt adusi de catre parinti si pana sunt luati de acestia, sau de cand pleaca si ajung acasa. Astfel, institutia de invatamant trebuie sa le puna la dispozitia elevilor servicii de monitorizare si formare profesionala initiala. Se doreste implementarea unor servicii de orientare si consiliere scolara precum si a unor instrumente educative alternative. Aceste instrumente vor ajuta la cresterea participarii la educatie si vor ajuta elevii sa isi identifice o directie de progres profesional. Un alt avantaj al acestor servicii este acela de a imbunatati performantele scolare ale elevilor prin prisma activitatilor pe care elevii le pot desfasura alaturi de o echipa de formatori. Dupa terminarea orelor de curs, elevii, alaturi de formatorii profesionali, pot desfasura activitati educative extra-curriculare. Tot in acelasi timp, sub supravegherea formatorilor, elevii pot forma grupuri de pregatire pentru a urmatoarea zi de scoala, in vederea rezolvarii in spirit de echipa a temelor de casa. Astfel, pana cand elevii sunt preluati de catre parinti, pot lucra impreuna la rezolvarea unor subiecte de interes comun, pot participa la activitati educative extra-curriculare.

Toate serviciile mentionate anterior au ca scop atingerea urmatoarelor obiective:

Obiectivul general: Oferirea de servicii educative de calitate si dezvoltarea de abilitati specifice pentru elevii din clasele I-VIII din municipiu

Infiintarea prin proiect a unui cadru de urmarire si formare a elevilor din clasele I-VIII are urmatoarele beneficii majore:

·            activitati extrascolare utile in procesul educational

·            supraveghere activa din momentul sosirii la scoala pana la plecare.

·            o baza de date completa in ceea ce priveste informatiile despre elevii beneficiari ai proiectului. Informatiile din baza de date se refera atat la fisa elevului cat si la persoanele indreptatite sa ii aduca si sa ii ia de la scoala.

·            Dezvoltare abilitati specifice

Pe termen lung CONSILIUL LOCAL AL Sectorului 1 va continua sa sprijine elevii in oferirea de servicii educative si participarea la activitati extrascolare si la programul de supraveghere al lor prin voluntariate sau implementare de noi proiecte. Aplicatia si baza de date vor fi utile pe termen lung si actualizate cu informatii privind participarea elevilor si acordul parintilor.

 

Obiectivele specifice

·         Crearea accesului la competente cheie din partea elevilor din ciclul I-VIII din municipiu

·         Cresterea calitatii cunostiintelor elevilor prin utilizarea de servicii alternative de educare si incurajarea cetateniei active

·         Extinderea domeniului de formare a elevilor din scolile municipiului

·         Dezvoltarea performantelor scolare facilitand tranzitia catre invatamantul superior evitand astfel abondonarea timpurie a scolii

In actiunile intreprinse se va urmari in mod constant promovarea abordarii integrate a principiului egalitatii de sanse in scopul eliminarii inegalitatilor de gen si a oricarei forme de discriminare, dar si aplicarea politicilor si programelor specifice de promovare a principiului egalitatii.

Inovare si TIC – acest obiectiv este atins prin participarea elevilor la programe de formare in domeniul TIC organizate prin proiect. Cursurile vor fi organizate de catre Partener. Accesul la aceste cursuri se va face pe baza clasificarilor din baza de date implementata prin proiect. Astfel, in functie de necesitate, doritori, situatii critice, se vor stabili anumite criterii de participare. Costurile de organizare si sustinere ale cursurilor sunt suportate prin proiect. Pe mãsurã ce România înainteazã în dezvoltarea unei economii moderne, este evident faptul cã este absolut necesarã o pregatire minima a elevilor capabili sã foloseascã în mod optim noile tehnologii, adaptându-se cu usurintã noilor situatii. Pentru acest lucru, cursurile de instruire în domeniul informatic au devenit foarte întâlnite în cadrul programelor educationale si se vor organiza si in cadrul acestui proiect.

 

Dezvoltare durabila – pe baza informatiilor din baza de date se vor identifica tipurile de programe de pregatire ce vor fi organizate. In procesul de invatare se va tine cont de toate domeniile fundamentale ale invatarii, respectiv a învăţa pentru a cunoaşte, pentru a acţiona, pentru a convieţui şi de se înnoi pe sine şi societate. In implementarea programelor de pregatire se vor avea in vedere: dezvoltarea economică echilibrată şi echitabilă; nivele înalte de ocupare, coeziune socială şi incluziune; un înalt nivel de protecţie a mediului şi o utilizare  responsabilă a resurselor naturale; o politică coerentă care generează un sistem politic deschis, transparent şi justificabil; cooperare internaţională efectivă în vederea promovării dezvoltării durabile globale (Strategia Gothenburg, 2001).

 

CONSILIUL LOCAL AL Sectorului 1 solicitanta considera apropierea de nevoile elevilor si implicit ale parintilor, cetateni ai municipiului o misiune prioritara. Obtinerea de rezultate in pregatirea elevilor prin supraveghere, consiliere si orientare didactica este un obiectiv pe termen mediu si lung. Activitatile prinse in proiect sunt orientate spre a asigura un cadru care: - sa fie deschis pentru toate categoriile de elevi, - sa permita consiliere in gasirea solutiei optime de rezolvare a problemelor ce stau in calea dezvoltarii personale, - sa creasca importanta formarii initiale, - sa mareasca gradul de responsabilitate si de implicare a parintilor si cadrelor didactice, - sa incurajeze formarea initiala de valoare adaugata reala, atat pe plan teoretic cat si pe plan aplicativ.

 

ACTIVITATILOR PROIECTULUI

 

1.      Studiu de analiza si diagnoza institutionala - faza asistenta tehnica pentru proiectul "Resurse umane - apropierea de scoala"

Activitatea de pregatire a unui studiu in vederea implementarii proiectului de fata consta in analiza situatiei actuale a cetatenilor si elevilor din municipiu. Analiza cuprinde justificare si descrierea proiectului cat si detaliile privind activitatile, resursele financiare si umane implicate si aspecte privind indicatorii si partenerii necesari finalizarii implementarii cu succes a proiectului.  Pentru identificarea problemelor, a nevoilor cetatenilor municipiului cu privire la programul copiilor din clasele I-VIII, a obiectivelor Solicitantului in concordanta cu obiectivele POSDRU si modalitatea de apropiere de scoala s-au folosit interviuri cu diferiti elevi, cadre didactice si functionari publici.

S-au folosit diferite tipuri de interviu şi tehnici de intervievare, astfel încât, atât intervievatorul, cât şi intervievatul să obţină cât mai multe informaţii. Interviurile se desfasura alaturi de cadre didactice din toate unitatile de invatamant de pe aria municipiului. 3 echipe a cate 2 persoane vor intervieva personalul didactic, vor identifica nevoile specifice fiecaror categorii de elevi, a nivelului de pregatire si de asistenta pre- si post-scolara.

De asemenea, se tin interviuri cu functionari din cadrul Consiliului Local al Sectorului 1 avand ca scop identificare celor mai bune posibilitati de organizare si formare profesionala de calitate pentru tinerii scolari.

