Hotărârea nr. 170/2010

Hotărârea Consiliului Local nr. 170 / 2010

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                             

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Proiectului  „Tineri pregătiți pentru situații de urgență”, 

cu finanțare nerambursabilă, precum şi a cheltuielilor legate de implementare

 

 

Ținând seama de Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum si Raportul de specialitate întocmit de Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice  Sector 1;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale şi al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu  ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Văzând dispoziţiile Legii nr.339/2007 privind promovarea aplicării strategiilor de management de proiect la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale judeţene şi locale, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art. 53 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile  Legii nr.24/2000 privind  Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr.260/2009;

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr.759/11.07.2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare;

Văzând prevederile Hotărârii Guvernului României nr.457/21.04.2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale;

Luând în considerare Programul Operaţional Sectorial ”Dezvoltarea Capacității Administrative”, Axa prioritară 1 „Îmbunătățiri de structură și proces ale managementului ciclului de politici publice”, Domeniul major de intervenție 1.3 ”Îmbunătățirea capacității organizaționale”;

În temeiul art.45, alin.(2), lit.”d”, art.81, alin.(2), lit.”j” şi art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1. Se aprobă Proiectul „Tineri pregătiți pentru situații de urgență”, cu finanțare nerambursabilă, precum şi cheltuielile legate de implementare.

 

Art.2. (1) Se aprobă studiul de analiză, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, precum și susţinerea cofinanţării din bugetul local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti pentru pregătirea şi implementarea corespunzătoare a Proiectului  „Tineri pregătiți pentru situații de urgență”.

(2) Cofinanţarea proiectului constă în :

-          Contribuţia proprie aferentă costurilor eligibile ale proiectului în valoare de  24.971,00 lei;

-          Costuri neeligibile ale proiectului în valoare de 0,00 lei,  la care se adaugă plata taxei pe valoare adăugată (TVA) în valoare de 174.159,60 lei.

            (3) Valoarea totală a Proiectului este de 1.248.590,00 lei, din care finanțare nerambursabilă de 1.223.618,20  lei.

 

Art.3. Se împuterniceşte doamna Ioana Costescu – Serviciul Cabinet Primar să semneze cererea de finanţare şi anexele aferente acesteia, contractul de finanţare, precum şi orice alte acte care sunt necesare în vederea derulării şi implementării Proiectului „Tineri pregătiți pentru situații de urgență” .

 

Art.4. Primarul Sectorului 1, iar în lipsa acestuia înlocuitorul său de drept, Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice  Sector 1 şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                             CONTRASEMNEAZĂ,

                           Ion Brad

                                                                                                          SECRETAR

                                                                                             Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

            Nr.:    170

            Data: 26.08.2010

 

 

Asistenta tehnica

Studiu de analiza:

„Tineri pregatiti pentru situatii de urgenta”


 

Contents

1       INFORMAŢII PRIVIND SOLICITANTUL.. 3

1.1        SOLICITANT.. 3

1.2        STATUTUL JURIDIC AL SOLICITANTULUI. 3

1.3        REPREZENTANTUL LEGAL.. Error! Bookmark not defined.

1.4        PERSOANA DE CONTACT.. Error! Bookmark not defined.

1.5        DESCRIEREA SOLICITANTULUI. 3

2       DATE DESPRE PROIECT.. 4

2.1        OBIECTIVELE PROIECTULUI. 4

2.2        JUSTIFICAREA NECESITĂŢII IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI. 4

2.3        RELEVANŢĂ.. 6

2.4        GRUP ŢINTĂ.. 7

2.5        ACTIVITĂŢI ŞI GRAFICUL DE IMPLEMENTARE.. 7

2.6        REZULTATE.. 9

2.7        INDICATORI. Error! Bookmark not defined.

2.8        RISCURI. Error! Bookmark not defined.

2.9        SUSTENABILITATE.. 10

2.10     INFORMARE ŞI PUBLICITATE.. Error! Bookmark not defined.

2.11     MANAGEMENT.. 11

2.12     TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ.. 19

2.13     PROIECT GENERATOR DE VENIT.. 20

3       CONCORDANŢA CU POLITICILE UE ŞI LEGISLAŢIA NAŢIONALĂ.. 20

3.1        DEZVOLTAREA DURABILĂ.. 20

3.2        EGALITATEA DE ŞANSE.. 21

3.3        ACHIZIŢII PUBLICE.. Error! Bookmark not defined.

 


 

1          INFORMAŢII PRIVIND SOLICITANTUL

 

1.1       SOLICITANT

Numele organizatiei                 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

1.2       STATUTUL JURIDIC AL SOLICITANTULUI

 

Temeiul legal de infiintare a Consiliului Local al Sectorului 1 il constituie Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata si are statul  juridic de autoritate a administratiei publice locale din sector.

 

1.3       DESCRIEREA SOLICITANTULUI

 

Autoritate a administratiei publice locale constituita prin Hotarârea Consiliului Local al Sectorului 1 al Muncipiului Bucuresti . Principalele activitati ale Consiliului Local al Sectorului 1 al Muncipiului Bucuresti  in conformitate atributiile stabilite prin Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale sunt:

 1. aproba regulamentul de organizare si functionare a consiliului;
 2. avizeaza studii, prognoze si programe de dezvoltare economico-sociala, de organizare si amenajare a teritoriului si urbanism, inclusiv participarea la programe de dezvoltare regionala si zonala, in conditiile legii, pe care le supune spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 1 al Muncipiului Bucuresti;
 3. aproba bugetul local, imprumuturile, virarile de credite si modul de utilizare a rezervei bugetare; aproba contul de incheiere a exercitiului bugetar; stabilesc impozite si taxe locale, precum si taxe speciale, in conditiile legii;
 4. administreaza, in conditiile legii, bunurile proprietate publica sau privata a municipiului, de pe raza municipiului, pe baza hotarârii Consiliului Local;
 5. hotarasc cu privire la concesionarea sau inchirierea serviciilor publice de sub autoritatea lor, in conditiile legii;
 6. asigura, potrivit competentelor lor, conditiile necesare bunei functionari a institutiilor si serviciilor publice de educatie, sanatate, cultura, tineret si sport, apararea ordinii publice, de interes local; urmaresc si controleaza activitatea acestora;
 7. contribuie la organizarea activitatilor stiintifice, culturale, artistice, sportive si de agrement;
 8. actioneaza pentru protectia si refacerea mediului, in scopul cresterii calitatii vietii; contribuie la protectia, conservarea, restaurarea si punerea in valoare a monumentelor istorice si de arhitectura, a parcurilor si a rezervatiilor naturale;
 9. contribuie la realizarea masurilor de protectie si asistenta sociala, asigura protectia drepturilor copilului, potrivit legislatiei in vigoare; aproba criteriile pentru repartizarea locuintelor sociale; infiinteaza si asigura functionarea unor institutii de binefacere de interes local;
 10. asigura libertatea comertului si incurajeaza libera initiativa, in conditiile legii; sprijina, in conditiile legii, activitatea cultelor religioase.
 11. sprijina, in conditiile legii, activitatea cultelor religioase

