Hotărârea nr. 171/2010

Hotărârea Consiliului Local nr. 171 / 2010

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                     

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Proiectului  „Perfecţionarea angajaţilor din cadrul

unităților subordonate Consiliului Local al Sectorului 1 și al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1”, cu finanțare nerambursabilă,

precum și a cheltuielilor legate de implementare

 

 

 

Ținând seama de Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum si Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Juridică şi Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului  Sectorului 1;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale şi al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu  ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Văzând dispoziţiile Legii nr.339/2007 privind promovarea aplicării strategiilor de management de proiect la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale judeţene şi locale, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art. 53 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile  Legii nr.24/2000 privind  Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr.260/2009;

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr.759/11.07.2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare;

Văzând prevederile Hotărârii Guvernului României nr.457/21.04.2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale;

Luând în considerare Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative”, Domeniul major de intervenţie 1.3 Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale;

Ținând seama de oportunitatea accesării de fonduri europene prin intermediul Programului Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative”, Domeniul major de intervenţie 1.3 Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale;

În temeiul art.45, alin.(2), lit.”d”, art.81, alin.(2), lit.”j” şi art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1.  Se aprobă Proiectul „Perfecţionarea angajaţilor  din cadrul unităților subordonate Consiliului Local al Sectorului 1 și al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1”, cu finanțare nerambursabilă, precum şi cheltuielile legate de implementare.

 

            Art.2. (1) Se aprobă studiul de analiză, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, precum și susţinerea cofinanţării din bugetul local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti pentru pregătirea şi implementarea corespunzătoare a Proiectului „Perfecţionarea angajaţilor  din cadrul unităților subordonate Consiliului Local al Sectorului 1 și al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1” .

 

 (2) Cofinanţarea proiectului constă în :

-          Contribuţia proprie aferentă costurilor eligibile ale proiectului în valoare de  38.478,50 lei – 2%;

-          Costuri neeligibile ale proiectului în valoare 0,00 lei  la care se adaugă plata taxei pe valoare adăugată (TVA) în valoare de 448.763,00 lei.

 

  (3) Valoarea totală a Proiectului este de 1.923.925,00 lei, fără TVA din care finantare nerambursabilă de 1.885.446,50 LEI -98%.

 

Art.3. Se împuterniceşte doamna Ioana Costescu – Serviciul Cabinet Primar să semneze cererea de finanţare şi anexele aferente acesteia, contractul de finanţare, precum şi orice alte acte care sunt necesare în vederea derulării şi implementării Proiectului „Perfecţionarea angajaţilor  din cadrul unităților subordonate Consiliului Local al Sectorului 1 și al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1”.

 

Art.4. Primarul Sectorului 1, iar în lipsa acestuia înlocuitorul său de drept, Direcţia Management Economic, Direcţia Investiții, Direcţia Juridică şi Resurse Umane şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                             CONTRASEMNEAZĂ,

                           Ion Brad

                                                                                                          SECRETAR

                                                                                             Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

            Nr.:    171

            Data: 26.08.2010

 

 

 

Studiu de analiza pentru proiectul:

„Perfecţionarea angajaţilor din cadrul unităților subordonate Consiliului Local al Sectorului 1 Bucuresti și al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1”.


 

Contents

1     INFORMAŢII PRIVIND SOLICITANTUL. 3

1.1       SOLICITANT. 3

1.2       STATUTUL JURIDIC AL SOLICITANTULUI 3

1.3       REPREZENTANTUL LEGAL. 3

1.4       PERSOANA DE CONTACT. 3

1.5       DESCRIEREA SOLICITANTULUI 3

2     DATE DESPRE PROIECT. 4

2.1       OBIECTIVELE PROIECTULUI 4

2.2       JUSTIFICAREA NECESITĂŢII IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI 4

2.3       RELEVANŢĂ.. 6

2.4       GRUP ŢINTĂ.. 8

2.5       ACTIVITĂŢI 9

2.6       REZULTATE. 11

2.7       SUSTENABILITATE. 13

2.8       MANAGEMENT. 14

2.9       TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ.. 29

2.10     PROIECT GENERATOR DE VENIT. 30

3     CONCORDANŢA CU POLITICILE UE ŞI LEGISLAŢIA NAŢIONALĂ.. 30

3.1       DEZVOLTAREA DURABILĂ.. 30

3.2       EGALITATEA DE ŞANSE. 31

 


 

1          INFORMAŢII PRIVIND SOLICITANTUL

 

1.1        SOLICITANT

Primaria Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti

1.2        STATUTUL JURIDIC AL SOLICITANTULUI

Temeiul legal de infiintare a Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti  il constituie Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata si are statul  juridic de autoritate a administratiei publice locale .

1.3        DESCRIEREA SOLICITANTULUI

Autoritate a administratiei publice locale constituita prin Hotarârea Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti. Principalele activitati ale Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti  in conformitate atributiile stabilite prin Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale sunt:

   a) atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes local;

   b) atribuţii privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a comunei, oraşului sau municipiului;

   c) atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al comunei, oraşului sau municipiului;

   d) atribuţii privind gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni;

   e) atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern.

2          DATE DESPRE PROIECT

 

2.1        OBIECTIVELE PROIECTULUI

 

Obiectiv general

Crearea unei administraţii publice mai eficiente si mai eficace in beneficiul socio-economic al populatiei din sector.

Scop

·       Eficientizarea activitatii a functionarilos publici prin organizarea de sesiuni de training in utilizarea de programe specifice.

·       Dezvoltarea resurselor umane,  ce reprezintă un element fundamental în întărirea capacităţii  administrative

·       Incorporarea organica a principiilor si practicilor dezvoltarii durabile, conform exigentelor UE, in ansamblul programelor si politicilor publice ale Romaniei

·       Consolidarea competenţelor personalului în scopul creşterii performanţei în îndeplinirea sarcinilor de serviciu;

·       Dezvoltarea abilităţilor şi competenţelor funcţionarilor publici din administraţia publică locală în domeniul managementului ciclului de proiect şi al accesului la fondurile europene precum şi la alte fonduri internaţionale care sunt necesare pentru finanţarea investiţiilor şi modernizarea infrastructurii locale; în domeniul managementului funcţiei publice, al managementului instituţiilor publice, etc.;

·       Îmbunătăţirea cunoştinţelor generale despre pregătirea pentru gestionarea fondurilor structurale, inclusiv despre instrumentele de sprijin postaderare, la nivelul administraţiei publice locale;

·       Perfectionarea tuturor funcţionarilor, prin cursuri de cel putin 10 zile pe an, până la finalizarea proiectului.

 

2.2        JUSTIFICAREA NECESITĂŢII IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI

 

Tinand cont de impactul pe care il are implementarea proiectelor cu finantare din fonduri europene asupra dezvoltarii socio-economice a comunitatilor, se impune armonizarea elementelor ce tin de informare, de accesarea fondurilor, precum si de implementare a acestor proiecte in sectorul 1  .