Sesiunile de intervievare a cadrelor didactice din institutiile de invatamant de pe raza municipiului vor avea drept scop identificarea celor mai bune masuri de educatie atat inaintea orelor de curs cat si dupa finalizarea acestora si vor ajuta la identificarea caracteristicilor partenerului intr-un astfel de proiect. De asemenea vor fi ajutati sa identifice cele mai bune modalitati de a afla de la parintii elevilor care sunt nevoile acestora si care sunt cele mai bune metode de abordare. De cele mai multe ori, parintii sunt in imposibilitate de a-si exprima dorinta de a oferi o educatie suplimentara de calitate copiilor din invatamantul preuniversitar. Prin intermediul cadrelor didactice, consultantii nostri vor afla care sunt nevoile de educatie si formare profesionala a elevilor si vor identifica cele mai bune solutii in „fotografierea” situatiei actuale si conturarea solutiei de formare profesionala.

Pentru conturarea solutiei de formare profesionala se organizeaza intalniri cu functionarii din cadrul Consiliului Local al Municipiului. Aceste intalniri au rolul de a stabili care este cea mai buna strategie de urmat in ceea ce priveste alegerea formatorilor pentru elevii din municipiu, care sunt cele mai potrivite locatii de implementare, si care sunt indicatorii ce trebuie atinsi, toate acestea conform cu strategiile de guvernare al Consiliului Local al Sectorului 1 si obiectivele Axei Prioritare POSDRU 1.1 – Grantul „Scoala pentru toti”.

Se stabilesc intalniri si interviuri cu posibilii parteneri in cadrul prezentului proiect. Partenerii pot fi Organizatii Non-Guvernamentale, Centre de formare profesionala, Inspectoratul Scolar al municipiului. Aceste intalniri au ca scop identificarea partenerilor in cadrul acestui proiect, si verificarea daca acestia corespund cu cerintele identificate alaturi de functionarii Consiliului Local al Sectorului 1

Se vor utiliza cu precadere urmatoarele tipuri de interviuri, in care se evidentiaza urmatoarele personaje (intervievatorii – echipa de consultanti si canditatul, sau repondentul):

 

Interviul dublu:  De obicei sunt doi intervievatori, unul va pune întrebări legate de activitatea serviciului de resurse umane, celălalt din domeniul departamentului de interes. Această metodă de intervievare nu este atât de subiectivă ca şi intervievarea structurată, însă are o atmosferă mai amicală decât interviul panel.

 

Intervievare în grup mic: Intervievarea executată de un grup mai mic este considerată o posibilitate pentru discutarea problemelor de tip tehnic. În procesul de selectare vor fi atrase şi persoanele care nu vor avea o influenţă directă în luarea deciziei, însă părerile lor vor ajuta decizia. Acest tip de interviu este aplicat în cazul acelor angajaţi care vor lucra împreună cu mai mulţi colegi, clienţi sau furnizori. După fixarea obligaţiilor de serviciu şi a criteriilor referitoare la persoana căutată, comisia va planifica itinerarul interviului care va fi parcurs de către candidat. În cazul postului de key account de exemplu, candidatul va vizita, în prima fază a selectării, unul dintre clienţi, ca să facă cunoştinţă cu colegii şi consultanţii de acolo. Scopul inerviului este de a dezvălui cunoştinţele profesionale ale candidatului, competenţa şi perpectivele . În cele ce urmează va întâlni câţiva dintre angajaţi – vor fi şi dintre cei mai noi şi dintre primii angajaţi ai firmei - şi va răspunde la întrebări pe diferite teme: teambuilding, comunicare, concepţii inovatoare şi posibilităţi de dezvoltare. Membrii celui de-al treilea tur de interviu vor fi viitorii superiori ai candidatului, care vor testa atitudinea lui faţă de conducere şi vor oferi posibilitate de a formula întrebări referitoare la post.

După interviu, câte un membru al fiecăriu grup intervievator va prezenta agenţilor de decizie concluziile trase – managerilor teritoriali şi/sau personalului de la serviciul personal. În unele cazuri se aplică şi un formular pe care sunt înşirate toate criteriile, iar grupurile de intervievatori vor completa aceste formulare, eventual vor evalua candidatul.

Cea mai frecventă critică faţă de intervievarea în grup mic este lipsa unui leader, formularea concretă şi faptul că decizia va fi influenţată de divergenţele dintre diferitele servicii şi departamente. Însă, în cazul în care colegii sunt antrenaţi în mod corespunzător în procesul de angajare, tototadată sunt siguri că părerea lor va fi luată în serios, ei vor putea contribui în mod eficient în derularea procesului.
Din punctul de vedere al candidatului este foarte important numărul mare de interviuri, totodată cunoaşterea celorlalţi angajaţi, clienţi, superiori, deoarece va avea o imagine clară despre postul la care a candidat şi va putea decide dacă doreşte cu siguranţă acest post.

 

Şirul de interviuri

Această metodă se aseamănă cu intervievarea în grup mic, deosebirea constă în faptul că în şir, deseori în aceeaşi zi, candidatul va întâlni diferiţi specialişti din cadrul intreprinderii şi fiecare interviu va fi condus de către o singură persoană. Sarcina fiecăruia este de a dezbate o anumită tematică: cunoştinţe profesionale, capacitatea de tratare a conflictelor, angajamentul faţă de calitatea muncii, atitudinea faţă de conducere. Şirul de interviuri este eficace doar dacă pe parcursul fiecăruia dintre interviuri vor fi introduse elemente noi şi se vor putea afla noi informaţii referitoare la candidat.

 

2.      Constituirea echipei de management a proiectului

Scopul activitatii este constituirea unei echipe performante, instruite corespunzator in vederea derularii proiectului. Echipa de management a proiectului este nucleul echipei de implementare a proiectului. Ea va coordona superviza, monitoriza si controla activitatile desfasurate in cadrul proiectului.

Astfel se va constitui echipa de management formata din Managerul de proiect, Responsabilul financiar-contabil si consilierul juridic In prima sedinta se va face cunoscut proiectul, activitatile si planul de actiune, se vor desemna responsabilii pentru fiecare actiune. De asemenea, se va realiza bugetul proiectului in functie de eventualele modificari si sugestii ale finantatorului cu privire la sumele aprobate.

 

3.      Organizarea procedurilor de achizitii

Echipa de management va asigura gestionarea intregului proces de achizitii, care consta in: elaborarea documentatiei de atribuire, lansarea si derularea procedurii de achizitie si in contractarea furnizorilor pentru achizitionarea urmatoarele bunuri si servicii: echipamente TIC, instalarea, dezvoltarea, testarea bazei de date si a aplicatiei de utilizat de catre Biroul de consiliere, Achizitiile de servicii de asistenta privind implementarea proiectului (manager operational, expert financiar, expert juridic),materiale de informare si publicitate, serviciile de audit, organizarea de seminarii de training si targ de job-uri.

Managerul de proiect si echipa sa vor fi responsabili cu derularea intregului proces de achizitii, atât pentru contractele de consultanta, cât si pentru contractele de achizitie a bunurilor si serviciilor enumerate mai sus.