2          DATE DESPRE PROIECT

 

2.1       OBIECTIVELE PROIECTULUI

 

Obiectiv general                

            Educarea unui comportament proactiv si dezvoltarea capacitatii de autosustinere si prim-ajutor in cazul producerii situatiilor de urgenta civila la elevii din scolile si liceele Sectorului 1 al Muncipiului Bucuresti;

Scop                                        

·       Intarirea colaborarii dintre functionarii publici implicati in gestionarea situatiilor de urgenta si cadrele didactice din scolile si liceele Sectorului 1 al Muncipiului Bucuresti, in scopul popularizarii in randul elelvilor a masurilor de prevenire si autosustinere in caz de situatii de urgenta civila;

·       Promovarea in scoli si licee a regulilor de comportament corect in cazul producerii situatiilor de urgenta civila;

·       Realizarea unui web-site si publicarea pe acesta a materialelor cu caracter informativ si educativ;

 

2.2       JUSTIFICAREA NECESITĂŢII IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI

 

Actualmente, populatia Romaniei este expusa, cu o frecventa tot mai mare, unor situatii de risc generate de fenomenele naturale si antropice, in special, dar si de efectele nedorite ale unor posibile accidente generate de factorul uman. Managementul si interventia in asemena situatii sunt incredintate institutiilor statului si autoritatilor locale descentralizate, acestea fiind in permanenta in cautarea unor solutii de modernizare si eficientizare a actiunilor specifice situatiilor de urgenta. Municipiul Drobeta Turnu Severin, ca autoritate publica locala, are drept sarcina de a informa cetatenii, de a populariza comportamentul participativ si de a utiliza modalitatile de comunicare adecvate situatiilor de urgenta. In acest context, se urmareste schimbarea atitudinii fiecarui individ, a generatiei tinere, in special, asupra rolului pe care il au sau pe care il pot juca in cazul declansarii unor situatii de urgenta civila. Educarea unui comportament proactiv si dezvoltarea capacitatii de autosustinere si prim-ajutor reprezinta niste masuri complemetare menite sa imbunatateasca reactia rapida si eficace pentru diminuarea si inlaturarea efectelor nefaste ce pot surveni in situatiile de urgenta

Obiectivele proiectului rezulta din necesitatea de instruire a autoritatilor implicate in managementul situatiilor de urgenta, dar si din cea de instruire informare si  educare a tinerei generatii, axata pe dezvoltarea capacitatii de raspuns, autosustinere si prim-ajutor in cazul producerii situatiilor de urgenta.

Principala problema cu care ne confruntam in acest sens tine de lipsa unor proceduri si metode eficiente de comunicare  interinstitutionala la nivelul Primăriei Sectorului 1 al Muncipiului Bucuresti care sa faciliteze colaborarea dintre functionarii publici implicati in gestionarea situatiilor de urgenta si cadrele didactice din scoli si licee

Educarea si informarea elevilor in scopul prevenirii si al autoapararii in cazul producerii situatiilor de urgenta pot fi realizate cu succes de functionari si cadre didactice bine pregatite, capabile sa contribuie la cresterea adaptabilitatii lor la situatiile de urgenta civila specifice zonei. Atat functionarii publici, cat si cadrele didactice au nevoie de instruire adecvata pentru a putea interactiona eficient si in timp util si pentru a utiliza la scara larga tehnicile moderne de comunicare si conlucrare necesare educatiei unui comportament pro-activ si participativ al viitorului cetatean (prin aplicatii practice, prin instruirea si crearea la elevi a deprinderilor de comportament adecvat in situatii concrete de urgenta civila).

Cu cat mai urgent vor fi corelate demersurile pedagogico-metodologice cu asimilarea cunostintelor practice in domeniul autoapararii in cazul producerii situatiilor de urgenta, cu atat mai rapid va creste gradul de implicare a populatiei municipiului si, in mod deosebit, a tinerilor in inlaturarea efectelor generate de situatiile de urgenta civila.

Proiectul va avea efecte pe termen lung, dar si imediate si va contribui la promovarea unei conduite corecte in cazul producerii unor situatii de urgenta. Consideram ca implementarea proiectului in randul elevilor din scolile si liceele de pe raza Sectorului 1 al Muncipiului Bucuresti va contribui atat la informarea corecta a acestora, ca viitori membri responsabili ai comunitatii, cat si la educarea si formarea unui spirit civic adecvat.

2.3       RELEVANŢĂ

 

Modul in care proiectul se incadreaza in strategia institutiei, in strategiile locale, regionale sau nationale;

Proiectul este coerent cu Strategia nationala de educare si informare publica pentru Situatii de urgenta care face parte din ansamblul de masuri necesare pentru lansarea unei campanii nationale de educare si informare publica pentru situatii de urgenta si care include in  Canalele si instrumentele pentru informare publica atat sistemul de învatamant, cat si internetul si publicatiile pentru informare si consultare.

Prin organizarea a cate 2 seminarii pe tema Dezvoltarea capacitatii de raspuns,  autosustinere si prim-ajutor in cazul producerii situatiilor de urgenta civila” in fiecare dintre cele 30 de scoli si licee din raza Sectorului 1 al Muncipiului Bucuresti proiectul va contribui la realizarea masurilor prevazute de acesta strategie.

Proiectul va contribui, de asemenea, la realizarea obiectivului fundamental al Strategiei Nationale de prevenire a situatiilor de urgenta, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 762 din 16 iulie 2008, care consta in consolidarea capacitatii institutiilor specializate si a autoritatilor administratiei publice locale si nationale pentru prevenirea producerii situatiilor de urgenta.

Modalitatile in care contribuie la realizarea obiectivului domeniului major de interventie al PO DCA in care se incadreaza;

Prin activitatile sale, proiectul contribuie la realizarea obiectivului Domeniului de interventie 1.3 - Imbunatatirea eficacitatii organizationale - care pune accentul pe sprijinirea activitatilor de reorganizare, pe dezvoltarea practicilor de management al resurselor umane si pe consolidarea unei capacitati sustinute de training pentru administratia publica.

Instruirea a 10 functionari publici cu atributii in managementul situatiilor de urgenta si a 50 de cadre didactice din scolile si liceele sectorlui   va contribui la  imbunatatirile de structura si proces si la cresterea eficacitatii organizationale din aceste institutii.