Uniunea Europeană promovează ideea conform căreia trebuie să se pună bazele unui nou tip de administraţie, care să fie pus cu adevărat în slujba cetăţeanului, de aceea formarea continuă şi perfecţionarea întregului personal din administraţia publică trebuie să reprezinte o prioritate realizarea unui act de administrare eficient. Formarea funcţionarului public cu performanţe de nivel european trebuie să constituie – la toate nivelurile – o prioritate, conştient fiind de faptul că este în serviciul cetăţeanului şi că are un rol decisiv în procesul de integrare europeană, respectiv acela de a pune în practică, în mod eficient, întregul cadru legislativ creat, precum şi de a contribui la perfecţionarea acestuia.

Dezvoltarea resurselor umane reprezintă un element fundamental în întărirea capacităţii de absorbţie şi utilizare eficientă a instrumentelor structurale în România. Proiectul de faţă prezintă un cadru de edificare a capacităţii administraţiei publice locale de a beneficia la maxim de fondurile oferite de Uniunea Europeană. Cunoştinţele şi deprinderile în domeniul pregătirii pentru gestionarea fondurilor structurale şi al Managementului Ciclului de Proiect (PCM), Managementul sectorului public în adminstraţia publică, Planificare strategică pentru instituţiile publice, Relaţiile cu publicul în administraţia publică, etc. constituie baza edificării acestei capacităţi.

Administraţia locală reprezintă, în orice parte a Europei, entitatea care gestionează localitatea şi pentru ca acest lucru sa fie corespunzător realizat este nevoie de competenţă şi eficienţă în activităţi. Administraţia locală a Sectorului 1 are competenţe limitate în acest sens, procesul de descentralizare nefiind încă încheiat. Astfel, încă nu se ştie în mod concret cum va arăta administraţia locală din Bucureşti, în anul 2015, aspect ce împiedică actualmente realizarea unor previziuni precise referitor la dezvoltarea sectorului. Pe de altă parte, administraţia locală primeşte tot mai multe competenţe, ceea ce implică pregătirea cadrelor şi adaptarea procedurilor de lucru. Administraţia Sectorului 1 este flexibilă la schimbări şi răspunde operativ la cerinţele cetăţenilor. Creşterea calităţii serviciilor publice prestate comunităţii se poate realiza în primul rând prin intermediul unor funcţionari bine pregătiţi.

Obiectivele modulelor de perfecţionare se concentrează pe consolidarea competenţelor în scopul creşterii performanţei în îndeplinirea sarcinilor de serviciu. Prin urmare, modelul de instruire acordă ponderea corespunzătoare transferului şi aplicării de cunoştinţe în situaţiile concrete de muncă ale participanţilor.

Proiectul se bazează pe principiile fundamentale care reflectă bunele practici recunoscute pe plan internaţional în domeniul dezvoltării resurselor umane (DRU). Astfel, proiectul încearcă să identifice nevoile de formare legate de cunoştinţele şi deprinderile necesare, dar în contextul faptelor şi problemelor care ţin de mediul de muncă al funcţionarilor. Oferind răspunsuri de instruire la nevoile prioritare, proiectul subliniază problemele de la locul de muncă pe care trebuie să se concentreze atenţia, oferind, de asemenea, sugestii în acest sens.

Nevoile de formare prezentate mai jos sunt rezultatul unei analize preliminare a nevoilor percepute şi identificate la nivelul grupurilor-ţintă, ca şi al altor date colectate din Planul de formare profesională pe anul 2009 pentru salariaţii instituţiei

O analiza in profunzime a realitatilor administrative locale si a capacitatii administrativa destinate modernizarii si comprimarii decalajului dintre zona noastra si alte zone ale tarilor memebre ale UE, au iesit la iveala un sir de dificultati: birocratie, aparitia unor costuri suplimentare nerambursabile, intarzierea finantarilor, administrare deficitara a proiectelor, personal necalificat, intarzierea implementarii proiectelor, fonduri insuficiente, lipsa consultantei, lucrari executate deficitar, neimplicarea comunitatii. Slaba asimilare a  beneficiilor activitatilor de informatizare genereaza lipsa de coordonare si comunicare, scade abilitatea de a monitoriza si de a tine sub control acele aspecte (ce tin de managementul resurselor materiale si umane) care pot genera - daca nu sunt tratate din timp - esecul unui proiect. Buna administrare si gestionare a acestor probleme reprezinta un pas catre bunastarea generala a cetatenilor sectorului 1. 

Capitalul uman ca resursă strategică în cadrul Sectorului 1 poate fi valorizat printr-un management al resurselor umane care pune în prim-plan măsurile privind formarea angajaţilor, recrutarea, selecţia, promovarea, perfecţionarea funcţionarilor publici sau optimizarea sistemului relaţional. Conducerea Instituţiei Sector 1 îşi propune să implice corect personalul în acţiuni pe care să le ducă la îndeplinire cu succes, printr-o desfăşurare corectă şi eficientă a tuturor proceselor specifice obiectului de activitate al instituţiei.

Oferirea unui plan coerent de instruire pentru a dezvolta cunoştinţele şi deprinderile funcţionarilor publici din administraţia publică locală în domenii generale precum managementul ciclului de proiect şi pregatirea pentru gestionarea fondurilor structurale, managementul instituţiilor publice, precum şi domenii specifice fiecărui serviciu/direcţie: achiziţii publice, managementul situaţiilor de urgenţă, etc. reprezinta noua strategie nationala si creşterea potenţialului economic şi social prin creşterea adaptabilităţii şi competitivităţii forţei de muncă angajate.

2.3        RELEVANŢĂ

 

Politicile şi strategiile aplicate de guverne, în ultimii ani, au avut următoarele obiective majore: implementarea acquis-ului comunitar; creşterea competitivităţii economiei româneşti, prin încurajarea utilizării celor mai noi tehnologii informaţionale; consolidarea industriei de profil; sporirea performanţei instituţionale a administraţiei publice, prin implementarea coerentă şi generalizată de sisteme informatice integrate; creşterea confortului cetăţenilor.

Astfel, proiectul are drept scop creşterea potenţialului economic şi social al Sectorului 1 şi implicit al regiunii de dezvoltare Bucureşti-Ilfov prin creşterea adaptabilităţii şi competitivităţii forţei de muncă angajate, îmbunătăţirea accesului personalului angajat la educaţie şi la sistemul de formare profesională continuă. Vom lua în considerare aspecte din cadrul Strategiei Post-Aderare a României privind continua modernizare a administraţiei publice, având în vedere problematicile de organizare, funcţionare a birocraţiei, precum şi pregătirea profesională a funcţionarului public. Măsurile privind modernizarea funcţiei publice vizează elemente ce ţin de cariera funcţionarilor publici, de motivarea acestora, de identificarea necesităţilor de instruire, sistemul de perfecţionare profesională, sistemul de salarizare, precum şi de normele deontologice şi de cultura organizaţională.