Procedurile mentionate mai sus se vor derula cu stricta respectare a legislatiei in vigoare.

Input:

·         informatii privind sistemele informatice existente;

·         cerinte de asistenta privind implementarea proiectului;

·         caiete de sarcini si documentatii de atribuire pentru servicii si bunuri.

Output:

·         contracte de achizitie bunuri si servicii

Fiind organizare de catre echipa de management a proiectului achizitiile publice nu vor presupune cheltuieli. Aceste achizitii se fac in conformitate cu prevederile OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.

 

4.      Procedura de achizitie a serviciilor de audit

Echipa de management va asigura gestionarea intregului proces de achizitii, care consta in: elaborarea documentatiei de atribuire, lansarea si derularea procedurii de achizitie si in contractarea furnizorilor pentru serviciile de auditare intermediara si finala a proiectului.

Managerul de proiect si echipa sa vor fi responsabili cu derularea intregului proces de achizitii pentru contractele de achizitie a serviciilor de auditare.

Procedurile mentionate mai sus se vor derula cu stricta respectare a legislatiei in vigoare.

Input:

·         cerinte de asistenta privind auditarea proiectului;

·         caiete de sarcini si documentatii de atribuire pentru servicii.

Output:

·         contracte de achizitie bunuri si servicii

Fiind organizare de catre echipa de management a proiectului achizitiile publice nu vor presupune cheltuieli. Aceste achizitii se fac in conformitate cu prevederile OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.

5.      Managementul de proiect

Managementul de proiect reprezinta procesul de coordonare, organizare si gestionare a activitatilor interdependente si a resurselor alocate, pentru a asigura atingerea obiectivelor stabilite la standardele de calitate solicitate, in conditiile existentei unor constrângeri referitoare la timp, resurse si costuri.

Managementul de proiect va fi o activitate permanenta, care se va derula pe intreaga perioada de desfasurare a proiectului - 24 de luni, constând in urmatoarele componente:

1. Activitati de lansare a proiectului, constând in organizarea biroului de proiect si mobilizarea echipei de proiect din partea institutiei beneficiare; informarea factorilor interesati cu privire la startul proiectului, la obiectivele stabilite si la rezultatele asteptate si solicitarea suportului pentru realizarea proiectului; respectiv de inchidere a proiectului constand in semnarea actelor de acceptanta, intocmirea rapoartelor finale, informarea factorilor interesati cu privire la rezultatele proiectului;

2. Activitati generale de management de proiect (planificare, organizare si coordonare, monitorizare si control, raportare, incheierea proiectului), imbinate cu activitati specifice proiectelor europene: management financiar, asigurarea vizibilitatii proiectului si asigurarea calitatii proiectului.

In cadrul activitatilor generale de management de proiect, vor fi stabilite modalitatile de organizare si coordonare a resurselor umane implicate in realizarea activitatilor proiectului.

Planificarea activitatilor consta in realizarea planurilor proiectului: planul de activitati, ca baza generala de implementare, planul de jaloane (milestones), ca baza de monitorizare, planul activitatilor de achizitii, planul de informare si publicitate, etc.

Organizarea proiectului consta in stabilirea procedurilor de lucru, stabilirea rolurilor si limitarilor fiecarei parti interesate (Beneficiar, Furnizor de echipamente hardware/Furnizor de solutii,Partener, etc.) si a modalitatilor de comunicare, monitorizare si raportare in cadrul proiectului.

Coordonarea activitatilor consta in antrenarea tuturor partilor interesate ale proiectului in realizarea acestuia si in dezvoltarea si mentinerea unor bune legaturi in interiorul si in afara proiectului, inclusiv cu alte initiative inrudite si corelarea cu alte programe si proiecte destinate acelorasi scopuri.

Monitorizarea, controlul si evaluarea activitatilor are ca scop identificarea si rezolvarea rapida a oricarei probleme legate de organizarea si coordonarea proiectului.

Asigurarea calitatii proiectului urmareste realizarea unor sisteme eficiente de verificare si pastrare a documentatiilor tehnice si financiare ale proiectului, care sa asigure siguranta si un acces facil la aceste documentatii, in cazul vizitelor de monitorizare sau al auditurilor partiale si finale.

Concret, activitatile specifice proiectelor finantate din fonduri europene vor fi realizate astfel:

Managementul financiar

Responsabili: beneficiarul, prin responsabilul financiar asistat de managerul de proiect, expertul financiar

Pentru o buna gestionare a bugetului alocat proiectului, pâna la rambursarea sumelor solicitate, responsabilul financiar va fi ajutat de asistenta expertului financiar achizitionat. Acestia vor elabora un registru de cheltuieli, pentru inscrierea cronologica a tuturor cheltuielilor efectuate, defalcate in eligibile si neeligibile, precum si a detaliilor documentelor justificative, si a datelor platilor efective. Totodata, vor fi elaborate cererile de rambursare, care vor insoti rapoartele de progres si care vor fi inaintate spre aprobare catre Autoritatea de Management al Programului.

Input:

·         documente contabile (facturi, ordine de plata, etc.);

·         planul de cheltuieli;

·         bugetul.

Output:

·         registrul de cheltuieli;

·         cererile de rambursare.

Elaborarea rapoartelor de progres si a cererilor de rambursare

Responsabilii desemnati pentru aceasta activitate vor intocmi rapoarte de progres si rapoarte tehnice de progres stabilite prin contractul de finantare.  Rapoartele de progres se vor fundamenta pe informatiile din rapoartele de activitate transmise lunar de catre membrii echipei de proiect si discutate in cadrul intâlnirilor de monitorizare.

Aceste rapoarte vor respecta intocmai cerintele specificate in Ghidul Solicitantului si in contractul de finantare semnat cu Autoritatea de Management  si vor fi depuse la AM in termenele stabilite conform contractului, impreuna cu toate celelalte documente solicitate in mod expres in contractul de finantare.

Cererile de rambursare, care vor fi atasate rapoartelor de progres, vor fi elaborate de catre managerul de proiect, cu sprijinul expertului financiar, iar dosarul de rambursare va fi pregatit in conformitate cu cerintele specificate in contract si va contine toate documentele justificative necesare verificarii eligibilitatii cheltuielilor efectuate si efectuarii platii.

Input:

·         bugetul proiectului, registrul de cheltuieli, documente contabile – in copie certificata;

·          contractul de finantare;

·         rapoartele de activitate ale furnizorilor de servicii si bunuri.

Output:

·         rapoarte de progres;

·         cereri de rambursare.

Arhivarea documentelor aferente proiectului

Responsabili: managerul de proiect, responsabilul financiar, expertul financiar

Conform regulamentelor comunitare circuitul auditului (pista de audit) reprezinta stabilirea fluxurilor informatiilor, atributiile si responsabilitatile referitoare la acestea, precum si arhivarea documentatiei justificative complete pentru toate stadiile desfasurarii unei actiuni, care sa permita totodata reconstituirea operatiunilor de la suma totala pâna la detalii individuale si invers. Pista de audit este deci o inregistrare cronologica a activitatilor din proiect pentru a permite reconstructia si examinarea succesiunii de evenimente si/sau schimbari. Solicitantul va pregati si asigura o pista de audit adecvata prin masuri de pastrare si arhivare a documentelor astfel incât acestea sa nu fie alterate de factorul uman si de timp.