In urma realizarii proiectului, se va contura, datorita pregatirii unor functionari si cardre didactice bine instruite, un cadru de asigurare a accesului la pregatirea complexa a tinerei generatii pentru infruntarea situatiilor de urgenta.

Cele 2 seminarii pe teme de egalitate de sanse si dezvoltare durabila in proiecte cu finantare europeana contribuie la respectare unuia dintre principalele principii care asigura dezvoltarea durabila: apararea impotriva calamitatilor naturale si a acctidentelor. Totodata, proiectul contribuie la indeplinirea cerintelor cetateanului si comunitatii locale in concordanta cu toate principiile dezvoltarii durabile.

2.4       GRUP ŢINTĂ

 

Beneficiarii directi ai investitiei:

·               Functionarii publici;

·               Cadrele didactice;

·               Elevii din sector care invata in scolile vizate de acest proiect;

Beneficiarii indirecti ai investitiei:

·               Cetatenii Sectorului 1 al Muncipiului Bucuresti (in special parintii elevilor care invata  in scolile si liceele municipiului)

·               Institutiile scolare vizate de proiect

 

Beneficiarii directi vor avea acces la servicii de training si seminarii, care au menirea de a intarirea colaborarea dintre functionarii publici implicati in gestionarea situatiilor de urgenta si cadrele didactice din scolile si liceele municipiului si de contribui la educarea unui comportament proactiv si la dezvoltarea capacitatii de autosustinere si prim-ajutor la elevii din scolile si liceele de pe raza sectorului.

Implementarea proiectului va duce atat la informarea corecta a elevilor, cat si la educarea si formarea unui spirit civic adecvat in ceea ce priveste comportamentul si gestionarea unei situatii de urgenta civila.

Prin campaniile de promovare care vor fi realizate (seminari, materiale publicitare, comunicate de presa) se doreste constientizarea importantei colaborarii eficiente a institutiilor statului implicate in gestionarea situatiilor de urgenta civila si a dezvoltarii capacitatii de autosustinere si prim-ajutor in cazul producerii situatiilor de urgenta civila la generatia tanara.

In aceasta ordine de idei, informarea parintilor de catre elevii implicati in campaniile de promovare pentru dezvoltarea comportamentelor pro-active si participative in cazul situatiilor de urgenta civila va duce la o intelegere mai buna a masurilor care trebuie luate de catre toti locuitorii municipiului in cazul unor astfel de situatii de criza.

 

2.5       ACTIVITĂŢI DE IMPLEMENTARE

 

 1. Pregatirea proiectului - Elaborarea cererii de finantare si a bugetului de cheltuieli, precum si depunerea dosarului de proiect in vederea obtinerii finantarii nerambursabile (Responsabil Manager proiect )
 2. Managementul proiectului - Constituirea echipei de management a proiectului, Elaborarea caietelor de sarcini pentru achizitii, Activitati specifice managementului de proiect (planificare, coordonare, control, monitorizare si evaluare, raportare, managementul documentelor), Achizite consumabile (Responsabil Manager proiect)
 3. Achizitii publice - Organizarea si desfasurarea achizitiilor publice prin proceduri de achizitie publica conform legislatiei in vigoare (Responsabil Manager proiect, expert achizitii publice)
 4. Realizare  analiza de proceduri  de comunicare si modalitati de interactiune a primariei cu scolile si liceele din municipiu in cazul producerii situatiior de urgenta civila - Analiza organizatiei si proiectarea serviciului de management al relatiei cu scolile din raza municipiului in contextul proiectului, Analiza si proiectarea pentru procesele de lucru interinstitutionale; Analiza pentru proiectarea proceselor de lucru ce implica colectarea si prelucrarea informatiilor provenite online din cadrul portalului (Responsabili Manager Proiect și Expert Achizitii Publice)
 5. Realizare ghid metodologic de stabilire a relatiilor procedurale - Realizare ghid metodologic de stabilire a unor relatii procedurale de comunicare intre primaria Sectorului 1 al Muncipiului Bucuresti si scolile din municipiu in cazul situatiior de urgenta civila (Responsabili Manager proiect, expert IT și expert situatii de urgenta)
 6. Hardware si software (achizitie hardware si software si servicii de instalare si implementare) - Aceasta activitate va cuprinde achizitia si instalarea de hardware si software si implementarea sistemului (Responsabili Manager proiect și expert IT)
 7. Instruirea a 8 functionari publici cu atributii in managementul situatiilor de urgenta si a 30 de cadre didactice din scolile municipiului - Instruirea a 8 functionari publici cu atributii in managementul situatiilor de urgenta si a 30 de cadre didactice din scolile Sectorului 1 al Muncipiului Bucuresti in domeniul corelarii demersurilor pedagogico – metodologice cu  asimilarea cunostintelor practice in domeniul autoapararii in cazul producerii situatiilor de urgenta (5 grupe x 3 zile x 12 persoane/grupa) – (Responsabili Manager proiect, asistent manager și expert Comunicare si PR)

8.      Organizarea seminariilor cu tema Dezvoltarea capacitatii de raspuns,  autosustinere si prim-ajutor in cazul producerii situatiilor de urgenta civila” - Oranizarea a cate 2 seminarii pentru elevii si cadrele didactice din scolile ale Sectorului 1 al Muncipiului Bucuresti (Responsabili Manager proiect, asistent manager și expert Comunicare si PR)

9.      Organizarea a 2 seminarii pe teme de egalitate de sanse si dezvoltare durabila - Organizarea a 2 seminarii pe teme de egalitate de sanse si dezvoltare durabila (Responsabili Manager proiect, asistent manager și expert Comunicare si PR)

10.  Informare si publicitate - Organizare conferinte de presa de lansare si inchidere a proiectelor; publicare comunicate de presa; tiparire pliantelor si brosuri;executare bannere (Responsabili Manager proiect, asistent manager și expert Comunicare si PR)

11.  Auditul proiectului - Intocmirea unui raport de audit al activitatilor, inregistrarilor si conturilor proiectului, realizat cu respectarea standardelor de audit in vigoare de catre un auditor extern autorizat (Responsabili Audit extern și manager proiect)

 

Durata implementării proiectului, exprimată în luni va fi: 12 luni

 

2.6       REZULTATE

 

Rezultate tip output:

