Hotărârea nr. 17/2010

Hotărârea Consiliului Local nr. 17 / 2010

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                         

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

                                                            HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1  nr. 301/23.07.2009 privind modificarea  Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1  nr. 516/23.12.2008 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi unor obiective de investiţii din cadrul

Programului de reabilitare termică a imobilelor din Sectorul 1

 

 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate întocmit de către Direcţia Investiţii;

În conformitate cu prevederile art.44 din Legea nr.273/2006 a finanţelor publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Ţinând seama de prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Luând act de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 301/23.07.2009 privind modificarea  Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1  nr. 516/23.12.2008 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi unor obiective de investiţii din cadrul Programului de reabilitare termică a imobilelor din Sectorul 1;

În temeiul art.45, alin.(1), art.80, art.81, alin.(1) şi art.115, alin.(1),  lit.”b” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se modifică Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 301/23.07.2009 privind modificarea  Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1  nr. 516/23.12.2008 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi unor obiective de investiţii din cadrul Programului de reabilitare termică a imobilelor din Sectorul 1, în sensul înlocuirii Anexei nr. 1, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din  prezenta hotărâre.

Art.2. Finanțarea lucrărilor se va face din fondurile bugetului local și din alte fonduri legal constituite cu această destinație.

Art.3. Primarul Sectorului 1, Direcţia Investiţii, Direcţia Management Economic şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

                 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                CONTRASEMNEAZĂ,

                            Ion Brad

                                                                                                       SECRETAR

                                                                                           Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

            Nr.:    17

            Data: 16.02.2010