Conform art. 19 alin. 4 din Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1828/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, documentele care contin informatii privitoare la modul de utilizare a finantarilor nerambursabile, si care se vor pastra si se vor arhiva, vor fi:

·         fotocopii ale documentelor originale;

·         microfise ale documentelor originale;

·         versiuni electronice ale documentelor originale;

·         documente existente numai in versiune electronica

·         exemplarele originale ale facturilor si documentelor care atesta efectuarea platilor vor fi pastrate de catre beneficiar, la locatia proiectului, impreuna cu o copie certificata, atât pe suport de hârtie, cât si electronic (CD/DVD etc.).

·         documentele elaborate in cadrul proiectului vor fi pastrate astfel: 1 exemplar original si 1 copie, cât si in varianta electronica.

·         rapoartele, cererile de rambursare si alte documente oficiale solicitate de catre Organismul Intermediar. vor fi elaborate in original si in numarul de copii stabilite prin contractul de finantare, care vor fi predate la AM, câte o copie certificata a acestora pastrându-se la sediul proiectului.

·         arhivarea se va face la finalizarea proiectului, dosarul complet cu documentele in original va fi pastrat intr-o spatiu protejat, impreuna cu un CD/DVD cu toate documentele scanate, acesta ramânând la locatia proiectului pe perioada legala de arhivare si pastrare. Perioada de pastrare a dosarelor proiectului si a tuturor documentelor ce reies din durata de viata a proiectului/proiectelor va fi de 3 (trei) ani de zile dupa inchiderea oficiala a POSDRU.

·         Input:

·         bugetul proiectului si registrul de cheltuieli, documente contabile – in original si  in copie certificata;

·         contractul de finantare;

·         rapoarte de progres si cereri de rambursare, alte documente realizate in cadrul proiectului;

·         procedura de arhivare

Output:

·         dosarele/cutia de arhiva, corect inscriptionate si pastrate;

·         copia in suport electronic a arhivei hard-copy a proiectului.

Monitorizarea implementarii proiectului va fi realizata prin urmatoarele instrumente de monitorizare externa:

1.                                             Proceduri standard de monitorizare:

o   raport tehnic de progres trimestrial;

Raportul tehnic de progres va fi remis trimestrial, dupa incheierea fiecarui trimestru calendaristic, in care vor fi descrise activitatile realizate si cele aflate in desfasurare si vor fi precizate valorile indicatorilor pentru activitatile finalizate in trimestrul precedent.

o   raport tehnic de progres (la fiecare cerere de rambursare);

o   raport final (la finalul proiectului, cu ultima cerere de rambursare);

o   formulare statistice privind participantii la activitatile finantate de FSE prin POSDRU

2.                                             Proceduri specifice de monitorizare:

o   vizite in teritoriu;

o   verificari suplimentare;

Monitorizarea interna se va face prin discutii cu personalul implicat in derularea proiectului, prin inregistrarea rezultatelor si a problemelor aparute, prin observarea activitatilor derulate. Monitorizarea permanenta a proiectului (se monitorizeaza activitatile, stadiul realizarii planurilor, costurile, rezultatele proiectului) permite raportarea realizarii acestuia, astfel obtinându-se informatiile a caror procesare sprijina procesul de raportare.

Monitorizarea se va face pe tot parcursul desfasurarii proiectului (24 luni) si va cuprinde:

·         monitorizarea executarii activitatilor proiectului, care tine evidenta utilizarii resurselor proiectului si a obtinerii rezultatelor preconizate (urmarirea indeplinirii planului detaliat de lucru, precum si a eventualelor adaptari ale acestuia care vor fi necesare, identificându-se permanent decalajele si problemele care pot aparea si solutionându-se);

·         monitorizarea financiara care va urmari utilizarea corecta a fondurilor, modul de efectuare a platilor, incadrarea in prevederile capitolelor bugetare de cheltuieli ale proiectului. Se va urmari permanent eficienta cheltuielilor realizate.

·         diagnoza proiectului pentru a vedea, in cazul aparitiei unor probleme de implementare, care sunt noile solutii necesare continuarii implementarii.

6.      Livrare

Se vor achizitiona prin procedura de licitatie deschisa 1 server pentru functionarea bazei de date si rularea aplicatiei software de gestiune si operare in baza de date; 1 licenta de sistem de operare pentru server, 1 licenta de solutie antivirus pentru 1 server, 30 PC-uri si 30 multifunctionale pentru fiecare dintre unitatile scolare vizate prin proiect. Furnizorul va asigura livrarea acestora catre Beneficiar, precum si instalarea softurilor de baza, predarea livrabilului constand in demonstrarea functionalitatii la Beneficiar a echipamentelor achizitionate.

In implementarea solutiei IT Furnizorul va avea in vedere instalarea, dezvoltarea, testarea si predarea livrabilului si pregatirea utilizatorilor pentru operarea si intretinerea lui. Managerul operational va superviza si monitoriza pe tot parcursul proiectului buna functionare a aplicatiei, actualizarea datelor din baza de date, analiza de posibile noi module de dezvoltat sau noi modificari la interfata utilizator.

  Responsabili de activitate – Managerul operational si Managerul de proiect, furnizorul de echipamente si soft de baza.

 

7.      Informare, promovare, publicitate

Pentru asigurarea vizibilitatii proiectului se vor imprima  autocolante adezive pentru mijloacele fixe achizitionate in cadrul proiectului, bannere, elaborare, productie, tehnoredactare, tiparire pliante, brosuri, publicare comunicate de presa in mass-media locala, organizare conferinte de presa, concepere, dezvoltare buletin electronic informativ bilunar.

Materialele de informare si publicitate vor fi transmise pe e-mail ofiterului de proiect pentru supervizare, inainte de tiparirea sau transmiterea lor catre presa. Materialele de informare si publicitate toate cu exceptia celor mici precum autocolantele  vor contine in mod obligatoriu urmatoarele  element: emblema Uniunii Europene, în conformitate cu standardele grafice stabilite alături de menţionarea Uniunii Europene; referinţa privind Fondul Structural, respectiv „Fondul Social European” şi utilizarea logoului FSE în conformitate cu standardele grafice stabilite; motto-ului stabilit de AMPOSDRU, “Investeşte în oameni!”; emblema Guvernului României, în conformitate cu standardele grafice stabilite, alături de menţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse şi a Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane abreviat, respectiv „Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse” şi „AMPOSDRU”; emblema Instrumentelor Structurale în România, în conformitate cu standardele grafice stabilite, alături de textul „Instrumente Structurale 2007-2013”. Autocolantele vor contine doar sigla Uniunii Europene în conformitate cu standardele grafice stabilite alături de menţionarea Uniunii Europene

Comunicatele de presa vor fi transmise concomitent presei si AMPOSDRU; Comunicatul de presa va contine in partea de sus data si titlul, iar in partea de jos a documentului persoana de contact (numele, functia, institutia, detalii de contact); Materialele de informare si publicitate vor fi transmise AMPOSDRU spre aprobare in limba româna pentru a asigura accesul tuturor cetatenilor la informatia respectiva;