 • un portal GIS cu caracter informativ si educativ ca baza a unei conlucrari eficiente in domeniul gestionarii situatiilor de urgenta civila intre Primăria Sectorului 1 al Muncipiului Bucuresti si scoli si licee;
 • 8 functionari publici si 30 de cadre didactice instruiti in comunicarea riscurilor in cazul situatiilor de urgenta (5 grupe x 3 zile x 12 persoane/grupa)
 • aproximativ ........ de elevi (o medie de 30% din fiecare scoala din sector) informati in legatura cu masurile care trebuie luate in cazul producerii unor situatii de urgenta civila;
 • 1 ghid metodologic de stabilire a relatiilor procedurale de comunicare intre primarie si scolile din municipiu in cazul situatiior de urgenta civila;
 • 3 analize de proceduri  de comunicare si de interactiune a primariei cu scolile si liceele din municipiu in cazul producerii situatiior de urgenta civila;
 • cate doua seminarii cu tema Dezvoltarea capacitatii de raspuns,  autosustinere si prim-ajutor in cazul producerii situatiilor de urgenta civila” pentru elevii si cadrele didactice din cele 30 de scoli ale Sectorului 1 al Muncipiului Bucuresti;
 • 1 seminar pe tema de egalitate de sanse in proiectele cu finantare europeana;
 • 1 seminar pe tema dezvoltarii durabile in proiectele cu finantare europeana;
 • 1 suport de curs pentru instruirea elevilor cu privire la comportamentul corect in cazul producerii situatiilor de urgenta civila;
 • materiale interactive pentru dezvoltarea capacitatii de autosustinere si prim-ajutor in cazul producerii situatiilor de urgenta civila;
 • 2 bannere;
 • 500 brosuri;
 • 1000 pliante;
 • 2 articole de promovare a proiectului in presa locala;

 

Rezultate de impact:

 • intarirea colaborarea dintre functionarii publici implicati in gestionarea situatiilor de urgenta si cadrele didactice din scolile si liceele Sectorului 1 al Muncipiului Bucuresti;
 • cresterea capacitatii de autosustinere si prim-ajutor la elevii din scolile si liceele de pe raza Sectorului 1 al Muncipiului Bucuresti;

2.7       SUSTENABILITATE

 

Intarirea colaborarii dintre functionarii publici implicati in gestionarea situatiilor de urgenta si cadrele didactice din scolile si liceele municipiului si cresterea capacitatii de autosustinere si prim-ajutor la elevii din scolile si liceele de pe raza Sectorului 1 al Muncipiului Bucuresti va avea ca urmare cresterea nivelului de pregatire in ceea ce priveste apararea impotriva calamitatilor naturale si antropice a lucuitorilor municipiului. Informarea parintilor de catre elevii implicati in campaniile de promovare pentru dezvoltarea comportamentului pro-activ si participativ in cazul situatiilor de urgenta civila va duce la o intelegere mai buna a masurilor care trebuie luate de catre toti locuitorii municipiului in cazul unor astfel de situatii de criza. Aceste rezultate vor contribui la dezvoltarea durabila a societatii, asigurand respectarea unuia dintre principalele principii ale dezvoltarii durabile: apararea impotriva calamitatilor naturale si a accidentelor.

Ca urmare a dezvoltarii componentei de informare si comunicare (Portal GIS) scontam o crestere semnificativa a gradului de informare a tinerii generatii si a locuitorilor municipiului, in general, o implicare mai mare a populatiei din zona in cazul eventualelor calamitati naturale si antropice si o conlucrare mai buna a comunitatii cu organele de resort in scopul asigurarii dezvoltarii durablie a municipiului.

Odata finalizata documentatia necesara instruirii, aceasta va putea fi folosita in continuare, prin organizarea de cursuri si prezentari periodice, atat la nivelul scolilor si liceelor, cat si la nivelul altor institutii din raza municipiului pentru informarea personalului nou angajat, a tinerei generatii si a cetatenilor care doresc sa se informeze in legatura cu masurile care trebuie luate in cazul producerii unor dezastre naturale.

Materialele interactive achizitionate si folosite in cadrul proiectului vor putea fi folosite in continuare in scoli si licee, in scopul educarii unui comportament adecvat in cazul producerii unor situatii de urgenta civila.

Dupa finalizarea proiectului, ghidului metodologic de stabilire a relatiilor procedurale de comunicare intre Primarie si institutiile scolare din municipiu va fi utilizat in continuare de catre functionari si carde didactice, acest lucru contribuind la cresterea eficacitatii organizationale in cazul producerii unor dezastre naturale sau antropice. Informatiile asimilate in cadrul trainingurilor organizate pe parcursul proiectului vor fi utilizate de catre functionari si dupa incheierea acestuia. Mai mult, in cazul angajarii de personal nou cu raspunderi in managementul situatiilor de urgenta, informatiile asimilate de catre angajatii care au participat la training-ul din cadrul proiectului vor fi transmise catre noii angajati, fara a fi necesara investirea de noi fonduri pentru training.

 

2.8       MANAGEMENT

Locul de desfăşurare a activităţilor de management viitoare ale proiectului va fi in Municipiul Drobeta Turnu Severin.

Tinand cont de amploarea proiectului si de faptul ca Primaria Sectorului 1 al Muncipiului Bucuresti mai desfasoara si alte proiecte, s-a luat hotararea ca managementul de proiect sa fie subcontractat.

Resurse materiale necesare proiectului:

un sistem interactiv de prezentare, servicii tiparire, audit extern, spatiu publicitar in mass-media locala; onorarii lectori seminarii/training, publicatii de specialitate, servicii de consultanta pentru pregatirea documentatiei referitoare la achizitiile publice, servicii de management de proiect (consultanta si expertiza tehnica, administrativa, financiar-contabila, fiscala, de management, precum si consultanta, asistenta juridica privind desfasurarea activitatilor proiectului), carburanti, consumabile, abonamente telefonie mobila si internet mobil;

 

Metodologia de implementare a proiectului, inclusiv sistemele de monitorizare şi evaluare:

Managementul proiectului.

Managementul de proiect reprezinta procesul de coordonare, organizare si gestionare a activitatilor interdependente si a resurselor alocate, pentru a asigura atingerea obiectivelor stabilite la standardele de calitate solicitate, in conditiile existentei unor constrangeri referitoare la timp, resurse si costuri.

Metodologia de management de proiect

Managementul de proiect este o activitate permanenta, care se deruleaza pe intreaga perioada de desfasurare a proiectului - 12 de luni, constand in urmatoarele componente:

1. Activitati de lansare a proiectului, constand in organizarea biroului de proiect si mobilizarea echipei de proiect din partea institutiei beneficiare; informarea factorilor interesati cu privire la startul proiectului, la obiectivele stabilite si la rezultatele asteptate si solicitarea sprijinirii proiectului; respectiv de inchidere a proiectului constand in semnarea actelor de acceptanta, intocmirea rapoartelor finale, informarea factorilor interesati cu privire la rezultatele proiectului;

2. Activitati generale de management de proiect (planificare, organizare si coordonare, monitorizare si control, raportare, incheierea proiectului), imbinate cu activitati specifice proiectelor europene: management al riscului, asigurarea vizibilitatii proiectului si asigurarea calitatii proiectului.