Conform legislaţiei în vigoare, organele administraţiei locale au sarcina de a întreprinde şi de a participa la dezvoltarea locală şi regională.Toate rapoartele de ţară privind România ale Comisiei Europene precizează că există o capacitate administrativă limitată a autorităţilor locale şi cer ca îmbunătăţirea acesteia să fie o prioritate. Pentru acest proces, dezvoltarea resurselor umane joacă un rol fundamental. De altfel, parteneriatul de aderare la UE cerea României să dezvolte capacitatea administrativă pentru a elabora programe de dezvoltare la nivel naţional şi regional similare celor implementate în unele dintre statele membre ale UE prin Obiectivul 1 al fondurilor structurale.

În procesul de reformă a administraţiei publice din România, îmbunătăţirea sistemului funcţiei publice reprezintă un obiectiv fundamental, consacrat atât de Programul de Guvernare pentru perioada 2005-2008, de Planul Naţional de Dezvoltare 2007-2013, de Cadrul Naţional Strategic de Referinţă, de Planul Naţional de Reforme 2007-2013, cât şi de Strategia actualizată a Guvernului privind accelerarea reformei administraţiei publice pentru 2004 – 2006 şi de Strategia de Post-aderare a României.

Guvernul României s-a angajat în respectarea Agendei Lisabona relansată, a prevederilor cuprinse în Tratatul de Aderare, motiv pentru care a elaborat Programul Naţional de Reformă pentru perioada 2007-2010 printr-un efort participativ al instituţiilor implicate în procesul de identificare a priorităţilor naţionale relevante, necesare continuării şi adâncirii reformelor destinate atingerii obiectivelor de creştere economică şi ocupare, anunţate pentru anul 2010 şi reducerea decalajelor economice şi sociale faţă de media statelor membre din Uniunea Europeană. România îşi propune ca la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale şi centrale să realizeze dezvoltarea organizaţională şi instituţională bazată pe metode moderne de evaluare a situaţiei existente şi de planificare strategică prin finanţări din Fondul Social European prin Programul Operaţional - Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007 -2013 şi de la bugetul naţional. Procesul de apropiere a administraţiei publice de cetăţeni şi de sensibilizare a Guvernului faţă de nevoile locale se regăseşte în descentralizarea şi deconcentrarea serviciilor publice.

În ciuda unor progrese realizate până în prezent, dezvoltarea economică şi socială a României este încă îngreunată de o administraţie publică ineficientă.

În acest context, Sectorul 1 şi-a stabilit obiectivele strategice ale reformei administraţiei ca fiind următoarele:

·         Creşterea capacităţii administrative a instituţiei

·         Creşterea calităţii serviciilor publice oferite cetăţenilor de către serviciile publice deconcentrate şi administraţiile publice locale

·         Îmbunătăţirea gestionării resurselor umane prin perfecţionarea continuă a personalului.

Unele dintre aspectele-cheie deja identificate includ lipsa de cunoştinţe şi abilităţi adecvate în domenii precum cele ce urmează:

·         legislaţia europeană;

·         oportunităţile oferite de fondurile europene şi internaţionale;

·         managementul de proiect (PCM);

·         transparenţa decizională şi liberul acces la informatii de interes public

·         sisteme de management al calităţii în administraţia publică,

·         planificarea multianuală a investiţiilor publice, etc.

Proiectul ia în considerare nevoile de formare la nivelul tuturor domeniilor de intervenţie şi de activitate ale administraţiei publice din Sectorul 1 printr-un sistem integrat de diagnoză a nevoilor de pregătire profesională a personalului. Ne referim astfel la un grup vast şi de mare diversitate în ceea ce priveşte forma, dimensiunile, funcţia, capacitatea, viziunea şi experienţa. Modulele de formare care le sunt destinate vor fi coordonate cu normele legale actuale care prevăd "îmbunătăţirea calităţii prestaţiei profesionale a funcţionarilor pentru a răspunde cât mai adecvat aşteptărilor comunităţii şi a spori eficatitatea şi eficienţa serviciilor oferite societăţii”. Totuşi, Strategia naţională de formare este în curs de actualizare la nivel ANFP şi alte instituţii partenere implicate în acest demers. Planul de perfecţionare profesională pentru salariaţii de la nivelul Primăriei  1 a fost realizat conform prevederilor H.G. 1066/2008.

Conform Programului de Dezvoltare a Capacităţii Administrative 2007-2013, România îşi propune ca, la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale şi centrale, să realizeze dezvoltarea organizaţională / instituţională bazată pe metode moderne de evaluare a situaţiei existente şi de planificare strategică, prin finanţări din fondurile structurale europene şi de la bugetul naţional.

2.4        GRUP ŢINTĂ

 

In definierea grupului ţintă s-au considerat două aspecte principale:

·         structura personalului la nivelul instituţiei şi prevederile legale în vigoare

·         cerinţele Ghidului Solicitantului

În ceea ce priveşte structura personalului de la nivelul administraţiei Sector 1 Bucureşti, aceasta se prezintă dupa speificatiile centralizate conform prevederilor art. 14 alin (1) din H.G. 1066/2008 şi au servit drept punct de plecare în evaluarea internă a nevoilor de formare şi au contribuit la fundamentarea planului anual de perfecţionare profesională:

Statutul personalului angajat

Număr angajaţi

2009

 

Funcţionari publici

Personal de conducere

32

Personal de execuţie

232

Personal contractual

Personal de conducere

4

Personal de execuţie

24

TOTAL

292

Proiectul vizează grupul-ţintă constituit din funcţionarii publici din administraţia publică locală de la nivelul Sectorului 1 al municipiului Bucureşti, care îşi desfăşoară activitatea la nivelul sectorului în anul 2009; un total de 292 funcţionari publici. Având în vedere că la analiza nevoilor de perfecţionare, s-au identificat nevoi de perfecţionare şi formare profesională la nivelul tuturor direcţiilor şi serviciilor din cadrul administraţiei Sectorului 1, din grupul-ţintă vor face parte şi vor fi implicate în proiect toate serviciile şi direcţiile de la nivelul Sectorului:

 

Serviciul Audit Aparat Propriu Si Institutii Subordonate

Directia Juridica Si Resurse Umane

Serviciul Contencios Administrativ, Juridic

Biroul Resurse Umane

Biroul Dezvoltare Institutionala

Serviciul Legislatie Si Spatii Cu Lta Destinatie Decat Cea De Locuinta

Directia Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu Si Evidenta Electorala