Pe coperta 1 a publicatiilor (pliante si brosuri) vor aparea cele 3 sigle obligatorii amintite mai sus iar pe ultima coperta va exista o caseta tehnica ce va cuprinde: titlul proiectului; editorul materialului, data publicarii; precum si citatul „Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului României”;

Responsabil proiect – Echipa de implementare (concept grafic, continut, organizare evenimente, tehnoredactare bulletin, contractare bunuri si servicii pentru activitatea  asigurare a vizibilitatii proiectului, servicii de catering evenimente de lansare si inchidere, servicii de tipariri brosuri, pliante, autocolante, banner, spatiu publicitar pentru comunicatele de presa, diseminare produse media in randul publicului tinta, monitorizare participare la evenimente, numar de accesari al web-site-ului (buletinul informativ), efectuare galerie de imagini proiect, revista presei cu articole despre proiect, efectuare plati pentru achizitii de bunuri si servicii, coordonare, supervizare, raportare, publicarea on-line a buletinului pe site-ul institutiei, comunicarea cu echipa tehnica.

 

8.      Asistenta elevi

Activitatea de asitenta a elevilor incepe din momentul achizitionarii echipamentelor de lucru (echipamentele TIC) si punerea la dispozitie de catre institutiile de invatamant a spatiilor de lucru, pana la finalizarea proiectului. Dupa infiintarea din punct de vedere fizic a locului de desfasurare a activitatilor de asistenta copii, persoanele din echipa de monitorizare si pregatire a elevilor vor demara activitati de:-

·         -preluare a elevilor de la parinti sau persoanele indreptatite sa-i aduca la scoala

·          supravegherea lor cat timp se afla in incinta scolii

·         Supravegherea lor in pauze

·         Dupa orele de curs, asistarea lor pana la inceperea si in pauzele dintre cursurilor optionale

·         Desfasurarea de cursuri cu arii tematice diferite, conform

·         Notificarea parintilor/profesorilor sau cadrelor abilitate privind absente, prezente, comportament, rezultate sau alte informatii utile

·         Actualizarea bazei de date cu informatiile zilnice

·         Predarea copiilor catre parintii/ persoanele abilitate sa vina sa-i ia de la scola

In urma activitatii de livrare, va exista aplicatia care va permite utilizarea simpla a datelor din baza de date. Va exista astfel in fiecare scoala o lista completa a elevilor participanti la acest proiect, a fiselor lor de date si a informatiilor privind starea lor sociala, familiala, educationala, ce profesori au la orele de curs, care este programul, la ce cursuri optionale participa, cazuri speciale (dezabilitati situatii familiale deosebite, etc.). De asemenea, fisa va contine date de contact, observatii, istoricul cursurilor frecventate rezultate obtinute in urma cursurilor, etc.

Responsabili: echipa de monitorizare, managerul de proiect, managerul operational.

 

9.      Asistenta tehnica, financiara, juridica privind implementarea proiectului

Activitatea consta in prestarea de servicii de asistenta tehnica financiara si juridica de catre Managerul operational, expertul financiar si cel juridic; acestia vor corela permanent resursele si activitatile tehnice. financiare si juridice ale  proiectului in vederea atingerii obiectivelor acestuia precum si aplicarea ajustarilor necesare, comunicarea si colaborarea in cadrul echipei de management a proiectului.

 

Monitorizarea va urmari sa identifice atat aspectele pozitive cat si negative (acestea din urma, odata depistate, vor duce la schimbarea strategiei de lucru, astfel incat scopul si obiectivele proiectului sa fie atinse).

 

Raportarea se va face intern – la nivelul fiecarei activitati a proiectului si extern – rapoartele intermediare si raportul final catre finantator (care vor insuma datele din rapoartele pe fiecare activitate).

Aceste rapoarte vor contine o parte tehnica si una financiara si vor acoperi proiectul in intregime, indiferent de natura finantarii (surse proprii sau Autoritatea Contractanta). Fiecare raport intermediar va furniza justificari complete asupra tuturor aspectelor implemetarii, pentru perioada pentru care este intocmit, precum si datele privind: implicarea resurselor umane, descrierea activitatii si costurile. Rapoartele se vor intocmi in asa fel incat sa permita compararea intre, pe de o parte, obiectivele, mijloacele propuse, rezultatele asteptate si detaliile bugetului, iar pe de alta parte, mijloacele folosite, costurile angajate si rezultatele obtinute, ca si o situatie a cheltuielilor beneficiarului pentru perioada acoperita de raport si un plan de actiune pentru urmatoarea etapa a implementarii proiectului. In plus, beneficiarul va transmite Organismului Intermediar, la fiecare 3 luni, previziuni privind fluxurile financiare pentru trimestrul urmator, in situatia in care sunt diferente fata de graficul de rambursare prevazut in contract.

Raportul final va contine in plus o descriere detaliata a conditiilor in care a fost realizat proiectul, informatii asupra masurilor adoptate pentru a asigura vizibilitatea finantarii Uniunii Europene, informatii care sa permita evaluarea impactului proiectului si un decont final al tuturor costurilor eligibile, plus o recapitulare completa a veniturilor si a cheltuielilor proiectului, precum si a platilor primite.

Fiecare membru al echipei de implementare a proiectului va intocmi rapoarte lunare de activitate si foi de prezenta lunare care vor fi inaintate, impreuna cu rapoartele intermediare si finale, Autoritati Contractante. Documentatia va fi intocmita astfel incat sa ofere o imagine completa a tuturor aspectelor privind implementarea proiectului (obiective, metode propuse si folosite, rezultate asteptate).

De asemenea, vor fi transmise catre OI odata cu Rapoartele de Progres toate materialele de informare si publicitate elaborate in vederea implementarii masurilor de informare si publicitate asumate prin contractul de finantare.

Prestatorii vor respecta si se vor supune tuturor legilor si reglementarilor in vigoare in Romania, precum si reglementarilor direct aplicabile ale CE jurisprudentei Curtii Europene de Justitie si Tribunalului de Prima Instanta si se va asigura ca personalul sau, salariat sau contractat de acesta, conducerea sa, subordonatii acestuia si salariatii din teritoriu vor respecta si se vor supune acelorasi legi si reglementari.

Serviciile furnizate vor fi executate cu atentie, eficienta si diligenta, conform celor mai inalte standarde profesionale.

Zilele si orele lucratoare ale Prestatorilor vor fi stabilite in conformitate cu legile romanesti in vigoare si in acord cu cerintele Serviciilor.

Monitorizarea activitatii Prestatorilor va fi realizata de catre managerul de proiect, responsabilul financiar-contabil si consilierul juridc. Ei vor pune la dispozitia acestora orice informatie/documente solicitate in legatura cu Serviciiile prestate in conformitate cu Contractul de prestari servicii.

Principalele documente pe baza carora se va realiza evaluarea si monitorizarea activitatii sale vor fi:

·         Raportul de inceput care va cuprinde referiri la situatia existenta, problemele identificate, masurile care se impun pentru rezolvarea acestora, programul de activitate;

·         Rapoarte trimestriale prezentand activitatea desfasurata in perioada de raportare;

·         Raport final prezentand gradul de indeplinire al obiectivelor recomandari privind directii viitoare de dezvoltare;

·         Alte raportari si documente in acord cu etapele de dezvoltare ale proiectului.