In cadrul activitatilor generale de management de proiect, vor fi stabilite modalitatile de organizare si coordonare a resurselor umane implicate in realizarea activitatilor proiectului.

Planificarea activitatilor consta in realizarea planurilor proiectului: planul de activitati, ca baza generala de implementare, planul de jaloane (milestones), ca baza de monitorizare, planul activitatilor de achizitii, planul de informare si publicitate etc.

Organizarea proiectului consta in stabilirea procedurilor de lucru, stabilirea rolurilor si limitarilor fiecarei parti interesate (Beneficiar, Furnizor de echipamente hardware/Furnizor de solutii etc.) si a modalitatilor de comunicare, monitorizare si raportare in cadrul proiectului.

Coordonarea activitatilor consta in antrenarea tuturor partilor interesate ale proiectului in realizarea acestuia si in dezvoltarea si mentinerea unor bune legaturi in interiorul si in afara proiectului, inclusiv cu alte initiative inrudite si corelarea cu alte programe si proiecte destinate acelorasi scopuri.

Monitorizarea, controlul si evaluarea activitatilor are ca scop identificarea si rezolvarea rapida a oricarei probleme legate de organizarea si coordonarea proiectului.

Asigurarea calitatii proiectului urmareste realizarea unor sisteme eficiente de verificare si pastrare a documentatiilor tehnice si financiare ale proiectului, care sa asigure siguranta si un acces facil la aceste documentatii, in cazul vizitelor de monitorizare sau al auditurilor partiale si finale.

Concret, activitatile specifice proiectelor finantate din fonduri europene vor fi realizate astfel:

Managementul financiar

Responsabili: beneficiarul, prin managerul financiar asistat de managerul de proiect

Pentru o buna gestionare a bugetului alocat proiectului, pana la rambursarea sumelor solicitate, responsabilul financiar va elabora un registru de cheltuieli, pentru inscrierea cronologica a tuturor cheltuielilor efectuate, defalcate in eligibile si neeligibile, precum si a detaliilor documentelor justificative, si a datele platilor efective. Totodata, vor fi elaborate cererile de rambursare, care vor insoti rapoartele de progres si care vor fi inaintate spre aprobare catre Autoritatea de Management al Programului.

Input:

·      documente contabile (facturi, ordine de plata etc.);

·      planul de cheltuieli;

·      bugetul;

Output:

·      registrul de cheltuieli;

·      cererile de rambursare;

Elaborarea rapoartelor de progres si a cererilor de rambursare

Responsabili: beneficiarul, prin managerul de proiect si managerul  financiar

Responsabilii desemnati pentru aceasta activitate vor intocmi rapoarte de progres  si rapoartele tehnice de progres stabilite prin contractul de finantare.  Rapoartele de progres se vor fundamenta pe informatiile din rapoartele de activitate transmise lunar de catre membrii echipei de proiect si discutate in cadrul intalnirilor de monitorizare.

Aceste rapoarte vor respecta intocmai cerintele specificate in Ghidul Solicitantului si in contractul de finantare semnat cu Autoritatea de Management  si vor fi depuse la AM in termenele stabilite conform contractului, impreuna cu toate celelalte documente solicitate in mod expres in contractul de finantare.

Cererile de rambursare, care vor fi atasate rapoartelor de progres, vor fi elaborate de catre mangerul de proiect, cu sprijinul managerului financiar, iar dosarul de rambursare va fi pregatit in conformitate cu cerintele specificate in contract si va contine toate documentele justificative necesare verificarii eligibilitatii cheltuielilor efectuate si efectuarii platii.

Input:

·      bugetul proiectului, registrul de cheltuieli, documente contabile – in copie certificata;

·       contractul de finantare;

·      rapoartele de activitate ale furnizorilor de servicii si bunuri.

Output:

·      rapoarte de progres;

·      cereri de rambursare.

Arhivarea documentelor aferente proiectului

Responsabili: managerul de proiect si managerul financiar

Conform regulamentelor comunitare circuitul auditului (pista de audit) reprezinta stabilirea fluxurilor informatiilor, atributiile si responsabilitatile referitoare la acestea, precum si arhivarea documentatiei justificative complete pentru toate stadiile desfasurarii unei actiuni, care sa permita totodata reconstituirea operatiunilor de la suma totala pana la detalii individuale si invers. Pista de audit este deci o inregistrare cronologica a activitatilor din proiect pentru a permite reconstructia si examinarea succesiunii de evenimente si/sau schimbari. Solicitantul va pregati si asigura o pista de audit adecvata prin masuri de pastrare si arhivare a documentelor astfel incat acestea sa nu fie alterate de factorul uman si de timp.

Conform art. 19 alin. 4 din Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1828/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, documentele care contin informatii privitoare la modul de utilizare a finantarilor nerambursabile, si care se vor pastra si se vor arhiva, vor fi:

·       fotocopii ale documentelor originale;

·       microfise ale documentelor originale;

·       versiuni electronice ale documentelor originale;

·       documente existente numai in versiune electronica

·       exemplarele originale ale facturilor si documentelor care atesta efectuarea platilor

vor fi pastrate de catre beneficiar, la locatia proiectului, impreuna cu o copie certificata, atat pe suport de hartie, cat si electronic (CD/DVD etc.).

·      documentele elaborate in cadrul proiectului vor fi pastrate astfel: 1 exemplar original si 1 copie, cat si in varianta electronica.

 

Input:

·      bugetul proiectului si registrul de cheltuieli, documente contabile – in original si  in copie certificata;

·      contractul de finantare;

·      rapoarte de progres si cereri de rambursare, alte documente realizate in cadrul proiectului;

·      procedura de arhivare

 

Output:

·      dosarele/cutia de arhiva, corect inscriptionate si pastrate;

·       copia in suport electronic a arhivei hard-copy a proiectului.

Monitorizarea implementarii proiectului va fi realizata prin urmatoarele instrumente de monitorizare externa:

1.                  Proceduri standard de monitorizare:

  1. raport tehnic de progres trimestrial;

Raportul tehnic de progres va fi remis trimestrial, dupa incheierea fiecarui trimestru calendaristic, in care vor fi descrise activitatile realizate si cele aflate in desfasurare si vor fi precizate valorile indicatorilor pentru activitatile finalizate in trimestrul precedent.