Compartimentul Fond Funciar Si Registru Agricol

Compartiment Cadastru Si Patrimoniu

Compartiment Evidenta Electorala

Serviciul Secretariat General, Audiente

Compartiment Autoritate Tutelara

Directia Utilitati Publice

Compartiment Fond Imobiliar

Serviciul Utilitati Publice

Serviciul Administrativ

Arhitect Sef

Serviciul Urbanism Si Autorizatii De Construire Pentru Constructii Clasa B

Serviciul Autorizatii, Lucrari Edilitare, Infrastructura Si Dezvoltare Durabila

Compartiment Informare Urbanistica

Biroul Reglementari Urbanistice Si Arhiva

Biroul Urbanism Si Autorizatii De Construire Pentru Constructii Clasa A

Compartiment Publicitate Si Autorizari

Directia Management Economic

Compartiment Buget, Executie Bugetara

Serviciul Contabilitate

Serviciul Financiar

Compartiment  Strategie Si Dezvoltare Economico-Sociala

Directia Investitii

Serviciul Achizitii Publice

Serviciul Urmarire Si Derulare Servicii

Serviciul Urmarire Contracte Si Lucrari

Biroul Reabilitare Termica Si Energii Alternative

Compartiment Imagine, Cultura, Presa Si Informatica

Serviciul Registratura, Relatii Cu Publicul

Compartiment Relatii Internationale Si Derulare Programe Europene

Serviciul Cabinet Primar

Serviciul Cabinet Viceprimar

Compartiment Corp Control

Compartiment Prevenire Si Protectie

Directia Publica De Evidenta A Persoanelor  Si Satre Civila Sector 1

Compartiment Informatic

Compartiment Dispecerat

Compartiment Analiza-Sinteza, Secretariat

Biroul Nr. 1 De Evidenta A Persoanelor

Biroul Nr. 2 De Evidenta A Persoanelor

Compartiment Nr. 3 De Evidenta A Persoanelor

Compartiment Nr.4 De Evidenta A Persoanelor

Directia Stare Civila

Compartiment Inregistrari Acte De Nastere

Compartiment Inregistrari Acte  De Casatorie

Compartiment Inregistrari Acte De Deces

Compartiment Registratura Si Relatii Cu Publicul

Compartiment Corespondenta, Rectificari Si Inscrieri Mentiuni Din Strainatate

Compartiment Transcrieri Certificate Inregistrate La Autoritatile Administrative Locale Din Strainatate Si Arhiva Informatica

Compartimentul Acte Inregistrate La Misiunile Diplomatice Sau Oficiile Consulare De Cariera Ale Romaniei

 

Obiectivele pot fi atinse in urma indeplinirii urmatoarelor activitati:

·         incorporarea organica a principiilor si practicilor dezvoltarii durabile, conform exigentelor UE, in ansamblul programelor si politicilor publice ale Romaniei

·         modalitatile de ridicare la standardele generale de cunostinte si expertiza la nivelul functionarilor publici

·         solutii administratiei publice locale si a functionarilor

·         rezultatele asteptate ale proiectului prin oferirea unor modalitati de formare ale structurii administratiei publice locale.

 

 

 

 

2.5        ACTIVITĂŢI

Nr.

Activitate

Subactivitate

Descrierea activităţii

1.

1.

Realizarea planului managementului de proiect

1.1 Mobilizarea echipei de management si crearea sinergiilor cu echipa de asistenta tehnica externa

Asigurarea planului pentru managementul de proiect

Întâlnirea de începere a proiectului, tehnici de lucru în grup

Asigurarea sustenabilităţii activităţilor proiectului şi a efectelor de durată ale acestuia

 

 

1.2 Conferinţa de presă pentru lansarea proiectului

Vom organiza o conferinţă de presă pentru lansarea proiectului, prin invitarea presei locale şi naţionale şi a tuturor actorilor implicaţi.

3

 

1.3 Achiziţii

Subcontractarea este prevazută pentru serviciile de formare, cazare şi servicii de transport

Achiziţionarea de resurse materiale necesare echipei de proiect

2.

2. Analiza nevoilor de perfecţionare

2.1. Elaborare chestionare de evaluare

Chestionare de evaluare elaborate şi distribuite

 

 

2.2. Interviuri cu sefii de directie / serviciu

Obţinerea unor informaţii actualizate legate de nevoile de instruire în domeniile deja identifcate în Planul de Perfecţionare aprobat al Sectorului

Analizarea şi satisfacerea necesităţilor de instruire şi formare profesională

 

 

2.3. Colectarea si evaluarea răspunsurilor

Răspunsurile, atât la chestionarele de evaluare,cât şi la interviurile directe vor fi evaluate şi integrate în raportul asupra nevoilor de perfectionare

 

 

2.4. Elaborarea raportului asupra nevoilor de perfectionare

Raport asupra necesităţilor de instruire în domeniile alocate proiectului

 

3.

3. Adaptare curriculum şi elaborare materiale de formare

3.1. Adaptare curriculum si a materialor de formare in baza concluziilor Activităţii 2

Adaptarea şi furnizarea curriculei necesare instruirii şi perfecţionării participanţilor

Materiale de formare finalizate,

corespunzătoare, relevante pentru

educare şi instruire

 

 

3.2. Finalizare materiale de formare

Materiale de formare elaborate

4.

4. Implementarea sesiunilor de perfectionare

 

Implementarea celor 30 module de formare, care implică atât cursuri de limba engleză (modul începători, modul intermediari şi modul avansaţi), precum şi modulul complet de ECDL

Instruire şi perfecţionarei intensivă în cursuri a câte 5 (cinci) zile

Selectarea şi utilizarea tehnicilor şi mediului de transmitere a cunoştinţelor şi a experienţei

către grupul ţintă

Cursul de limba engleză va fi dispus pe o durată de 6 luni

Asigurarea certificării cursurilor

5.

5. Raport final de evaluare a cursurilor

 

Raport Final de Evaluare cu scopul de a:

- evalua dacă şi cum au fost atinse obiectivele proiectului şi rezultatele concrete;
- de a permite imbunătăţiri şi depăşirea problemelor specifice;
- de a împărţi din experienţa acumulată prin derularea proiectului;
- de a pregăti condiţiile pentru continuarea activităţilor proiectului după finalizarea finanţării.

6.

6. Conferinţa de presă de finalizare a proiectului

6.1. Pregătire şi organizare conferinţă

Vom organiza o conferinţă de finalizare a proiectului, având drept obiectiv principal diseminarea rezultatelor şi a bunelor practici identicate de-a lungul implementării proiectului.

7.