Prestatorul va organiza arhive si inregistrari cu privire la Serviciile furnizate astfel incat sa se poata stabili cu acuratete ca numarul de zile lucratoare si cheltuielile pentru orice activitate prevazuta in contract, identificate cu facturile sunt reale si in mod corect utilizate pentru executarea Serviciilor.

De asemenea, activitatiile si serviciile prestate vor fi specificate intr-un registru de evidenta care va cuprinde atat rapoartele mai sus mentionate cat si documentele justificative pentru cheltuieli.

 

10.  Dezvoltare de programe de pregatire pentru elevi

Se vor pregati de catre lectorii din partea partenerului programe de training pentru grupul tinta in functie de datele optiunile elevilor si caracteristicile organizatorice ale cursului. Pentru cei aproximativ 30 de elevi din fiecare scoala, se vor tine aproximativ 1440 ore de cursuri optionale desfasurate pe parcursul implementarii proiectului. Pe parcusul celor 2 ani de desfasurare a proiectului, in fiecare an sunt 9 luni de scoala in care luna de luna vor avea lor in medie 80 de cursuri (4 cursuri pe zi(dimineata si dupa-masa) * 5 zile pe saptamana * 4 saptamani).

Responsabili de activitate – echipa de monitorizare, membrii partenerului, managerul de proiect

Subactivitatile activitatii de organizare training:

o   identificarea nominala a grupurilor de elevi ce participa la cursuri;

o   stabilirea calendarului de derulare a cursurilor;

o   organizarea salilor de curs cu dotarile necesare;

o   participarea efectiva la curs;

o   examinarea gradului de satisfacere a nivelului de cunostinte pe baza completarii fisei de examinarea pe parcurs si/sau la final

Dezvoltarea copilului ca personalitate armonioasa si autonoma, intr-un mediu cald si placut, incurajand initiativa si libera exprimare a opiniilor copiilor. Echipa, formata din pedagogi, psihologi si profesori cu inalta calificare si experienta in lucrul cu copiii, abordeaza o metodologie moderna. Este necesar să realizăm adesea şi alte activităţi extraşcolare, educaţionale prin care copiii sunt determinaţi să fie mai apropiaţi, să lege noi prietenii,  să colaboreze, să sară in ajutorul celor care au nevoie de ei,  să facă schimburi de experienţa,  să facă cunoscute produsele prin care îşi exprimă sensibilitatea, imaginaţia şi fantezia creativă .

Domeniile de interes avute in vedere vor fi:

 

·          Metode informale de educatie

·          Activitati cu si pentru tineri

·          Analiza calitatii vietii in mediul urban, mai ales in comunitati dezavantajate sau in cartiere marginase

·          Antropologie vizuala, film documentar si educatie prin film

·          Gentrificarea si efectele ei asupra categoriilor defavorizate

·          Migratia si efectele ei, atat locale cat si trans-nationale

·          Imbunatatirea spatiilor de joaca pentru copii; analiza alternativelor de joaca urbana

·          Tehnici de self publishing (incurajarea dreptului la exprimare si auto-reprezentare publica a tinerilor)

·          Dezvoltarea constiintei ecologice si a responsabilitatii fata de mediu

o   Garbologie si reciclare

o   Ecologie acustica

o   Incurajarea mijloacelor alternative de transport

Cursurile organizate vor fi sustinute de profesori cu experienta in metodica predarii la copiii de varsta scolara mica.

 

11.   Organizarea a doua seminarii pe tema dezvoltarii durabile si a egalitatii de sanse in contextul participarii la activitati in domeniul educatiei initiale

Se vor organiza 2 seminarii cu o durata de 1 zi fiecare. Lectorii invitati vor avea obligatorii experienta in domeniul dezvoltarii durabile, cetatenie activa, implicare sociala, responsabilitate civica si sociala, resurse umane. Se va asigura o participare minima de 15 de persoane per seminar.

In acest context, implementarea proiectului propus se va face cu respectarea principiului general al egalitatii de sanse, iar accentul va fi pus pe trei elemente cheie:

·         Accesul tuturor elevilor la programul de supraveghere si activitati extrascolare dezvoltate prin proiect

·         lipsa oricarui tratament discriminatoriu, direct sau indirect, pe criterii de rasa, origine, sex, religie, dizabilitati, varsta, orientare sexuala in realizarea activitatilor proiectului si in managementul proiectului;

·         lipsa oricarui tratament discriminatoriu in cadrul procedurilor de achizitie.

 

(a) Accesul tuturor elevilor la programul de supraveghere si activitati extrascolare dezvoltate prin proiect

In functie de disponibilitate elevii pot participa la programul de supraveghere si ulterior la programul de activitati extracuriculare dupa orele de curs supravegheati in timpul pauzelor si trecerii de la orele de curs la programul de activitati. Au prioritate elevii cu situatii familiale sau scolare speciale, elevi la care parintii nu pot veni sa-i ia de la scoala sau care nu au cu cine sta acasa, care trebuie supravegheati sau care dimineata parintii/persoanele indreptatite sai aduca la scoala sunt nevoiti datorita programului de lucru, sa-i aduca inaintea de inceperea orelor de curs.

Elevii inscrisi in programul de supraveghere vor avea o fisa de prezenta actualizata in baza de date si pusa la dispozitia parintilor la cerere. De asemenea, se va pastra confidentializatea datelor atat ale parintilor cat si ale elevilor care vor apela la serviciile oferite prin proiect;

 

(b) Lipsa oricarui tratament discriminatoriu, direct sau indirect, pe criterii de rasa, origine, sex, religie, dizabilitati, varsta, orientare sexuala in realizarea activitatilor proiectului si in managementul proiectului

In vederea respectarii principiului tratamentului egal atat in realizarea activitatilor proiectului, cat si in managementul acestuia, solicitantul are in vedere interzicerea oricarei forme de discriminare directa sau indirecta pe criterii de rasa, origine, sex, religie, dizabilitati, varsta, orientare sexuala.

Pe toata durata implementarii proiectului si a mentinerii destinatiei acestuia, Solicitantul:

·         va aplica tratament egal membrilor echipei si persoanelor angajate prin proiect, asigurand confidentialitatea datelor privind rasa, etnia, religia, sexul, orientarea sexuala a acestora;

·         va respecta drepturile cetatenilor asa cum sunt ele prevazute in legea 48 din 16.01.2002 pentru aprobarea OUG 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare;

·         va media prin solutionarea pe cale amiabila a conflictelor de munca aparute;

·         va sanctiona comportamentul discriminatoriu.

(c) Lipsa oricarui tratament discriminatoriu in cadrul procedurilor de achizitie

Principiul egalitatii de sanse se aplica si in relatia cu operatorii economici, solicitantul dorind sa asigure o participare egala si echitabila a acestora la orice proces de selectie organizat, in vederea de relatii contractuale eficiente si mutual profitabile.