  1. raport tehnic de progres (la fiecare cerere de rambursare);
  2. raport final (la finalul proiectului, cu ultima cerere de rambursare);
  3. formulare statistice privind participantii la activitatile finantate de FSE prin PO DCA

2.                  Proceduri specifice de monitorizare:

  1. verificari suplimentare;

Monitorizarea interna se va face prin discutii cu personalul implicat in derularea proiectului, prin inregistrarea rezultatelor si a problemelor aparute, prin observarea activitatilor derulate. Monitorizarea permanenta a proiectului (se monitorizeaza activitatile, stadiul realizarii planurilor, costurile, rezultatele proiectului) permite raportarea realizarii acestuia, astfel obtinandu-se informatiile a caror procesare sprijina procesul de raportare.

Monitorizarea se va face pe tot parcursul desfasurarii proiectului (12 luni) si va cuprinde:

·                     monitorizarea executarii activitatilor proiectului, care tine evidenta utilizarii resurselor proiectului si a obtinerii rezultatelor preconizate (urmarirea indeplinirii planului detaliat de lucru, precum si a eventualelor adaptari ale acestuia care vor fi necesare, identificandu-se permanent decalajele si problemele care pot aparea si solutionandu-se);

·                     monitorizarea financiara care va urmari utilizarea corecta a fondurilor, modul de efectuare a platilor, incadrarea in prevederile capitolelor bugetare de cheltuieli ale proiectului. Se va urmari permanent eficienta cheltuielilor realizate.

·                     diagnoza proiectului pentru a vedea, in cazul aparitiei unor probleme de implementare, care sunt noile solutii necesare continuarii implementarii.

 

Metode de monitorizare si evaluare si calendarul activitatilor de monitorizare:

            Metodele de monitorizare si evaluare vor urmari intarirea capacitatii de obtinere si utilizare a informatiei, in scopul realizarii unor analize cat mai exacte. Informatia colectata trebuie sa fie relevanta si utilizabila. Prin monitorizarea sistematica se va tine o evidenta a cheltuielilor, a nivelului realizarii obiectivelor si a impactului asupra beneficiarilor.

            Evaluarea se va realiza prin setarea de obiective de performanta si masurarea indicatorilor de performanta pentru identificarea problemelor, printr-un sistem de alerta rapida, care sa permita aplicarea actiunilor de corectie in timp util:

 

Achizitii publice

Responsabili: beneficiarul, prin echipa de proiect desemnata formata din manager de proiect, manager achizitii si manager IT.

Managerul de achizitii va asigura gestionarea intregului proces de achizitii, ce va consta in: elaborarea documentatiei de atribuire, lansarea si derularea procedurii de achizitie si in contractarea furnizorilor pentru achizitionarea de  bunuri si servicii necesare implementarii proiectului.  Managerul de proiect si echipa sa vor fi responsabili de derularea intregului proces de achizitii, atat pentru contractul de consultanta, cat si pentru contractul de achizitie a solutiei IT.  Procedurile mentionate mai sus se vor derula cu stricta respectare a legislatiei in vigoare.

Input:

·      informatii privind sistemele informatice existente;

·      cerinte de asistenta tehnica;

·      caiete de sarcini si documentatii de atribuire pentru servicii si bunuri.

 

Output:

 • contracte de achizitie bunuri si servicii

Realizare  analiza de proceduri  de comunicare si modalitati de interactiune a primariei cu scolile si liceele din municipiu in cazul producerii situatiior de urgenta civila

Se vor achizitiona servicii pentru:

- analiza organizatiei si proiectarea serviciului de management al relatiei cu scolile din raza municipiului in contextul proiectului;

- analiza si proiectare pentru procesele de lucru interinstitutionale;

- analiza pentru proiectarea proceselor de lucru ce implica colectarea si prelucrarea informatiilor provenite online din cadrul portalului;

 

 • analiza organizatiei si proiectarea serviciului de management al relatiei cu scolile din raza municipiului in contextul proiectului:

- analiza cadrului legislativ si procedural existent;

- analiza cadrului intern, proiectarea si implemenmtarea proceselor de lucru;

 • analiza si proiectare pentru procesele de lucru interinstitutionale;

- analiza cadrului extern, proiectarea si implementarea proceselor de lucru in relatia cu scolile si liceele din municipiu;

- proeictarea si implementarea proceselor de lucru ce implica relatia cu cetatenii

 • analiza pentru proiectarea proceselor de lucru ce implica colectarea si prelucrarea informatiilor provenite online din cadrul portalului;

- inventarierea proceselor de colectare si prelucare a informatiilor provenite din cadrul portalului GIS;

-  inventarierea proceselor de analiza a datelor necesare pentru calculul probabilitatii aparitiei situatiilor de urgenta civila;

- inventarierea documentelor necesare implementarii masurilor de informare si educare a elevilor din scolile si liceele municipiului;

- analzia modalitati de solutionare a  problemelor legate de comunicarea interinstitutionala in cazul producerii situatiilor de urgenta civila;

- analiza noilor modalitati de implicare a elevilor din scolile si liceele municipiului in gestionarea situatiilor de urgenta civila;

 

Realizare ghid metodologic de stabilire a relatiilor procedurale

      Va fi realizat un realizare ghid metodologic de stabilire a unor relatii procedurale de comunicare intre primaria Sectorului 1 al Muncipiului Bucuresti si scolile in cazul situatiior de urgenta civila.

 

Hardware si software (achizitie hardware si software si servicii de instalare si implementare)

Aceasta activitate va cuprinde achizitia si instalarea de hardware si software si implementarea sistemului;

Instruirea a 8 functionari publici cu atributii in managementul situatiilor de urgenta si a 30 de cadre didactice din scolile municipiului.

      Se va organiza instruirea a 8 functionari publici cu atributii in managementul situatiilor de urgenta si a 30 de cadre didactice din scolile Sectorului 1 al Muncipiului Bucuresti in domeniul corelarii demersurilor pedagogico–metodologice cu asimilarea cunostintelor practice in domeniul autoapararii in cazul producerii situatiilor de urgenta,

 

     Programul de training „Metode eficiente de asimilare a cunostintelor practice in domeniul autoapararii  si autosustinerii in cazul producerii situatiilor de urgenta civila” va include:

cunostinte in domeniul protectiei civile conform Protocolului privind pregatirea in domeniul protectiei civile a copiilor, elevilor si studentilor din invatamantul national preuniversitar si superior;

-          modalitati eficiente de formare si dezvoltare in randrul elevilor scolilor si liceelor din sector a abilitatilor privind modul de comportare si de actiune in perioada premergatoare, pe timpul manifestarii si pentru limitarea/inlaturarea efectelor situatiilor de protectie civila;

-          tehnici specifice de acordare a primului ajutor prin participarea directa a elevilor, simularea actiunilor de salvare in situatii de urgenta civila;

    