7. Activităţi de informare şi comunicare

 

Aceste activităţi transversale asigură vizibilitatea proiectului, precum şi diseminarea şi exploatarea rezultatelor acestuia prin:

·    campanie de promovare a proiectului

·    evenimente de valorizare – conferinţe de presă

·    informare privind rezultatele proiectului, folosind pagina web a Primăriei, cât şi a partenerului din proiect, materiale vizuale

·    imprimate (fluturaşi, broşuri, etc)

·    inserarea de note, fotografii pe website-ul Primăriei Sector 1, care va avea o pagina web special dedicată proiectului

comunicate de presă la nivel central şi naţional

 

Durata implementării proiectului, exprimată în luni va fi de 12 luni

2.6        REZULTATE

 

Estimăm obţinerea următoarelor rezultate la finalul perioadei de implementare a proiectului:

 1. Plan de management al proiectului realizat
 2. Conferinţă de presă pentru lansarea proiectului desfăşurată
 3. Procesul de achiziţii publice finalizat
 4. Raport asupra analizei nevoilor de formare elaborat şi aprobat
 5. Curriculum şi materiale de formare revizuite şi elaborate . Materiale de training relevante, pregătite şi distribuite (manuale, ghiduri, certificate, etc.). Un alt rezultat constă în pregătirea unor materiale de training relevante pentru nevoile de perfecţionare ale personalului din toate direcţiile şi serviciile adminsitraţiei Sector 1 Bucureşti. Aceste materiale vor fi elaborate într-o manieră flexibilă care să permită actualizarea lor în funcţie de nevoile viitoare de perfecţionare şi de dezvoltările ulterioare în materie de tehnici de perfecţionare sau abordări ale domeniilor de activitate prevăzute de materialele respective.
 6. 30 de sesiuni de perfecţionare implementate. Furnizarea de module de training obligatorii care cuprind o multitudine de tematici, cu ajutorul unor experţi şi formatori specializaţi. Având în vedere că modulele de training propuse fac parte din Planul de perfecţionare al administraţiei Sectorului 1, cele care sunt specifice fiecărei direcţii şi fiecărui serviciu, au caracter obligatoriu pentru atingerea unui nivel de competenţe ridicat. De asemenea, potenţialii participanţi şi-au manifestat interesul şi pentru alte cursuri conexe activităţii cotidiene, ceea ce va creşte nivelul de specializare.
 7. Raport de evaluare a modulelor elaborat şi aprobat
 8. Conferinţă de presă pentru finalizarea proiectului desfăşurată
 9. Activităţi de informare şi publicitate implementate
 10. Aproximativ [ITA1]  350 funcţionari publici au participat la modulele de formare. Personalul nostru este conştient de necesitatea de prefecţionare şi interesul manifestat faţă de cursurile identificate în Planul de Perfecţionare pentru 2009 la nivelul administraţiei Sectorului 1, ceea ce asigură o rată de participare crescută. Astfel, ţinând cont de diverse probleme de natură personală, din numărul total de 375 de persoane identificate ca potenţiali participanţi la acest curs, estimăm o rată de participare de 94% -
 11. Îmbunătăţirea conştientizării privind problematica egalităţii de şanse şi aspectele referitoare la protecţia mediului şi dezvoltarea durabilă.
 12. Însuşirea de noi abilităţi. Prin cursurile derulate, participanţii îşi vor însuşi noi abilităţi în domeniile de activitate în care sunt angrenaţi în activitatea zilnică.
 13. Organizare internă îmbunătăţită. Îmbunătăţirea nivelului de cunoştinţe şi eficientizarea procesului administrativ va permite şi atingerea unui nivel îmbunătăţit de organizare internă.
 14. Imbunătăţirea cunoştinţelor pe probleme ce ţin de egalitatea de şanse şi dezvoltarea durabilă cu scopul de a include şi aplica aceste concepte în activitatea zilnică.
 15. Dezvoltarea de noi aptitudini profesionale ale personalului din administraţia publică. Prin modulele de training oferite, personalul din adminstraţia publică a Sectorului 1 Bucureşti îşi va consolida cunoştinţele actuale, dar prin intermediul abordării practice cursurile vor permite şi dezvoltarea de noi aptitudini profesionale.
 16. Capabilităţi manageriale moderne, de coordonare mai eficientă a echipei şi posibilitatea de dezvoltare a unei culturi a muncii în continuă perfecţionare. Cursurile vor fi adaptate nevoilor identificate de planul de perfecţionare şi de evaluarea iniţială ceea ce va permite obţinerea de progrese în ceea ce priveşte capabilităţile manageriale şi vor conduce la dezvoltarea unei culturi a muncii în continuă perfecţionare.
 17. Promovarea practicii utilizării indicatorilor de performanţă în procesul formulării şi implementării politicilor publice în administraţia publică locală, cu scopul de a sprijini evaluarea constantă a activităţii propriei instituţii sau în raport cu alte autorităţi publice locale. Prin procesul de evaluare pe care îl propunem în metodologia noastră vizăm nevoia de conştientizare la nivelul adminstraţiei noastre de a utiliza indicatori de performanţă în activitatea pe care o desfăşurăm. De asemenea, va rezulta şi o metodologie generală de monitorizare şi evaluare a performanţei care să poată fi ulterior adaptată nevoilor fiecărei direcţii şi serviciu.

 

 

INDICATORI

Valoare la începutul perioadei de implementare

(număr/unitatea de măsură)

Valoare la sfârşitul perioadei de implementare

(număr/unitatea de măsură)

Comentarii

Indicatori de „output”

1.Număr de zile de instruire efectuate / participant

Minim 45 zile/participant

Minim 35 zile/participant

Depinde de gradul de încărcare al participanţilor pe parcursul proiectului

2. Număr de zile de instruire efectuate (total)

495

350

Pot exista fluctuaţii minore în funcţie de gradul de încărcare al participanţilor sau de imposibilitatea de a participa din diverse motive

3. Module de instruire elaborate şi implementate

30

30

Modulele de instruire vor fi elaborate şi actualizate conform nevoilor de instruire identificate la nivelul personalului Sector 1

5. Număr de participanţi care absolvă cursurile de perfecţionare

230

375

 


 

6. Numărul de materiale promoţionale elaborate şi diseminate (fluturaşi, broşuri, etc)

100 de fluturaşi

300 de broşuri publicate

100 fluturaşi

300 de broşuri

 

Indicatori de „result”

1. Personal cu certificate de calificare finanţate prin FSE

 

0

375-380[ITA2] 

O proporţie foarte mare din numărul total va obţine mai multe certificate

2. Standarde îmbunătăţite de cunoştinţe

0

28[ITA3] 

În urma celor 28 de cursuri va creşte standardul de cunoştinţe pentru fiecare curs urmat.

3.  Îmbunătăţirea cunoştinţelor şi a deprinderilor practice.

20%

50%

Cursurile vor viza exact aspectele în care personalul PS 1 este deficitar sau în care necesită aprofundare, astfel încât prin această abordare să crească nivelul de îmbunătăţire a cunoştinţelor şi a deprinderilor practice.

Creşterea  eficienţei la locul de muncă.

15%

30%

Ulterior implementării activităţilor de perfecţionare, vom monitoriza indicele de succes al acestora prin evaluarea eficienţei la locul de muncă.

 

 

 

2.7        SUSTENABILITATE

 

Sustenabilitate obiectivului de dezvoltare a capacitatii de management financiar al  portofoliului de proiecte la nivelul autoritatilor publice din sector este asigurata de faptul ca functionarii publici instruiti vor continua sa functioneze in aceeasi calitate in medie cel putin 5 ani de la finalizarea proiectului, in virtutea principiului de stabilitate in exercitarea functiei publice, de care se bucura aceasta categorie de functionari;

Proiectul va aduce rezultate semnificative din punctul de vedere al experienţei câştigate, a lecţiilor învăţate , a cunoştinţelor dobândite în completarea cunoştinţelor deja acumulate. Rezultatele proiectului vor fi valorizate prin diseminarea şi exploatarea acestora cu scopul de a le optimiza valoarea, de a le spori impactul şi de a le integra în sistemele şi practicile de la nivel local, central, regional, naţional şi european. Beneficiarii finali vor adopta şi aplica rezultatele proiectului în activitatea zilnică.