In vederea atribuirii contractelor de bunuri sau servicii din cadrul proiectului, procedurile de achizitie vor fi organizate si orice decizie va fi adoptata tinandu-se seama de urmatoarele principii:

·         nediscriminare;

·         tratament egal;

·         recunoastere reciproca;

·         transparenta;

·         proportionalitate;

·         asumarea raspunderii;

·         eficienta utilizarii fondurilor publice prin aplicarea procedurilor de atribuire competitionale si utilizarea de criterii care sa reflecteze avantajele de natura economica ale ofertelor, in vederea obtinerii raportului optim intre calitate si pret.

Se va urmari eliminarea situatiilor care ar putea genera conflicte de interese, respectiv situatiile in care interesele de natura patrimoniala sau nepatrimoniala a persoanelor implicate in procesul de achizitie ar putea influenta desfasurarea procedurii si adoptarea deciziilor de pe parcursul acesteia.

 

  Responsabili de activitate – Echipa de formatori,  echipa de management.

 

12.   Organizarea a 5 ateliere de creatie si 5 concursuri tematice.

Evenimentele (atelierele de creatie sau concursuri tematice) se vor desfasura fiecare pe parcursul unei zile. Organizarea si sustinerea lor include activitati de amenajare a spatiului, de organizarea a logisticii, paza, curatenie, monitorizarea activitatilor de promovare a evenimentului prin materialele publicitare mentionate in proiect (banner, pliante, mentionarea acestui eveniment in primul comunicat de presa si in conferinta de presa), pregatire materialelor aferente si utilizate de catre elevi, pregatirea comisiei de evaluare a lucrarilor si de premiere a celor mai bune creatii.

Scolile participante vor fi cele beneficiare ale proiectului, cele din municipiu. Se va urmari participarea elevilor inregistrati in baza de date la acest eveniment si rezultatele (lucrarile, calificativele, feedback-ul comisiei de evaluare, a elevilor, etc. ) vor fi inregistrate, evaluate si vor contribui la atingerea obiectivelor proiectului.

  Responsabili de activitate – Managerul de proiect, echipa de lectori/traineri din partea partenerului

 

 

 

13.   Auditul proiectului

Auditarile intermediare si cea finala a proiectului presupune evaluarea activitatii de implementare a proiectului si stabilirea de concluzii cu privire la urmatoarele aspecte: daca activitatile si cheltuielile efectuate in cadrul proiectului sunt conforme cu legislatia si regulile aplicabile, daca resursele proiectului au fost utilizate in mod eficient si economic, in concordanta cu principiile unui management financiar corespunzator, daca resursele financiare ale proiectului au fost folosite in mod eficace pentru scopurile mentionate in proiect, corectitudinea derularii procedurilor de achizitii publice in stricta conformitate cu Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare (respectarea legislatiei privind procedura de achizitie publica aleasa; modul de intocmire a documentatiei de atribuire si de desfasurare a procedurii de achizitie; stadiul de executie a contractului de achizitie publica; indeplinirea de catre furnizor/prestator a obligatiilor asumate prin contractul de achizitie publica; eventualele deficiente in executia achizitiilor).

Responsabili –Responsabilul financiar, consilierul juridic si managerul de proiect care vor oferi auditorului extern pista de audit care sa permita verificarea si reconcilierea sumelor totale certificate catre AM, cu inregistrarile contabile detaliate si documentele justificative ale cheltuielilor angajate prin proiect. Auditorul extern va intocmi in baza documentelor justificative prezentate raportul de audit al activitatilor, inregistrarilor si ale conturilor proiectului, care va insoti cererea de rambursare finala a cheltuielilor proiectului.

 

1.2     INDICATORI

Numarul

ID

Indicatori [1 output]

Valoare

1

Numărul de elevi participanti la activitatile extrascoare

900

2

Numărul de scoli participante

30

1.       

ID

Indicatori [2 result]

Valoare

 

Ponderea participarii la concursurile tematice

100

 

 

1.3     GRUP TINTA

Elevi (din învăţământul preuniversitar). – in medie 25 de elevi din fiecare scoala.

 

Pentru grupul tinta si pentru situatia existenta, proiectul propus contribuie la:

·         dezvoltarea unei activitati inovatoare. Organizarea monitorizarii si implicarii elevilor in activitati extracuriculare. Proiectul propus contribuie la utilizarea potentialului activitatii educative extrascolare ca mijloc complemntar de integrare sociala. Aceste activitati ofera oportunitatea crearii conditiilor egale/echitabile de acces la educatie pentru dezvoltarea deplina a potentialului personal si reducerea inegalitatii si excluziunii sociale.

·         Incurajarea egalitatii de sanse in procesul de participare in proiect a elevilor. Acest lucru se va face si prin seminariile organizate pe tema dezvoltarii durabile si a egalitatii de sanse in procesul de participare la acest program, seminarii organizate pentru parinti/profesori si elevi.

Finantarea FSE accelereaza realizarea acestui proiect.Din pacate, fondurile proprii care pot fi alocate in acest scop sunt insuficiente, neacoperind decat o parte din necesar. De aceea, atragerea unei finantari nerambursabile prin intermediul POSDRU, program ale carui obiective coincid cu cele ale proiectului propus, reprezinta modalitatea optima de asigurare a resurselor financiare necesare implementarii si finalizarii proiectului.

 

Elevi (din învăţământul preuniversitar) – cei din clasele I-VIII din scolile din sector vor beneficia cu acordul parintilor de:

·         Monitorizare si supraveghere de cand soseste pana cand pleaca de la scoala – din momentul in care elevul este adus in incinta scolii de persoana indreptatita si inregistrata in baza de date sa faca acest lucru, in timpul pauzelor dintre orele de curs, dupa orele de curs si intre orele optionale, pana cand vine persoana indreptatita si inregistrata in baza de date sa ia elevul de la scoala

·         Participarea la activitati extrascolare organizate dupa orele de curs conform unui orar agreat atat de parinti, elevi cat si de participanti, membrii ai proiectului (formatori, supraveghetori)

·         Monitorizare rezultate si consiliere

In urma analizarii rezultatelor implementarii proiectului se disting urmatoarele:

·         Aproximativ 900  de elevi participanti la diferite cursuri organizate prin proiect (daca din fiecare dintre cele 30 de scoli participa aproximativ 30 de elevi)

·         aproximativ 1440 ore de cursuri optionale desfasurate pe parcursul implementarii proiectului. Pe parcusul celor 2 ani de desfasurare a proiectului, in fiecare an sunt 9 luni de scoala in care luna de luna vor avea lor in medie 80 de cursuri (4 cursuri pe zi(dimineata si dupa-masa) * 5 zile pe saptamana * 4 saptamani).

·         Minim 80% dintre participantii la cursuri obtin o diploma de participare (trec cu bine de testul final)

·         Va exista o baza de date si aplicatia ce functioneaza in conditii optime de securitate si performanta ce permite accesul la informatii privind elevii, parinti, situatia scolara, familiala, date de contact, rezultate scolare, etc.

·         In urma celor doua seminarii pe tema dezvoltarii durabile si a egalitatii de sanse in contextul participarii la activitati in domeniul educatiei initiale, creste cu10% implicarea elevilor cu probleme in activitati extrascolare.