Serviciile de training vor fi asigurate de catre dezvoltatorul aplicatiei, se vor deconta cheltuielile de transport, onorarii pentru lectori si se va asigura catering pentru toti participantii. Responsabil de activitate: expert Comunicare si PR, asistenti manager, (chestiuni organizatorice – lansare invitatii participare, confirmare participari, organizare si amenajare sali de curs, monitorizare si evaluare training, asigurarea participarii reprezentantilor administratiilor locale si a cadrelor didactice, planificare grupe, locatii, asigurare baza logistica, asigurare traineri, fise de prezenta, manuale, chestionare, test final, monitorizare activitate si intocmire rapoarte de progres s.a.), expert IT (asigurare calculatoare in salile de training, acces la Internet), expert financiar (efectuare plati servicii), manager proiect (supervizare organizare training si asigurarea calitatii prestatiei trainerilor);

Subactivitatile activitatii de organizare training:

-          identificarea nominala a grupurilor de training si formarea lor;

-          stabilirea calendarului de derulare a sesiunilor de training;

-          organizarea salilor de training cu dotarile necesare (calculatoare, acces Internet, manuale, fise de prezenta, chestionare);

-          participarea efectiva la training;

-          examinarea gradului de satisfacere a nivelului de cunostinte pe baza Fisei de examinarea pe parcurs / la final;

 

Costurile per activitate vor include:

            Instruirea a 8 functionari publici cu atributii in managementul situatiilor de urgenta si a 30 de cadre didactice din scolile Sectorului 1 al Muncipiului Bucuresti

in domeniul corelarii demersurilor pedagogico -metodologice

cu  asimilarea cunostintelor practice in domeniul autoapararii in cazul producerii situatiilor de urgenta;

Organizarea seminariilor cu tema Dezvoltarea capacitatii de raspuns,  autosustinere si prim-ajutor in cazul producerii situatiilor de urgenta civila”

Seminariile  pentru elevii si cadrele didactice din cele  de scolile Sectorului 1 al Muncipiului Bucuresti se vor axa pe dezvoltarea in randrul elevilor scolilor si liceelor din municipiu a abilitatilor privind modul de comportare corecta in timpul producerii de situatii de urgenta civila.

Organizarea a 2 seminarii pe teme de egalitate de sanse si dezvoltare durabila

            Seminariile vor trata problema egalitatii de sanse si a respectarii principiilor dezvoltarii durabile in contextul proiectului.

Informare si publicitate

            Pentru asigurarea vizibilitatii proiectului se vor organiza 2 evenimente de promovare (1 conferinta de presa la lansarea proiectului si 1 conferinta de presa la inchiderea proiectului), se vor transmite catre publicare mass-mediei locale 1 comunicat de presa la lansarea proiectului, un comunicat de presa la inchiderea proiectului, vor fi publicate doua articole de promovare a proiectului in presa locala; se vor tipari 500 de brosuri, 1000 pliante, vor fi imprimate 2 bannere cu dimensiunile: 2,5m x 0,8m- banner interior pentru expunerea in salile de training, seminarii, si locatiile unde se va oganiza conferinta de presa de inchidere si banner exterior 2x 4 m. Echipamentele hardware achizitionate in cadrul proiectului vor fi imprimate cu autocolante adezive.

            Materialele de informare si publicitate vor fi transmise pe e-mail ofiterului de proiect pentru supervizare, inainte de tiparirea sau transmiterea lor catre presa. Materialele de informare si publicitate vor contine in mod obligatoriu urmatoarele elemente grafice: Sigla Uniunii Europene (cu textul UNIUNEA EUROPEANA si Fondul Social European); Sigla Romaniei cu textul GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Administratiei si Internelor, Sigla Instrumentelor Structurale in Romania, cu textul Inovatie in administratie Programul Operational „Dezvoltarea capacitatii administrative”; Sigla institutiei beneficiare; sintagma „Proiect cofinantat din Fondul Social European” se va folosi pe toate materialele destinate publicului;

Comunicatele de presa vor fi transmise concomitent presei si AM PO DCA; Comunicatului de presa va contine in partea de sus data si titlul, iar in partea de jos a documentului persoana de contact (numele, functia, institutia, detalii de contact); Materialele de informare si publicitate vor transmise AM PO DCA spre aprobare atat in limba romana cat si in limba minoritatilor nationale, daca e cazul, pentru a asigura accesul tuturor cetatenilor la informatia respectiva, conform Hotararii nr. 1.206 din 27 noiembrie 2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a dispozitiilor privitoare la dreptul cetatenilor apattinand unei minoritati nationale de a folosi limba materna in administratia publica locala, cuprinse in Legea administratiei publice locale nr. 215/2001;

            Pe coperta 1 a publicatiilor (pliante si brosuri) vor aparea cele 3 sigle obligatorii amintite mai sus iar pe ultima coperta va exista o caseta tehnica ce va cuprinde: titlul proiectului; editorul materialului, data publicarii; precum si citatul „Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei”;

Auditul proiectului

            Auditarea finala (lunile 11 si 12) a proiectului care presupun evaluarea activitatii de implementare a proiectului si stabilirea de concluzii cu privire la urmatoarele aspecte: daca activitatile si cheltuielile efectuate in cadrul proiectului sunt conforme cu legislatia si regulile aplicabile, daca resursele proiectului au fost utilizate in mod eficient si economic, in concordanta cu principiile unui management financiar corespunzator, daca resursele financiare ale proiectului au fost folosite in mod eficace pentru scopurile mentionate in proiect, corectitudinea derularii procedurilor de achizitii publice in stricta conformitate cu Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare; Responsabili – managerul de achiztii publice, managerul financiar si managerul de proiect care vor oferi auditorului extern pista de audit care sa permita verificarea si reconcilierea sumelor totale certificate catre AM, cu inregistrarile contabile detaliate si documentele justificative ale cheltuielilor angajate prin proiect. Auditorul extern va intocmi in baza documentelor justificate prezentate raportul de audit al activitatilor, inregistrarilor si conturilor proiectului, care va insoti cererea de rambursare finala a cheltuielilor proiectului.

 

2.9       TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ

 

Primaria Sectorului 1 al Muncipiului Bucuresti nu este o organizatie platitoare de TVA.

2.10   PROIECT GENERATOR DE VENIT

 

Proiectul pe care i-l propunem nu va fi un proiect generator de venit.

3          CONCORDANŢA CU POLITICILE UE ŞI LEGISLAŢIA NAŢIONALĂ

3.1       DEZVOLTAREA DURABILĂ

 

Conceptul dezvoltarii durabile este abordat in cadrul proiectului prin prisma celor trei dimensiuni ale sale si anume dimensiunea ecologica, economica si sociala. Dimensiunea ecologica vizeaza consumul si productia durabile, conservarea si managementul resurselor naturale, schimbarile climatice si energia curata. Dimensiunea economica se refera la dezvoltarea socio-economica (prosperitate economica) si transportul durabil, iar dimensiunea sociala vizeaza incluziunea sociala, schimbarile demografice si sanatatea publica.