Prin dezvoltarea şi implementarea modulelor de training, grupurile ţintă vor dobândi cunoştinţe actualizate şi aptitudini practice privind achiziţiile publice, contabilitate financiară şi de gestiune pentru instituţiile publice, controlul financiar şi fiscal în entităţile publice, limba engleză, planificarea multianuală a investiţiilor publice, modalităţile de utilizare a calculatoarelor în activitatea unui funcţionar public, etc. Beneficiile sociale ale rezultatelor proiectului vor fi materializate într-o relaţie îmbunătăţită personal administraţie publică – cetăţean, o mai bună coordonare între servicii, ceea ce se traduce prin prestări de servicii la standarde europene.

Impactul pe termen scurt este reprezentat de:

Ø  creşterea gradului de conştientizare asupra tipului de instruire şi formare profesionalã pentru personalul din administraţia publică, necesar grupului şi sectoarelor ţintă

Ø  accesul la metodele, cunoştinţele şi materialele pentru satisfacerea acestor necesităţi de formare profesionalã continuă

Ø  îndrumare în metoda de creştere a nivelului cunoştinţelor şi a aptitudinilor grupului şi sectoarelor ţintă, pentru atingerea indicatorilor de performanţă.

Impactul pe termen lung este reprezentat de beneficiile sociale şi economice rezultate din creşterea competenţelor grupului ţintă, împreună cu o îmbunătăţire a eficienţei la locul de muncă şi creşterea gradului de responsabilitate şi profesionalism al personalului din administraţia publică. La acestea se adaugă eficientizarea activităţii interne, precum şi oferirea unor servicii moderne, de calitate.

Prin intarirea capacitatii administratiilor locale de a gestiona proiecte, urmarim o crestere a gradului de absorbtie a fondurilor europene si un aflux sporit de investitii si o crestere a numarului de proiecte investitionale demarate si finalizate cu succes de catre Primaria Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti  .

2.8        MANAGEMENT

Locul de desfăşurare a activităţilor de management viitoare ale proiectului va fi in sectorul 1 .

Proiectul are în vedere un program de formare substanţial care presupune o desfăşurare rapidă, într-un mediu în care nu exista anterior niciun sistem coerent de perfecţionare de bază. Aceasta implică toate serviciile şi direcţiile de la nivelul Sectorului, precum şi persoane individuale, având o formaţie diferită, precum şi nevoi diverse. În consecinţă, managementul şi coordonarea desfăşurării întregului proiect se va realiza la nivelul întregului sector. Acest fapt va contribui la impulsionarea iniţiativei, pe care o vom promova în faţa grupului ţintă, asigurând – de asemenea – păstrarea priorităţilor, a consecvenţei şi a coerenţei sale în timp.

Metodologia de implementare a proiectului se bazează pe coordonarea activităţilor proiectului pentru a asigura realizarea în proporţie de 100% a acestora, la cerintele de calitate prevăzute în activităţile şi rezultatele proiectului , luând în considerare următoarele coordonate esenţiale:

 • Organizarea proiectului pe etape conform obiectivelor specifice şi conform planificării activităţilor
 • Crearea unei echipe de management pentru sprijinirea dezvoltării proiectului şi validarea rezultatelor
 • Dezvoltarea şi implementarea corespunzătoare a procedurilor de lucru
 • Analiza riscului pe parcursul implementării
 • Monitorizarea strictă a proiectului şi evaluarea pe parcurs
 • Organizarea de întâlniri regulate ale echipei
 • Organizarea de conferinţe pentru diseminarea rezultatelor
 • Avizarea internă a rezultatelor
 • Furnizarea de feedback permanent
 • Managementul financiar, conform regulilor UE.

Ca şi elemente suplimentare în cadrul metodologiei de implemetare a proiectului, subliniem câteva aspecte care vor avea o influenţă semnificativă asupra performanţei cursanţilor la locul de muncă după parcurgerea acestor cursuri:

• aspecte legate de mediul de muncă;

• cunoştinţe şi abilităţi necesare pentru a avea eficacitate în munca depusă.

Activităţile de formare combină aspecte teoretice, concepte şi informaţii de actualitate cu studii de caz şi exerciţii de grup într-o manieră foarte practică, astfel încât acestea să aibă aplicabilitate directă în activităţile curente ale participanţilor. Principiile de bază ale programului de perfecţionare vor fi:

 • Interactivitate: formatorii se vor concentra pe exemple concrete şi vor solicita şi susţine implicarea pro-activă a participanţilor
 • Adaptabilitate: formatorii vor aborda tematica din prisma nevoilor de perfecţionare ale participanţilor. Pe baza feedback-ului zilnic din partea participanţilor, formatorii au posibilitatea de a adapta conţinutul de training pentru a atinge nivelul de aşteptări preconizat.
 • Comprehensivitate: Activităţile de perfecţionare vor fi însoţite de materiale suport care vor explica în detaliu instrumentele şi tematicile abordate. Aceste documente pot fi folosite ulterior de către participanţi ca informaţii de referinţă pentru explicarea instrumentelor şi a conceptelor dezvoltate sau ca şi manual de studiu.
 • Aplicabilitate practică: Cursul nu se va axa exclusiv pe concepte şi teorii, deoarece formatorii vor utiliza exemple concrete şi studii de caz din experienţa proprie. Acest aspect conduce la o mai bună înţelegere a logicii, metodologiei şi instrumentelor utilizate pe parcursul formării, crescând gradul de interes şi de participare.

Formularea activităţilor de formare va urma metodologia şi procedura celor mai bune practici în domeniu, care constau dintr-o succesiune logică de etape. Principalele etape sunt următoarele: identificarea iniţială a nevoilor, formularea cadrului de elaborare a modulelor de training, analiza nevoilor de formare, elaborarea strategiei de formare şi procedura de consultare, finalizarea materialelor de training şi instruirea propriu-zisă.

Prezentul proiect pune un accent deosebit pe consecvenţa şi calitatea cursurilor de perfecţionare. Este nevoie de un sistem riguros de monitorizare şi evaluare pentru asigurarea unei calităţi înalte, pe întreaga durată a cursurilor de formare, cât şi a întregului proiect. În timpul proiectului vor fi elaborate mai multe instrumente pentru evaluarea şi monitorizarea proiectului, bazate pe principiile recunoscute ale evaluării la nivel european.

Instrumentele-cheie pentru monitorizare şi evaluare în cazul modulelor de training vor fi:

Rapoartele formatorilor (atingerea obiectivelor de învăţare; trecerea în revistă a celor învăţate de către cursanţi şi evaluarea potenţialului de aplicare a lucrurilor învăţate)ş

Auto-evaluarea zilnică a lucrurilor învăţate

Auto-testare din partea participanţilor – evaluarea acumulării de cunoştinţe /abilităţi

Evaluarea participanţilor la sfârşitul cursului

Evaluarea de după curs.