2           PARTENERI

 

2.1     JUSTIFICARE

 

Analizand situatia actuala din cadrul Consiliul Local al Sectorului 1 prin prisma unui astfel de proiect de resurse umane s-a constatat ca pentru implementarea cu succes in termen de doi ani a proiectului prezentat sunt necesari parteneri. Unul dintre parteneri este  Inspectoratul Scolar Municipal. Avand in vedere faptul ca activitatile extrascolare se desfasoara in cadrul institutiilor de invatamant cu acordul Inspectoratului, acesta va fi partener in proiect, participand la activitatile prin acceptarea celor care se desfasoara in incinta scolilor.

Pentru activitatea de formare si organizare a cursurilor optionale, avand in vedere faptul ca Consiliul Local al Sectorului 1 nu are formatori in acest sens, este nevoie de un partener cu experienta in formarea elevilor de varsta mica, clasele I-VIII.

In analiza potentialilor parteneri care sa fie capabili sa atinga cu succes obiectivele proiectului alaturi de Consiliul Local al Sectorului 1 si Inspectoratul Scolar s-a avut in vedere experienta in astfel de proiecte de formare, capacitatea de organizare si personalul formator.

 

 

2.2        DESCRIEREA ACTIVITATILOR PARTENERULUI

 

Activitatea de Asistenta elevi, Dezvoltare de programe de pregatire pentru elevi din clasele I-VIII  si  Organizarea a 5 ateliere de creatie si 5 concursuri tematice sunt cela doua activitati principale desfasurate de catre Parteneri.  

Dezvotarea si organizarea de programe de pregatire pentru elevii din grupul tinta va presupune mai multe etape.

·               Intomirea listei de cursuri posibile - in functie de caracteristicile cursurilor, de interviuri cu elevii, optiunile elevilor, ale parintilor, parerile consilierilor scolari, locatiile de desfasurare si materialele didactice

·            intomirea listei de participanti  - pe baza datelor din baza de date cu privire la elevi, a informatiilor referitoare la situatia familiala, informatii furnizate de catre Consiliul Local al Sectorului 1

·            prin datele de la Asistenta sociala, a acordului parintilor, a categoriilor de varsta, si nu in ultimul rand a caracteristicilor cursurilor (numar de participanti, locatie, materiale de lucru)

·            stabilirea orarului cursurilor si anuntarea catre elevii participanti

·            dezvoltarea modulului de curs cu materialele didactice aferente

·            pregatirea locatiei si sustinerea cursurlui

·            intocmirea foilor de prezenta si a rapoartelor de participare

 

Pentru cei aproximativ 30 de elevi din fiecare scoala, se vor tine aproximativ 1440 ore de cursuri optionale desfasurate pe parcursul implementarii proiectului. Pe parcusul celor 2 ani de desfasurare a proiectului, in fiecare an sunt 9 luni de scoala in care luna de luna vor avea lor in medie 80 de cursuri (4 cursuri pe zi(dimineata si dupa-masa) * 5 zile pe saptamana * 4 saptamani).

In cadrul activitatii de organizare si sustinerea a concursurilor va fi necesar alegerea celor 10 teme pentru cele 5 concursuri tematice si cele 5 ateliere de creatie. Aceasta alegere va fi facuta in functie de observatiile din baza de date, de prezenta si frecventa cursurilor in fiecare scoala, de datele centralizate privind sustinerea acestor activitati extrascolare si feedback-ul din partea elevilor si a parintilor. A finalul acestei analize ca rezultat va fi lista celor 10 teme si zilele in care se vor desfasura aceste evenimente si lista participantilor. Participantii vor fi alesi in functie de optiunea proprie dar tinandu-se cont si de rezultatele la cursuri, de feedback-ul personalului care a sustinut cursul respectiv.

In functie de locatie si data de desfasurare, se va pregati sala de concurs iar dupa lucrarile finale vor fi premiate cu o expunere a celor mai bune lucrari in cadrul scolii, acolo unde lucrarile permit acest lucru.

 Astfel parteneriatul face posibila implementarea acestui proiect din punctul de vedere al activitatilor.

Activitatile desfasurate de catre partener vor fi coordonate de catre echipa de management de proiect prin antrenarea tuturor partilor interesate ale proiectului in realizarea acestuia si in dezvoltarea si mentinerea unor bune legaturi in interiorul si in afara proiectului. Se vor monitoriza permanent  activitatile si riscurile astfel incat sa poata fi luate masuri de contracarare si implementarea proiectului sa decurga fara probleme. Sedintele de proiect vor avea ca participanti membrii ai echipei de management de proiect si membrii ai partenerului. In urma acestor sedinte se vor stabili si imbunatati planuri de actiune si se vor coordona subactivitati si monitoriza eventuale probleme semnalate. Se va tine cont in procesul de coordonare si de feedback-ul primit de la parinti, profesori si mai ales elevii, membrii ai grupului tinta. Scopul tuturor acestor actiuni este o buna colaborare intre Consiliu, Parteneri si grupul tinta, pentru atingerea obiectivelor proiectului.

 

Buget Propus:

c

Tipuri de cheltuieli

An1

An2

Total

1

Resurse umane

1.1. Cheltuieli cu personalul

 

 

1.241.400,00

1.2. Cheltuieli cu cazarea, transportul şi diurna

 

 

 

 

TOTAL 1

 

 

 

1.241.400,00

2

Participanţi

2.1. Cheltuieli cu cazarea şi transportul (aferente participanţilor)

 

 

 

 

TOTAL 2

 

 

 

0,00

3

Alte tipuri de costuri

3.1. Cheltuieli aferente managementului de proiect -Întreţinere, actualizare şi
dezvoltare aplicaţii informatice

 

 

252.000,00

3.2. Taxe

 

 

 

3.3. Cheltuieli financiare şi juridice (Onorarii pentru consultanţă
juridică,  Expertize tehnice si financiare )

 

 

203.600,00

3.4. Cheltuieli pentru închirieri, amortizări,leasing

 

 

 

3.5. Cheltuieli de informare şi publicitate

 

 

31.160,00

3.6 Cheltuieli cu auditul proiectului

 

 

58.800,00

3,1

Din care FEDR (10% pentru AP 1-5 inclusiv, 15% pentru AP 6)

 

 

 

83.000,00

 

TOTAL 3

 

 

 

628.560,00

4

Rezervă de contingentă (maximum 5%)

 

 

 

 

5

Total costuri directe (1 + 2 + 3 + 4)

 

 

 

1.869.960,00

6

Total cheltuieli generale de administraţie

 

 

 

 

7

VALOAREA ELIGIBILĂ A PROIECTULUI (5 + 6)

 

 

 

1.869.960,00

8

Din care activităţi transnationale

 

 

 

0,00

9

CONTRIBUŢIA SOLICITANTULUI

 

 

 

37.399,20

10

ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ (7 - 9)

 

 

 

1.832.560,80

11

VALOAREA NEELIGIBILĂ A PROIECTULUI

 

 

 

48.850,00

12

VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI (7 + 11)

 

 

 

1.918.810,00

 

tva=

                  448.790,40