Din punct de vedere economic, dezvoltarea durabila se manifesta in cadrul proiectului prin utilizarea rationala a resurselor materiale in contextul delimitarii unei infrastructuri IT adecvate obiectivelor proiectului, a resurselor financiare prin eficientizarea cheltuielilor si incadrarea acestora in bugetul alocat proiectului, si a resurselor umane prin asignarea de responsabilitati membrilor echipei de proiect in functie de competentele si experienta practica ale acestora.

In plan ecologic, dezvoltarea durabila poate fi sprijinita prin colectarea si depunerea la centre specializate a tuturor materialelor reciclabile (hârtie, plastic, sticla, cartuse de imprimanta, tonere, etc.). Proiectul isi aduce aportul la asigurarea protectiei mediului prin gestionarea mai eficienta a consumului de energie necesara functionarii echipamentelor hardware pentru realizarea activitatilor planificate in cadrul proiectului. In acest scop, hard-urile laptop-urilor angajatilor vor fi configurate pentru a se opri dupa cinci minute de lipsa a activitatii, monitoarele vor fi setate sa afiseze imaginea neagra dupa 10 minute, iar masinile configurate sa intre in stand-by dupa 20 de minute.

Sub aspect socio-cultural, dezvoltarea durabila se manifesta prin incurajarea pluralismului de idei – rezultat al unui proces de invatare permanenta – care vizeaza amplificarea potentialului uman si imbunatatirea acestuia cu noi valente. Din punct de vedere moral si spiritual, durabilitatea este asigurata de valorile etice ale comportamentului uman, ca factor de sporire a eficientei muncii.

Abordarea conceptului dezvoltarii durabile va fi realizata in cadrul proiectului prin adoptarea unor masuri de sensibilizare pe aceasta tema care vor consta in inserarea unor mesaje speciale in corespondenta electronica care sa atraga atentia asupra problemelor de mediu si sa indemne la protectia acestuia, sloganuri care sa actioneze tot in directia amintita si care vor fi semnalate pe pliantele de promovare a proiectului, afise vizibile la locul de desfasurare a activitatilor din proiect care sa contina mesaje cu privire la efectele degradarii mediului inconjurator si la masurile de prevenire a deteriorarii acestuia.

Seminarul pe tema dezvoltarii durabile va avea scopul constientizari importantei conceptului de dezvoltare durabila in randul functionarilor publici cât si insusirea de metodel practice de de protectie si conservare a mediului in activitatea curenta a institutiei. Rezultatele acestui proiect, in ansamblul lor, vor contribui la dezvoltarea durabila a societatii, asigurand respectarea unuia dintre principalele principii ale dezvoltarii durabile: apararea impotriva calamitatilor naturale si a accidentelor.

 

3.2       EGALITATEA DE ŞANSE

 

In conformitate cu art. 16 din Regulamentul Consiliului nr. 1083/2006 privind prevederile generale pentru Fondul European de Dezvoltare Regionala, Fondul Social European si Fondul de Coeziune, principiul egalitatii de sanse va fi respectat pe tot parcursul implementarii proiectului, atat in faza de programare cat si in faza de implementare a acestuia. Principiul prvind egalitatea de sanse a fost integrat atat in activitatile proiectului cat si in managementul acestuia.

Egalitatea de sanse reprezinta un drept fundamental, o valoare comuna si un obiectiv cheie al Uniunii Europene, fiind in acelasi timp o piesa centrala a strategiei nediscriminatorii si o conditie absolut necesara pentru indeplinirea obiectivelor de crestere, ocupare a fortei de munca si coeziune sociala la nivelul UE.

Astfel, in calitate de solicitant, Primaria Sectorului 1 al Muncipiului Bucuresti respecta prevederile legislatiei in vigoare cu privire la egalitatea de sanse egalitatea de sanse si de tratament a tuturor categoriilor de angajati in domeniul muncii, egalitatii de sanse si nediscriminare.

In implementarea proiectului, vor fi respectate toate politicile si practicile prin care sa nu se realizeze nicio deosebire, excludere, restrictie sau preferinta, indiferent de: rasa, nationalitate, etnie, limba, religie, categorie sociala, convingeri, gen, orientare sexuala, varsta, handicap, boala cronica necontagioasa, infectare HIV, apartenenta la o categorie defavorizata, precum si orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrangerea, inlaturarea recunoasterii, folosintei sau exercitarii, in conditii de egalitate, a drepturilor omului si a libertatilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, in domeniul politic, economic, social si cultural sau in orice alte domenii ale vietii publice.

In vederea participari active la promovare a egalitatii de sanse proiectul propuse in derularea acestuia un seminar pe temele egalitatii de sanse care va avea ca scop constientizarea importantei si promovarea conceptului de egalitate de sanse la care vor fi invitati sa participe functionarii din cadrul institutiei.

Strategia nationala pentru egalitatea de sanse intre femei si barbati pentru perioada 2006–2009 isi propune sa stabileasca o serie de masuri si de garantii, destinate sa elimine orice forma de discriminare directa sau indirecta si sa permita exercitarea libertatii omului si a drepturilor sale fundamentale care au la baza principiul egalitatii de sanse si de tratament.

Astfel se vor include informatii si bune practici privind egalitatea de sanse in activitatile de informare si instruire, ajutand la dezvoltarea competentelor si abilitatilor in problematica egalitatii de sanse a participantilor. Vom promova integrarea principiului egalitatii de sanse in politicile publice si practicile asociate, ca parte componenta a democratiei si societatii deschise, in scopul redefinirii statutului si imbunatatirii conditiei femeii in Romania.

Buget propus:

SURSE DE FINANŢARE

VALOARE

PROCENT

Valoarea totală a proiectului
(trebuie să fie egală cu valoarea totală a proiectului din tabelul de la pct 4.2: TOTAL PROIECT)

1.248.590,00

100%

Valoarea neeligibilă a proiectului
(trebuie să fie egală cu cheltuielile neeligibile de la pct 4.2: TOTAL B)

0,00

0%

Valoarea eligibilă a proiectului
(trebuie să fie egală cu cheltuielile eligibile de la pct 4.2: TOTAL A)

1.248.590,00

100%

Asistenţă financiară nerambursabilă solicitată

1.223.618,20

98%

Contribuţia solicitantului

24.971,80

2%

Din surse proprii

24.971,80

100%

Împrumut

0,00

0%

TVA =

174.159,60