Într-un interval de 3-6 luni[1] de la finalizarea cursurilor se va realiza, cu caracter intern, o evaluare ex-post a procesului de training. Acest demers se realizează prin contactarea participanţilor pentru a trece în revistă modul de aplicare la locul de muncă a lucrurilor învăţate. De asemenea, este contactat şi superiorul pe linie ierarhică pentru a examina impactul cunoştinţelor acumulate prin sesiunile de training asupra performanţei la locul de muncă. În acest sens vor fi elaborate fişe de întrebări structurate aplicate în cadrul unor discuţii tip interviu.

Procedura de evaluare este în strânsă legatură cu procedura de analiză anterioară desfăşurării cursurilor (discuţiile cu participanţii la training şi cu superiorii acestora) prin care sunt stabilite obiectivele învăţării, care ulterior sunt măsurate şi cuantificate prin nivelul de randament al activităţii întreprinse după finalizarea modulelor de training.

O cerinţă de bază a Comisiei Europene –implicit a AMPODCA – şi un aspect important în evaluarea şi derularea proiectelor constă în existenţa unor sisteme de management, monitorizare, evaluare şi control eficiente şi sănătoase care să permită o bună implementare a proiectelor şi atingerea obiectivelor generale şi specifice propuse.

În acest sens, conform structurii organizatorice a proiectului (vezi echipa de management), vom dezvolta sistemele de management de proiect, cât şi de monitorizare, evaluare şi control financiar specifice acestui tip de proiect, conform modelului adoptat de AMDCA.

Un control constant al calităţii proiectului va fi asigurat în conformitate cu mai mulţi indicatori:

 1. Indicatori tehnici (pentru a compara indicatorii planificaţi cu indicatorii folosiţi în mod real, listarea activităţilor identificate în obiectivele specifice, monitorizare completă a matricei cadru logic, etc).
 2. Indicatori administrativi (cu privire la desfăşurarea fiecărei activităţi a planului de lucru real de urmat, un sistem de avertizare automat pentru activităţile care nu au început la timp).
 3. Indicatori financiari (pentru a compara bugetul financiar planificat cu cheltuielile lunare reale , indicatorul de proporţie a cheltuielilor care analizează rapiditatea şi nivelul de cheltuială, precum şi indicatorul de proporţie al progresului care are în vedere nivelul de implementare al contractului conform cu valoarea generală a cheltuielilor).

 

Activităţile propuse în cadrul acestui proiecte vor urmări principiul dezvoltării durabile pe parcursul diferitelor etape de implementare, luând în considerare aspecte privind mediul înconjurător. Se va avea în vedere ca fiecare modul de perfecţionare să cuprindă o secţiune dedicată atât conştientizării în ceea ce priveşte importanţa protecţiei mediului şi a dezvoltării durabile, cât şi instruirii în domeniul problemelor de mediu.

Vom lua de asemenea în considerare în desfăşurarea proiectului:

 • Perspectiva tridimensională economică – socială – mediu - aşa cum apare aceasta expusă în cadrul Raportului Brundtland - Our Common Future şi anume: „dezvoltarea durabilă este dezvoltarea care urmăreşte satisfacerea nevoilor prezentului, fără a compromite posibilitatea generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile nevoi”.
 • Perspectiva de dezvoltare cu patru dimensiuni: economică – socială – mediu – umană, prin integrarea strategiilor Lisabona şi Goteborg
 • Perspectiva de dezvoltare cu patru dimensiuni: social – mediu – economic – instituţional– Agenda 21
 • Perspectiva europeană de dezvoltare sustenabilă şi echilibrată – cele 4 dimensiuni (economic – social – mediu – uman, completate cu aspecte de eliminare a disparităţilor regionale).

Obiectivul de diminuare a disparităţilor de dezvoltare între regiuni şi în interiorul acestora are în vedere, printre altele, îmbunătăţirea performanţei administrative şi a infrastructurii publice locale, protecţia patrimoniului natural şi cultural, dezvoltarea rurală integrată, regenerarea zonelor urbane afectate de restructurarea industrială, consolidarea mediului de afaceri şi promovarea inovării.

Proiectul va aborda toate cele trei dimensiuni ale conceptului dezvoltării durabile: dimensiunea ecologică (consumul şi producţia durabile, conservarea şi managementul resurselor umane, schimbările climatice şi energia curată), dimensiunea economică (dezvoltarea socio-economică privită ca prosperitate economică – şi transportul durabil) şi dimensiunea socială (incluziune socială, schimbări demografice şi sănătate publică).

Astfel, prin măsurile de perfecţionare, adoptate în cadrul proiectului, vizăm atât o conştientizare sporită a personalului nostru asupra tuturor aspectelor menţionate în cadrul acestei secţiuni, cât şi transpunerea şi aplicabilitatea sporită a acestora în activitatea noastră zilnică. Astfel, este prevăzut un modul de curs realizat în 3 serii, a câte 26-30 participanţi, care vor aborda aspectele de mai sus privitoare la dezvotarea durabilă.

 

2.9        TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ

PrimariaSectorului 1 al Municipiului Bucuresti nu este o institutie platitoare de TVA.

2.10    PROIECT GENERATOR DE VENIT

Proiectul pe care i-l propunem nu va fi un proiect generator de venit.

3          CONCORDANŢA CU POLITICILE UE ŞI LEGISLAŢIA NAŢIONALĂ

3.1        DEZVOLTAREA DURABILĂ

Conceptul dezvoltarii durabile este abordat in cadrul proiectului prin prisma celor trei dimensiuni ale sale si anume dimensiunea ecologica, economica si sociala. Dimensiunea ecologica vizeaza consumul si productia durabile, conservarea si managementul resurselor naturale, schimbarile climatice si energia curata. Dimensiunea economica se refera la dezvoltarea socio-economica (prosperitate economica) si transportul durabil, iar dimensiunea sociala vizeaza incluziunea sociala, schimbarile demografice si sanatatea publica.

Din punct de vedere economic, dezvoltarea durabila se manifesta in cadrul proiectului prin utilizarea rationala a resurselor materiale in contextul delimitarii unei infrastructuri IT adecvate obiectivelor proiectului, a resurselor financiare prin eficientizarea cheltuielilor si incadrarea acestora in bugetul alocat proiectului, si a resurselor umane prin asignarea de responsabilitati membrilor echipei de proiect in functie de competentele si experienta practica ale acestora.

 In plan ecologic, dezvoltarea durabila poate fi sprijinita prin colectarea si depunerea la centre specializate a tuturor materialelor reciclabile (hârtie, plastic, sticla, cartuse de imprimanta, tonere, etc.). Proiectul isi aduce aportul la asigurarea protectiei mediului prin gestionarea mai eficienta a consumului de energie necesara functionarii computerelor si imprimantelor pentru realizarea activitatilor planificate in cadrul proiectului. In acest scop, vor fi utilizate computere eficiente din punct de vedere al energiei consumate, hard-urile laptop-urilor angajatilor vor fi configurate pentru a se opri dupa cinci minute de lipsa a activitatii, monitoarele vor fi setate sa afiseze imaginea neagra dupa 10 minute, iar masinile configurate sa intre in stand-by dupa 20 de minute. Imprimantele ce vor fi utilizate in cadrul proiectului este conforma cu standardul Energy-Star, ceea ce presupune o reducere a costurilor energetice cu pâna la 25%. De asemenea, administratorii angajati in  cadrul institutiei solicitantului vor configura printarea pe ambele parti la imprimanta ce va fi utilizata in proiect. De asemenea, prin proiect se va urmari reducerea consumului de hartie, prin implementarea unui modul de arhivare si circulatie electornica a documentelor ce tin de managementul proiectelor, realizandu-se astfel un consum important de hartie la nivel a 62 de institutii publice.  Sub aspect socio-cultural, dezvoltarea durabila se manifesta prin incurajarea pluralismului de idei – rezultat al unui proces de invatare permanenta – care vizeaza amplificarea potentialului uman si imbunatatirea acestuia cu noi valente. Din punct de vedere moral si spiritual, durabilitatea este asigurata de valorile etice ale comportamentului uman, ca factor de sporire a eficientei muncii.

Abordarea conceptului dezvoltarii durabile va fi realizata in cadrul proiectului prin adoptarea unor masuri de sensibilizare pe aceasta tema care vor consta in inserarea unor mesaje speciale in corespondenta electronica care sa atraga atentia asupra problemelor de mediu si sa indemne la protectia acestuia, sloganuri care sa actioneze tot in directia amintita si care vor fi semnalate pe pliantele de promovare a proiectului, afise vizibile la locul de desfasurare a activitatilor din proiect care sa contina mesaje cu privire la efectele degradarii mediului inconjurator si la masurile de prevenire a deteriorarii acestuia. De asemenea, va fi organizat un seminar pe tema dezvoltarii durabile cu scopul constientizari importantei conceptului de dezvoltare durabila in randul functionarilor publici cât si insusirea de metodel practice de de protectie si conservare a mediului in activitatea curenta a institutiei.

3.2        EGALITATEA DE ŞANSE

Principiul egalitatii de sanse va fi respectat pe tot parcursul implementarii proiectului, atât in faza de programare cât si in faza de implementare a acestuia. Prin implementarea proiectului se vor lua masurile necesare pentru a asigura accesibilitatea beneficiarilor, fara discriminare pe criteriu de sex, rasa, origine etnica, religie, vârsta, dizabilitati sau orientare sexuala.

Societatea Informationala integreaza obiectivele dezvoltarii durabile, bazata pe dreptate sociala si egalitatea sanselor, protectie ecologica, libertate, diversitate culturala si dezvoltare inovativa, restructurarea industriei si a mediului de afaceri. In ceea ce priveste egalitatea de sanse intre femei si barbati, se va urmari si monitoriza ca prin acest proiect, pe baza indicatorilor de gen si in conformitate cu Strategia nationala in domeniul egalitatii de sanse intre femei si barbati sa fie atinsi urmatorii indicatori:

-          Asigurarea participarii echilibrate a femeilor si barbatilor pe piata muncii,

-          Asigurarea egalitatii de sanse in educatie si formare profesionala

-          Reconcilierea vietii profesionale cu viata de familie

-          Asigurarea participarii echilibrate a femeilor si barbatilor in procesul decizional.

Conform unei analize privind gradul de participare a femeilor si barbatilor in procesul decizional de la nivelul administratiei publice centrale si locale, in cadrul consiliior locale, ca organe deliberative, 15.37% reprezinta numarul de pozitii ocupate de femei (213 din 1385 de consilieri locali sunt femei). Aceste statistici  evidentiaza necesitatea de implicare mai accentuata  a femeilor in sectorul public. Prin implementarea acestui proiect se va prevedea expres respectarea principiilor referitoare la egalitatea de sanse. In toate documentatiile de achizitie publica vor fi prevazute clauze care sa duca la respectarea egalitatii de sanse precum si la liberul acces la acest proiect al tuturor persoanelor. Atribuirea contractelor de achizitii necesare implementarii proiectului se va realiza in conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 34/2006 cu completarile si modificarile ulterioare si se va face cu respectarea urmatoarelor principii: nediscriminarea, tratamentul egal, recunoasterea reciproca, transparenta, proportionalitatea, eficienta utilizarii fondurilor publice, asumarea raspunderii

Pe lânga efectul pozitiv asupra dezvoltarii economice la nivel regional si local, acest proiect va conduce catre scoaterea din izolare a comunitatilor, la cresterea gradului lor de mobilitate, contribuind astfel la integrarea activa pe piata muncii, indeosebi a grupurilor sociale marginalizate. Se va avea in vedere ca la toate achizitiile publice sa fie mentionate ca responsabilitati ale prestatorilor, care vor face angajari de personal de pe piata locala si nu numai, nediscriminarea la angajarea in câmpul muncii. Publicitatea proiectului va respecta, de asemenea, egalitatea de sanse si tratament intre femei si barbati si nu va contine, promova sau provoca nici o forma de discriminare bazata pe sex, origine etnica sau rasiala, religie sau credinta, dizabilitate, vârsta sau orientare sexuala.

In cadrul proiectului se va organiza un seminar pe tema egalitatii de sanse la care vor fi invitati sa participe functionarii din cadrul institutiei beneficiare.

Buget Propus:

SURSE DE FINANŢARE

VALOARE

PROCENT

Valoarea totală a proiectului

(trebuie să fie egală cu valoarea totală a proiectului din tabelul de la pct 4.2: TOTAL PROIECT)

1.923.925,00

100%

Valoarea neeligibilă a proiectului

(trebuie să fie egală cu cheltuielile neeligibile de la pct 4.2: TOTAL B)

0,00

0%

Valoarea eligibilă a proiectului

(trebuie să fie egală cu cheltuielile eligibile de la pct 4.2: TOTAL A)

1.923.925,00

100%

Asistenţă financiară nerambursabilă solicitată

1.885.446,50

98%

Contribuţia solicitantului

38.478,50

2%

Din surse proprii

38.478,50

100%

Împrumut

0,00

0%

TVA =

448.763,00

 

 

 [1] Acolo unde este posibil, evaluarea va fi realizată în cadrul proiectului. Însă, pentru cursurile din ultimele 5-6 luni de proiect, această evaluarea va fi realizată ulterior finalizării proiectului.


 [ITA1]Va fi revizuit numărul conform comentariilor anterioare referitoare la nr. de funcţionari publici vizaţi de planul de formare defalcat doar pe după numărul de funcţionari publici.

 [ITA2]De revizuit

 [ITA3]De revizuit conform comentariilor anterioare